Witamy w witrynie internetowej Kościoła Boga Wszechmogącego (zwanej dalej „Serwisem”). Kościołowi Boga Wszechmogącego bardzo zależy na prywatności Użytkownika, dlatego stworzyliśmy niniejszą Politykę prywatności, która reguluje sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przekazujemy dane Użytkownika oraz to, jak Użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Użytkownik gwarantuje, że wysyłane lub dostarczane dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne, oraz że odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą powstać w wyniku naruszenia tego wymogu. W przypadku, gdy dostarczone dane należą do strony trzeciej, Użytkownik gwarantuje, że strona trzecia została poinformowana o kwestiach określonych w niniejszej Polityce prywatności i udzieliła uprzedniej pisemnej zgody na dostarczenie swoich danych Kościołowi Boga Wszechmogącego dla wskazanych celów.

1. Kto jest administratorem danych gromadzącym i przetwarzającym dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu są administrowane przez The Church of Almighty God (147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, USA, numer identyfikacyjny pracodawcy EIN: 37-1820870), będącym właścicielem Serwisu, oraz przez (…), jego kongregację reprezentującą Kościół na terenie Hiszpania.

2. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika?

Kościół Boga Wszechmogącego pozyskuje imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika za pośrednictwem sekcji „Informacje zwrotne” oraz wszystkie dane osobowe Użytkownika udostępniane za pośrednictwem forum online.

Kościół Boga Wszechmogącego będzie przetwarzać dostarczone dane w następujących celach:

– Zarządzanie zapytaniami, pytaniami i/lub zapytaniami ofertowymi.

– Wymiana komentarzy za pomocą forum online.

3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkownika?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie „zgoda” udzielona przez Użytkownika, polegająca na jednoznacznej akceptacji niniejszej Polityki prywatności udzielonej poprzez zaznaczenie „okienka” umieszczonego w każdym z formularzy służących do pozyskiwania danych, o których mowa powyżej.

4. Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika?

Kościół Boga Wszechmogącego przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

5. Jakim stronom trzecim zostaną przekazane dane osobowe Użytkownika?

Dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem, gdy jest to wymagane, właściwych władz w zakresie wykonywania ich funkcji. W związku z tym dane osobowe podane przez Użytkownika w Serwisie mogą być przekazywane organizacjom publicznym, sądom i innym organom administracyjnym wtedy, gdy uznamy to za niezbędne w celu wykonania zobowiązania prawnego lub prowadzenia działań prawnych mających chronić przed roszczeniami.

6. Jakie prawa przysługują Użytkownikom dostarczającym nam swoje dane osobowe?

Użytkownik ma następujące prawa, z których może korzystać w odniesieniu do swoich danych osobowych podanych Kościołowi Boga Wszechmogącego:

– Prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ustalenia, jakie dane są przetwarzane i jakie działania są podejmowane w celu ich przetwarzania.

– Prawo do sprostowania niedokładnych danych.

– Prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy jest to możliwe.

– Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy wątpliwe są dokładność, zgodność z prawem i potrzeba przetwarzania tych danych, w którym to przypadku możemy przechowywać dane Użytkownika w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami.

– Prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania prowadzonego w sposób zautomatyzowany, w celu uzyskania dostarczonych nam danych osobowych (w usystematyzowanym formacie, do wspólnego użytku i odczytu maszynowego), jak również prawo żądania, aby były one przekazywane innemu podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych, gdy jest to technicznie możliwe.

– Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

– Prawo do złożenia skargi przed The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data – GIODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, https://uodo.gov.pl), jeśli Użytkownik uzna, że w trakcie przetwarzania jego danych osobowych przez Kościół Boga Wszechmogącego naruszone zostały przepisy o ochronie danych.

W związku z tym Użytkownik może w dowolnym czasie skorzystać ze swoich praw wobec administratorów danych za pośrednictwem lokalnej kongregacji w Polska, składając żądanie w formie e-mail adresowanego do [email protected], który musi zawierać: jego/jej imię i nazwisko, kserokopię jego krajowego dokumentu tożsamości (paszportu lub innego urzędowego dokumentu identyfikacyjnego), treść żądania, adres na potrzeby otrzymywania powiadomień, datę, podpis i, jeżeli ma to zastosowanie, dokumenty potwierdzające składane żądanie.

7. Inne

Polska wersja Polityki prywatności serwisu powstała na podstawie tłumaczenia z języka hiszpańskiego. W wypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem a wersją hiszpańską, obowiązywać będzie wersja hiszpańska.