Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło

Wersety biblijne do wykorzystania: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie”. (Łk 12:40). „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. (…

2019-03-25 21:34:24

Czym jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. (J 1:1). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego o…

2019-03-25 21:35:11

Jaka jest różnica między dziełem Boga wcielonego a dziełem Ducha Świętego?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Mojżesz powiedział też: Ukaż mi, proszę, twoją chwałę. A on odpowiedział: […] Nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu”. (Wj 33:1…

2019-03-25 21:31:11

Dlaczego Bóg nie używa człowieka do wykonywania swojego dzieła sądu w dniach ostatecznych, ale zamiast tego musi wcielić się i wykonać je sam?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi”. (J 5:22). „I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym”. (J 5:27). Ważne słowa Boga: Dzieło sądu jest osobist…

2019-03-25 21:31:18

Jakie są zasadnicze różnice między wcielonym Bogiem a tymi ludźmi, którzy są przez Niego używani?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem”. (Mt 3:11). Wa…

2019-03-25 21:31:24

Dlaczego mówi się, że ludzkość poddana skażeniu jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez Boga, który stał się ciałem?

Ważne słowa Boga: Zbawienie człowieka przez Boga nie dokonuje się bezpośrednio poprzez Ducha lub pod postacią Ducha, gdyż człowiek nie może dotknąć ani zobaczyć Jego Ducha i nie może się do Niego zbliżyć. Gdyby On sprób…

2019-03-25 21:36:16

Dlaczego mówi się, że dwa wcielenia Boga dopełniają znaczenia wcielenia?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia”. (Hbr 9:28). „Na początku było Słowo, a Słowo był…

2019-03-25 21:36:24

Jak rozumieć to, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga”. (J 1:1-2). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwał…

2019-03-25 21:36:31

Jak wcielenie Boga, aby wykonać dzieło sądu kładzie kres wierze ludzkości w niejasnego Boga i ciemnemu wiekowi panowania szatana?

Wersety biblijne do wykorzystania: „I stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Jahwe zostanie ustanowiona na wierzchołkach gór, będzie wywyższona nad wzgórzami, a będą do niej przybywać wszystkie narody. I wielu l…

2019-03-25 21:36:39

Dlaczego tylko poprzez doświadczenie dzieła Boga wcielonego i okazywanie posłuszeństwa Jego dziełu można poznać Boga?

Wersety biblijne do wykorzystania: „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy”. (J 1:14). „Ja jestem drogą, prawdą i życiem.…

2019-03-22 22:37:54

Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło

Wersety biblijne do wykorzystania: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie”. (Łk 12:40). „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. (…

2019-03-25 21:34:24

Czym jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. (J 1:1). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego o…

2019-03-25 21:35:11

Jaka jest różnica między dziełem Boga wcielonego a dziełem Ducha Świętego?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Mojżesz powiedział też: Ukaż mi, proszę, twoją chwałę. A on odpowiedział: […] Nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu”. (Wj 33:1…

2019-03-25 21:31:11

Dlaczego Bóg nie używa człowieka do wykonywania swojego dzieła sądu w dniach ostatecznych, ale zamiast tego musi wcielić się i wykonać je sam?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi”. (J 5:22). „I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym”. (J 5:27). Ważne słowa Boga: Dzieło sądu jest osobist…

2019-03-25 21:31:18

Jakie są zasadnicze różnice między wcielonym Bogiem a tymi ludźmi, którzy są przez Niego używani?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem”. (Mt 3:11). Wa…

2019-03-25 21:31:24

Dlaczego mówi się, że ludzkość poddana skażeniu jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez Boga, który stał się ciałem?

Ważne słowa Boga: Zbawienie człowieka przez Boga nie dokonuje się bezpośrednio poprzez Ducha lub pod postacią Ducha, gdyż człowiek nie może dotknąć ani zobaczyć Jego Ducha i nie może się do Niego zbliżyć. Gdyby On sprób…

2019-03-25 21:36:16

Dlaczego mówi się, że dwa wcielenia Boga dopełniają znaczenia wcielenia?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia”. (Hbr 9:28). „Na początku było Słowo, a Słowo był…

2019-03-25 21:36:24

Jak rozumieć to, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga”. (J 1:1-2). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwał…

2019-03-25 21:36:31

Jak wcielenie Boga, aby wykonać dzieło sądu kładzie kres wierze ludzkości w niejasnego Boga i ciemnemu wiekowi panowania szatana?

Wersety biblijne do wykorzystania: „I stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Jahwe zostanie ustanowiona na wierzchołkach gór, będzie wywyższona nad wzgórzami, a będą do niej przybywać wszystkie narody. I wielu l…

2019-03-25 21:36:39

Dlaczego tylko poprzez doświadczenie dzieła Boga wcielonego i okazywanie posłuszeństwa Jego dziełu można poznać Boga?

Wersety biblijne do wykorzystania: „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy”. (J 1:14). „Ja jestem drogą, prawdą i życiem.…

2019-03-22 22:37:54