Nota prawna i Warunki korzystania z Serwisu internetowego

1. Właściciel Serwisu

Witryna internetowa (zwana dalej „Serwisem”) jest własnością The Church of Almighty God, 147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870.

Informacje i dane kontaktowe lokalnych kongregacji Kościoła Boga Wszechmogącego można znaleźć na Liście Lokalnych Kongregacji.

2. Cel, zakres i czas trwania

Niniejsza Nota prawna reguluje zarówno korzystanie z Serwisu, jak również dostęp do niego, poruszanie się po nim i ogólne relacje jego właściciela z każdą osobą, która korzysta ze strony (zwaną dalej indywidualnie jako „Użytkownik” lub łącznie jako „Użytkownicy”).

Serwis dostarcza Użytkownikom ogólnych informacji o Kościele Boga Wszechmogącego, jego działalności i związanych z nim wydarzeniach (zwanych dalej „Treścią” lub „Treściami”), zgodnie z zapisami niniejszej Noty prawnej.

Kościół Boga Wszechmogącego zastrzega sobie prawo do modyfikowania wyglądu, konfiguracji i zawartości Serwisu lub warunków wymaganych do uzyskania dostępu do Serwisu i/lub korzystania z Serwisu, jak również do przerwania, zawieszenia lub zablokowania dostępu do Treści umieszczonych w Serwisie, w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, a Użytkownik nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania .

W związku z tym okres ważności niniejszej Noty prawnej pokrywa się z okresem jej widoczności, dopóki nie zostanie ona całkowicie lub częściowo zmodyfikowana; gdy tak się stanie, nowa Nota prawna zacznie obowiązywać po jej udostępnieniu Użytkownikom w niniejszym Serwisie.

Dostęp do Serwisu, jego przeglądanie i korzystanie z niego przez Użytkownika oznacza wyraźną i bezwarunkową akceptację wszystkich warunków niniejszej Noty prawnej oraz wszelkich szczególnych warunków, mających taką samą ważność i skuteczność, jak dowolna spisana i podpisana umowa.

3. Dostęp

Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, z wyjątkiem kosztów połączenia za pośrednictwem odpowiedniej sieci telekomunikacyjnej, do której Użytkownik ma dostęp.

Kościół Boga Wszechmogącego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, powstałe w wyniku awarii lub rozłączeń w sieciach telekomunikacyjnych, skutkujące zawieszeniem, odwołaniem lub przerwaniem dostępu do Serwisu.

4. Warunki korzystania

Głównym celem niniejszych warunków jest uregulowanie dostępu do Serwisu. Osoby swobodnie korzystające z Serwisu zobowiązane są do ich przestrzegania. Dostęp do Serwisu i jego przeglądanie oznacza wyraźną i bezwarunkową akceptację Warunków korzystania. Ponadto, osoby korzystające z Serwisu muszą również przestrzegać obowiązujących przepisów i kodeksów etycznych.

Nadmierne lub niewłaściwe korzystanie z Serwisu może skutkować odmową dostępu do tegoż. Za nadmierne i/lub niewłaściwe użycie uważa się każde użycie, które jest sprzeczne z ogólnymi zasadami działania w dobrej wierze, moralności i porządku publicznego, a także każde użycie, które powoduje lub może spowodować jakąkolwiek szkodę Serwisu i/lub stron trzecich, jak również ich interesów, w tym praw autorskich, oraz postępowanie mające na celu uniemożliwienie lub pogorszenie działania i użyteczności Serwisu, jak również takie, które narusza wszelkie instrukcje i/lub ostrzeżenia, które mogły zostać przekazane przez Kościół Boga Wszechmogącego lub personel wyznaczony przez niego w tym celu. W szczególności niedozwolone są między innymi następujące zachowania:

a. Oczernianie wizerunku Kościoła Boga Wszechmogącego.

b. Korzystanie z wirusów komputerowych lub innych kodów, plików lub programów, które zostały zaprojektowane lub są przeznaczone do użytku w celu przerwania, uszkodzenia lub ograniczenia działania oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego, lub uszkodzenia albo uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych lub innych informacji umieszczonych w Serwisie lub u jakiejkolwiek strony trzeciej.

c. Usuwanie zabezpieczeń technicznych z programów komputerowych lub próby badania podatności na atak jakiegokolwiek systemu lub sieci w Serwisie albo naruszanie jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania.

d. Używanie fałszywych tożsamości lub podszywanie się pod inne osoby podczas korzystania z Serwisu, w tym, w stosownych przypadkach, używanie haseł stron trzecich.

e. Używanie Treści umieszczonych w Serwisie do celów komercyjnych, gdy nie jest to wyraźnie dozwolone.

f. Wiązanie Treści Serwisu z informacjami o charakterze pornograficznym, dotyczącymi jakichkolwiek nadużyć o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym albo związanymi z terroryzmem lub handlem bronią.

g. Przekształcanie, publiczne komunikowanie, rozpowszechnianie, przypisywanie, powielanie lub modyfikowanie Treści Serwisu, chyba że mają zastosowanie wyjątki w prawie lub zostało to wyraźnie dozwolone przez Kościół Boga Wszechmogącego.

h. Nieprzestrzeganie wymogów technicznych lub specyfikacji ustalonych w celu uzyskania dostępu do Serwisu.

i. Promowanie, wykonywanie, wspieranie lub zachęcanie do działań sprzecznych z zasadami wolnej konkurencji lub stanowiących nieuczciwą konkurencję.

Działanie Serwisu jest wspierane przez serwery dostawców usług, połączonych za pomocą publicznej i prywatnej infrastruktury komunikacyjnej.

Dostęp do Serwisu może zostać zawieszony z powodów technicznych lub z powodu działania siły wyższej, na przykład takich jak:

a) Awaria zasilania lub sieci telefonicznej.

b) Atak wirusów na serwery obsługujące Serwis.

c) Błędy Użytkowników w dostępie do Serwisu.

d) Pożary, powodzie, trzęsienia ziemi lub inne zjawiska naturalne.

e) Strajki lub konflikty pracownicze.

f) Konflikty wojenne lub inne sytuacje działania siły wyższej.

Przyczyny te, wyliczone jako przykłady, ale nie wyczerpujące całej listy, mają charakter nieprzewidywalny lub, choć mogą być przewidziane lub możliwe do przewidzenia, są nieuniknione.

Kościół Boga Wszechmogącego jest zwolniony z jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia którejkolwiek z tych przyczyn.

Nieprzestrzeganie jakichkolwiek zasad zawartych w niniejszej Nocie prawnej lub przepisach, które je chronią, może wiązać się z dokonaniem czynu niedozwolonego, sankcją administracyjną, wykroczeniem lub przestępstwem i uprawnia Kościół Boga Wszechmogącego do dochodzenia, w stosownych przypadkach, roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej, pracowniczej lub.

Kościół Boga Wszechmogącego oświadcza, że podjął niezbędne środki, w ramach swoich możliwości i stanu technologii, w celu zagwarantowania działania Serwisu i wykrycia istnienia wirusów i innych szkodliwych dla Użytkowników składników. Użytkownik musi być jednak świadomy, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie niezawodne i dlatego Kościół Boga Wszechmogącego nie może zagwarantować braku wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych Użytkownika (w postaci oprogramowania i sprzętu) lub w ich dokumentach elektronicznych i plikach w nich zawartych. Użytkownik przyjmuje na siebie ryzyko lub szkody, które mogą wystąpić, gwarantując w związku z tym zwolnienie Kościoła Boga Wszechmogącego z odpowiedzialności w tym zakresie. W każdym przypadku za posiadanie odpowiednich narzędzi do wykrywania i dezaktywacji szkodliwych programów komputerowych odpowiada Użytkownik.

5. Osadzona treść lub powiązane witryny

Umieszczanie linków do Serwisu w witrynach internetowych stron trzecich

Jeżeli jakikolwiek Użytkownik, podmiot lub witryna internetowa chce umieścić w swojej witrynie internetowej jakikolwiek link prowadzący do Serwisu, link ten może przekierowywać jedynie do strony głównej Serwisu, chyba że Kościół Boga Wszechmogącego uprzednio wyraził pisemną zgodę na umieszczenie linku do innej podstrony. Ponadto, link musi być kompletny tak, żeby przenosił Użytkownika na adres URL Serwisu i w pełni obejmował całą długość ekranu strony głównej Serwisu.

We wszystkich przypadkach zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek ramek do wyświetlania Serwisu lub umożliwianie przeglądania Treści za pomocą innego URL niż ten należący do Serwisu i, w każdym przypadku, przeglądanie Treści wraz z zawartością pochodzącą spoza Serwisu, w sposób, który: (i) powoduje lub może powodować błędy lub pomyłki, albo wprowadza w błąd lub może wprowadzać w błąd Użytkowników co do prawdziwego pochodzenia usługi lub Treści, (ii) stanowi nieuczciwe porównanie lub imitację, (iii) służy do wykorzystania reputacji marki i prestiżu Kościoła Boga Wszechmogącego; lub (iv) jest w inny sposób zabroniony przez obowiązujące przepisy.

Utworzenie linka nie oznacza istnienia stosunków prawnych między Kościołem Boga Wszechmogącego a stroną trzecią będącą właścicielem witryny, ani zatwierdzenia, akceptacji, sponsoringu, weryfikacji lub nadzoru przez Kościół Boga Wszechmogącego treści lub usług świadczonych za pośrednictwem strony trzeciej.

Kościół Boga Wszechmogącego nie zezwala na wstawianie do Serwisu linków prowadzących ze stron trzecich zawierających zakazane, nielegalne lub niestosowne materiały, informacje lub treści, które są sprzeczne z moralnością, porządkiem publicznym lub ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Kościół Boga Wszechmogącego nie posiada jednak zasobów ludzkich ani środków technicznych, które pozwalają poznać i kontrolować wszystkie informacje, treści, produkty lub usługi świadczone przez witryny internetowe stron trzecich, które mogą zawierać linki do Serwisu. Z tego powodu Kościół Boga Wszechmogącego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie związane z witrynami internetowymi stron trzecich.

Kościół Boga Wszechmogącego zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakazania lub wyłączenia w dowolnym momencie jakiegokolwiek linka prowadzącego do Serwisu, zwłaszcza w przypadkach niezgodnego z prawem działania lub treści zawartych w witrynie internetowej należącej do stron trzecich, na której umieszczony jest taki link. Użytkownicy posiadający rzetelną wiedzę o bezprawności działań prowadzonych przez takie witryny internetowe należące do stron trzecich proszeni są o niezwłoczne poinformowanie Kościoła Boga Wszechmogącego w celu wyłączenia linka.

Umieszczanie w Serwisie linków do witryn internetowych stron trzecich

Wszelkie wzmianki w Serwisie odnoszące się do innych witryn internetowych stron trzecich mają czysto informacyjny charakter. Kościół Boga Wszechmogącego nie tworzy wspomnianych witryn ani nimi nie administruje, ani nie jest właścicielem ich adresów URL, chyba że jest to wyraźnie wskazane. Z tego powodu Kościół Boga Wszechmogącego nie odpowiada za umieszczone na nich treści ani za szkody wynikające z dostępu do nich lub udostępnionych usług.

Użytkownicy posiadający wiedzę o bezprawności działań prowadzonych przez takie podlinkowane witryny internetowe proszeni są o niezwłoczne poinformowanie Kościoła Boga Wszechmogącego, aby mógł dezaktywować prowadzące do nich linki.

6. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Kościół Boga Wszechmogącego jest właścicielem praw własności intelektualnej i przemysłowej do Serwisu, w tym wszystkich Treści i ich elementów (w tym, między innymi, tekstów, obrazów, dźwięku i filmów) dostępnych w Serwisie, jak również tych, które umieszcza w witrynach stron trzecich, ponieważ one są jego własnością lub uzyskał odpowiednie uprawnienia do ich używania. Podobnie, Kościół Boga Wszechmogącego uzyskał odpowiednie uprawnienia dotyczące praw do wizerunku osób, które znajdują się w Serwisie.

Znaki towarowe zawarte w Serwisie są własnością Kościoła Boga Wszechmogącego lub stron trzecich, które udzieliły Kościołowi Boga Wszechmogącego pozwolenia na wykorzystanie ich znaków towarowych w Serwisie. Osobom przeglądającym Serwis zabrania się używać tych znaków towarowych, logo i znaków charakterystycznych bez pozwolenia ich właściciela lub uzyskania licencji na korzystanie z nich.

Wszystkie treści wyprodukowane przez Kościół Boga Wszechmogącego znajdujące się w tym serwisie mogą być bezpłatnie przeglądane i pobierane na prywatny, niekomercyjny użytek. Prosimy o kontakt w celu uzyskania zgody na publiczne transmitowanie, dystrybucję lub inną formę powielania treści w tym serwisie. Korzystając z treści zawartej na stronie, użytkownik musi zawsze spełniać następujące wymagania:

(1) Należy załączyć informację stwierdzającą, że Treść „pochodzi od Kościoła Boga Wszechmogącego”, a także podać adres Serwisu Kościoła Boga Wszechmogącego: https://pl.kingdomsalvation.org

(2) Treści muszą być używane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, w związku z tym nie powinny być modyfikowane, zniekształcone, podzielone na części, a ich zawartość zmieniana. Nie można również tworzyć na ich podstawie jakichkolwiek dzieł pochodnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Kościoła Boga Wszechmogącego.

(3) Żadne Treści zawarte w niniejszym Serwisie nie mogą być stosowane bezpośrednio lub pośrednio do celów komercyjnych. Ponadto, Treści zawarte w niniejszym Serwisie nie mogą być stosowane w celu zniesławiania Kościoła Boga Wszechmogącego, ani nie mogą być stosowane w sposób sprzeczny z celem tego Serwisu, którym jest dawanie świadectwa i głoszenie ewangelii Boga Wszechmogącego.

(4) Treści zawarte w niniejszym Serwisie mogą zawierać materiały chronione prawem autorskim stron trzecich. Materiałów tych nie można używać bez otrzymania zgody od oryginalnego posiadacza (oryginalnych posiadaczy) praw autorskich lub autora (autorów), w związku z tym Użytkownik, który odtwarza Treści, będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tych klauzul i wynikającą z tego odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej (w tym naruszenie praw autorskich).

Wreszcie, należy zaznaczyć, że wykorzystywanie danych kontaktowych Kościoła Boga Wszechmogącego (adresu pocztowego, numeru telefonu, adresów e-mail) w celu dostarczania wszelkiego rodzaju informacji handlowych jest zabronione, chyba że uprzednio uzyskano niezbędne zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Stosowanie i aktualizacja

Niniejsza Nota prawna (w tym Warunki korzystania, jak również Polityka prywatności i Polityka plików cookie) jest dostępna dla osób, które korzystają z Serwisu jako Użytkownicy lub są zainteresowani działalnością Kościoła Boga Wszechmogącego. Osoby korzystające z Noty prawnej mogą ją czytać i drukować bez konieczności rejestracji.

Treść norm zawartych w Nocie prawnej zostanie dostosowana do zmian wprowadzonych w obowiązującym ustawodawstwie, strukturze Kościoła Boga Wszechmogącego, usługach, projekcie i specyfikacji technicznej Serwisu oraz infrastrukturze technologicznej. Aktualizacje będą dokonywane okresowo i bez uprzedniego powiadomienia.

W związku z tym zalecamy okresowo sprawdzać niniejszą Notę prawną pod kątem zmian.

8. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejszą Notę prawną, która obejmuje także Warunki korzystania z Serwisu, jak również Politykę prywatności i Politykę plików cookie, reguluje ustawodawstwo stanu Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Ze względu na ponadnarodowy charakter infrastruktury łączności elektronicznej, osoby uzyskujące dostęp do Serwisu z innych krajów oraz stanów innych niż Nowy Jork, Stany Zjednoczone, muszą również przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w odpowiadających im jurysdykcjach, o ile mają one charakter nadrzędny.

W celu rozstrzygnięcia wszelkich kontrowersji i/lub rozbieżności, które mogą pojawić się w związku z istnieniem, ważnością, interpretacją, stosowaniem, wykonaniem, niezgodnością lub nieważnością niniejszej Noty prawnej, bezwzględne zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące obowiązującego ustawodawstwa i właściwej jurysdykcji.

9. Informacja na temat naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej

Kościół Boga Wszechmogącego szanuje prawa własności intelektualnej innych podmiotów. Jeśli podejrzewasz, że jakiekolwiek treści na naszej stronie internetowej naruszają takie prawa, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas i przedstawienie wiążącego dowodu na piśmie. Zweryfikujemy takie roszczenie i należycie je rozpatrzymy w odpowiednim czasie. Prosimy o przesłanie następujących informacji na adres contact.pl@godfootsteps.org:

1) Potwierdzenie tożsamości: imię i nazwisko lub inne informacje potwierdzające tożsamość, a także dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail).

2) Potwierdzenie prawa do własności intelektualnej: informacje, które mogą potwierdzić, że jesteś właścicielem praw do własności intelektualnej znajdującej się na naszej stronie internetowej bądź że jesteś upoważniony do reprezentowania właściciela tejże własności intelektualnej.

3) Pisemne oświadczenie potwierdzające działanie naruszające prawo oraz sposób, w jaki doszło do tego naruszenia: potwierdzenie, że treść zawarta na naszej stronie internetowej narusza prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich oraz pisemne oświadczenie podające konkretne powody takiego twierdzenia.

4) Elektroniczny lub odręczny podpis właściciela odpowiednich praw do własności intelektualnej lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela odpowiednich praw do własności intelektualnej.

10. Inne

Ta strona internetowa została w całości przetłumaczona przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami lub inne czynniki nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Polska wersja Noty prawnej powstała na podstawie tłumaczenia z języka hiszpańskiego. W wypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem a wersją hiszpańską, obowiązywać będzie wersja hiszpańska.

Ostatnia aktualizacja: 15-07-2020

Połącz się z nami w Messengerze