8. Trzeba wiedzieć, że jedynie trzy etapy dzieła Boga są Jego całkowitym dziełem służącym zbawieniu ludzkości

(Wybrany fragment słów Boga)

Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga

Dzieło zarządzania ludzkością jest podzielone na trzy etapy, co oznacza, że dzieło zbawienia ludzkości składa się z trzech etapów. Te trzy etapy nie obejmują dzieła stworzenia świata, lecz są to raczej trzy etapy dzieła Wieku Prawa, Wieku Łaski i Wieku Królestwa. Dzieło stworzenia świata było dziełem powołania do życia całej ludzkości. Nie było to dzieło zbawienia ludzkości i nie ma z nim żadnego związku, ponieważ gdy świat został stworzony, ludzkość nie była zepsuta przez szatana, a zatem nie trzeba było dokonywać dzieła jej zbawienia. Dzieło zbawienia ludzkości miało swój początek, gdy nastąpiło jej zepsucie przez szatana, a wraz z nim rozpoczęło się również dzieło zarządzania nią. Innymi słowy, Boże zarządzanie ludzkością zaczęło się w wyniku dzieła jej zbawienia i nie miało swojego źródła w dziele stworzenia świata. Dopiero gdy ludzkość nabyła zepsute usposobienie, zaistniało dzieło zarządzania, zatem składa się ono z trzech części, a nie z czterech etapów, lub czterech wieków. To jedyny właściwy sposób odnoszenia się do Bożego zarządzania ludzkością. Gdy ostatni wiek dobiegnie końca, dzieło zarządzania ludzkością całkowicie się zakończy. Koniec dzieła zarządzania ludzkością oznacza, że dzieło zbawienia całej ludzkości zostało całkowicie dopełnione i ludzkość dotarła do kresu swojej podróży. Bez dzieła zbawienia całej ludzkości nie istniałoby dzieło zarządzania ludzkością ani nie byłoby trzech etapów dzieła. Właśnie z powodu zepsucia ludzkości oraz dlatego, że tak pilnie potrzebowała zbawienia, Jahwe zakończył stworzenie świata i rozpoczął dzieło Wieku Prawa. Dopiero wtedy zaczęło się dzieło zarządzania ludzkością, to znaczy, że dopiero wtedy zostało zapoczątkowane dzieło jej zbawienia. „Zarządzanie ludzkością” nie oznacza kierowania życiem ludzkości, na nowo stworzonej, na ziemi (czyli ludzkości, która nie została jeszcze skażona). Jest to raczej zbawienie ludzkości, która została zepsuta przez szatana, zatem ma ono na celu jej przemianę. Takie jest znaczenie zarządzania ludzkością. Dzieło zbawienia ludzkości nie obejmuje dzieła stworzenia świata, a zatem do dzieła zarządzania ludzkością również się ono nie zalicza, a jedynie trzy etapy dzieła, odrębne od stworzenia świata. Aby zrozumieć dzieło zarządzania ludzkością, niezbędna jest świadomość historii trzech etapów dzieła – tego każdy powinien być świadomy, aby zostać zbawionym. Jako stworzenia Boże, powinniście wiedzieć, że człowiek został stworzony przez Boga, powinniście też znać źródło ludzkiego zepsucia i co więcej, powinniście znać proces zbawienia ludzkości. Jeżeli wiecie jedynie, jak postępować zgodnie z doktryną, aby dostąpić Bożej łaski, lecz nie macie pojęcia, w jaki sposób Bóg zbawia ludzkość lub jakie jest źródło ludzkiego skażenia, zatem tego wam brakuje jako stworzeniom Bożym. Nie powinieneś zadowalać się jedynie rozumieniem tych prawd, które mogą być wcielone w życie, pozostając jednocześnie nieświadomym szerszego zakresu Bożego dzieła zarządzania – jeśli tak właśnie jest, to jesteś zbyt dogmatyczny. Trzy etapy dzieła są sednem Bożego dzieła zarządzania ludzkością, nadejściem ewangelii całego wszechświata, największej tajemnicy pośród całej ludzkości, i są także podstawą jej szerzenia. Jeśli skupiasz się jedynie na zrozumieniu prostych prawd odnoszących się do twojego życia, a nie masz pojęcia o niej, największej ze wszystkich tajemnic i wizji, czy zatem twoje życie nie przypomina wadliwego produktu, nie nadającego się do niczego poza spoglądaniem na niego?

Jeśli człowiek skupia się tylko na praktykowaniu, postrzegając Boże dzieło i ludzką wiedzę jako drugorzędne, czy to nie to samo co przywiązywanie wagi do drobiazgów, a lekceważenie rzeczy zasadniczych? To, co musisz wiedzieć, masz wiedzieć, a co musisz wcielić w życie, masz wcielić w życie. Tylko wtedy staniesz się kimś, kto wie, jak dążyć do prawdy. Gdy nadejdzie twój dzień szerzenia ewangelii, a ty będziesz w stanie powiedzieć jedynie, że Bóg jest wielkim i sprawiedliwym Bogiem, że On jest Bogiem najwyższym, z którym żaden wielki człowiek nie może się równać i nikt nie stoi wyżej od Niego…, jeśli potrafisz powiedzieć tylko te nieistotne i powierzchowne słowa i kompletnie nie potrafisz głosić tych o zasadniczym znaczeniu, zawierających istotę, jeśli nie masz nic do powiedzenia na temat poznania Boga, ani Jego dzieła, i co więcej, nie potrafisz wyjaśnić prawdy, ani zapewnić człowiekowi tego, czego mu brakuje, ktoś taki jak ty jest niezdolny do wypełniania właściwie swojego obowiązku. Niesienie świadectwa o Bogu i szerzenie ewangelii królestwa nie jest łatwą sprawą. Najpierw musisz poznać prawdę oraz wizje, które należy zrozumieć. Gdy wizje oraz prawda dotyczące różnych aspektów Bożego dzieła będą dla ciebie jasne, w głębi serca poznasz Boże dzieło i bez względu na to, co czyni Bóg – czy jest to sprawiedliwy sąd lub oczyszczenie człowieka – posiądziesz największą wizję będącą twoim fundamentem oraz właściwą prawdę do wcielenia w życie. Wówczas będziesz mógł podążać za Bogiem do samego końca. Musisz wiedzieć, że bez względu na to, jakiego dzieła On dokonuje, cel Jego dzieła nie zmienia się, serce Jego dzieła nie zmienia się i Jego wola względem człowieka również się nie zmienia. To bez znaczenia, jak surowe są Jego słowa, jak niekorzystne jest otoczenie, zasady Jego dzieła nie zmienią się, ani Jego zamiar zbawienia człowieka nie ulegnie zmianie. Pod warunkiem, że nie jest to objawienie końca ludzkości lub jej przeznaczenia, ani nie jest to dzieło ostatecznego etapu, lub dzieło doprowadzenia całego Bożego planu zarządzania do końca, oraz pod warunkiem, że ma to miejsce w czasie, gdy Bóg pracuje nad człowiekiem, wówczas serce Jego dzieła nie zmieni się. Zawsze będzie nim zbawienie ludzkości. To powinno być fundamentem waszej wiary w Boga. Celem trzech etapów dzieła jest zbawienie całej ludzkości – co oznacza całkowite wybawienie człowieka spod domeny szatana. Mimo że każdy z trzech etapów dzieła ma inny cel i znaczenie, każdy z nich jest częścią dzieła zbawienia ludzkości i jest odrębnym dziełem zbawienia przeprowadzonym zgodnie z potrzebami ludzkości. Gdy już uświadomisz sobie cel tych trzech etapów dzieła, wówczas będziesz wiedział, jak docenić znaczenie każdego z nich i uświadomisz sobie, jak postępować, aby zaspokoić pragnienie Boga. Jeśli potrafisz dojść do tego punktu, wówczas ta największa ze wszystkich wizji stanie się fundamentem twojej wiary w Boga. Powinieneś nie tylko poszukiwać łatwych sposobów praktykowania lub głębokich prawd, lecz łączyć wizje z praktyką, aby zarówno prawdy mogły być wcielone w życie, jak i wiedza opierała się na wizjach. Tylko wtedy staniesz się kimś, kto w pełni dąży do prawdy.

Trzy etapy dzieła są sednem całego Bożego zarządzania i w nich wyrażone jest usposobienie Boga oraz to, czym On jest. Ci, którym te trzy etapy Bożego dzieła nie są znane, nie potrafią zrozumieć, w jaki sposób Bóg wyraża swoje usposobienie, ani nie znają mądrości zawartej w Bożym dziele, pozostają nieświadomi wielu sposobów, za pomocą których Bóg zbawia ludzkość, a także Jego woli względem całej ludzkości. Trzy etapy działania w pełni wyrażają dzieło zbawienia ludzkości. Ci, którzy ich nie znają, pozostaną nieświadomi różnych metod i zasad dzieła Ducha Świętego. Ci, którzy jedynie sztywno trzymają się doktryny pozostałej z jednego etapu dzieła, są tymi, którzy ograniczają Boga do doktryny, a ich wiara w Niego jest niejasna oraz niepewna. Tacy ludzie nigdy nie dostąpią Bożego zbawienia. Tylko trzy etapy Bożego dzieła mogą całkowicie oddać pełnię Bożego usposobienia i kompletnie wyrazić Jego intencję zbawienia całej ludzkości oraz pełny proces jej zbawienia. To dowodzi, że Bóg pokonał szatana i pozyskał ludzkość. To jest dowód na Boże zwycięstwo i jest wyrazem całego Bożego usposobienia. Ci, którzy rozumieją zaledwie jeden z trzech etapów Bożego dzieła, znają tylko część Jego usposobienia. W rozumieniu człowieka ten pojedynczy etap dzieła łatwo może stać się doktryną. Prawdopodobne jest, że człowiek będzie ustanawiał reguły na temat Boga i wykorzystywał tę pojedynczą część Bożego usposobienia jako wyraz jego całości. Ponadto spory udział ma w tym ludzka wyobraźnia, jako że człowiek sztywno redukuje usposobienie, istotę i mądrość Boga, a także zasady Bożego dzieła w ramach ograniczonych parametrów, wierząc, że gdy Bóg raz zachowa się w określony sposób, pozostanie taki na zawsze i nigdy się nie zmieni. Jedynie ci, którzy znają i doceniają trzy etapy dzieła, mogą w pełni i dokładnie poznać Boga. Przynajmniej nie będą definiować Boga jako Boga Izraelitów, albo Żydów, i nie będą postrzegać Go jako Boga, który na zawsze pozostanie przybity do krzyża ze względu na człowieka. Jeśli poznasz Boga jedynie na podstawie jednego etapu Jego dzieła, twoja wiedza będzie mocno niewystarczająca. Twoja wiedza jest zaledwie kroplą w morzu. A jeśli nie, dlaczego tylu członków starej gwardii religijnej miałoby przybić Boga żywcem do krzyża? Czyż nie dlatego, że człowiek ogranicza Boga do pewnych parametrów? Czyż wielu ludzi nie sprzeciwia się Bogu i utrudnia dzieło Ducha Świętego, ponieważ nie mają świadomości różnorodności Bożego dzieła i co więcej, posiadają jedynie odrobinę wiedzy i doktryny do oceny dzieła Ducha Świętego? Jednakże doświadczenia takich ludzi są powierzchowne, są oni z natury aroganccy i ulegają słabościom, odnoszą się do dzieła Ducha Świętego z pogardą, ignorują Jego dyscypliny i co więcej, wykorzystują swoje trywialne, przestarzałe argumenty dla potwierdzenia dzieła Ducha Świętego. Ponadto udają, są całkowicie przekonani o własnej wiedzy i erudycji, a także o tym, że mogą zawojować świat. Czy ci ludzie nie są tymi wzgardzonymi i odrzuconymi przez Ducha Świętego i nie zostaną wyeliminowani przez nowy wiek? Czyż nie są tymi, którzy przychodzą przed oblicze Boga i otwarcie Mu się sprzeciwiają, krótkowzrocznymi, małymi ludźmi, próbującymi jedynie pokazać swą mądrość? Z zaledwie ubogą znajomością Biblii usiłują opanować światową „akademię”, posługując się jedynie powierzchowną doktryną w nauczaniu ludzi, próbują odwrócić dzieło Ducha Świętego i dążą do tego, aby skupiało się ono wokół ich własnego myślenia, a w swojej krótkowzroczności próbują za pomocą jednego spojrzenia ujrzeć sześć tysięcy lat Bożego dzieła. Ludzie ci w ogóle nie mają powodu, by zabierać głos! W rzeczywistości im więcej ludzie wiedzą o Bogu, tym mniej pochopnie wydają opinie na temat Jego dzieła. Ponadto tylko trochę rozmawiają na temat swojej znajomości dzisiejszego dzieła Boga, ale nie spieszą się z osądami. Im mniej ludzie wiedzą o Bogu, tym bardziej aroganccy oraz zbyt pewni siebie się stają, i tym swawolniej głoszą istnienie Boga – ale posługują się jedynie teorią, nie mając do zaoferowania żadnego rzeczywistego dowodu. Tacy ludzie nie mają jakiejkolwiek wartości. Ci, którzy postrzegają dzieło Ducha Świętego jako grę, są niepoważni! Ci, którzy nie są uważni podczas zetknięcia z nowym dziełem Ducha Świętego, za dużo mówią, są pochopni w osądach, pozwalają swojemu naturalnemu instynktowi swobodnie zaprzeczać prawości dzieła Ducha Świętego oraz znieważać je i bluźnić przeciwko niemu – czy tacy nieokazujący szacunku ludzie nie są nieświadomi dzieła Ducha Świętego? Co więcej, czy nie są aroganccy, dumni z natury i krnąbrni? Nawet jeśli nadejdzie dzień, w którym ci ludzie zaakceptują nowe dzieło Ducha Świętego, Bóg wciąż nie będzie ich tolerował. Nie tylko spoglądają oni z góry na tych, którzy pracują dla Boga, lecz także bluźnią przeciwko samemu Bogu. Takim lekkomyślnym ludziom nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym, i na zawsze zginą w piekle! Tacy lekceważący, ulegający słabościom ludzie udają, że wierzą w Boga, a im bardziej tak postępują, tym bardziej prawdopodobne jest, że wykroczą przeciwko Bożym administracyjnym rozporządzeniom. Czy nie idą tą ścieżką wszyscy ci aroganci, którzy z natury są niepohamowani i nigdy nie liczyli się z nikim? Czy dzień po dniu nie sprzeciwiają się Bogu, który zawsze jest nowy, a nigdy stary? Dzisiaj powinniście zrozumieć, dlaczego musicie rozumieć wagę trzech etapów Bożego dzieła. Słowa, które do was mówię, są dla waszej korzyści i nie są jedynie pustą pogadanką. Jeśli będziecie je czytać, jakbyście podziwiali kwiaty, galopując na koniu, to czy Moja ciężka praca nie pójdzie na marne? Każdy z was powinien znać swoją naturę. Większość z was potrafi umiejętnie dyskutować, jak z rękawa sypiecie odpowiedziami na pytania teoretyczne, ale nie macie nic do powiedzenia na pytania związane z istotą. Nawet dzisiaj wciąż pozwalacie sobie na niepoważne rozmowy, niezdolni, by zmienić swoją starą naturę, a większość z was nie ma zamiaru zmieniać sposobu dążenia do osiągnięcia prawdy wyższej, jedynie przeżywając swe życie bez entuzjazmu. W jaki sposób tacy są w stanie podążać za Bogiem do samego końca? Nawet jeśli uda wam się dotrzeć do kresu drogi, jaką korzyść wam to przyniesie? Lepiej jest zmienić swoje podejście, zanim będzie za późno, dążyć prawdziwie lub poddać się przed końcem. Z biegiem czasu staniecie się żerującymi pasożytami – czy chcecie pełnić tak podłą i haniebną rolę?

