Cele trzech etapów dzieła Bożego zarządzania ludzkością

Ważne słowa Boga: Cały Mój plan zarządzania, obejmujący sześć tysięcy lat plan zarządzania, składa się z trzech etapów, czy też z trzech wieków: Wieku Prawa na początku; Wieku Łaski (który jest zarazem Wiekiem Odkupieni…

2020-04-17 20:52:34

Cel i znaczenie każdego z trzech etapów Bożego dzieła

(1) Cel i znaczenie Bożego dzieła w Wieku Prawa Ważne słowa Boga: Dzieło, którego Jahwe dokonał na Izraelitów, ustanowiło wśród ludzkości ziemskie miejsce pochodzenia Boga, będące także świętym miejscem, w którym On by…

2020-04-17 20:58:35

Związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła

Ważne słowa Boga: Od dzieła Jahwe do dzieła Jezusa i od dzieła Jezusa do dzieła na obecnym jego etapie, te trzy etapy obejmują cały zakres Boskiego zarządzania i są dziełem jednego Ducha. Od stworzenia świata Bóg zawsze…

2020-04-17 21:01:21

Jak trzy etapy Bożego dzieła stopniowo pogłębiają się, aby ludzie byli zbawieni i udoskonaleni?

Ważne słowa Boga: Całe Boże zarządzanie podzielone jest na trzy etapy i na każdym z nich człowiekowi stawiane są odpowiednie wymagania. Ponadto w miarę upływu wieków i postępu, wymagania Boga w stosunku do całej ludzkoś…

2020-04-17 21:03:24

Dlaczego Bóg chce zbawić ludzkość?

Klasyczne słowa Boga: Na początku Bóg odpoczywał. W tamtym czasie na ziemi nie było ani ludzi, ani niczego innego, a Bóg nie wykonał żadnej pracy. Bóg rozpoczął swoje dzieło zarządzania dopiero wtedy, gdy zaistniała lud…

2019-12-05 00:15:25

Zrozumienie celu trzech etapów dzieła Bożego zarządzania ludzkością

Klasyczne słowa Boga: Cały Mój plan zarządzania, plan, który obejmuje sześć tysięcy lat, składa się z trzech etapów, zwanych też wiekami: Wieku Prawa na początku, Wieku Łaski (który jest też Wiekiem Odkupienia) oraz Wie…

2019-12-05 00:20:16

Cel i znaczenie Bożego dzieła w Wieku Prawa

Klasyczne słowa Boga: Znaczenie, cel i fazy dzieła Jahwe w Izraelu miały zainicjować Jego dzieło na całej ziemi, które, biorąc Izrael za centrum, stopniowo rozprzestrzeniało się na narody pogańskie. Jest to zasada, wedł…

2019-12-05 00:25:21

Boże dzieło w Wieku Prawa i co ono przyniosło

Klasyczne słowa Boga: Po stworzeniu ludzkości na początku, to Izraelici służyli za podstawę dzieła i cały Izrael był podstawą dzieła Jahwe na ziemi. Dzieło Jahwe polegało na bezpośrednim prowadzeniu, działaniu jako past…

2019-12-05 00:30:21

Dlaczego Bóg nazwał pierwszy wiek Wiekiem Prawa?

Podczas Wieku Prawa Jahwe dał wiele przykazań Mojżeszowi, aby mógł przekazać je Izraelitom, którzy wyszli za nim z Egiptu. Te przykazania zostały dane przez Jahwe Izraelitom i nie miały żadnego związku z Egipcjanami. Mia…

2019-12-05 00:35:12

W Wieku prawa imię Boga brzmiało Jahwe

„Jahwe” to imię, które przybrałem w trakcie Mojego dzieła w Izraelu i oznacza ono Boga Izraelitów (narodu wybranego przez Boga), który może litować się nad człowiekiem, przeklinać go i prowadzić jego życie. Oznacza ono B…

2019-12-05 01:05:00

Dlaczego w Wieku Prawa Bóg wykonywał dzieło w Izraelu?

Dzieło, którego Jahwe dokonał na Izraelitów, ustanowiło wśród ludzkości ziemskie miejsce pochodzenia Boga, będące także świętym miejscem, w którym On był obecny. Ograniczył On swoje dzieło do ludu Izraela. Na początku ni…

2019-12-05 22:04:21

Dlaczego w Wieku Prawa Bóg wykonywał dzieło za pośrednictwem Ducha?

Początkowe dzieło trzech etapów Bożego dzieła zostało dokonane bezpośrednio przez Ducha, a nie przez ciało. Końcowe dzieło trzech etapów Bożego dzieła jest jednak wykonywane przez wcielonego Boga, a nie bezpośrednio prze…

2019-12-05 22:10:42

Cel i znaczenie Bożego dzieła w Wieku Łaski

W Wieku Łaski człowiek był już zdeprawowany przez szatana, a zatem aby przynieść zamierzony skutek, dzieło odkupienia całej ludzkości wymagało obfitości łaski, nieskończonej wyrozumiałości i cierpliwości, a nawet więcej,…

2019-12-05 22:36:46

Boże dzieło w Wieku Łaski i co ono przyniosło

Klasyczne słowa Boga: Później podczas Wieku Łaski Jezus przyszedł, aby odkupić całą upadłą ludzkość (a nie tylko Izraelitów). Okazał On człowiekowi miłosierdzie i łaskę. Jezus, którego człowiek ujrzał w Wieku Łaski, był…

2019-12-05 22:43:09

Dlaczego Bóg nazwał drugi wiek Wiekiem Łaski?

Jezus reprezentuje całość dzieła w Wieku Łaski; narodził się w ciele i został ukrzyżowany, będąc zarazem tym, który zapoczątkował Wiek Łaski. Został ukrzyżowany, aby domknąć dzieło odkupienia, aby zakończyć Wiek Prawa i …

2019-12-05 22:59:04

Dlaczego w Wieku Łaski Bóg przybrał imię Jezus?

Kiedy Jezus zaczął wykonywać swoją posługę, Duch Święty zaczął świadczyć o imieniu Jezusa, a o imieniu Jahwe już nie mówiono. Zamiast tego Duch Święty podjął się nowego dzieła głównie pod imieniem Jezusa. Świadectwo tych…

2019-12-05 23:04:23

Usposobienie wyrażane przez Boga w czasie Wieku Łaski

Jeśli chodzi o dzieło Wieku Łaski, Jezus był Bogiem, który zbawił człowieka. To, co miał i czym był, to była łaska, miłość, współczucie, wyrozumiałość, cierpliwość, pokora, troska oraz tolerancja i dlatego znaczna część …

2019-12-05 23:07:24

Dlaczego w Wieku Łaski Bóg wykonywał dzieło w Judei?

Pierwszy raz przybyłem do ludzi w Wieku Odkupienia. Przybyłem oczywiście do żydowskiej rodziny; dlatego pierwszymi spośród ludzi, którzy zobaczyli Boga zstępującego na ziemię, był naród żydowski. Powodem, dla którego wyk…

2019-12-05 23:11:27

Dlaczego w Wieku Łaski Bóg wcielił się, aby wykonywać swoje dzieło?

Jeżeli Bóg nie staje się ciałem, pozostaje Duchem, który jest zarazem niewidzialny i nienamacalny dla człowieka. Człowiek jest stworzeniem cielesnym; człowiek i Bóg należą do dwóch różnych światów i mają różną naturę. Du…

2019-12-05 23:16:19

Cel i znaczenie Bożego dzieła w Wieku Królestwa

Klasyczne słowa Boga: Przyjście Jezusa do świata człowieka rozpoczęło Wiek Łaski i zakończyło Wiek Prawa. W dniach ostatecznych Bóg ponownie stał się ciałem, i kiedy stał się ciałem, tym razem zakończył Wiek Łaski i roz…

2019-12-05 23:22:40

Boże dzieło w Wieku Królestwa i co ono przynosi

Klasyczne słowa Boga: W Wieku Królestwa Bóg używa słowa do wprowadzenia do nowego wieku, aby zmienić środki, jakimi dokonuje swojego dzieła, i by dokonać dzieła na cały wiek. To główna zasada, na podstawie której Bóg pr…

2019-12-05 23:32:38

Dlaczego mówi się, że Wiek Królestwa jest Wiekiem Słowa?

Klasyczne słowa Boga: W Wieku Królestwa Bóg używa słowa do wprowadzenia do nowego wieku, aby zmienić środki, jakimi dokonuje swojego dzieła, i by dokonać dzieła na cały wiek. To główna zasada, na podstawie której Bóg pr…

2019-12-05 23:59:01

Dlaczego Bóg przyjmuje imię Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa?

Wielu ludzi nie rozumie, dlaczego, skoro Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem powracającym w dniach ostatecznych, to Pan Jezus jest nazywany Bogiem Wszechmogącym, gdy przychodzi dokonać dzieła sądu w dniach ostatecznych. …

2019-12-06 00:27:53

Jakie usposobienie wyraża Bóg w Wieku Królestwa?

Klasyczne słowa Boga: Chociaż zarówno Jahwe, jak i Jezus oraz Mesjasz – wszyscy reprezentują Mojego Ducha, imiona te oznaczają jedynie różne wieki Mojego planu zarządzania i nie reprezentują Mnie w Mojej pełni. Imiona, …

2019-12-06 00:38:36

Dlaczego w Wieku Królestwa Bóg stał się ciałem, żeby wykonywać swoje dzieło w Chinach?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród pogan” (Ml 1:11). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będz…

2019-12-06 00:44:30

Związek pomiędzy trzema etapami dzieła Bożego

Klasyczne słowa Boga: Dzieło dokonywane obecnie popchnęło w przód dzieło Wieku Łaski, co oznacza, że dzieło w ramach całego sześciotysiącletniego planu zarządzania posunęło się do przodu. Choć Wiek Łaski dobiegł końca, …

2019-12-06 00:49:29

Jak trzy etapy Bożego dzieła stopniowo pogłębiają się, aby ludzie byli zbawieni i udoskonaleni?

Klasyczne słowa Boga: Boże zarządzanie miało swój początek przy stworzeniu świata, a człowiek jest podstawą tego dzieła. Stworzenie wszystkich rzeczy na ziemi przez Boga miało miejsce, można rzec, przez wzgląd na człowi…

2019-12-06 01:15:40

Cele trzech etapów dzieła Bożego zarządzania ludzkością

Ważne słowa Boga: Cały Mój plan zarządzania, obejmujący sześć tysięcy lat plan zarządzania, składa się z trzech etapów, czy też z trzech wieków: Wieku Prawa na początku; Wieku Łaski (który jest zarazem Wiekiem Odkupieni…

2020-04-17 20:52:34

Cel i znaczenie każdego z trzech etapów Bożego dzieła

(1) Cel i znaczenie Bożego dzieła w Wieku Prawa Ważne słowa Boga: Dzieło, którego Jahwe dokonał na Izraelitów, ustanowiło wśród ludzkości ziemskie miejsce pochodzenia Boga, będące także świętym miejscem, w którym On by…

2020-04-17 20:58:35

Związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła

Ważne słowa Boga: Od dzieła Jahwe do dzieła Jezusa i od dzieła Jezusa do dzieła na obecnym jego etapie, te trzy etapy obejmują cały zakres Boskiego zarządzania i są dziełem jednego Ducha. Od stworzenia świata Bóg zawsze…

2020-04-17 21:01:21

Jak trzy etapy Bożego dzieła stopniowo pogłębiają się, aby ludzie byli zbawieni i udoskonaleni?

Ważne słowa Boga: Całe Boże zarządzanie podzielone jest na trzy etapy i na każdym z nich człowiekowi stawiane są odpowiednie wymagania. Ponadto w miarę upływu wieków i postępu, wymagania Boga w stosunku do całej ludzkoś…

2020-04-17 21:03:24

Dlaczego Bóg chce zbawić ludzkość?

Klasyczne słowa Boga: Na początku Bóg odpoczywał. W tamtym czasie na ziemi nie było ani ludzi, ani niczego innego, a Bóg nie wykonał żadnej pracy. Bóg rozpoczął swoje dzieło zarządzania dopiero wtedy, gdy zaistniała lud…

2019-12-05 00:15:25

Zrozumienie celu trzech etapów dzieła Bożego zarządzania ludzkością

Klasyczne słowa Boga: Cały Mój plan zarządzania, plan, który obejmuje sześć tysięcy lat, składa się z trzech etapów, zwanych też wiekami: Wieku Prawa na początku, Wieku Łaski (który jest też Wiekiem Odkupienia) oraz Wie…

2019-12-05 00:20:16

Cel i znaczenie Bożego dzieła w Wieku Prawa

Klasyczne słowa Boga: Znaczenie, cel i fazy dzieła Jahwe w Izraelu miały zainicjować Jego dzieło na całej ziemi, które, biorąc Izrael za centrum, stopniowo rozprzestrzeniało się na narody pogańskie. Jest to zasada, wedł…

2019-12-05 00:25:21

Boże dzieło w Wieku Prawa i co ono przyniosło

Klasyczne słowa Boga: Po stworzeniu ludzkości na początku, to Izraelici służyli za podstawę dzieła i cały Izrael był podstawą dzieła Jahwe na ziemi. Dzieło Jahwe polegało na bezpośrednim prowadzeniu, działaniu jako past…

2019-12-05 00:30:21

Dlaczego Bóg nazwał pierwszy wiek Wiekiem Prawa?

Podczas Wieku Prawa Jahwe dał wiele przykazań Mojżeszowi, aby mógł przekazać je Izraelitom, którzy wyszli za nim z Egiptu. Te przykazania zostały dane przez Jahwe Izraelitom i nie miały żadnego związku z Egipcjanami. Mia…

2019-12-05 00:35:12

W Wieku prawa imię Boga brzmiało Jahwe

„Jahwe” to imię, które przybrałem w trakcie Mojego dzieła w Izraelu i oznacza ono Boga Izraelitów (narodu wybranego przez Boga), który może litować się nad człowiekiem, przeklinać go i prowadzić jego życie. Oznacza ono B…

2019-12-05 01:05:00

Dlaczego w Wieku Prawa Bóg wykonywał dzieło w Izraelu?

Dzieło, którego Jahwe dokonał na Izraelitów, ustanowiło wśród ludzkości ziemskie miejsce pochodzenia Boga, będące także świętym miejscem, w którym On był obecny. Ograniczył On swoje dzieło do ludu Izraela. Na początku ni…

2019-12-05 22:04:21

Dlaczego w Wieku Prawa Bóg wykonywał dzieło za pośrednictwem Ducha?

Początkowe dzieło trzech etapów Bożego dzieła zostało dokonane bezpośrednio przez Ducha, a nie przez ciało. Końcowe dzieło trzech etapów Bożego dzieła jest jednak wykonywane przez wcielonego Boga, a nie bezpośrednio prze…

2019-12-05 22:10:42

Cel i znaczenie Bożego dzieła w Wieku Łaski

W Wieku Łaski człowiek był już zdeprawowany przez szatana, a zatem aby przynieść zamierzony skutek, dzieło odkupienia całej ludzkości wymagało obfitości łaski, nieskończonej wyrozumiałości i cierpliwości, a nawet więcej,…

2019-12-05 22:36:46

Boże dzieło w Wieku Łaski i co ono przyniosło

Klasyczne słowa Boga: Później podczas Wieku Łaski Jezus przyszedł, aby odkupić całą upadłą ludzkość (a nie tylko Izraelitów). Okazał On człowiekowi miłosierdzie i łaskę. Jezus, którego człowiek ujrzał w Wieku Łaski, był…

2019-12-05 22:43:09

Dlaczego Bóg nazwał drugi wiek Wiekiem Łaski?

Jezus reprezentuje całość dzieła w Wieku Łaski; narodził się w ciele i został ukrzyżowany, będąc zarazem tym, który zapoczątkował Wiek Łaski. Został ukrzyżowany, aby domknąć dzieło odkupienia, aby zakończyć Wiek Prawa i …

2019-12-05 22:59:04

Dlaczego w Wieku Łaski Bóg przybrał imię Jezus?

Kiedy Jezus zaczął wykonywać swoją posługę, Duch Święty zaczął świadczyć o imieniu Jezusa, a o imieniu Jahwe już nie mówiono. Zamiast tego Duch Święty podjął się nowego dzieła głównie pod imieniem Jezusa. Świadectwo tych…

2019-12-05 23:04:23

Usposobienie wyrażane przez Boga w czasie Wieku Łaski

Jeśli chodzi o dzieło Wieku Łaski, Jezus był Bogiem, który zbawił człowieka. To, co miał i czym był, to była łaska, miłość, współczucie, wyrozumiałość, cierpliwość, pokora, troska oraz tolerancja i dlatego znaczna część …

2019-12-05 23:07:24

Dlaczego w Wieku Łaski Bóg wykonywał dzieło w Judei?

Pierwszy raz przybyłem do ludzi w Wieku Odkupienia. Przybyłem oczywiście do żydowskiej rodziny; dlatego pierwszymi spośród ludzi, którzy zobaczyli Boga zstępującego na ziemię, był naród żydowski. Powodem, dla którego wyk…

2019-12-05 23:11:27

Dlaczego w Wieku Łaski Bóg wcielił się, aby wykonywać swoje dzieło?

Jeżeli Bóg nie staje się ciałem, pozostaje Duchem, który jest zarazem niewidzialny i nienamacalny dla człowieka. Człowiek jest stworzeniem cielesnym; człowiek i Bóg należą do dwóch różnych światów i mają różną naturę. Du…

2019-12-05 23:16:19

Cel i znaczenie Bożego dzieła w Wieku Królestwa

Klasyczne słowa Boga: Przyjście Jezusa do świata człowieka rozpoczęło Wiek Łaski i zakończyło Wiek Prawa. W dniach ostatecznych Bóg ponownie stał się ciałem, i kiedy stał się ciałem, tym razem zakończył Wiek Łaski i roz…

2019-12-05 23:22:40

Boże dzieło w Wieku Królestwa i co ono przynosi

Klasyczne słowa Boga: W Wieku Królestwa Bóg używa słowa do wprowadzenia do nowego wieku, aby zmienić środki, jakimi dokonuje swojego dzieła, i by dokonać dzieła na cały wiek. To główna zasada, na podstawie której Bóg pr…

2019-12-05 23:32:38

Dlaczego mówi się, że Wiek Królestwa jest Wiekiem Słowa?

Klasyczne słowa Boga: W Wieku Królestwa Bóg używa słowa do wprowadzenia do nowego wieku, aby zmienić środki, jakimi dokonuje swojego dzieła, i by dokonać dzieła na cały wiek. To główna zasada, na podstawie której Bóg pr…

2019-12-05 23:59:01

Dlaczego Bóg przyjmuje imię Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa?

Wielu ludzi nie rozumie, dlaczego, skoro Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem powracającym w dniach ostatecznych, to Pan Jezus jest nazywany Bogiem Wszechmogącym, gdy przychodzi dokonać dzieła sądu w dniach ostatecznych. …

2019-12-06 00:27:53

Jakie usposobienie wyraża Bóg w Wieku Królestwa?

Klasyczne słowa Boga: Chociaż zarówno Jahwe, jak i Jezus oraz Mesjasz – wszyscy reprezentują Mojego Ducha, imiona te oznaczają jedynie różne wieki Mojego planu zarządzania i nie reprezentują Mnie w Mojej pełni. Imiona, …

2019-12-06 00:38:36

Dlaczego w Wieku Królestwa Bóg stał się ciałem, żeby wykonywać swoje dzieło w Chinach?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród pogan” (Ml 1:11). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będz…

2019-12-06 00:44:30

Związek pomiędzy trzema etapami dzieła Bożego

Klasyczne słowa Boga: Dzieło dokonywane obecnie popchnęło w przód dzieło Wieku Łaski, co oznacza, że dzieło w ramach całego sześciotysiącletniego planu zarządzania posunęło się do przodu. Choć Wiek Łaski dobiegł końca, …

2019-12-06 00:49:29

Jak trzy etapy Bożego dzieła stopniowo pogłębiają się, aby ludzie byli zbawieni i udoskonaleni?

Klasyczne słowa Boga: Boże zarządzanie miało swój początek przy stworzeniu świata, a człowiek jest podstawą tego dzieła. Stworzenie wszystkich rzeczy na ziemi przez Boga miało miejsce, można rzec, przez wzgląd na człowi…

2019-12-06 01:15:40