Polityka prywatności

Witamy w witrynie internetowej Kościoła Boga Wszechmogącego (zwanej dalej „Serwisem”). Kościołowi Boga Wszechmogącego bardzo zależy na prywatności Użytkownika, dlatego stworzyliśmy niniejszą Politykę prywatności, która reguluje sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przekazujemy dane Użytkownika oraz to, jak Użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Użytkownik gwarantuje, że wysyłane lub dostarczane dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne, oraz że odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą powstać w wyniku naruszenia tego wymogu. W przypadku, gdy dostarczone dane należą do strony trzeciej, Użytkownik gwarantuje, że strona trzecia została poinformowana o kwestiach określonych w niniejszej Polityce prywatności i udzieliła uprzedniej pisemnej zgody na dostarczenie swoich danych Kościołowi Boga Wszechmogącego dla wskazanych celów.

1. Kto jest administratorem danych gromadzącym i przetwarzającym dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu są administrowane przez The Church of Almighty God (147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870), będącym właścicielem Serwisu.

2. Jakie dane osobowe Użytkownika gromadzimy?

Kiedy używasz funkcji „Prześlij swoją opinię” i innych formularzy dostępnych online albo kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem takich aplikacji jak WhatsApp czy Messenger, Kościół Boga Wszechmogącego gromadzi wszelkie dane osobowe, którymi się z nami dzielisz, takie jak twoje imię, nazwisko i adres mailowy; informacje te są niezbędne, byśmy mogli świadczyć stosowne usługi.

3. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika?

Kościół Boga Wszechmogącego będzie przetwarzać dane Użytkownika w następujących celach:

  • Zarządzanie zapytaniami, pytaniami i/lub zapytaniami ofertowymi;
  • Kontaktowanie się z innymi wierzącymi oraz innymi ludźmi zainteresowanymi Kościołem Boga Wszechmogącego, by poszerzyć listę osób otrzymujących powiadomienia o wydarzeniach z życia kościoła i zgromadzeniach, osób na nie zapraszanych i otrzymujących duchowe wsparcie;
  • Regularne wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat najnowszych aktualizacji naszej strony internetowej.

4. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkownika?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie zgoda udzielona przez Użytkownika, polegająca na jednoznacznej akceptacji niniejszej Polityki prywatności udzielonej poprzez zaznaczenie okienka lub kliknięcie „tak” na każdym z formularzy służących do pozyskiwania danych, o których mowa powyżej.

5. Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika?

Kościół Boga Wszechmogącego będzie przechowywał dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich są one gromadzone, do odpowiedzi na wszelkie prośby Użytkownika lub gdy aktywna jest jakakolwiek sesja Czatu na żywo – dopóki nie wycofasz swojej zgody.

6. Jakim stronom trzecim zostaną przekazane dane osobowe Użytkownika?

Dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem, gdy jest to wymagane, właściwych władz w zakresie wykonywania ich funkcji. W związku z tym dane osobowe podane przez Użytkownika w Serwisie mogą być przekazywane organizacjom publicznym, sądom i innym organom administracyjnym wtedy, gdy uznamy to za niezbędne w celu wykonania zobowiązania prawnego lub prowadzenia działań prawnych mających chronić przed roszczeniami.

7. Jakie prawa przysługują Użytkownikom dostarczającym nam swoje dane osobowe?

Użytkownik ma następujące prawa, z których może korzystać w odniesieniu do swoich danych osobowych podanych Kościołowi Boga Wszechmogącego:

  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ustalenia, jakie dane są przetwarzane i jakie działania są podejmowane w celu ich przetwarzania;
  • Prawo do sprostowania niedokładnych danych;
  • Prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy jest to możliwe;
  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy wątpliwe są dokładność, zgodność z prawem i potrzeba przetwarzania tych danych, w którym to przypadku możemy przechowywać dane Użytkownika w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;
  • Prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania prowadzonego w sposób zautomatyzowany, w celu uzyskania dostarczonych nam danych osobowych (w usystematyzowanym formacie, do wspólnego użytku i odczytu maszynowego), jak również prawo żądania, aby były one przekazywane innemu podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych, gdy jest to technicznie możliwe;
  • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie;
  • Prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/), jeśli Użytkownik uzna, że w trakcie przetwarzania jego danych osobowych przez Kościół Boga Wszechmogącego naruszone zostały przepisy o ochronie danych.

W związku z tym Użytkownik może w dowolnym czasie skorzystać ze swoich praw wobec organizacji gromadzącej dane, składając żądanie za pośrednictwem emaila wysłanego na adres GDPR@kingdomsalvation.org. Email musi zawierać: jego/jej imię i nazwisko, kserokopię jego/jej krajowego dokumentu tożsamości (paszportu lub innego urzędowego dokumentu identyfikacyjnego), treść żądania, adres na potrzeby otrzymywania powiadomień, datę, podpis i, jeżeli ma to zastosowanie, dokumenty potwierdzające składane żądanie.

8. Z jakich usług stron trzecich korzysta nasza witryna?

8.1 tawk.to

tawk.to zapewnia platformę komunikacyjną w czasie rzeczywistym, dzięki której użytkownik może się z nami skontaktować. Używamy jej do naszej platformy czatu na żywo i jej wsparcia. tawk.to jest zgodny z GDPR. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/

8.2 Komunikatory internetowe

Możemy skontaktować się z tobą za pośrednictwem komunikatorów internetowych, takich jak LINE, WhatsApp Business, Messenger, Viber i ManyChat. Zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności:

LINE: https://terms.line.me/line_rules?lang=en

WhatsApp Business: https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/?lang=pl

Messenger: https://en-gb.facebook.com/full_data_use_policy

Viber: https://www.viber.com/terms/gdpr-privacy-rights/

ManyChat: https://manychat.com/privacy.html/

9. Inne

Polska wersja Polityki prywatności serwisu powstała na podstawie tłumaczenia z języka angielskiego. W wypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem a wersją angielską, obowiązywać będzie wersja angielska.

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-22

Połącz się z nami w Messengerze