Trzy etapy dzieła są zapisem całego Bożego dzieła, są kroniką Bożego zbawienia ludzkości i nie są wymyślone. Jeśli szczerze pragniecie dążyć do poznania w pełni Bożego usposobienia, musicie zapoznać się z trzema etapami dzieła dokonanego przez Boga i co więcej, nie wolno wam pominąć żadnego z nich. To jest minimum, jakie musi być spełnione przez tych, którzy dążą do poznania Boga. Człowiek sam nie potrafi wymyślić prawdziwej wiedzy o Bogu. To nie jest coś, co sam może sobie wyobrazić, ani nie jest to skutek wyjątkowej łaski Ducha Świętego względem jednej osoby. Jest to natomiast poznanie, które przychodzi po tym, jak człowiek doświadczył Bożego dzieła, a jest takim poznaniem Boga, które przychodzi tylko po doświadczeniu faktów Bożego dzieła. Takiej znajomości nie da się zdobyć spontanicznie ani nie można jej nauczyć. Jest w pełni związana z osobistym doświadczeniem. Boże zbawienie ludzkości jest rdzeniem tych trzech etapów dzieła, a zarazem w ramach dzieła zbawienia mieści się kilka metod działania i środków, poprzez które wyrażane jest Boże usposobienie. To najtrudniejsza rzecz dla człowieka do rozpoznania i trudna do zrozumienia. Odrębność wieków, zmiany w Bożym dziele, zmiany miejsca dokonywania dzieła, zmiany jego odbiorców i tak dalej – wszystko to zawiera się w trzech etapach dzieła. W szczególności różnica w sposobie działania Ducha Świętego, a także zmiany Bożego usposobienia, Jego obrazu, imienia, tożsamości lub inne – wszystkie zawarte są w trzech etapach dzieła. Jeden jego etap może reprezentować jedną część i jest ograniczony w pewnym zakresie. Nie obejmuje odrębności wieków ani zmian w Bożym dziele, tym bardziej innych aspektów. To jest oczywiste. Trzy etapy dzieła składają się na całość Bożego dzieła zbawienia ludzkości. Człowiek musi poznać Boże dzieło i Boże usposobienie w pracy nad zbawieniem, a bez tego faktu twoja znajomość Boga będzie jedynie zbiorem pustych słów, będzie niczym innym niż fotelowym perorowaniem. Taka wiedza nie może ani przekonać ani podbić człowieka, taka wiedza jest niezgodna z rzeczywistością, nie jest prawdziwa. Może być bardzo imponująca i ujmująca, jeśli jednak stoi w sprzeczności z immanentnym usposobieniem Boga, wówczas Bóg cię nie oszczędzi. Nie tylko nie będzie pochwalał twojej wiedzy, ale również srodze cię ukarze za bycie grzesznikiem, który zbluźnił przeciw Niemu. Słowa wyrażające znajomość Boga nie przechodzą lekko przez usta. Mimo że możesz być wygadaną i elokwentną osobą, a twoje słowa mogą obudzić umarłych i zgładzić żywych, jeśli chodzi o rozmowy na temat znajomości Boga, nie masz doświadczenia. Bóg nie jest kimś, kogo możesz pochopnie oceniać, okazjonalnie chwalić lub nonszalancko oczerniać. Chwalisz każdego, a silisz się na właściwe słowa, by opisać wielką cnotę i łaskawość Boga – oto czego uczy się każdy nieudacznik. Mimo że jest wiele lingwistów potrafiących opisać Boga, dokładność tego, co opisują jest zaledwie jedną setną prawdy głoszonej przez ludzi należących do Boga, posługujących się ograniczonym słownictwem, lecz posiadających bogate doświadczenie. Można zatem zauważyć, że znajomość Boga leży w dokładności i rzeczywistości, a nie w zmyślnym doborze słów lub bogatym słownictwie, oraz że wiedza człowieka i znajomość Boga są kompletnie niepowiązane. Lekcja wiedzy o Bogu przewyższa wszelkie nauki przyrodnicze ludzkości. To jest lekcja, która może być opanowana jedynie przez bardzo nieliczną grupę tych, którzy dążą do poznania Boga, a nie po prostu przez kogoś utalentowanego. Zatem nie możecie postrzegać znajomości Boga i dążenia do prawdy jakby mogło je osiągnąć zwyczajne dziecko. Być może osiągnąłeś absolutny sukces w życiu rodzinnym, zawodowym lub w małżeństwie, ale gdy chodzi o prawdę i lekcję znajomości Boga, nie możesz niczego zaprezentować, niczego nie osiągnąłeś. Można powiedzieć, że wprowadzanie prawdy w czyn jest dla was bardzo trudne, a poznanie Boga stanowi jeszcze większy problem. To wasza trudność i z taką samą mierzy się cała ludzkość. Pośród tych, którzy mają jakieś osiągnięcia w poznawaniu Boga, nie ma prawie nikogo, kto w tej kwestii spełniałby standardy. Człowiek nie wie, co to znaczy poznać Boga, dlaczego jest to konieczne lub jaki zakres zalicza się jako Jego poznanie. To jest kwestia wprawiająca ludzkość w konsternację i jest zwyczajnie największą zagadką, z jaką przyszło jej się zmierzyć – nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie ani nikt nie chce tego uczynić, ponieważ do tej pory nikt pośród ludzkości nie odniósł żadnego sukcesu w badaniu tego dzieła. Być może, kiedy zagadka trzech etapów Bożego dzieła stanie się jasna dla ludzkości, pojawi się kolejno grupa utalentowanych osób, które znają Boga. Oczywiście, mam nadzieję, że tak się stanie i co więcej, jestem w trakcie realizowania tego dzieła, licząc na to, że pojawi się więcej takich talentów w niedalekiej przyszłości. Będą oni tymi, którzy składają świadectwo tych trzech etapów dzieła i, rzecz jasna, będą także pierwszymi w kolejności, by to uczynić. Jeżeli takie osoby nie pojawią się w dniu, w którym dzieło Boże dobiegnie końca, albo pojawi się tylko jedna, albo dwie, i osobiście przyjmą udoskonalenie przez Boga wcielonego, wówczas nie będzie nic smutniejszego i bardziej nieodżałowanego niż to, aczkolwiek jest to najgorszy scenariusz. W każdym razie wciąż mam nadzieję, że ci, którzy szczerze dążą do tego błogosławieństwa, mogą je uzyskać. Od zarania dziejów nie było nigdy takiego dzieła jak to, takie przedsięwzięcie nigdy nie zdarzyło się w historii rozwoju ludzkości. Jeśli naprawdę możesz stać się jednym z pierwszych, który pozna Boga, czy nie będzie to najwyższy zaszczyt pośród wszystkich stworzeń? Czy jakakolwiek istota pośród ludzkości zyskałaby większe uznanie Boga? Takie dzieło nie jest łatwe do zrealizowania, ale ostatecznie będzie zbierać korzyści. Bez względu na płeć lub narodowość, wszyscy ci, którzy są zdolni osiągnąć poznanie Boga, ostatecznie otrzymają największy Boży zaszczyt i będą jedynymi, którzy będą posiadać Bożą władzę. To jest dzieło dnia dzisiejszego, a także dzieło przyszłości; to jest ostatnie i najwyższe dzieło do dokonania na przestrzeni sześciu tysięcy lat pracy, i jest ono takim sposobem działania, który ujawnia każdą kategorię człowieka. Dzięki dziełu sprawiania, że człowiek poznaje Boga, ujawniają się różne grupy ludzi: ci, którzy znają Boga nadają się do tego, aby otrzymać Boże błogosławieństwa i przyjąć Jego obietnice, podczas gdy ci, którzy nie znają Boga, przeciwnie. Ci, którzy znają Boga są Jego bliskimi przyjaciółmi, a ci, którzy Go nie znają nie mogą być nimi nazywani. Bliscy przyjaciele Boga mogą otrzymać każde Boże błogosławieństwo, ale ci, którzy nie są z Nim w zażyłych stosunkach nie są warci żadnego Jego działania. Czy to cierpienia, oczyszczenie lub sąd, wszystko jest po to, by człowiek mógł ostatecznie osiągnąć poznanie Boga i poddać się Jemu. To jest jedyny efekt, który ostatecznie zostanie osiągnięty. Nic w trzech etapach dzieła nie jest ukryte i to jest korzystne dla poznania Boga przez człowieka, a także pomaga człowiekowi poznać Go pełniej i dogłębniej. Całe to dzieło jest pożyteczne dla ludzkości.

Dzieło samego Boga jest wizją, którą ludzkość musi poznać, jako że dzieło Boże nie może być zrealizowane przez człowieka i nie jest ono w jego posiadaniu. Trzy etapy dzieła stanowią całość Bożego zarządzania i nie ma większej wizji, którą człowiek powinien poznać. Jeśli człowiek jej nie zna, wówczas niełatwo jest poznać Boga, zrozumieć Bożą wolę, a co więcej, ścieżka, którą podąża człowiek staje się coraz bardziej uciążliwa. Bez wizji człowiek nie byłby zdolny zajść tak daleko. To wizje chronią człowieka po dziś dzień, to one stanowią jego największe zabezpieczenie. W przyszłości wasza wiedza musi się pogłębić i musicie poznać w pełni Jego wolę oraz istotę Jego mądrego dzieła w trzech etapach. Tylko to jest waszą prawdziwą postawą. Końcowy etap dzieła nie jest niezależny, lecz jest częścią całości, którą tworzą razem z nim dwa poprzednie etapy, to znaczy, że niemożliwe jest ukończenie całego dzieła zbawienia dokonując tylko jednego z tych trzech etapów. Nawet jeśli ostatni etap dzieła może w pełni ocalić ludzkość, nie oznacza to, że konieczne jest przeprowadzenie tylko tego jednego etapu, a dwa poprzednie nie są konieczne, by zbawić ludzkość od wpływu szatana. Żaden pojedynczy etap z trzech nie może być podtrzymywany jako jedyna wizja, którą musi poznać ludzkość, jako że całość dzieła zbawienia tworzą trzy jego etapy, a nie jeden spośród nich. Tak długo jak dzieło zbawienia nie zostanie ukończone, Boże zarządzanie nie będzie mogło być doprowadzone do końca. Boża istota, usposobienie i mądrość wyrażone są w całości dzieła zbawienia, nie są objawione człowiekowi na samym początku, ale stopniowo ujawniane w dziele zbawienia. Każdy etap dzieła zbawienia wyraża część Bożego usposobienia i Bożej istoty. Nie każdy etap dzieła może bezpośrednio i w pełni oddać całość Bożej istoty. W związku z tym dzieło zbawienia może zostać całkowicie zamknięte, gdy trzy jego etapy zostaną ukończone, zatem ludzka znajomość pełni Boga jest nierozerwalnie związana z trzema etapami Bożego dzieła. To, co człowiek zyskuje dzięki jednemu etapowi dzieła, jest jedynie Bożym usposobieniem wyrażonym poprzez pojedynczą część Jego dzieła. Nie może ona przedstawiać usposobienia i istoty wyrażonych we wcześniejszym i późniejszym etapie. To dlatego, że dzieło zbawienia ludzkości nie może zostać ukończone natychmiast w ciągu jednego okresu lub w jednym miejscu, ale stopniowo się pogłębia, zgodnie ze stopniem rozwoju człowieka w różnym czasie oraz miejscach. To jest działanie dokonywane etapami i nie będzie kompletne tylko na jednym z nich. Zatem cała mądrość Boża krystalizuje się w trzech etapach zamiast w jednym osobnym. Cała Jego istota i mądrość są przedstawione w tych trzech etapach, a każdy z nich zawiera Jego istotę i jest zapisem mądrości Jego dzieła. Człowiek powinien poznać w pełni usposobienie Boga wyrażone w tych trzech etapach. Pełnia Bożej istoty ma najwyższe znaczenie dla całej ludzkości i jeśli ludzie, wielbiąc Boga, nie będą w posiadaniu tej wiedzy, wówczas nie będą niczym różnić się od tych, którzy czczą Buddę. Boże dzieło pośród ludzi nie jest przed człowiekiem ukryte i powinno być znane przez wszystkich tych, którzy wielbią Boga. Jako że Bóg realizuje trzy etapy dzieła zbawienia pośród ludzi, człowiek powinien poznać wyraz tego, co Bóg ma i czym jest podczas tych trzech etapów dzieła. Tego musi dokonać ludzkość. To, co Bóg ukrywa przed nią dotyczy tego, który człowiek jest niezdolny, by to osiągnąć oraz kto nie powinien wiedzieć, natomiast to, co Bóg ujawnia przed ludźmi dotyczy tego, kto powinien wiedzieć, a kto posiadać. Każdy z trzech etapów dzieła przeprowadzany jest na gruncie poprzedniego; nie jest dokonywany niezależnie, odrębnie od dzieła zbawienia. Mimo że istnieją ogromne różnice w czasie i rodzaju przeprowadzanego działania, zasadniczo to nadal jest zbawienie ludzkości, a każdy etap dzieła zbawienia jest głębszy od poprzedniego. Każdy etap dzieła jest kontynuowany na fundamencie poprzedniego, który nie został zburzony. Tym sposobem, w swoim dziele, które jest zawsze nowe, a nigdy stare, Bóg nieustannie wyraża aspekt swojego usposobienia, który nigdy wcześniej nie został przedstawiony człowiekowi, i zawsze ujawnia człowiekowi swoje nowe działania, swoją nową istotę, a mimo że stara gwardia religijna robi, co może, by to powstrzymać oraz otwarcie się temu sprzeciwia, Bóg zawsze dokonuje nowego dzieła, które zamierzył. Jego dzieło zawsze się zmienia i dlatego niezmiennie spotyka się ze sprzeciwem człowieka. Jego usposobienie zatem również się zmienia, tak jak wiek oraz odbiorcy Jego dzieła. Ponadto, On zawsze dokonuje dzieła, którego nie dokonał nigdy wcześniej, nawet przeprowadza takie, które wydaje się człowiekowi sprzeczne względem dzieła wykonanego wcześniej i z nim niezgodne. Człowiek jest zdolny przyjąć tylko jeden rodzaj dzieła lub sposobu praktykowania. Jest mu trudno zaakceptować dzieło lub sposoby postępowania, które są z nimi w sprzeczności albo stoją wyżej od nich – jednak Duch Święty zawsze dokonuje nowego dzieła, więc pojawiają się kolejne grupy religijnych ekspertów, którzy sprzeciwiają się nowemu Bożemu dziełu. Ci ludzie stali się specjalistami dokładnie dlatego, że człowiek nie ma wiedzy o tym, w jaki sposób Bóg jest zawsze nowy, a nigdy stary, i nie znają zasad Bożego dzieła, co więcej, nie wiedzą o wielu sposobach, którymi posługuje się Bóg, by zbawić człowieka. W związku z tym, człowiek kompletnie nie potrafi określić, czy to jest dzieło pochodzące od Ducha Świętego ani czy pochodzi od samego Boga. Wiele ludzi trzyma się podejścia, według którego jeśli to dzieło pokrywa się ze słowami, które zostały wygłoszone wcześniej, wówczas je akceptują, a jeśli występują jakiekolwiek różnice w odniesieniu do poprzedniego postępowania, sprzeciwiają się im i odrzucają je. Czy dzisiaj nie stosujecie się wszyscy do takich zasad? Trzy etapy dzieła zbawienia nie mają wielkiego wpływu na was i są tacy, którzy wierzą, że dwa poprzednie etapy dzieła są ciężarem, którego najzwyczajniej nie ma potrzeby poznawać. Uważają oni, że nie powinny być one ogłaszane tłumom i powinny być odwołane tak szybko jak to możliwe, aby ludzie nie czuli się przytłoczeni przez dwa poprzednie etapy dzieła z trzech. Większość wierzy, że rozsławianie dwóch poprzednich etapów jest przesadą i nie pomaga w poznaniu Boga – oto, co myślicie. Dziś wszyscy wierzycie, że takie postępowanie jest właściwe, ale nadejdzie dzień, gdy uświadomicie sobie znaczenie Mojego dzieła. Wiedzcie, że nie dokonuję niczego, co nie ma znaczenia. Ponieważ ogłaszam wam trzy etapy dzieła, muszą one być dla was pożyteczne. Jako że te trzy etapy dzieła są w centrum całego Bożego zarządzania, muszą skupiać uwagę wszystkich w całym wszechświecie. Pewnego dnia wszyscy zrozumiecie znaczenie tego dzieła. Wiedzcie, że sprzeciwiacie się dziełu Boga lub używacie własnych koncepcji, by ocenić dzieło dnia dzisiejszego, ponieważ nie znacie zasad Bożego dzieła i nie traktujecie wystarczająco poważnie dzieła Ducha Świętego. Wasz sprzeciw wobec Boga i utrudnianie dzieła Ducha Świętego spowodowane są przez wasze koncepcje oraz immanentną ignorancję. To nie dlatego, że Boże dzieło jest złe, lecz dlatego, że jesteście z natury bardzo nieposłuszni. Po odnalezieniu wiary w Boga niektórzy ludzie nie potrafią nawet powiedzieć z całą pewnością, skąd wziął się człowiek, a ośmielają się wygłaszać przemówienia publiczne, oceniając słuszne i niesłuszne strony dzieła Ducha Świętego. Pouczają nawet apostołów, którzy mają nowe dzieło Ducha Świętego, czyniąc im uwagi i zabierając głos poza kolejnością. Ich człowieczeństwo jest marne i brak im najmniejszego rozsądku. Czyż nie nadejdzie taki dzień, kiedy tacy ludzie zostaną odrzuceni przez dzieło Ducha Świętego i spłoną w ogniu piekielnym? Nie znają Bożego dzieła, ale krytykują je i próbują także pouczać Boga, jak ma działać. Jak to możliwe, żeby tacy nierozsądni ludzie poznali Boga? Człowiek poznaje Boga w trakcie procesu poszukiwania i doświadczania Go; nie przez kapryśne krytykowanie Go dochodzi do poznania Boga dzięki oświeceniu przez Ducha Świętego. Im bardziej dokładna jest ludzkie poznanie Boga, tym mniej ludzie sprzeciwiają się Bogu. Natomiast im mniej ludzie znają Boga, tym bardziej prawdopodobne jest, że staną w opozycji do Niego. Twoje koncepcje, stara natura, twoje człowieczeństwo, charakter i perspektywy moralne są „kapitałem”, za pomocą którego opierasz się Bogu, a im bardziej zepsuty, zdegradowany i upadły jesteś, tym większym jesteś wrogiem Boga. Ci, którzy mają poważne koncepcje i zadufane usposobienie są nawet bardziej wrodzy wobec Boga wcielonego i tacy ludzie są antychrystami. Jeśli twoje koncepcje nie są sprostowane, wówczas zawsze będą przeciw Bogu; nigdy nie będziesz zgodny z Bogiem i zawsze będziesz od Niego oddalony.

Jedynie poprzez odłożenie na bok swoich starych koncepcji możesz zdobyć nową wiedzę, jednak stara wiedza niekoniecznie oznacza stare koncepcje. „Koncepcje” odnoszą do rzeczy wyobrażonych przez człowieka, które są niezgodne z rzeczywistością. Jeśli stara wiedza była przestarzała już w starym wieku i powstrzymywała człowieka przed wejściem w nowe dzieło, to taka wiedza jest również koncepcją. Jeśli człowiek potrafi przyjąć właściwą postawę wobec takiej wiedzy i poznać Boga na podstawie kilku różnych aspektów, łącząc stare z nowym, wówczas stara wiedza staje się człowiekowi pomocna i staje się podstawą, dzięki której człowiek wchodzi w nowy wiek. Lekcja poznawania Boga wymaga od ciebie opanowania wielu zasad: jak wejść na ścieżkę prowadzącą do poznania Boga, które prawdy musisz zrozumieć, aby poznać Boga oraz jak pozbyć się twoich koncepcji i starej natury, żebyś mógł podporządkować się wszystkim planom dotyczącym nowego Bożego dzieła. Jeśli wykorzystasz te zasady jako fundament do rozpoczęcia lekcji poznania Boga, wówczas twoje poznanie będzie stawać się coraz głębsze. Jeśli będziesz miał wyraźne poznanie trzech etapów dzieła – czyli pełnego Bożego planu zarządzania – i jeśli będziesz potrafił w pełni zestawić dwa poprzednie etapy Bożego dzieła z obecnym, rozumiejąc, że jest to dzieło dokonane przez jednego Boga, wówczas nie będziesz miał silniejszego fundamentu niż ten. Trzy etapy dzieła zostały dokonane przez jednego Boga. To jest największa wizja i jedyna ścieżka do Jego poznania. Trzy etapy dzieła mogły być dokonane jedynie przez samego Boga i żaden człowiek nie mógł wykonać takiej pracy w Jego imieniu – czyli tylko sam Bóg mógł przeprowadzić swoje własne dzieło od początku po dzień dzisiejszy. Mimo że trzy etapy Bożego dzieła zostały przeprowadzone w różnych wiekach i miejscach, i mimo że działanie w każdym z nich jest inne, to wszystko stanowi dzieło dokonane przez jednego Boga. Ze wszystkich wizji ta jest największa i człowiek powinien ją poznać, a jeśli zostanie w pełni przez niego zrozumiana, wówczas będzie mógł trwać przy swoim. Dziś największym problemem, z jakim mierzą się różne religie i wyznania, jest to, że nie znają one dzieła Ducha Świętego i nie potrafią odróżnić dzieła Ducha Świętego od tego, które nim nie jest – zatem nie potrafią powiedzieć, czy ten etap dzieła, tak jak poprzednie dwa jego etapy, jest dokonany przez Boga Jahwe. Mimo że ludzie podążają za Bogiem, większość wciąż nie potrafi powiedzieć, czy to jest właściwa droga. Człowiek martwi się o to, czy na tej drodze osobiście przewodniczy sam Bóg i czy wcielenie Boga jest faktem, a większość ludzi nadal nie ma pojęcia, w jaki sposób rozpoznać, gdy chodzi o takie rzeczy. Ci, którzy podążają za Bogiem nie potrafią określić tego sposobu, dlatego głoszone przesłania mają jedynie częściowy wpływ wśród tych ludzi i nie mogą być w pełni efektywne, a to z kolei wpływa na wejście w życie tych osób. Jeśli człowiek potrafi dostrzec w trzech etapach dzieła, że były one przeprowadzane przez samego Boga w różnym czasie, miejscach i ludziach, jeśli potrafi dostrzec, że pomimo różnego dzieła, wszystko zostało dokonane przez jednego Boga, a jako że jest to dzieło przeprowadzone przez jednego Boga, zatem musi być właściwe, bez błędów, i mimo że jest ono sprzeczne z koncepcjami człowieka, nie ma wątpliwości, że jest to dzieło jednego Boga – jeśli człowiek z całą pewnością będzie mógł powiedzieć, że jest to dzieło jednego Boga, wówczas ludzkie koncepcje staną się zaledwie błahostkami bez znaczenia. Ponieważ wizje człowieka są niejasne i człowiek poznał jedynie Jahwe jako Boga, a Jezusa jako Pana, i ma dylemat dotyczący dzisiejszego Bożego wcielenia, wiele ludzi pozostaje oddanych dziełu Jahwe i Jezusa, i są on osaczeni przez koncepcje dotyczące dzisiejszego dzieła, większość ludzi jest zawsze pełna wątpliwości i nie traktują dzisiejszego dzieła poważnie. Człowiek nie ma pojęcia o dwóch poprzednich etapach dzieła, które były niewidoczne. To dlatego, że człowiek nie rozumie rzeczywistości dwóch poprzednich etapów i nie był osobiście ich świadkiem. Ponieważ człowiek nie może ich zobaczyć, wyobraża je sobie według własnego uznania. Bez względu na to, co wymyśli, nie istnieją żadne fakty, by to udowodnić ani nikt, kto mógłby to sprostować. Człowiek pozwala swojemu naturalnemu instynktowi płynąć swobodnie, porzucając ostrożność i popuszczając wodze wyobraźni, jako że nie ma faktów, by to zweryfikować, a zatem ludzkie wyobrażenia stają się „faktem”, bez względu na to, czy jest jakikolwiek dowód na ich poparcie. Stąd człowiek wierzy w swojego własnego wyimaginowanego Boga w swym umyśle, nie szukając Boga rzeczywistego. Jeśli jedna osoba ma jeden rodzaj wiary, to wśród stu osób będzie sto różnych jej rodzajów. Człowiek jest opanowany przez te wierzenia, ponieważ nie widział rzeczywistego Bożego dzieła, jedynie słyszał o nim na własne uszy, lecz nie oglądał go na własne oczy. Człowiek słyszał legendy i historie – ale rzadko słyszał o poznaniu faktów na temat Bożego dzieła. Zatem to z powodu swoich własnych koncepcji ludzie, którzy są wiernymi zaledwie od roku wierzą w Boga i to samo dotyczy tych, którzy wierzą w Boga przez całe życie. Ci, którzy nie mogą zobaczyć faktów nigdy nie będą mogli uciec od wiary, w której mają koncepcje o Bogu. Człowiek wierzy, że uwolnił się z łańcuchów swoich starych koncepcji i wkroczył na nowy teren. Czy nie wie on, że poznanie tych, którzy nie mogą zobaczyć prawdziwego oblicza Boga, jest niczym innym jak koncepcjami i pogłoskami? Człowiek myśli, że jego koncepcje są słuszne, bezbłędne, i uważa, że pochodzą od Boga. Dziś, kiedy człowiek jest świadkiem Bożego dzieła, uwalnia koncepcje, które zbudował na przestrzeni lat. Wyobrażenia i idee dotyczące przeszłości stały się utrudnieniem względem dzieła na tym etapie i odpuszczenie takich koncepcje oraz odparcie takich idei staje się trudne dla człowieka. Koncepcje wielu z tych, którzy podążają za Bogiem po dziś dzień, względem tego stopniowego dzieła stały się poważne jak nigdy i ci ludzie krok po kroku ukształtowali zaciekłą wrogość wobec wcielonego Boga, a źródłem tej nienawiści są przekonania i koncepcje człowieka. To właśnie dlatego, że fakty nie pozwalają człowiekowi na uwolnienie swojej wyobraźni i co więcej, nie mogą być w łatwy sposób obalone przez człowieka, a ludzkie przekonania oraz wyobrażenia nie tolerują istnienia faktów i dodatkowo, ponieważ człowiek nie zastanawia się nad poprawnością i prawdziwością faktów, tylko uparcie uwalnia swoje koncepcje oraz wykorzystuje własną wyobraźnię, te koncepcje i wyobrażenia ludzkie stały się wrogiem dzisiejszego dzieła, dzieła, które jest sprzeczne z koncepcjami człowieka. Można jedynie powiedzieć, że to wina tych ludzkich koncepcji, a nie Bożego dzieła. Człowiek może wyobrazić sobie co tylko zechce, ale nie może swobodnie obalić żadnego etapu Bożego dzieła ani jego kawałka; fakt istnienia Bożego dzieła jest dla człowieka nienaruszalny. Możesz uwolnić swoją wyobraźnię i możesz nawet przygotować dobre historie na temat dzieła Jahwe i Jezusa, ale nie możesz obalić faktu istnienia każdego etapu dzieła Jahwe i Jezusa. To jest zasada i również administracyjne zarządzenie, a wy powinniście zrozumieć znaczenie tych kwestii. Człowiek wierzy, że ten etap dzieła jest niezgodny z ludzkimi koncepcjami, a nie było tak w dwóch poprzednich etapach. W swojej wyobraźni człowiek wierzy, że dzieło dwóch poprzednich etapów nie jest tym samym, co dzisiejsze dzieło – ale czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę, że zasady Bożego dzieła są takie same, a dzieło Boga jest zawsze praktyczne i, bez względu na wiek, zawsze będzie masa ludzi, którzy opierają się i sprzeciwiają faktowi istnienia Jego dzieła? Wszyscy ci, którzy dziś przeciwstawiają się i opierają temu etapowi dzieła, bez wątpienia opieraliby się Bogu w przeszłości, ponieważ tacy ludzie zawsze będą wrogami Boga. Ludzie, którzy znają fakt istnienia dzieła Bożego, postrzegać trzy etapy dzieła jako dzieło jednego Boga i odpuszczą swoje koncepcje. To są ludzie, którzy znają Boga i tacy ludzie szczerze za Nim podążają. Kiedy całe Boże zarządzanie będzie zbliżać się do końca, Bóg sklasyfikuje wszystkie rzeczy według rodzaju. Człowiek został stworzony rękami Stwórcy i na końcu On musi w pełni przywrócić człowieka pod Swoje panowanie. To będzie zakończenie trzech etapów dzieła. Etap dzieła dni ostatecznych oraz dwa poprzednie etapy w Izraelu i Judei są Bożym planem zarządzania w całym wszechświecie. Nikt nie może temu zaprzeczyć, to jest fakt istnienia Bożego dzieła. Mimo że ludzie nie doświadczyli, ani nie byli świadkami większości tego dzieła, fakty są wciąż faktami i to jest niezaprzeczalne dla każdego człowieka. Ludzie, którzy wierzą w Boga w każdym kraju na świecie zaakceptują trzy etapy dzieła. Jeśli znasz tylko jeden z nich i nie rozumiesz pozostałych dwóch, nie pojmujesz dzieła Boga z przeszłości, wówczas nie możesz powiedzieć całej prawdy o pełnym Bożym planie zarządzania, a twoja wiedza o Bogu jest jednostronna, jako że w twojej wierze w Boga nie znasz Go, nie rozumiesz, a zatem nie nadajesz się do niesienia świadectwa o Bogu. Bez względu na to, czy wasza obecna wiedza na temat tych spraw jest głęboka, czy powierzchowna, gdy nadejdzie koniec musicie posiadać wiedzę i być w pełni przekonani, a wszyscy ludzie ujrzą pełnię Bożego dzieła, i poddadzą się Bożemu panowaniu. Na końcu tego dzieła wszystkie religie staną się jednością, wszystkie stworzenia będą wielbić jednego prawdziwego Boga, a wszystkie złe religie obrócą się w nicość, by nie pojawić się nigdy więcej.

Po co to ciągłe odniesienie do trzech etapów dzieła? Przemijanie wieków, rozwój społeczny i zmieniające się oblicze natury – wszystko to następuje po zmianach w trzech etapach dzieła. Ludzkość zmienia się w czasie wraz z Bożym dziełem i nie rozwija się sama. Wzmianki o trzech etapach Bożego dzieła są po to, by sprowadzić wszystkie stworzenia i ludzi każdej religii i wyznania pod panowanie jednego Boga. Bez względu na to, do jakiej religii należysz, ostatecznie wszyscy poddacie się panowaniu jednego Boga. Tylko sam Bóg może dokonać tego dzieła. Nie może być ono przeprowadzone przez żadnego zwierzchnika religijnego. Istnieje kilka głównych religii na świecie i każda ma swojego zwierzchnika lub przywódcę, a wyznawcy są rozproszeni po różnych krajach i regionach na całym świecie. Każdy kraj, duży czy mały, ma różne religie. Jednak, bez względu na to, ile religii istnieje na świecie, wszyscy ludzie we wszechświecie ostatecznie znajdą się pod przewodnictwem Boga, a ich istnieniu nie będą przewodzić religijni zwierzchnicy ani przywódcy. Znaczy to, że ludzkością nie kieruje żaden szczególny zwierzchnik religijny ani przywódca, a zamiast tego cała ludzkość jest prowadzona przez Stwórcę, który powołał do życia niebo i ziemię, oraz wszystkie rzeczy, a też stworzył ludzkość – to jest fakt. Mimo że na świecie istnieje kilka głównych religii, bez względu na to, jak są potężne, wszystkie znajdują się pod panowaniem Stwórcy i żadna z nich nie może wyjść poza zasięg tej władzy. Rozwój ludzkości, postęp społeczny, rozwój nauk przyrodniczych – wszystko jest nieodłącznie związane z planami Stwórcy i to dzieło nie jest czymś, czego może dokonać konkretny zwierzchnik religijny. Zwierzchnicy religijni są jedynie przywódcami danej religii i nie mogą reprezentować Boga, czyli Tego, który stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie rzeczy. Zwierzchnicy religijni mogą kierować wszystkimi ludźmi w ramach całej