Dlaczego Bóg przyjmuje imię Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa?

31 maja 2018

Wielu ludzi nie rozumie, dlaczego, skoro Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem powracającym w dniach ostatecznych, to Pan Jezus jest nazywany Bogiem Wszechmogącym, gdy przychodzi dokonać dzieła sądu w dniach ostatecznych. Dlaczego nie jest on nadal nazywany Panem Jezusem? W rzeczywistości Bóg przyjmuje nowe imię za każdym razem, gdy wykonuje kolejny etap swego dzieła. To nowe imię jest przyjmowane przez samego Boga wedle dzieła – nie jest to imię, którym ludzie nazywają Go wedle uznania. Imię, które Bóg przyjmuje na każdym etapie dzieła, ma podstawę w Biblii. Imię ponownie przybyłego Pana Jezusa dni ostatecznych było przepowiedziane dawno temu w Biblii. Izajasz powiedział: „A narody zobaczą waszą sprawiedliwość i wszyscy królowie – waszą chwałę; i będziesz nazwany nowym imieniem, które podadzą usta Jahwe(Iz 62:2). W Księdze Objawienia zostało również powiedziane: „A do anioła kościoła w Filadelfii napisz: (…) Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię(Obj 3:7, 12). „Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący(Obj 1:8). „I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący(Obj 19:6). Imię Boga Wszechmogącego Wieku Królestwa jest całkowitym wypełnieniem proroctw Księgi Objawienia. Imię przyjmowane przez Boga w każdej erze ma głębokie znaczenie i jest ściśle związane z Bożym dziełem w danym wieku. Bóg Wszechmogący ujawnił dotyczące tego tajemnice, gdy powiedział: „W każdym wieku Bóg wykonuje nowe dzieło i jest nazywany nowym imieniem; jak mógłby wykonywać to samo dzieło w różnych wiekach? Jak mógłby trzymać się tego, co stare? Imię Jezusa zostało przybrane ze względu na dzieło zbawienia, więc czy będzie On nadal nazywany tym samym imieniem, kiedy powróci w dniach ostatecznych? Czy nadal będzie dokonywał dzieła zbawienia? Jak to możliwe, że Jahwe i Jezus są jednym, a jednak są Oni nazywani różnymi imionami w różnych wiekach? Czyż nie dlatego, że czasy Ich dzieła są różne? Czy jedno imię może reprezentować Boga w Jego całości? Przy takim stanie rzeczy Bóg musi być nazywany różnymi imionami w różnych wiekach oraz musi używać imienia, aby zmienić wiek i go reprezentować. Ponieważ żadne imię nie może w pełni reprezentować Samego Boga, a każde imię jest w stanie reprezentować jedynie tymczasowy aspekt Bożego usposobienia w danym wieku; jedyne, co musi zrobić, to reprezentować Jego dzieło. Zatem Bóg może wybrać takie imię, które odpowiada Jego usposobieniu, by reprezentować cały wiek. Niezależnie od tego, czy jest to wiek Jahwe, czy wiek Jezusa, każdy wiek jest reprezentowany przez imię(Wizja dzieła Bożego (3), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

»Jahwe« to imię, które przybrałem w trakcie Mojego dzieła w Izraelu i oznacza ono Boga Izraelitów (narodu wybranego przez Boga), który może litować się nad człowiekiem, przeklinać go i prowadzić jego życie. Oznacza ono Boga posiadającego wielką moc i przepełnionego mądrością. »Jezus« to Emmanuel i oznacza ofiarę za grzechy pełną miłości, współczucia oraz zbawiającą człowieka. Wykonał On pracę Wieku Łaski, a także reprezentuje go i może być przedstawicielem tylko jednej części planu zarządzania. Oznacza to, że tylko Jahwe jest Bogiem narodu wybranego – Izraela, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba, Bogiem Mojżesza i Bogiem wszystkich ludzi Izraela. Dlatego w obecnym okresie wszyscy Izraelici, poza pokoleniem Judy, wielbią Jahwe. Składają Mu ofiary na ołtarzu i służą Mu, nosząc szaty kapłanów w świątyni. To, co jest ich nadzieją, to ponowne pojawienie się Jahwe. Jedynie Jezus jest Odkupicielem rodzaju ludzkiego. Jest On ofiarą za grzechy, która odkupiła ludzkość z grzechu. Oznacza to, że imię Jezusa pochodzi z Wieku Łaski i istniało z powodu dzieła odkupienia w Wieku Łaski. Imię Jezusa istniało po to, by pozwolić ludziom Wieku Łaski narodzić się ponownie oraz być zbawionymi i jest to szczególne imię służące odkupieniu całej ludzkości. Dlatego imię Jezusa reprezentuje dzieło odkupienia i oznacza Wiek Łaski. Imię Jahwe to szczególne imię dla ludzi Izraela, którzy żyli pod prawem. W każdym okresie i na każdym etapie pracy, Moje imię nie jest bezpodstawne, lecz niesie znaczenie reprezentacyjne: każde imię reprezentuje jeden wiek. »Jahwe« reprezentuje Wiek Prawa i ma wymiar honorowy dla Boga czczonego przez lud Izraela. »Jezus« reprezentuje Wiek Łaski i jest to imię Boga wszystkich osób odkupionych podczas Wieku Łaski. Jeśli w trakcie dni ostatecznych człowiek wciąż pragnie przybycia Jezusa Zbawcy i wciąż oczekuje, że nadejdzie On z takim wizerunkiem, jaki nosił w Judei, wówczas cały sześciotysięczny plan zarządzania zatrzyma się w Wieku Odkupienia i nie będzie w stanie pójść ani o krok dalej. Co więcej, dni ostateczne nigdy by nie nadeszły, a okres ten nigdy nie dobiegłby końca. Dzieje się tak, ponieważ Jezus Zbawiciel służył jedynie odkupieniu i zbawieniu człowieka. Przyjąłem imię Jezus ze względu na wszystkich grzeszników w Wieku Łaski i nie jest to imię, pod którym doprowadzę cały gatunek ludzki do końca. Chociaż zarówno Jahwe, jak i Jezus oraz Mesjasz – wszyscy reprezentują Mojego Ducha, imiona te oznaczają jedynie różne wieki Mojego planu zarządzania i nie reprezentują Mnie w Mojej pełni. Imiona, którymi ludzie na ziemi Mnie nazywają nie są w stanie wyrazić Mojego całego usposobienia i wszystkiego, czym jestem. Są jedynie różnymi imionami, którymi jestem nazywany w czasie różnych wieków. Dlatego, kiedy nadejdzie ostatni wiek – wiek dni ostatecznych – Moje imię znów się zmieni. Nie będę zwany ani Jahwe, ani Jezusem, ani tym bardziej Mesjaszem, ale potężnym Bogiem Wszechmocnym we Własnej Osobie i to pod tą nazwą doprowadzę cały wiek do końca. Niegdyś znano Mnie jako Jahwe. Zwano Mnie też Mesjaszem, a ludzie niegdyś nazywali Mnie Jezusem Zbawicielem, bo Mnie kochali i szanowali. Dziś jednak nie jestem już Jahwe ani Jezusem, jakiego ludzie znają z przeszłości – jestem Bogiem, który powrócił w dniach ostatecznych, Bogiem, który zakończy wiek. Jestem Samym Bogiem, który powstanie na końcu ziemi, nasycony Moim całym usposobieniem, pełen autorytetu, honoru i chwały(Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Bóg Wszechmogący jasno powiedział, że w imieniu, które przyjmuje Bóg w każdym wieku, tkwi znaczenie reprezentatywne: każde z nich reprezentuje dzieło Boga i usposobienie, jakie wyraża On w danej erze. W Wieku Prawa Bóg posługiwał się imieniem Jahwe, aby ogłosić swoje prawa i przykazania oraz pokierować ludzkim życiem na ziemi; w Wieku Łaski Bóg posługiwał się imieniem Jezusa, by wykonać swe dzieło odkupienia rodzaju ludzkiego; natomiast w Wieku Królestwa Bóg zwie się Bogiem Wszechmocnym, dokonuje On dzieła sądu, poczynając od domu Bożego, aby oczyścić, zmienić i zbawić człowieka. Bóg zmienia wiek posługując się swoim imieniem i używa tego imienia, by reprezentowało dzieło danego wieku. Gdy Bóg Jahwe dokonywał dzieła Wieku Prawa, ludzie mogli być błogosławieni i chronieni przez Boga wyłącznie modląc się do imienia Jahwe i przestrzegając Jego praw oraz przykazań. Wraz z nadejściem wieku Łaski Bóg posłużył się imieniem Jezusa, by dokonać dzieła odkupienia, a ludzie musieli tylko zaakceptować Pana Jezusa jako Zbawiciela i modlić się o skruchę w imię Pana, aby otrzymać wybaczenie za swe grzechy i cieszyć się prawdą i łaską zesłaną przez Pana Jezusa. Jeśli ludzie wciąż trzymali się imienia Jahwe i odmawiali przyjęcia Pana Jezusa, tracili opiekę i ochronę Boga i upadali w ciemność, przeklęci i ukarani przez Boga tak, jak żydowscy Faryzeusze. Wraz z nadejściem dni ostatecznych Bóg posługuje się imieniem Boga Wszechmogącego, by kontynuować dzieło sądu, poczynając od domu Bożego. Tylko akceptując imię Boga Wszechmogącego, dotrzymując kroku dziełu Bożemu i poddając się sądowi i karceniu przez Boga Wszechmogącego, ludzie mogą zrozumieć i znowu uzyskać prawdę, wydobyć się z grzechu, zostać oczyszczonymi i otrzymać Boże zbawienie. Wszyscy ci, którzy nie akceptują imienia Boga Wszechmogącego i Jego dzieła sądu dni ostatecznych, są niezdolni uwolnić się z niewoli grzechu i będą na zawsze niezdatni do wejścia do królestwa niebieskiego.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze