Książki

 • Słowo ukazuje się w ciele

  Pojawienie się Boga i Jego dzieło

  Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, który ukazał się, by dokonać swego dzieła, wyraża wszystkie prawdy w celu oczyszczenia i zbawienia ludzkości. Wszystkie te prawdy zamieszczone zostały w księdze Słowo ukazuje się w ciele. Stanowi to wypełnienie słów zapisanych w Biblii: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo(J 1:1). Jeśli chodzi o Słowo ukazuje się w ciele, to jest to pierwszy raz od chwili stworzenia świata, gdy Bóg zwrócił się do całego rodzaju ludzkiego. Wypowiedzi te tworzą pierwszy tekst wyrażony przez Boga wśród ludzkości, w którym ich obnaża, prowadzi, osądza i szczerze z nimi rozmawia. Są to także pierwsze wypowiedzi, w których Bóg pozwala ludziom poznać swe kroki, miejsce, w którym spoczywa, Boże usposobienie, to, co Bóg ma i czym jest, Boże myśli oraz Bożą troskę o rodzaj ludzki. Można powiedzieć, że są to pierwsze od czasów stworzenia wypowiedzi, które Bóg skierował do rodzaju ludzkiego z trzeciego nieba, a także że jest to pierwszy raz, gdy Bóg użył swej wrodzonej tożsamości, żeby ukazać się i za pomocą słów wyrazić głos swego serca dla ludzkości. Słowo ukazuje się w ciele (skrócone do: Słowo), wypowiedziane przez Chrystusa dni ostatecznych, Boga Wszechmogącego, obecnie składa się z sześciu tomów: Tom 1. Pojawienie się Boga i Jego dzieło; Tom 2. O poznaniu Boga; Tom 3. Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych; Tom 4. Demaskowanie antychrystów; Tom 5. Zakres odpowiedzialności przywódców i pracowników; oraz Tom 6. O dążeniu do prawdy.
 • O poznaniu Boga

  O poznaniu Boga

  O poznaniu Boga, drugi tom dzieła Słowo ukazuje się w ciele, zawiera wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych, Boga Wszechmogącego, skierowane do całej ludzkości, kolejne po tych, które znalazły się w części Pojawienie się Boga i Jego dzieło. Bóg wyjaśnia tu rozmaite prawdy dotyczące dzieła, jakie wykonał od czasu stworzenia świata, Jego woli oraz zawartych w Jego dziele oczekiwań wobec rodzaju ludzkiego, a także przejawienia w Jego dziele wszystkiego, co Bóg ma i czym jest oraz Jego sprawiedliwości, władzy, świętości i faktu, że jest On źródłem życia dla wszystkich rzeczy. Po przeczytaniu tej książki ci, którzy prawdziwie wierzą w Boga, będą w stanie potwierdzić, że Ten, który potrafi dokonać takiego dzieła oraz okazać takie usposobienie, jest suwerennym Panem wszystkich rzeczy; będą również mogli prawdziwie poznać tożsamość Boga, Jego status i istotę, tym samym potwierdzając, że Chrystus dni ostatecznych, Bóg Wszechmogący, jest Samym Bogiem Jedynym.
 • Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych

  Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych

  Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych to trzeci tom dzieła Słowo ukazuje się w ciele – zebranych wypowiedzi Boga Wszechmogącego. Pierwsza część tego tomu zawiera kazania i omówienia wygłoszone przez Boga Wszechmogącego na zgromadzeniu, drugą stanowią wypowiedzi Boga Wszechmogącego do przywódców i pracowników, a trzecia to omówienia Boga Wszechmogącego dla Jego wybranego ludu. Kazania i omówienia dotyczą istniejących w kościele problemów, a także praktycznych trudności związanych z wejściem w życie Bożych wybrańców. Nie tylko wskazują istotę i aktualną sytuację poszczególnych osób, lecz także naświetlają cele, do których ludzie powinni dążyć. Są one niezwykle korzystne dla zrozumienia przez ludzi prawdy i osiągnięcia przez nich wejścia w życie.
 • Demaskowanie antychrystów

  Demaskowanie antychrystów

  „Demaskowanie antychrystów” to czwarty tom dzieła „Słowo ukazuje się w ciele”. Księga ta jest serią tematycznych kazań i omówień wygłaszanych w kościołach przez Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych. Bóg dogłębnie obnaża każdy przejaw skłonności antychrystów, czyniąc je w oczach ludzi całkowicie klarownymi i znacząco pomagając im rozeznać się co do naturoistoty antychrystów. Skłonności antychrystów to skłonności szatańskie, podzielane przez skażoną ludzkość. Aby zostać zbawionym przez Boga, człowiek, zanim będzie mógł zostać oczyszczony, musi przyjąć sąd słów Bożych. Owe obnażające antychrystów prawdy służą jako ostrzeżenie, podpowiedź, demaskacja i osąd, które to rzeczy są niezwykle przydatne w zrozumieniu prawdy, poznaniu samego siebie i otrzymaniu oczyszczenia. Jedynie dzięki rozeznaniu się co do antychrystów człowiek może uniknąć tego, że inni sprowadzą go na manowce, może przestać ubóstwiać innych ludzi i za nimi podążać, zamiast tego osiągając rezultat w postaci podążania za Bogiem, podporządkowania się Mu i czczenia Go.
 • O dążeniu do prawdy

  O dążeniu do prawdy I

  „O dążeniu do prawdy” to szósty tom księgi „Słowo ukazuje się w ciele”. Tom ten zawiera precyzyjne omówienia i nauczanie skierowane do kościołów przez Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych. Te kazania i omówienia jasno i przejrzyście wyjaśniają, co to znaczy dążyć do prawdy i jak istotne jest dążenie do prawdy. Ujawniają też rozmaite błędne przekonania ludzi i wypaczone rozumienie tego, czym jest dążenie do prawdy, a także różne błędne myśli i poglądy człowieka oraz jego negatywne emocje, jednocześnie rozróżniając je i analizując. Ponadto te kazania i omówienia wskazują człowiekowi ścieżki dążenia do prawdy i wejścia w rzeczywistość. Prawdy te mają kluczowe znaczenie dla ludzi dążących do prawdy, aby osiągnąć zbawienie.
 • Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych Wybór

  Sąd rozpoczyna się od domu Bożego

  Wybrane treści zawarte w tej książce w całości stanowią słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego w ramach Jego dzieła osądzania w dniach ostatecznych i w przeważającej części pochodzą z księgi Słowo ukazuje się w ciele, Tom 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło. Prawdy te powinna niezwłocznie posiąść każda osoba, która poszukuje dzieła Boga w dniach ostatecznych. Zawarte w tej książce słowa Boga są wypowiedziami Ducha Świętego do kościołów, jak zostało to zapowiedziane w Księdze Objawienia. Te obecne słowa Boga są najlepszym świadectwem Jego ukazania się i dzieła, a także najlepszym świadectwem faktu, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Celem niniejszej książki jest umożliwienie wszystkim tym, którzy pragną pojawienia się Boga, jak najszybsze usłyszenie Jego głosu. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy wypatrują nadejścia Pana i z utęsknieniem czekają na ukazanie się Boga oraz na Jego dzieło, będą mogli przeczytać tę książkę.
 • Kluczowe słowa Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych

  W tej książce zebrano wybór klasycznych kluczowych słów wyrażonych przez Boga Wszechmogącego, Chrystusa Dni Ostatecznych, pochodzących z Słowo ukazuje się w ciele. Te kluczowe słowa bezpośrednio objaśniają prawdę i mogą bezpośrednio pomóc ludziom zrozumieć wolę Boga i uzyskać wiedzę o Jego usposobieniu i o tym, co On ma i czym jest. Słowa te są przewodnikiem dla tych, którzy tęsknią za pojawieniem się Boga i szukają Jego śladów. Mogą one doprowadzić czytelnika do znalezienia wejścia do królestwa niebieskiego.
 • Słowo Boże na każdy dzień

  W niniejszej książce znajdują się wybrane fragmenty z księgi Słowo ukazuje się w ciele. Dla potrzeb wybranych przez Boga ludzi specjalnie zamieszczono tu istotne słowa Boga Wszechmogącego, które są najbardziej budujące w odniesieniu do ich wejścia w życie, by mogli zyskać prawdę i wsparcie w życiu na każdy dzień. Dzięki temu ci, którzy kochają prawdę, mogą ją zrozumieć, żyć przed obliczem Boga oraz zos tać zbawieni i udoskonaleni przez Boga. Te istotne słowa Boga wyrażają prawdę. Co więcej, są one najistotniejszymi życiowymi maksymami i nie ma słów, które są dla ludzi bardziej pouczające i pożyteczne. Jeśli codziennie potrafisz czerpać radość z czytania jednego fragmentu tych słów, to masz wyjątkowe szczęście i błogosławieństwo od Boga.
 • Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

  Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

  Niniejsza księga z hymnami składa się z dwóch części: pierwsza część to hymny powstałe na podstawie kluczowych wypowiedzi Boga Wszechmogącego, a druga to hymny z życia kościelnego, które są prawdziwymi świadectwami wybrańców Boga, którzy doświadczyli Jego dzieła osądzania oraz trudności i udręki podczas podążania za Nim. Hymny te stanowią ogromną pomoc dla ludzi w wykonywaniu codziennych praktyk duchowych, zbliżaniu się do Boga, rozważaniu Jego słów i rozumieniu prawdy. Jeszcze bardziej sprzyjają one temu, by ludzie doświadczali Boże słowa i wkroczyli w ich rzeczywistość.
 • Wskazówki dla głoszących ewangelię królestwa

