Jakie jest pochodzenie Błyskawicy ze Wschodu

19 stycznia 2021

Jesteśmy teraz w dniach ostatecznych, proroctwa powrotu Pana zasadniczo się wypełniły, a tysiące pobożnych wierzących gorliwie pragną powrotu Pana Jezusa. Jednocześnie jednak Błyskawica ze Wschodu otwarcie zaświadcza, że Pan Jezus już powrócił – to znaczy Bóg Wszechmogący, wcielenie dni ostatecznych – i że już dokonał swego dzieła sądu, poczynając od domu Bożego. Pojawienie się Błyskawicy ze Wschodu wstrząsnęło całym światem religijnym, jak również wszystkimi tymi, którzy szczerze wierzą w Boga i pragną prawdy. Szukając i badając słowa oraz dzieło Boga Wszechmogącego, wielu ludzi potwierdza, że jest On powracającym Panem Jezusem i jeden po drugim przychodzą przed Boga Wszechmogącego. Wywołało to panikę wśród pastorów i starszych świata religijnego oraz rządu KPCh; łączą siły w celu stłumienia i wyjęcia spod prawa Błyskawicy ze Wschodu, fabrykując pogłoski i zaciekle potępiając i oczerniając Błyskawicę ze Wschodu jako herezję. Robią wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać i nękać szczerych wierzących, którzy chcą szukać i badać pojawienie się oraz dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Tragiczna historia, w której żydowski świat religijny sprzymierza się z rządem rzymskim, by okrutnie uciskać Pana Jezusa, rozgrywa się ponownie. Opinie różnią się co do tego, czy Błyskawica ze Wschodu jest powrotem Pana Jezusa i czy jest to dzieło Boże, czy nie. Niektórzy ludzie podążają za pastorami i starszymi świata religijnego w ich zaprzeczaniu i potępieniu, ale są też tacy, którzy wierzą, że Błyskawica ze Wschodu jest związana z proroctwem Pana Jezusa w Biblii: „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego(Mt 24:27), i z przyjściem Syna Człowieczego w dniach ostatecznych. Co więc jest tak naprawdę źródłem Błyskawicy ze Wschodu? Czy jest to dzieło Boga i jakie skrywa tajemnice?

Wszyscy, którzy rozumieją dzieło Boga, wiedzą, że jest ono zawsze nowe i nieustannie się rozwija. Na przykład w Wieku Prawa Bóg działał poprzez Ducha i wydał prawa, które miały kierować życiem człowieka na ziemi. Następnie, w Wieku Łaski, Bóg wcielił się i ukazał się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać swoje dzieło, uzdrawiając chorych i wyrzucając demony, wykonując wiele cudownych czynów i wyrażając drogę: „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie(Mt 4:17). Potem został przybity do krzyża i dokończył swoje dzieło odkupienia całej ludzkości. Ale ludzie nie znają dzieła Bożego, a poza tym mają arogancką, szatańską naturę i są bardzo obłudni, sztywni i uparci. Trzymają się także pojęć i wyobrażeń do tego stopnia, że mają nawet dość prawdy i nienawidzą jej. Dlatego za każdym razem, gdy Bóg wykonuje nowe dzieło, musi znosić zaciekłe bluźnierstwa, prześladowania i potępienie ze strony świata religijnego i rządzących. Ci, którzy szerzą nowe dzieło Boga i zaświadczają o nim, mogą również stać się celem przeróżnych oskarżeń i znosić lekceważące określenia, a także prześladowania. Fakt ten został zapisany w Nowym Testamencie: aby ocalić ludzkość przed karą za łamanie praw, których nie mogli dotrzymać, Bóg został wcielony na obraz Pana Jezusa i rozpoczął dzieło odkupienia w Wieku Łaski. Kiedy Pan Jezus wykonywał swoje dzieło w Judei, dokonywał wiele cudownych czynów, uzdrawiał chorych i wypędzał demony, obdarzył człowieka obfitością łaski i wyrażał wiele prawd. To wystarczy, aby udowodnić, że Pan Jezus był Samym Bogiem i że był Mesjaszem, którego tak wyczekiwali Izraelici. Jednak najwyżsi kapłani żydowscy, uczeni w Piśmie i faryzeusze uparcie trzymali się poglądów religijnych i po prostu nie chcieli uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, za którym tak długo tęsknili. Przeciwnie, starali się znaleźć w Biblii coś, czego mogliby użyć przeciwko Jezusowi, oczerniali, osądzali i potępiali dzieło Pana Jezusa jako herezję (zob. Dz 24:14), a samego Jezusa jako „przywódcę sekty Nazarejczyków” (zob. Dz 24:5). Oszukali i podburzyli naród żydowski do potępienia Pana Jezusa i sprzymierzyli się z rządem rzymskim, aby Go ukrzyżować. Dlatego cały naród żydowski obraził usposobienie Boga i doznał bezprecedensowego zniszczenia. Jest oczywiste, że coś, co jest potępiane przez świat religijny i władzę oraz wywołuje ich sprzeciw, niekoniecznie jest błędne, jest wysoce prawdopodobne, że pochodzi to od Boga i jest Jego dziełem. Dlatego też badając, czy coś jest dziełem Boga, nie można dokonać tego osądu w oparciu o to, czy świat religijny i władza to uznają, czy nie. Ze wszystkich czynów dokonanych w Wieku Prawa i Wieku Łaski widzimy, że czy coś jest lub nie jest dziełem Boga, zależy głównie od tego, czy to wyraża prawdę czy nie, czy jest to coś pilnie potrzebnego ludzkości w tej chwili, oraz czy jest to dzieło Ducha Świętego. Tylko w ten sposób można dostrzec, czy jest to w swej istocie dziełem Boga – to jest najważniejsze.

Zepsucie ludzkości w dniach ostatecznych coraz bardziej się pogłębia. Człowiek jest całkowicie pod kontrolą swojej szatańskiej, zepsutej natury, często mimowolnie popełniając grzechy. Regularnie grzesząc w dzień i wyznając w nocy swoje winy, ludzie żyją w nieznośnym bólu. Ludzkość coraz bardziej oddala się od Boga, a jej nadzieja na osiągnięcie zbawienia staje się coraz bardziej odległa. Aby zbawić człowieka od tej niekończącej się sytuacji grzechu i wyznawania, wyznawania i grzechu, aby mogli całkowicie odrzucić swoje szatańskie, zepsute usposobienie, ograniczenia i kajdany grzechu oraz aby zostali obmyci i osiągnęli zbawienie Boże, Bóg po raz kolejny stał się ciałem, aby wyrazić prawdę i osądzić zepsutą ludzkość. Wykonuje nowy etap dzieła, aby całkowicie oczyścić i zbawić ludzkość. Tym razem Bóg wcielił się na wschodzie świata – w Chinach – pojawiając się i wykonując swoje dzieło. Doprowadził Wiek Łaski do końca i rozpoczął Wiek Królestwa, przyniósł wyższe, bardziej obfite prawdy niż kiedykolwiek wcześniej, odsłonił tajemnice wszystkich Bożych dzieł od czasu stworzenia świata i obdarzył człowieka wszystkimi prawdami, aby go oczyścić i uratować. Ci, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, zrozumieli wiele prawd ze słów wyrażonych przez Niego, wyraźnie dostrzegli, że Wszechmogący Bóg, który wyraża prawdę w dniach ostatecznych, jest naprawdę powracającym Panem Jezusem, uzyskali jasną wiedzę o swojej własnej zepsutej naturze i źródle swoich grzechów, znaleźli drogę do rozwiązania swoich szatańskich i zepsutych skłonności, a ich serca są jasne i czyste. Doświadczając sądu, kary, prób i oczyszczenia Bożych słów, ich usposobienie życiowe ulega ciągłej przemianie, widzą nadzieję na zbawienie i mają prawdziwą wiedzę o dobrej i świętej istocie Boga, jak również o Jego sprawiedliwym i nienaruszalnym usposobieniu. Mają bardziej praktyczne zrozumienie i wiedzę o tym, co Bóg ma i czym jest, na przykład o Jego wszechmocy, mądrości i autorytecie, i wszyscy mogą dostrzec, że ich wiara w Boga nie jest już pusta ani niejasna, ale zamiast tego staje się coraz bardziej realna. Naprawdę doświadczają Boga jako tak drogiego i pięknego, zyskując bogobojne serce. Uzyskali prawdziwe posłuszeństwo i troskę o Boga i wszyscy wyraźnie rozumieją, że dzieło sądu Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych może rzeczywiście oczyścić i zbawić człowieka. W dniach ostatecznych czas dzieła sądu i oczyszczenia Boga Wszechmogącego jest krótki i wszystko rozgrywa się bardzo szybko, jak błyskawica. W ciągu zaledwie dwóch krótkich dziesięcioleci Boża ewangelia królestwa rozprzestrzeniła się na cały kontynent chiński i stworzyła grupę zwycięzców, a teraz ewangelia szybko rozszerza się na wszystkie narody, do wszystkich zakątków świata. To dokładnie wypełnia proroctwo Pana Jezusa: „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego(Mt 24:27). Niemniej jednak pastorzy i starsi świata religijnego uparcie trzymają się pojęć religijnych i w obliczu nowego dzieła Boga, które stoi w sprzeczności z wyobrażeniami człowieka, nie tylko nie szukają go ani nie badają, ale wymachują Biblią niczym orężem i polują na błędy, których mogą użyć przeciwko Bogu, lekkomyślnie osądzając i potępiając dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i oczerniając Kościół Boga Wszechmogącego jako „sektę Błyskawicy ze Wschodu” i jako herezję. Ich działania i czyny są podobne do czynów żydowskich kapłanów, uczonych w Piśmie i faryzeuszy, gdy potępiali Pana Jezusa. Czy to, że mogą w ten sposób przeciwstawić się Bożemu dziełu w dniach ostatecznych i atakować je, przeszkadzać ludziom w badaniu Bożego dzieła oraz podążaniu śladami Boga i posłuszeństwu Bożej pracy, nie czyni ich naprawdę współczesnymi faryzeuszami, którzy sprzeciwiają się Chrystusowi i potępiają Go? Czy istotą ich działań nie jest nienawiść prawdy i bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu? Zaciekłe potępienie pojawienia się i dzieła Boga Wszechmogącego przez przywódców świata religijnego również całkowicie wypełnia słowa Pana Jezusa, kiedy prorokował swój powrót: „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie(Łk 17:24-25).

Jeśli Bóg Wszechmogący nie wypowiedziałby swojego słowa i nie ujawnił tajemnic, to nigdy nie zrozumielibyśmy, co naprawdę oznacza proroctwo „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie”. Bóg Wszechmocny mówi: „Kiedy wszyscy ludzie zwracają uwagę, kiedy wszystko jest odnawiane i odradzane, kiedy każdy człowiek bez skrupułów poddaje się Bogu i jest gotów wziąć na swoje barki wielką odpowiedzialność za boski ciężar – to właśnie wtedy powstaje Błyskawica ze Wschodu i oświetla wszystko ze wschodu na zachód, przerażając całą ziemię nadejściem tego światła, i w tym momencie Bóg ponownie rozpoczyna swoje nowe życie. (…) Oznacza to, że na wschodzie świata, gdzie zaczyna się świadectwo o samym Bogu, gdzie rozpoczyna On swoje dzieło, gdzie boskość obejmuje suwerenną władzę na ziemi, pojawia się świecący słup błyskawicy ze wschodu, której rozbłysk od zawsze obejmował cały wszechświat. Gdy kraje na ziemi stają się królestwem Chrystusa, wtedy cały wszechświat jest iluminowany. Teraz jest czas, gdy ze wschodu powstaje błyskawica: wcielony Bóg rozpoczyna dzieło, a ponadto mówi bezpośrednio w boskości. Można powiedzieć, że kiedy Bóg zaczyna mówić na ziemi, wtedy pojawia się błyskawica ze wschodu. Dokładniej mówiąc, gdy żywa woda wypływa z tronu – kiedy zaczynają się wypowiedzi z tronu – to właśnie wtedy formalnie zaczynają się wypowiedzi siedmiu Duchów(Interpretacje tajemnic „Słowa Bożego dla całego wszechświata”, rozdz. 12, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „W całym wszechświecie wykonuję Moje dzieło, a na Wschodzie gromkie błyskawice uderzają bez końca, wstrząsając wszystkimi narodami i wyznaniami. To Mój głos przywiódł wszystkich ludzi do teraźniejszości. Sprawię, że wszyscy ludzie zostaną podbici przez Mój głos, wpadną do tego strumienia i podporządkują Mi się, ponieważ już dawno odzyskałem chwałę Moją z całej ziemi i objawiłem ją na nowo na Wschodzie. Kto nie tęskni, aby zobaczyć Moją chwałę? Kto nie czeka z niecierpliwością na Mój powrót? Kto nie pragnie, abym się znów pojawił? Kto nie usycha z tęsknoty za Moim powabem? Kto nie chciałby przyjść do światła? Kto nie chciałby spojrzeć na bogactwo Kanaanu? Kto nie tęskni za powrotem Odkupiciela? Kto nie uwielbia Wielkiego Wszechmocnego? Mój głos rozlegnie się po całej ziemi; pragnę, zwracając się do Mego wybranego ludu, mówić do niego jeszcze więcej. Podobnie jak potężne grzmoty, które wstrząsają górami i rzekami, wypowiadam Moje słowa do całego wszechświata i do ludzkości. Dlatego słowa Moich ust stały się skarbem człowieka, a wszyscy ludzie cenią Moje słowa. Błyskawica błyska ze Wschodu aż na Zachód. Moje słowa są takie, że człowiek niechętnie z nich rezygnuje, a jednocześnie uważa je za niezgłębione, ale tym bardziej się z nich raduje. Jak nowo narodzone dziecko, wszyscy ludzie są zadowoleni i radośni, świętując Moje przyjście. Moim głosem sprowadzę wszystkich ludzi przede Mnie. Odtąd wejdę formalnie między ród ludzki, aby Mnie czcili. Chwałą, którą promienieję i słowami Moich ust sprawię, że wszyscy ludzie przyjdą przede Mnie i zobaczą, że Błyskawica wychodzi ze Wschodu (…). Ponieważ już dawno zostałem wskrzeszony i odszedłem spośród ludzi i pojawiłem się ponownie w chwale pośród ludzi. Jestem Tym, który był czczony niezliczoną liczbę wieków temu, Ja również jestem niemowlęciem porzuconym przez Izraelitów niezliczoną liczbę wieków temu. Co więcej, jestem Bogiem Wszechmocnym obecnego wieku, o wszechogarniającej chwale!(Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Ze słów Boga Wszechmogącego widzimy, że dzieło Boga i słowo dni ostatecznych są błyskawicą, która świeci ze Wschodu. „Błyskawica” jest wielkim światłem, czyli słowem Bożym, Bożą drogą sądu i karcenia w dniach ostatecznych. Wyrażenie „pojawia się na wschodzie” oznacza przyjście z Chin, a „jest widoczna aż na zachodzie” oznacza rozprzestrzenianie się na Zachód. Wreszcie „przyjście Syna Człowieczego” odnosi się do Boga, który staje się ciałem, najpierw objawiając się i rozpoczynając swoją pracę na Wschodzie, w Chinach. Tam tworzy On kompletną grupę ludzi, którzy naprawdę znają Boga, i którzy są zwycięzcami, jak przepowiedziano w Apokalipsie. Następnie przez tych ludzi ewangelia dni ostatecznych rozprzestrzenia się na Zachód, aby wszyscy mogli otrzymać zbawienie Boże w dniach ostatecznych. Te słowa zostały już spełnione – to fakt, który każdy może zobaczyć! Błyskawica ze Wschodu (Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych w Chinach) może pozwolić nam przyjąć całą miłość i zbawienie, którymi Bóg obdarza człowieka, może pozwolić nam poznać prawdziwe oblicze Boga i wzbudza prawdziwą cześć i uwielbienie Boga w nas. Tak jak błyskawica, Boże słowo daje człowiekowi światło i nadzieję. Wszyscy, którzy przyjmują błyskawicę Wschodu – dzieło Boga z dni ostatecznych – mogą o tym świadczyć.

W tym momencie wierzę, że wszyscy macie jasną odpowiedź na pytanie, jakie jest pochodzenie Błyskawicy ze Wschodu. Bóg jest Stwórcą niebios i ziemi oraz wszystkich rzeczy. Bóg rozpoczął swoje dzieło zbawienia, ponieważ człowiek został zepsuty przez szatana. Bóg chce, aby wszyscy ludzie we wszechświecie widzieli Jego czyny, aby wszystkie wiary stały się jedną, wielbiącą Stwórcę i aby wszyscy ci, którzy naprawdę szukają Bożego pojawienia się i podążają Jego śladami, osiągnęli czystość i dostąpili zbawienia. Tych ludzi, którzy są zgodni z Bożą wolą, zabierze On do królestwa, aby z Nim odpoczęli. Tak więc każdy z naszych braci i sióstr, którzy naprawdę wierzą w Boga i z niecierpliwością oczekują powrotu Pana Jezusa, powinien odłożyć na bok swoje religijne poglądy i przestudiować prawdziwą drogę. Nie słuchajcie plotek, ślepo przeciwstawiając się prawdziwej drodze, ponieważ skończy się to utratą zbawienia Bożego w dniach ostatecznych. Musimy dotrzymać kroku Bożemu dziełu, podążając śladami Boga. To jest jedyny sposób, w jaki możemy zyskać w końcu Jego zbawienie i być doprowadzonymi przez Boga do Jego królestwa.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze