Podstawowe wierzenia Kościoła Boga Wszechmogącego

31 maja 2018

(1) Dogmaty Kościoła Boga Wszechmogącego

Dogmaty chrześcijaństwa mają swoje źródło w Biblii, a dogmaty Kościoła Boga Wszechmogącego mają swe źródło w prawdach wyrażonych przez Boga od czasu stworzenia w ramach dzieła Wieku Prawa, Wieku Łaski i Wieku Królestwa. Innymi słowy, Stary Testament, Nowy Testament i Biblia Wieku Królestwa – Słowo ukazujące się w ciele – wyrażone przez ponownie przybyłego Pana Jezusa dni ostatecznych, Boga Wszechmogącego, są podstawowymi wierzeniami i dogmatami Kościoła Boga Wszechmogącego. Stary Testament jest zapisem dokonanego przez Boga Jahwe dzieła ustanawiania praw i przykazań oraz przewodzenia życiu człowieka w Wieku Prawa; Nowy Testament jest zapisem dzieła odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa w Wieku Łaski; Słowo ukazujące się w ciele jest całością prawdy o oczyszczeniu i zbawieniu rodzaju ludzkiego, wyrażoną przez Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa, jak i świadectwem Bożego dzieła sądu w czasie dni ostatecznych. Prawdziwa Biblia jest całością Bożych wypowiedzi w czasie trzech etapów dzieła, zaś podstawowe wierzenia Kościoła Boga Wszechmogącego są wszystkimi wypowiedziami Boga w czasie trzech etapów dzieła, czyli wszystkimi prawdami wyrażonymi przez Boga w czasie tych trzech etapów dzieła. Trzy Pisma Święte są podstawowymi wierzeniami i dogmatami Kościoła Boga Wszechmogącego.

Chrześcijaństwo narodziło się z dzieła Pana Jezusa w Wieku Łaski, ale Pan Jezus Chrystus, w którego wierzy chrześcijaństwo, dokonał jedynie dzieła odkupienia w Wieku Łaski. Ponieważ wcielony Pan Jezus został ukrzyżowany i posłużył jako ofiara za grzechy ludzkości, wybawiając człowieka z rąk szatana oraz uwalniając go od potępienia i klątwy prawa, człowiek musiał jedynie stanąć przed Bogiem, wyznać swoje grzechy i wyrazić żal, aby dostąpić przebaczenia grzechów i cieszyć się szczodrą łaską i błogosławieństwem zesłanym przez Boga. Takie było dzieło odkupienia wykonane przez Pana Jezusa. Chociaż ludzkie grzechy zostały wybaczone w akcie odkupienia przez Pana Jezusa, człowiek nie został oczyszczony ze swej grzesznej natury, był nią nadal związany i kontrolowany przez nią, grzesząc i opierając się Bogu poprzez okazywanie arogancji i pychy, dążąc do sławy i zysku, żywiąc zazdrość i będąc kłótliwym, kłamiąc i zwodząc ludzi, podążając za nikczemnymi trendami tego świata i tak dalej. Człowiek nie wyzwolił się z niewoli grzechu i nie stał się świętym, dlatego też Pan Jezus przepowiadał wiele razy, że przyjdzie ponownie, dokonać dzieła sądu dni ostatecznych: „A oto przyjdę wkrótce”. (Obj 22:12). „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym”. (J 12:47-48). Jest też napisane w pierwszym liście Piotra, że „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (1P 4:17). Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, jest ponownie przybyłym Panem Jezusem. Wyraził on wszystkie prawdy dla oczyszczenia i zbawienia człowieka i dokonał działa sądu, poczynając od domu Bożego, oraz w pełni wypełnił biblijne proroctwa. Słowo ukazujące się w ciele, wyrażone przez Boga Wszechmogącego, jest tym, „co Duch mówi do kościołów(Obj 2:7), zgodnie z przepowiednią w Księdze Objawienia, i stanowi świadectwo dzieła Bożego sądu w dniach ostatecznych. Dzieło sądu dokonane przez Boga Wszechmogącego jest ostatnim etapem dzieła zbawienia Bożego dla rodzaju ludzkiego; jest też etapem najbardziej podstawowym i kluczowym. Jeśli człowiek chce być ocalonym przez Boga i wejść do królestwa niebieskiego, musi zaakceptować Boże dzieło sądu, a w tym wypełniają się słowa Pana Jezusa: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Obj 3:20). Tylko jeśli człowiek przyjmie i doświadczy sądu oraz karcenia przez Boże słowa, będzie mógł poznać świętość i sprawiedliwość Boga, poznać istotę i naturę ludzkiego zepsucia dokonanego przez szatana i jego rzeczywistą prawdę, prawdziwie skruszyć się przed Bogiem, pozbyć się wszelkiego grzechu i osiągnąć świętość, stając się tym, który jest posłuszny Bogu, czci Boga i który będzie przez Boga pozyskany. Tylko wtedy taki człowiek będzie się kwalifikował do tego, by odziedziczyć Boże obietnice i błogosławieństwa oraz zyskać piękne miejsce przeznaczenia.

