Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

KSIĄŻKI

 • Słowo ukazuje się w ciele

  Słowo ukazuje się w ciele

  To był pierwszy raz od chwili stworzenia, Bóg zwrócił się do całego rodzaju ludzkiego. Wypowiedzi te były pierwszymi słowami wypowiedzianymi przez Boga do ludzi, w których ich obnażył, ukierunkował, osądził i przemówił im do serca – a tak zatem były to zarazem pierwsze wypowiedzi, w których Bóg pozwolił ludziom poznać swe kroki, miejsce, w którym spoczywa, Boże usposobienie, to, co Bóg posiada i kim jest, Boże myśli oraz Bożą troskę o rodzaj ludzki. Można powiedzieć, że od czasów stworzenia były to pierwsze wypowiedzi, które Bóg skierował do rodzaju ludzkiego z trzeciego nieba, a także że był to pierwszy raz, gdy Bóg użył swej wrodzonej tożsamości, żeby pojawić się i za pomocą słów wyrazić głos swego serca dla ludzkości.

  Czytaj więcej
 • Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych Wybór

  Wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych (wybór)

  Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych wyraża słowa, aby sądzić i oczyszczać ludzi, i prowadzi ich do wejścia w nowy wiek – Wiek Królestwa. Wszyscy ci, którzy są posłuszni pod panowaniem Chrystusa będą mogli cieszyć się wyższą prawdą, uzyskać większe błogosławieństwa, prawdziwie żyć w świetle, a także zyskać prawdę, drogę i życie.

  Czytaj więcej
 • Zwój otwarty przez Baranka

  Zwój otwarty przez Baranka

  Chrystus Dni Ostatecznych, Bóg Wszechmogący, wypowiedział słowa, dając świadectwo, że Zbawiciel już dawno temu wrócił na „białym obłoku” i wykonał dzieło sądu, zaczynając od domu Bożego, aby osądzić, oczyścić i zbawić ludzkość. Bóg Wszechmogący jest Barankiem proroczo zapowiedzianym w Księdze Objawienia, który otwiera zwój i siedem pieczęci.

  Czytaj więcej
 • Sąd rozpoczyna się od Domu Bożego

  Sąd rozpoczyna się od domu Bożego

  Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych wypowiedział słowa, aby osądzić, obmyć oraz zbawić ludzi i wykonuje dzieło sądu, zaczynając od domu Bożego. Bóg Wszechmogący pojawił się na wschodzie świata z prawością, majestatem, gniewem oraz karceniem i objawił się niezliczonym zastępom ludzkości! Jest to spełnieniem słów z listu 1 Piotra 4:17 „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”.

  Czytaj więcej
 • Klasyczne słowa Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych

  W tej książce zebrano klasyczny wybór słów wypowiedzianych przez Boga Wszechmogącego, Chrystusa Dni Ostatecznych. Słowa te są przewodnikiem dla tych, którzy tęsknią za pojawieniem się Boga i szukają Jego śladów. Mogą one doprowadzić czytelnika do znalezienia wejścia do królestwa niebieskiego.

  Czytaj więcej
 • Klasyczne słowa Boga Wszechmogącego o ewangelii królestwa (wybór)

  Ta książka zawiera wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego, dających świadectwo wszystkim tym, którzy od dawna wyczekują i modlą się o pojawienie się Boga, powrót Zbawiciela na białych obłokach. Daje ona świadectwo o pojawieniu się i dziele Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa. Prowadzi ludzi do zrozumienia, że Bóg Wszechmogący i Pan Jezus to ten sam Bóg — jest On Barankiem zapowiedzianym w Księdze Objawienia, który otwiera zwój i siedem pieczęci.

  Czytaj więcej
 • Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

  Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

  Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, wyraził wiele różnych prawd, odkrył każdą prawdę i tajemnicę w Biblii, i objawił ludzkości sedno trzech etapów Bożego dzieła, tajemnicę Boga stającego się ciałem i Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych itp. Świadczy to o tym, że Bóg Wszechmogący urzeczywistnia powrót Pana Jezusa i że jest On objawieniem się Boga w dniach ostatecznych.