  Wskazówki dla głoszących ewangelię królestwa

  Książka jest zbiorem pytań i odpowiedzi nawiązujących do pojęć często towarzyszących osobom, które poszukują prawdziwej drogi oraz poznają ją. Zawarte w niej wyjaśnienia odnoszą się do słów Boga Wszechmogącego. Mogą one znacznie przysłużyć się ludziom, pomóc im zrozumieć prawdę i zgłębić prawdziwą drogę, a także stanowią nieocenione źródło wiedzy dla wybrańców Boga, którzy szerzą Jego słowa i niosą świadectwo Jego dzieła. Owieczki Boga słuchają Jego głosu, a jeżeli przeczytawszy tę książkę, będą w stanie odkryć prawdę i rozpoznać głos Boga w słowach Boga Wszechmogącego, oznacza to, że są pannami mądrymi, które powitały Pana.
 • Owce Boże słyszą głos Boga

  W książce tej zebrano takie prorocze prawdy jak trzy etapy dzieła Boga, Jego imiona, tajemnicę Jego Wcielenia oraz to, jak odróżnić prawdziwą drogę od dróg fałszywych. Książka ta jest przeznaczona dla tych, którzy dopiero niedawno przyjęli Boże dzieło w dniach ostatecznych, aby mogli zrozumieć prorocze prawdy Bożego dzieła oraz jak najszybciej położyć fundamenty pod prawdziwą drogę.
 • Słuchaj głosu Boga Ujrzyj pojawienie się Boga

  Słuchaj głosu Boga Ujrzyj pojawienie się Boga

  Panny mądre rozpoznają głos Boga, na podstawie Jego wypowiedzi dostrzegą Jego ukazanie się i powitają powracającego Pana. Niniejsza książka jest zbiorem prawd dotyczących wcielenia Boga oraz trzech etapów Jego dzieła zbawienia. Prawdy te niosą świadectwo o ukazaniu się i dziele Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych: Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił, wyraża prawdę i w dniach ostatecznych dokonuje dzieła „osądzania rozpoczynającego się od domu Bożego”, w ten sposób prowadząc ludzkość do powrotu przed tron Boży.
 • Kluczowe pytania i odpowiedzi o ewangelię królestwa (wybór)

  Kluczowe pytania i odpowiedzi o ewangelię królestwa (wybór)

  W tej książce zebrano ważne pytania i odpowiedzi z filmów ewangelicznych Kościoła Boga Wszechmogącego, które są związane z prawdą. Te najbardziej istotne odpowiedzi zawierają całą wiedzę Bożych wybrańców o ich doświadczeniach i rozumieniu prawdy słów Boga, a wszystkie one pochodzą z oświecenia i iluminacji Ducha Świętego. Książka ta może nie tylko rozwiać potencjalne wątpliwości i pojęcia tych wszystkich, którzy szukają prawdy i badają prawdziwą drogę, ale jest również dla Bożych wybrańców wspaniałym materiałem źródłowym, dzięki któremu mogą oni wyposażyć się w prawdę i nieść świadectwo o Bożym dziele.
 • Świadectwa doświadczeń z książki „Wejście do Życia”

  Świadectwa doświadczeń przed tronem sądu Chrystusa

  Rozpoczął się sąd przed wielkim białym tronem dni ostatecznych! Bóg Wszechmogący – Chrystus dni ostatecznych – wyraził prawdę, aby wykonać swoje dzieło osądzania i obmywania ludzkości. Poprzez objawienie i osądzanie słowem Boga, Jego wybrańcy stopniowo uświadamiają sobie fakt swego szatańskiego skażenia i znajdują drogę ucieczki od wpływu szatana, osiągając stopniową zmianę usposobienia życiowego. Te prawdziwe doświadczenia świadczą o tym, że dzieło osądzania wykonywane przez Boga Wszechmogącego jest dziełem całkowitego oczyszczenia i zbawienia ludzkości.
 • Mój powrót do Boga Wszechmogącego

  Mój powrót do Boga Wszechmogącego

  Każdy człowiek, który wierzy w Boga, ma własną opowieść o swojej podróży z powrotem do Niego. Ta książka opisuje autentyczne doświadczenia Bożych wybrańców, którzy pod przewodnictwem słów Boga Wszechmogącego upewniają się co do prawdziwej drogi i powracają przed Jego tron. Niektórzy wyrywają się z niewoli i ograniczeń swoich pojęć religijnych, inni uwalniają się od zakłóceń i prześladowań ze strony szatańskich sił kręgów religijnych i niegodziwej władzy Komunistycznej Partii Chin, a jeszcze inni uzyskują rozeznanie odnośnie do złych światowych trendów. Ostatecznie wszyscy oni powracają przed oblicze Boga.

  Połącz się z nami w Messengerze