Dogmaty Kościoła Boga Wszechmogącego mają swe źródło we wszystkich prawdach, wyrażonych przez Boga w trzech etapach Jego dzieła, co oznacza, że mają swe źródło w słowach Boga zapisanych w Biblii oraz w Słowie ukazującym się w ciele. Bóg rozpoczął dzieło zbawienia rodzaju ludzkiego poczynając od stworzenia świata i plan zarządzania dla zbawienia człowieka nie będzie skończony, dopóki nie skończy on dzieła sądu, poczynając od domu Bożego, w czasie dni ostatecznych. Ze słów i wszystkich prawd, które wyraził Bóg w trzech etapach dzieła, jesteśmy w stanie dostrzec wyraźnie, że niezależnie od tego, czy chodzić będzie o dzieło Boga dokonane poprzez posługiwanie się ludźmi na początku Wieku Prawa, czy też o dzieło Wieku Łaski i Wieku Prawa, gdy był On dwukrotnie wcielony, to wszystkie one są wypowiedziami i wyrażeniami prawdy jednego Ducha; w istocie jest to jeden Bóg, który mówi i działa. Tak więc dogmaty Kościoła Boga Wszechmogącego czerpią swoje źródło z Biblii i ze Słowa ukazującego się w ciele.

(2) O Słowie ukazującym się w ciele

Słowo ukazujące się w ciele to osobiste wypowiedzi Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych, i stanowi ono wszystkie prawdy wyrażone przez Boga dla oczyszczenia i zbawienia człowieka w czasie Jego dzieła sądu dni ostatecznych. Prawdy te są bezpośrednim wyrazem Ducha Świętego, objawieniem Bożego życia i istoty oraz wyrazem Bożego usposobienia i tego, co ma On i czym jest. Są one jedyną ścieżką, na której człowiek może poznać Boga, zostać oczyszczony i zbawiony. Słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego są najwyższą zasadą ludzkich działań i czynów i nie ma żadnych aforyzmów ponad nie dla życia człowieka.

Chrześcijanie Kościoła Boga Wszechmogącego czytają Słowo ukazujące się w ciele każdego dnia, tak jak chrześcijanie wyznający chrześcijaństwo czytają Biblię. Wszyscy chrześcijanie biorą słowa Boga za swego życiowego przewodnika i jako najwyższy z wszystkich aforyzmów życia. W Wieku Łaski chrześcijanie czytali Biblię i słuchali kazań biblijnych. Stopniowo pojawiły się zmiany w ludzkim zachowaniu i popełniali oni coraz mniej i mniej grzechów. Podobnie poprzez czytanie słów Boga Wszechmogącego i wspólne rozważanie słów Bożych, chrześcijanie Kościoła Boga Wszechmogącego stopniowo poznają prawdę i wyzwalają się z niewoli grzechu, nie grzesząc już więcej i nie opierając się Bogu, stają się zgodni z Bogiem. Fakty dowodzą, że tylko czytając Boże słowa można zostać oczyszczonym i przemienionym oraz żyć na obraz prawdziwego człowieka. To są fakty, którym nikt nie może zaprzeczyć. Słowa Boga zapisane w Biblii były wyrażone, gdy Bóg działał w Wieku Prawa i w Wieku Łaski, podczas gdy Słowo ukazujące się w ciele obejmuje słowa wyrażone przez Boga w toku dzieła dni ostatecznych. Źródłem obydwu jest Duch Święty. Słowa i dzieło Boga Wszechmogącego całkowicie wypełniły proroctwa biblijne, a Bóg Wszechmogący jest ponownie przybyłym Panem Jezusem, dokładnie tak, jak powiedział Pan Jezus: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy”. (J 16:12-13). Tak samo jest też przepowiedziane w Księdze Objawienia: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. (Obj 2:7). „I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz, opieczętowaną siedmioma pieczęciami. […] Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i rozwiązać siedem jej pieczęci”. (Obj 5:1, 5).

Dzisiaj wszyscy mogliśmy zaobserwować jeden fakt: wszystkie słowa wypowiedziane przez Boga Wszechmogącego są prawdą i mają władzę i moc – są one głosem Boga. Nikt nie może zaprzeczyć temu ani tego zmienić. Słowo ukazujące się w ciele jest swobodnie dostępne w Internecie dla ludzi ze wszystkich krajów i ziem, by mogli szukać i dociekać. Nikt nie śmie zaprzeczyć, że są to słowa Boga albo że są one prawdziwe. Słowa Boga prowadzą całość rodzaju ludzkiego naprzód, ludzie zaczęli stopniowo się budzić poprzez słowa Boga i stopniowo postępują ku przyjęciu prawdy i wiedzy na temat prawdy. Wiek Królestwa jest wiekiem, kiedy słowa Boga Wszechmogącego rządzą na ziemi. Każde jedno z Bożych słów będzie urzeczywistnione i spełnione. Dokładnie tak jak wszyscy wierzący w Boga uznają dziś Biblię, ludzie, którzy wierzą w Boga, uznają w niedalekiej przyszłości, że Słowo ukazujące się w ciele to Boże wypowiedzi w dniach ostatecznych. Dzisiaj Słowo ukazujące się w ciele jest podstawą wierzeń Kościoła Boga Wszechmogącego i z pewnością stanie się fundamentem istnienia całego rodzaju ludzkiego w kolejnym wieku.

(3) O Imionach Boga i Trzech Etapach Dzieła Bożego

W wyniku zepsucia przez szatana człowiek żyje pod jego władzą, a jego zepsucie jeszcze się pogłębiło. W zgodzie z potrzebami zepsutego rodzaju ludzkiego Bóg dokonał trzech etapów dzieła w Wieku Prawa, Wieku Łaski i Wieku Królestwa. W Wieku Prawa Bóg dokonał dzieła nadawania praw i przykazań i kierowania życiem człowieka. W Wieku Łaski Bóg stał się ciałem i na podstawie swego dzieła w Wieku Prawa dokonał dzieła ukrzyżowania i odpuszczenia grzechu człowiekowi. W Wieku Królestwa Bóg ponownie stał się ciałem i na podstawie dzieła odkupienia w Wieku Łaski dokonuje dzieła sądu, poczynając od domu Bożego, wyraża wszystkie z prawd dla oczyszczenia i zbawienia człowieka i daje nam jedyną drogę, którą podążać możemy ku oczyszczeniu i zbawieniu. Jedynie jeśli pozyskamy rzeczywistość prawdy jako nasze życie, stając się tymi, którzy są posłuszni Bogu i oddają Mu cześć, będziemy kwalifikować się do tego, aby zostać poprowadzonymi do królestwa Bożego i otrzymać Boże obietnice i błogosławieństwa. Trzy etapy dzieła Bożego zbawienia człowieka są ze sobą ściśle powiązane, każdy z nich jest nieodzowny, każdy idzie wyżej i głębiej niż poprzedni, są one wszystkie dziełem jednego Boga i tylko trzy etapy dzieła Bożego są w pełni dziełem ludzkiego zbawienia.

Trzy imiona – Jahwe, Jezus, Bóg Wszechmogący – są różnymi imionami przyjętymi przez Boga w Wieku Prawa, Wieku Łaski i Wieku Królestwa. Bóg przybiera odmienne imiona, ponieważ Jego dzieło jest różne w różnych wiekach. Bóg używa nowego imienia, by zacząć nowy wiek i przedstawić dzieło tego wieku. Imię Boga brzmiało Jahwe w Wieku Prawa i Jezus w Wieku Łaski. Bóg używa nowego imienia – Bóg Wszechmogący – w Wieku Królestwa, wypełniając proroctwa zawarte w Księdze Objawienia: „A do anioła kościoła w Filadelfii napisz: […] Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię”. (Obj 3:7,12). „Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący”. (Obj 1:8). Chociaż imiona Boże i Jego dzieło w trzech wiekach są różne, w istocie jest tylko jeden Bóg i źródło jest to samo.

Boże dzieło zbawienia człowieka zasadniczo uwzględnia trzy etapy dzieła. Bóg użył innego imienia w każdym z wieków, jednak Boża istota nigdy się nie zmienia. Trzy etapy dzieła są dokonane przez Boga; tak więc Jahwe, Jezus i Bóg Wszechmogący są jednym i tym samym Bogiem. Jezus był ukazaniem się Jahwe, zaś Bóg Wszechmogący jest ponownie przybyłym Panem Jezusem, tak więc Bóg Wszechmogący jest jedynym prawdziwym Bogiem, który stworzył niebo i ziemię i wszystkie rzeczy, panuje nad wszystkimi rzeczami i dzierży władzę nad wszystkim i jest wiecznym i jedynym Stwórcą.

W trzech etapach dzieła zbawienia człowieka Bóg ujawnił całe swe usposobienie względem człowieka, pozwalając nam dostrzec, że jego usposobienie to nie tylko łaska i miłość, ale również sprawiedliwość, majestat i gniew jak i to, że jego istotą jest świętość i sprawiedliwość oraz prawda i miłość oraz że Boże usposobienie, władza i moc nie są posiadane przez jakikolwiek byt, stworzony czy niestworzony. Wierzymy, że wszystkie słowa Boga wypowiedziane od czasu stworzenia aż po kres świata są prawdą. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Boga nie znikną nigdy i każde jedno z nich będzie wypełnione!

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze