Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło

Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło

Proroctwa biblijne 2019-12-14 03:36:33

Czym jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od…

2020-01-03 00:21:13

Jakie są różnice między dziełem Boga wcielonego a dziełem Ducha?

Wersety biblijne do wykorzystania: „I powiedział, błagam Cię, ukaż mi swoją chwałę. A on odpowiedział: Sprawię, że cały mój majestat roztoczy się przed tobą i ogłoszę przed tobą imię Jahwe. Będę łaskawy dla tego, dla ko…

2019-09-30 06:58:28

Dlaczego Bóg nie używa człowieka do wykonywania swojego dzieła sądu w dniach ostatecznych; dlaczego musi się wcielić i wykonać je sam?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi; (…) I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym” (J 5:22-27). Ważne słowa Boga: Dzieło sądu jest osobistą pra…

2019-09-28 17:24:02

Zasadnicze różnice między wcielonym Bogiem a tymi, którzy są przez Niego używani.

Wersety biblijne do wykorzystania: „Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3:11). W…

2020-01-03 00:24:26

Dlaczego mówi się, że ludzkość poddana skażeniu jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez Boga, który stał się ciałem?

Ważne słowa Boga: Zbawienie człowieka przez Boga nie dokonuje się bezpośrednio poprzez Ducha lub pod postacią Ducha, gdyż człowiek nie może dotknąć ani zobaczyć Jego Ducha i nie może się do Niego zbliżyć. Gdyby On sprób…

2019-09-28 17:33:33

Dlaczego mówi się, że dwa wcielenia Boga dopełniają znaczenia wcielenia?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia” (Hbr 9:28). „Na początku było Słowo, a Słowo było…

2019-09-28 17:34:01

Jak powinno się rozumieć to, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga” (J 1:1-2). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (…) pełne łaski i prawdy” …

2020-01-02 23:23:05

Jak wcielenie Boga, aby wykonać dzieło sądu kładzie kres epoce wiary ludzkości w niejasnego Boga i ciemnemu wiekowi dziedziny szatana?

Wersety biblijne do wykorzystania: „I stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Jahwe zostanie ustanowiona na wierzchołkach gór, będzie wywyższona nad wzgórzami, a będą do niej przybywać wszystkie narody. I wielu l…

2019-09-28 17:35:01

Dlaczego tylko poprzez doświadczenie dzieła Boga wcielonego i podporządkowanie się Jego dziełu można osiągnąć wiedzę o Bogu?

Wersety biblijne do wykorzystania: „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy” (J 1:14). „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. …

2020-01-03 00:27:03

Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło

Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło

Proroctwa biblijne 2019-12-14 03:36:33

Czym jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od…

2020-01-03 00:21:13

Jakie są różnice między dziełem Boga wcielonego a dziełem Ducha?

Wersety biblijne do wykorzystania: „I powiedział, błagam Cię, ukaż mi swoją chwałę. A on odpowiedział: Sprawię, że cały mój majestat roztoczy się przed tobą i ogłoszę przed tobą imię Jahwe. Będę łaskawy dla tego, dla ko…

2019-09-30 06:58:28

Dlaczego Bóg nie używa człowieka do wykonywania swojego dzieła sądu w dniach ostatecznych; dlaczego musi się wcielić i wykonać je sam?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi; (…) I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym” (J 5:22-27). Ważne słowa Boga: Dzieło sądu jest osobistą pra…

2019-09-28 17:24:02

Zasadnicze różnice między wcielonym Bogiem a tymi, którzy są przez Niego używani.

Wersety biblijne do wykorzystania: „Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3:11). W…

2020-01-03 00:24:26

Dlaczego mówi się, że ludzkość poddana skażeniu jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez Boga, który stał się ciałem?

Ważne słowa Boga: Zbawienie człowieka przez Boga nie dokonuje się bezpośrednio poprzez Ducha lub pod postacią Ducha, gdyż człowiek nie może dotknąć ani zobaczyć Jego Ducha i nie może się do Niego zbliżyć. Gdyby On sprób…

2019-09-28 17:33:33

Dlaczego mówi się, że dwa wcielenia Boga dopełniają znaczenia wcielenia?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia” (Hbr 9:28). „Na początku było Słowo, a Słowo było…

2019-09-28 17:34:01

Jak powinno się rozumieć to, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga” (J 1:1-2). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (…) pełne łaski i prawdy” …

2020-01-02 23:23:05

Jak wcielenie Boga, aby wykonać dzieło sądu kładzie kres epoce wiary ludzkości w niejasnego Boga i ciemnemu wiekowi dziedziny szatana?

Wersety biblijne do wykorzystania: „I stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Jahwe zostanie ustanowiona na wierzchołkach gór, będzie wywyższona nad wzgórzami, a będą do niej przybywać wszystkie narody. I wielu l…

2019-09-28 17:35:01

Dlaczego tylko poprzez doświadczenie dzieła Boga wcielonego i podporządkowanie się Jego dziełu można osiągnąć wiedzę o Bogu?

Wersety biblijne do wykorzystania: „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy” (J 1:14). „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. …

2020-01-03 00:27:03