  Czytaj więcej
 • Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

  Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

  Kiedy śpiewamy nowe pieśni na chwałę Boga, jesteśmy w stanie doświadczyć, że jesteśmy grupą ludzi podążających za Barankiem i śpiewających nowe pieśni zapowiedziane proroczo w Księdze Objawienia. Naprawdę doświadczamy, że jesteśmy w istocie tak błogosławieni, że zostaliśmy pochwyceni do tronu Boga i wzięliśmy udział w uczcie weselnej Baranka.

  Czytaj więcej
 • Świadectwa doświadczeń z książki „Wejście do Życia”

  Świadectwa doświadczeń przed tronem sądu Chrystusa

  Rozpoczął się sąd przed wielkim białym tronem dni ostatecznych! Ostatni Chrystus – Bóg Wszechmogący – wyraził prawdę, aby wykonać swoje dzieło osądzania i obmywania ludzkości. Poprzez objawienie i osądzanie słowem Boga, wybrany lud Boży stopniowo uświadamia sobie fakt skażenia przez szatana i znajduje drogę ucieczki od wpływu szatana, osiągając stopniową zmianę usposobienia życiowego. Te prawdziwe doświadczenia świadczą o tym, że dzieło osądzania wykonywane przez Boga Wszechmogącego jest dziełem całkowitego zbawienia ludzkości.

  Czytaj więcej
 • Świadectwa zwycięzców

  Bóg Wszechmogący przeprowadził dzieło osądzania dni ostatecznych w Chinach kontynentalnych, a choć lud wybrany przez Boga był barbarzyńsko i brutalnie prześladowany przez chiński rząd, pozostał niezwyciężony i niezłomnie lojalny pod kierunkiem słów Bożych, dając donośne świadectwo zwycięstwa nad szatanem. Fakty w pełni dowodzą, że Bóg Wszechmogący naprawdę powołał grupę zwycięzców w Wieku Królestwa, realizując Boży plan zarządzania, trwający sześć tysięcy lat.

  Czytaj więcej
 • Owce Boże słyszą głos Boga (Podstawy dla nowych wierzących)

  W książce tej zebrano prorocze prawdy o trzech etapach Bożego dzieła, Jego imionach, tajemnicy Jego Wcielenia oraz prawdę, jak odróżnić drogę prawdziwą od dróg fałszywych. Jest ona przeznaczona dla tych, którzy dopiero niedawno przyjęli Boże dzieło w dniach ostatecznych, aby mogli jak najszybciej położyć podwaliny pod prorocze prawdy Bożego dzieła.

  Czytaj więcej
 • Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa (wybór)

  Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa (wybór)

  W tej książce zebrano ważne pytania i odpowiedzi z filmów ewangelicznych Kościoła Boga Wszechmogącego, które są związane z prawdą. Te klasyczne pytania i odpowiedzi zawierają całą wiedzę wybranego ludu Bożego o jego doświadczeniach prawdy słów Boga, a wszystkie one pochodzą z oświecenia i iluminacji Ducha Świętego. Wszystkie one są zgodne z prawdą; nie tylko mogą rozwiewać wątpliwości tych wszystkich, którzy szukają prawdy i badają prawdziwą drogę, a także objaśniać im pojęcia, ale są również wspaniałymi materiałami źródłowymi dla wybranego ludu Bożego, aby był wyposażony w prawdę i niósł świadectwo o Bożym dziele.

  Czytaj więcej
 • Mój powrót do Boga Wszechmogącego

  Mój powrót do Boga Wszechmogącego

  Każdy człowiek, który wierzy w Boga i powraca do Niego, przechodzi niezwykłą przemianę w głębi serca. Te różnorodne doświadczenia opowiadają o ludziach wybranych przez Boga, którzy wyrywają się z niewoli i ograniczeń swych pojęć religijnych pod przewodnictwem słów Boga Wszechmogącego. Uwalniają się od zakłóceń i przymusu sił antychrysta świata religijnego i szatańskich sił zła KPCh. Opowiadają również o ich poruszających podróżach, w czasie których zdobywają absolutną pewność co do prawdziwej drogi i powracają przed tron Boży. Te intensywne zmagania duchowe uwydatniają zło i nikczemność szatana, podkreślając zwłaszcza autorytet i moc słów Bożych oraz to, że tylko Bóg kocha człowieka i zbawia go!

  Czytaj więcej
Udostępnij
Pobierz