Pytanie 1: W Biblii jest napisane: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13:8). Więc imię Pana nie może się zmieniać! Oni twierdzą, że w dniach ostatecznych imię „Jezus” ulega zmianie. Jak wyjaśnicie słowa Bibli: „wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”?

Odpowiedź: Bracia i siostry, Biblia mówi: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13:8). ponieważ Boże usposobienie i istota są wieczne i niezmienne. Nie znaczy to, że Jego imię się nie zmieni. Bóg Wszechmogący mówi o tym.

Bóg Wszechmogący mówi: „Są tacy, którzy mówią, że Bóg jest niezmienny. Jest to właściwe, ale ten fakt odnosi się do niezmienności Bożego usposobienia oraz Jego istoty. Zmiany w Jego imieniu i dziele nie dowodzą, że Jego istota uległa odmianie; innymi słowy, Bóg zawsze będzie Bogiem i to nigdy się nie zmieni. Skoro mówisz, że dzieło Boże jest niezmiennie, to czy mógłby On ukończyć swój plan zarządzania trwający sześć tysięcy lat? Wiesz jedynie, że Bóg jest zawsze niezmienny, ale czy wiesz, że jest zawsze nowy, a nigdy nie jest stary? Jeśli dzieło Boże jest niezmienne, czy mógłby On przewodzić ludzkości przez całą jej drogę aż do dnia dzisiejszego? Jeśli Bóg jest niezmienny, dlaczego wykonał już dzieło dwóch wieków? (…) słowa »Bóg jest niezmienny« do tego, co Bóg immanentnie ma i czym jest. Niezależnie od tego, nie możesz uzależniać dzieła sześciu tysięcy lat od jednego punktu, czy też ograniczać go martwymi słowami. Taka jest nieroztropność człowieka. Bóg nie jest tak prosty, jak to sobie wyobraża człowiek, a Jego dzieło nie może zatrzymać się w jakiejkolwiek erze. Jahwe na przykład nie może zawsze odpowiadać imieniu Boga; Bóg może także wykonywać Swoje dzieło pod imieniem Jezusa. Jest to znak, że dzieło Boże zawsze przechodzi w kolejne etapy rozwoju.

Bóg jest zawsze Bogiem i nigdy nie stanie się szatanem; Szatan jest zawsze szatanem i nigdy nie stanie się Bogiem. Boża mądrość, Boża cudowność, Boża sprawiedliwość i Boży majestat nigdy się nie zmienią. Jednakże, jeśli chodzi o Jego dzieło, ono zawsze przechodzi w kolejne etapy rozwoju, zawsze sięga głębiej, ponieważ On jest zawsze nowy, a nigdy stary. W każdym wieku Bóg przybiera nowe imię, w każdym wieku dokonuje nowego dzieła i w każdym wieku pozwala swoim stworzeniom widzieć Jego nową wolę i nowe usposobienie” („Wizja dzieła Bożego (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Ze słów Wszechmogącego wynika, że sam Bóg jest niezmienny. Znaczy Jego usposobienie i istota, ale nie Jego imię. Mimo że Bóg dokonał różnych dzieł i przyjmował różne imiona w procesie zbawiania ludzkości, Jego istota nigdy się nie zmienia. Bóg zawsze będzie Bogiem. Bez względu na to, czy Jego imię to Jahwe, czy Jezus, Jego istota nie zmienia się. Zawsze działa ten sam Bóg. Jednak wówczas żydowscy faryzeusze nie wiedzieli, że imię Boga zmienia się wraz z przejściem do kolejnego wieku dzieła. Wierzyli, że jedynie Jahwe może być ich Bogiem i Zbawicielem, gdyż przez długi czas utrzymywali, że tylko Jahwe jest Bogiem i że poza Nim nie ma innego Zbawiciela. Gdy Bóg zmienił Swe imię i przybył jako Jezus odkupić ludzkość, potępiali Jezusa i sprzeciwiali się Mu. Na koniec przybili Go do krzyża, popełniając przestępstwo, za co Bóg ich ukarał. I teraz, w dniach ostatecznych, jeśli zaprzeczymy istocie Boga i Jego dziełu, ponieważ zmienił swe dzieło, ponieważ zmienił swoje imię, będzie to lekkomyślność i niewiedza. Każde imię Boga w każdym wieku ma ogromne znaczenie, i każde niesie zbawienie.

Bóg zawsze jest nowy, nie stary. On ogarnia wszystkie rzeczy. Żadne imię nie może reprezentować Go w pełni. Zatem wraz z postępem wieków Jego imię ulega zmianie. Bóg Wszechmogący mówi: „Imię Jezusa zostało przybrane ze względu na dzieło zbawienia, więc czy będzie On nadal nazywany tym samym imieniem, kiedy powróci w dniach ostatecznych? Czy nadal będzie dokonywał dzieła zbawienia? Jak to możliwe, że Jahwe i Jezus są jednym, a jednak są Oni nazywani różnymi imionami w różnych wiekach? Czyż nie dlatego, że czasy Ich dzieła są różne? Czy jedno imię może reprezentować Boga w Jego całości? Przy takim stanie rzeczy Bóg musi być nazywany różnymi imionami w różnych wiekach oraz musi używać imienia, aby zmienić wiek i go reprezentować. Ponieważ żadne imię nie może w pełni reprezentować Samego Boga, a każde imię jest w stanie reprezentować jedynie tymczasowy aspekt Bożego usposobienia w danym wieku; jedyne, co musi zrobić, to reprezentować Jego dzieło. Zatem Bóg może wybrać takie imię, które odpowiada Jego usposobieniu, by reprezentować cały wiek” („Wizja dzieła Bożego (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Czy imię Jezusa – »Bóg z nami« – może reprezentować usposobienie Boga w Jego pełni? Czy może w pełni wyrazić Boga? Jeśli człowiek mówi, że Bóg może być tylko nazywany Jezusem i nie może mieć innego imienia, ponieważ Bóg nie może zmienić swojego usposobienia, jest to w rzeczy samej bluźnierstwo! Czy wierzysz, że imię Jezus, Bóg z nami, może samo reprezentować Boga w Jego całości? Bóg może być określany wieloma imionami, ale pośród tych wielu imion nie ma ani jednego, które może zawrzeć całość Boga, ani jednego, które może w pełni reprezentować Boga. A więc Bóg ma wiele imion, ale nie mogą one w pełni wyrazić Bożego usposobienia, ponieważ Boże usposobienie jest tak bogate, że po prostu wykracza poza ludzką zdolność poznania Boga. Nie ma sposobu, dzięki któremu przy użyciu ludzkiego języka człowiek w pełni zawarłby Boga. (…) Jedno konkretne słowo lub imię nie jest zdolne reprezentować Boga w Jego całości, a więc czy myślisz, że Boże imię może zostać jednoznacznie ustalone? Bóg jest tak wielki i tak święty, a jednak nie pozwoliłbyś Mu na zmianę Jego imienia w każdym nowym wieku? Zatem w każdym wieku, w którym Bóg osobiście dokonuje swego dzieła, używa On imienia, które odpowiada wiekowi, aby określić dzieło, którego zamierza dokonać. Używa tego konkretnego imienia o tymczasowym znaczeniu, aby reprezentować Jego usposobienie w tym wieku. To jest właśnie Bóg używający języka ludzkości, aby wyrazić swoje własne usposobienie” („Wizja dzieła Bożego (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Bóg jest mądry i wszechmocny. Jest wielki, wszechstronny, wszechobejmujący. Żadne konkretne imię nie może reprezentować wszystkiego, czym Bóg jest. Bóg w każdym wieku tworzy część swojego dzieła, ujawnia część usposobienia. Nie wyraził jeszcze wszystkiego, co ma i czym jest. Zatem na każdym etapie dzieła, Bóg występuje pod innym imieniem, o innym znaczeniu, które reprezentuje dany wiek i Jego usposobienie. To zasada dzieła Bożego i główny powód tego, że On zmienia swe imię.

ze skryptu filmu pod tytułem „Imię Boga się zmieniło?!”

Wstecz: Pytanie: Pan Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu”. (J 10:27). Pan powraca, by przemówić do swoich owiec. Najważniejsze jest szukanie głosu Pana. Ale teraz nie wiemy, jak powinniśmy nasłuchiwać głosu Pana. Nie wiemy też jak odróżnić głos Boga od głosu człowieka. Powiedzcie nam, jak nauczyć się rozpoznawać głos Pana.

Dalej: Pytanie 2: Skoro imię Boga w każdym wieku nie reprezentuje Jego całości, to jakie jest znaczenie Jego imion w każdym wieku?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce