Czy Bóg Wszechmogący i Pan Jezus są jednym Bogiem

31 maja 2018

Gdy rodzaj ludzki został skażony przez szatana, Bóg rozpoczął swój plan zarządzania dla zbawienia rodzaju ludzkiego. W trakcie Wieku Prawa Bóg Jahwe ustanowił prawa i kierował życiem rodzaju ludzkiego, sprawiając, że ludzie wiedzieli, iż powinni czcić Boga i czym jest grzech. Jednak wraz z nadejściem ostatnich etapów Wieku Prawa ludzkie zepsucie stało się jeszcze głębsze a ludzie często naruszali prawo i grzeszyli przeciwko Jahwe. Stanęli oni w obliczu ryzyka, że zostaną potępieni i zgładzeni z powodu swych występków przeciw prawu. Więc w odpowiedzi na potrzeby rodzaju ludzkiego Bóg przyjął ludzką postać w Wieku Łaski i stał się Panem Jezusem. Został przybity do krzyża przez wzgląd na ludzkość i wybawił człowieka od grzechu, umożliwiając ludziom stanięcie przed Bogiem i modlitwę do Boga, wyznanie i żal, przebaczenie za grzechy i życie w bogactwie Bożej łaski i błogosławieństwa. Ale ponieważ grzeszna natura ludzi wciąż jeszcze nie została uleczona, a oni sami często grzeszyli i sprzeciwiali się Bogu, w Wieku Królestwa Bóg ponownie stał się ciałem, używając imienia Boga Wszechmogącego aby wyrazić wszystkie prawdy dla zbawienia i oczyszczenia rodzaju ludzkiego na fundamencie dzieła odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa, wymazując grzeszną naturę ludzkości i sprawiając, że ludzkość zaprzestanie nieposłuszeństwa i sprzeciwiania się Bogu oraz prowadząc ostatecznie ludzkość ku pięknemu miejscu przeznaczenia. Nawet jeśli dzieło Boga wykonywane w Wieku Prawa, Wieku Łaski i Wieku Królestwa jest różne, tak jak różne są imiona przyjmowane przez Boga i okazywane przez niego usposobienie, istota i cele Jego dzieła są takie same – wszystkie mają za zadanie zbawić rodzaj ludzki i całe to dzieło jest wykonywane przez samego Boga. Jak powiedział Bóg Wszechmogący: „Od dzieła Jahwe do dzieła Jezusa i od dzieła Jezusa do dzieła w obecnym jego stanie, te trzy etapy nakładają się na siebie w całej gamie Boskiego zarządzania i są dziełem jednego Ducha. Od stworzenia świata Bóg zarządzał ludzkością. On jest Początkiem i Końcem, Jest Pierwszym i Ostatnim, i On jest Tym, który rozpoczyna wiek i Tym, który przynosi jego koniec. Trzy etapy pracy, w różnych wiekach i miejscach, są niewątpliwie dziełem jednego Ducha. Wszyscy ci, którzy rozdzielają te etapy, są w sprzeczności z Bogiem”. (Wizja dzieła Bożego (3), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Przez tysiące lat niewielu ludzi wiedziało naprawdę, że Pan Jezus jest samym Bogiem, że jest on ukazaniem się Boga i że Pan Jezus jest wcieleniem Jahwe. W rzeczywistości Biblia już dawno prorokowała to wyraźnie. W księdze Izajasza zostało powiedziane: „Jednak Jahwe spodobało się go zmiażdżyć i pogrążyć w smutku, gdy ze swej duszy uczyni ofiarę za grzech (lub gdy samego siebie złoży w ofierze za grzech)”. (Iz 53:10). Ten fragment Biblii pokazuje, że dla Pana Jezusa posłużyć jako ofiara za grzechy oznacza, że Jahwe ofiarowuje samego siebie jako ofiarę za grzechy i że Pan Jezus jest Jahwe. Pan Jezus powiedział też: „Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca”. (J 14:9). „Ojciec jest we mnie, a ja w nim”. (J 10:38). „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (J 10:30). Kiedy zaś Pan Jezus powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy,” miał na myśli to, że On i Jahwe są jednym Duchem. Słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa i te wypowiedziane przez Jahwe są takie same – jedne i drugie są prawdziwe, są wypowiedziami jednego Ducha i mają to samo źródło; to znaczy, że Pan Jezus i Jahwe są jednym Bogiem. Podobnie źródło słów wyrażanych przez Boga Wszechmogącego dni ostatecznych i tych wyrażanych przez Pana Jezusa jest takie samo, są one wypowiedziami Ducha Świętego, są prawdą i głosem Boga. Wszyscy ci, którzy wierzą w Pana, wiedzą dobrze, że Biblia zawiera więcej proroctw dotyczących powrotu Pana i Jego dzieła sądu Boga dni ostatecznych. Jak powiedział Pan Jezus: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli”. (J 14:3). „A oto przyjdę wkrótce”. (Obj 22:12). „Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą”. (Łk 21:27). „Oto przychodzę jak złodziej”. (Obj 16:15). „Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym”. (J 12:48). W pierwszym liście Piotra również była mowa o tym, że „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (1P 4:17). W pismach tych zostało bardzo jasno powiedziane, że Pan Jezus powróci w czasie dni ostatecznych i wypowie sądne słowa oraz dokona dzieła sądu. Gdy Bóg Wszechmogący przybywa w czasie dni ostatecznych, dokonuje On dzieła sądu, poczynając od domu Bożego, na fundamencie dzieła odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa i wyraża wszystkie prawdy dla oczyszczenia i zbawienia rodzaju ludzkiego. Chociaż dzieło Boga Wszechmogącego i dzieło Pana Jezusa są różne, ich źródło jest to samo – jeden Bóg! Jest to całkowite wypełnienie proroctwa Pana Jezusa: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy”. (J 16:12-13). Wcielony Bóg Wszechmogący dni ostatecznych jest ucieleśnieniem Ducha prawdy, Wszechmogący Bóg jest powrotem Pana Jezusa.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze