Książki

 • Słowo ukazuje się w ciele

  Słowo ukazuje się w ciele

  Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, który ukazał się, by dokonać swego dzieła, wyraża wszystkie prawdy w celu oczyszczenia i zbawienia ludzkości. Wszystkie te prawdy zamieszczone zostały w księdze Słowo ukazuje się w ciele. Stanowi to wypełnienie słów zapisanych w Biblii: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1). Jeśli chodzi o Słowo ukazuje się w ciele, to jest to pierwszy raz od chwili stworzenia świata, gdy Bóg zwrócił się do całego rodzaju ludzkiego. Wypowiedzi te tworzą pierwszy tekst wyrażony przez Boga wśród ludzkości, w którym ich obnaża, prowadzi, osądza i szczerze z nimi rozmawia. Są to także pierwsze wypowiedzi, w których Bóg pozwala ludziom poznać swe kroki, miejsce, w którym spoczywa, Boże usposobienie, to, co Bóg ma i czym jest, Boże myśli oraz Bożą troskę o rodzaj ludzki. Można powiedzieć, że są to pierwsze od czasów stworzenia wypowiedzi, które Bóg skierował do rodzaju ludzkiego z trzeciego nieba, a także że jest to pierwszy raz, gdy Bóg użył swej wrodzonej tożsamości, żeby ukazać się i za pomocą słów wyrazić głos swego serca dla ludzkości.
 • Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych Wybór

  Sąd rozpoczyna się od domu Bożego

  Wybrane treści zawarte w tej książce w całości stanowią słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego w ramach Jego dzieła osądzania w dniach ostatecznych i pochodzą z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”. Prawdy te powinna niezwłocznie posiąść każda osoba, która poszukuje dzieła Boga w dniach ostatecznych, chcąc je poznać. Wybrano je, by wszyscy, którzy pragną ukazania się Boga, mogli usłyszeć Jego głos tak szybko, jak to możliwe. Zawarte w tej książce słowa Boga są wypowiedziami Ducha Świętego do kościołów, jak zostało to zapowiedziane w Księdze Objawienia. Te obecne słowa Boga są najlepszym świadectwem Jego ukazania się i dzieła, a także najlepszym świadectwem faktu, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy wypatrują nadejścia Pana i z utęsknieniem czekają na ukazanie się Boga oraz na Jego dzieło, będą mogli przeczytać tę książkę.
 • Kluczowe słowa Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych

  W tej książce zebrano wybór klasycznych kluczowych słów wyrażonych przez Boga Wszechmogącego, Chrystusa Dni Ostatecznych, pochodzących z Słowo ukazuje się w ciele. Te kluczowe słowa bezpośrednio objaśniają prawdę i mogą bezpośrednio pomóc ludziom zrozumieć wolę Boga i uzyskać wiedzę o Jego usposobieniu i o tym, co On ma i czym jest. Słowa te są przewodnikiem dla tych, którzy tęsknią za pojawieniem się Boga i szukają Jego śladów. Mogą one doprowadzić czytelnika do znalezienia wejścia do królestwa niebieskiego.
 • Słowo Boże na każdy dzień

  W niniejszej książce znajdują się wybrane fragmenty z księgi Słowo ukazuje się w ciele. Dla potrzeb wybranych przez Boga ludzi specjalnie zamieszczono tu istotne słowa Boga Wszechmogącego, które są najbardziej budujące w odniesieniu do ich wejścia w życie, by mogli zyskać prawdę i wsparcie w życiu na każdy dzień. Dzięki temu ci, którzy kochają prawdę, mogą ją zrozumieć, żyć przed obliczem Boga oraz zos tać zbawieni i udoskonaleni przez Boga. Te istotne słowa Boga wyrażają prawdę. Co więcej, są one najistotniejszymi życiowymi maksymami i nie ma słów, które są dla ludzi bardziej pouczające i pożyteczne. Jeśli codziennie potrafisz czerpać radość z czytania jednego fragmentu tych słów, to masz wyjątkowe szczęście i błogosławieństwo od Boga.
 • Wybór słów Boga Wszechmogącego

  Ta książka zawiera wybór słów Boga Wszechmogącego na temat Jego dzieła i niesie świadectwo o ukazaniu się i dziele Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa. Słowa te sprawiają, że wszyscy ci, którzy od dawna wyczekują pojawienia się Boga i modlą się o nie, rozpoznanie, że Pan Jezus już dawno temu powrócił na białych obłokach i że jest Bogiem Wszechmogącym, Chrystusem dni ostatecznych — jest Barankiem zapowiedzianym w Księdze Objawienia, który otwiera zwój i łamie siedem pieczęci.
 • Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

  Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

  Niniejsza księga z hymnami składa się z dwóch części: pierwsza część to hymny powstałe na podstawie kluczowych wypowiedzi Boga Wszechmogącego, a druga to hymny z życia kościelnego, które są prawdziwymi świadectwami wybrańców Boga, którzy doświadczyli Jego dzieła osądzania oraz trudności i udręki podczas podążania za Nim. Hymny te stanowią ogromną pomoc dla ludzi w wykonywaniu codziennych praktyk duchowych, zbliżaniu się do Boga, rozważaniu Jego słów i rozumieniu prawdy. Jeszcze bardziej sprzyjają one temu, by ludzie doświadczali Boże słowa i wkroczyli w ich rzeczywistość.
 • Owce Boże słyszą głos Boga

  W książce tej zebrano takie prorocze prawdy jak trzy etapy dzieła Boga, Jego imiona, tajemnicę Jego Wcielenia oraz to, jak odróżnić prawdziwą drogę od dróg fałszywych. Książka ta jest przeznaczona dla tych, którzy dopiero niedawno przyjęli Boże dzieło w dniach ostatecznych, aby mogli zrozumieć prorocze prawdy Bożego dzieła oraz jak najszybciej położyć fundamenty pod prawdziwą drogę.
 • Słuchaj głosu Boga Ujrzyj pojawienie się Boga

  Słuchaj głosu Boga Ujrzyj pojawienie się Boga

  Panny mądre rozpoznają głos Boga, na podstawie Jego wypowiedzi dostrzegą Jego ukazanie się i powitają powracającego Pana. Niniejsza książka jest zbiorem prawd dotyczących wcielenia Boga oraz trzech etapów Jego dzieła zbawienia. Prawdy te niosą świadectwo o ukazaniu się i dziele Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych: Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił, wyraża prawdę i w dniach ostatecznych dokonuje dzieła „osądzania rozpoczynającego się od domu Bożego”, w ten sposób prowadząc ludzkość do powrotu przed tron Boży.
 • Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa (wybór)

  Kluczowe pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa

  W tej książce zebrano ważne pytania i odpowiedzi z filmów ewangelicznych Kościoła Boga Wszechmogącego, które są związane z prawdą. Te najbardziej istotne odpowiedzi zawierają całą wiedzę Bożych wybrańców o ich doświadczeniach i rozumieniu prawdy słów Boga, a wszystkie one pochodzą z oświecenia i iluminacji Ducha Świętego. Książka ta może nie tylko rozwiać potencjalne wątpliwości i pojęcia tych wszystkich, którzy szukają prawdy i badają prawdziwą drogę, ale jest również dla Bożych wybrańców wspaniałym materiałem źródłowym, dzięki któremu mogą oni wyposażyć się w prawdę i nieść świadectwo o Bożym dziele.
 • Świadectwa doświadczeń z książki „Wejście do Życia”

  Świadectwa doświadczeń przed tronem sądu Chrystusa

  Rozpoczął się sąd przed wielkim białym tronem dni ostatecznych! Bóg Wszechmogący – Chrystus dni ostatecznych – wyraził prawdę, aby wykonać swoje dzieło osądzania i obmywania ludzkości. Poprzez objawienie i osądzanie słowem Boga, Jego wybrańcy stopniowo uświadamiają sobie fakt swego szatańskiego skażenia i znajdują drogę ucieczki od wpływu szatana, osiągając stopniową zmianę usposobienia życiowego. Te prawdziwe doświadczenia świadczą o tym, że dzieło osądzania wykonywane przez Boga Wszechmogącego jest dziełem całkowitego oczyszczenia i zbawienia ludzkości.
 • Świadectwa zwycięzców

  Od kiedy Bóg Wszechmogący przeprowadza dzieło osądzania dni ostatecznych w Chinach kontynentalnych, to mimo że Jego wybrańcy byli barbarzyńsko i brutalnie prześladowani przez chiński rząd, pozostają niezwyciężeni i niezłomnie lojalni pod kierunkiem słów Bożych, dając donośne świadectwo zwycięstwa nad szatanem. Fakty w pełni dowodzą, że Bóg Wszechmogący naprawdę powołał grupę zwycięzców w Wieku Królestwa, tym samym realizując swój trwający sześć tysięcy lat plan zarządzania.
 • Mój powrót do Boga Wszechmogącego

  Mój powrót do Boga Wszechmogącego

  Każdy człowiek, który wierzy w Boga, ma własną opowieść o swojej podróży z powrotem do Niego. Ta książka opisuje autentyczne doświadczenia Bożych wybrańców, którzy pod przewodnictwem słów Boga Wszechmogącego upewniają się co do prawdziwej drogi i powracają przed Jego tron. Niektórzy wyrywają się z niewoli i ograniczeń swoich pojęć religijnych, inni uwalniają się od zakłóceń i prześladowań ze strony szatańskich sił kręgów religijnych i niegodziwej władzy Komunistycznej Partii Chin, a jeszcze inni uzyskują rozeznanie odnośnie do złych światowych trendów. Ostatecznie wszyscy oni powracają przed oblicze Boga.

  Połącz się z nami w Messengerze