religii, ale nie mogą panować nad wszystkimi stworzeniami pod niebem – to powszechnie uznany fakt. Zwierzchnicy religijni są jedynie przywódcami i nie mogą równać się z Bogiem (Stwórcą). Wszystko jest w rękach Stwórcy, a ostatecznie wszystko wróci do rąk Stwórcy. Ludzkość została stworzona przez Boga i, bez względu na religię, każdy człowiek powróci pod Jego panowanie – to nieuniknione. Tylko Bóg jest Najwyższy pośród wszystkiego, a najwyższy władca pośród wszystkich stworzeń również musi powrócić pod Jego panowanie. Bez względu na status, człowiek nie może poprowadzić ludzkości do odpowiedniego przeznaczenia i nikt nie potrafi sklasyfikować wszystkich rzeczy według rodzaju. Jahwe Sam stworzył ludzkość i sklasyfikował każdego według rodzaju, a kiedy nadejdzie koniec, On wciąż będzie sam dokonywał własnego dzieła, klasyfikując wszystko według rodzaju – tego nie może dokonać nikt, prócz Boga. Trzy etapy dzieła od początku po dzień dzisiejszy zostały przeprowadzone przez samego Boga i zrealizowane przez jednego Boga. Fakt istnienia trzech etapów dzieła jest faktem istnienia Bożego przywództwa ludzkości, faktem, któremu nikt nie może zaprzeczyć. Na końcu trzech etapów dzieła wszystko zostanie sklasyfikowane według rodzaju i powróci pod panowanie Boga, jako że w całym wszechświecie będzie tylko ten jeden Bóg i nie będą istnieć żadne inne religie. Ten, który niezdolny jest stworzyć świat z pewnością nie będzie mógł doprowadzić go do końca, podczas gdy Ten, który stworzył świat na pewno będzie zdolny to uczynić. Tak też jeśli ktoś nie potrafi doprowadzić wieku do końca i ledwie potrafi pomóc człowiekowi doskonalić swój umysł, z pewnością nie będzie Bogiem, ani Panem ludzkości. Nie będzie potrafił dokonać tak wielkiego dzieła. Istnieje tylko jeden, który może przeprowadzić takie dzieło, a wszyscy, którzy nie są zdolni, by tego dokonać z pewnością są wrogami, a nie Bogiem. Wszystkie złe religie są niezgodne z Bogiem, a skoro są z Nim niezgodne, są Jego wrogami. Całe dzieło jest dokonane przez jednego prawdziwego Boga i całym wszechświatem dowodzi jeden Bóg. Bez względu na to, czy działa On w Izraelu lub Chinach, czy dzieło jest przeprowadzone przez Ducha, czy ciało, wszystko dzieje się za sprawą samego Boga i nie może być dokonane przez nikogo innego. To właśnie dlatego, że On jest Bogiem całej ludzkości, działa swobodnie, nieograniczony przez żadne okoliczności – i to jest największa ze wszystkich wizji. Będąc Bożym stworzeniem, jeśli chcesz wypełniać obowiązek stworzenia i zrozumieć wolę Boga, musisz zrozumieć Boże dzieło, Jego wolę wobec stworzeń, Jego plan zarządzania i pełne znaczenie dzieła, którego dokonuje. Ci, którzy tego nie rozumieją, nie nadają się, by być Bożymi stworzeniami! Jako stworzenie Boże, jeśli nie rozumiesz, skąd pochodzisz, nie rozumiesz historii ludzkości i całego dzieła dokonanego przez Boga, i co więcej, nie rozumiesz, w jaki sposób ludzkość rozwinęła się do dnia dzisiejszego i kto przewodzi całej ludzkości, to nie jesteś zdolny wypełniać swego obowiązku. Bóg prowadzi ludzkość po dzień dzisiejszy i odkąd stworzył człowieka na ziemi, nigdy go nie opuścił. Duch Święty nigdy nie przestaje działać, nigdy nie przestał prowadzić ludzkości i nigdy jej nie opuścił. Jednak ludzkość nie zdaje sobie sprawy, że istnieje jakiś Bóg, tym bardziej nie zna Boga, więc czy jest coś bardziej upokarzającego dla wszystkich Bożych stworzeń niż to? Bóg osobiście prowadzi człowieka, ale on nie rozumie Bożego dzieła. Jesteś stworzeniem Bożym, a nie rozumiesz własnej historii i jesteś nieświadomy, kto prowadzi cię w twojej podróży, nie zważasz na dzieło dokonane przez Boga, a więc nie możesz Go znać. Jeśli nie poznasz teraz, nigdy nie będziesz nadawać się do niesienia świadectwa o Bogu. Dziś Stwórca ponownie osobiście prowadzi wszystkich ludzi i sprawia, by oglądali Jego mądrość, wszechmoc, zbawienie i cudowność. Jednak nadal nie zdajesz sobie sprawy ani nie rozumiesz – zatem czy nie jesteś tym, który nie dostąpi zbawienia? Ci, którzy należą do szatana nie rozumieją słów Boga, a ci, którzy należą do Boga, mogą słyszeć Jego głos. Wszyscy ci, którzy są świadomi słów, które wypowiadam i rozumieją je są tymi, którzy będą zbawieni i złożą świadectwo Boga. Wszyscy ci, którzy nie rozumieją słów, które głoszę, nie mogą nieść Jego świadectwa i zostaną zlikwidowani. Ci, którzy nie rozumieją Bożej woli ani nie zdają sobie sprawy z Bożego dzieła, są niezdolni do osiągnięcia poznania Boga i tacy ludzie nie złożą Jego świadectwa. Jeśli pragniesz nieść świadectwo Boga, musisz Go poznać, a poznanie Boga osiąga się poprzez dzieło Boże. Ogólnie rzecz ujmując, jeśli pragniesz poznać Boga, musisz poznać Jego dzieło. Poznanie Jego dzieła ma najwyższe znaczenie. Gdy trzy etapy dzieła dobiegną końca, powstanie grupa tych, którzy składają świadectwo o Bogu, grupa tych, którzy Go znają. Wszyscy ci ludzie będą znać Boga i będą mogli wprowadzić prawdę w czyn. Posiądą człowieczeństwo i rozsądek, oraz wszyscy będą znać trzy etapy Bożego dzieła zbawienia. To jest dzieło, które zostanie zrealizowane na końcu, a ci ludzie są krystalizacją dzieła sześciu tysięcy lat zarządzania i stanowią najdobitniejsze świadectwo ostatecznego zwycięstwa nad szatanem. Ci, którzy mogą nieść świadectwo o Bogu, będą mogli dostąpić Bożych obietnic i błogosławieństwa, a będą grupą, która pozostanie do samego końca, posiadającą władzę Bożą i składającą świadectwo o Bogu. Być może wszyscy możecie dołączyć do tej grupy, a może tylko połowa z was lub tylko kilkoro – to zależy od waszej woli i dążenia.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 7. Jak trzy etapy Bożego dzieła stopniowo pogłębiają się, aby ludzie byli zbawieni i udoskonaleni?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce