3. Wierząc w Boga, powinieneś zbudować z Nim normalną relację

Ważne słowa Boga:

Wierząc w Boga, musisz przynajmniej rozwiązać problem budowania normalnych relacji z Bogiem. Bez nich ginie znaczenie wiary w Boga. Nawiązanie normalnych relacji z Bogiem można osiągnąć w pełni przez wyciszenie serca w obecności Boga. Normalne relacje z Bogiem oznaczają zdolność do tego, by nie wątpić ani nie zaprzeczać żadnemu Bożemu dziełu i podporządkowywać się mu, a ponadto oznaczają posiadanie właściwych intencji w obecności Boga, niemyślenie o sobie samym, stawianie zawsze na pierwszym miejscu interesów Bożej rodziny jako najważniejszej rzeczy bez względu na to, co się robi, przyjmowanie nadzoru Bożego i poddawanie się Bożym zarządzeniom. Jesteś w stanie wyciszyć swoje serce w Bożej obecności, niezależnie od tego, co robisz; nawet jeśli nie rozumiesz Bożej woli, musisz nadal wypełniać swoje obowiązki i zadania, aby jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości. Nie jest za późno, aby czekać na objawienie woli Bożej, a następnie wprowadzić ją w życie. Kiedy twoje relacje z Bogiem staną się normalne, wtedy będziesz również mieć normalne relacje z ludźmi. Wszystko opiera się na fundamencie słów Bożych. Jedząc i pijąc słowa Boże, praktykuj zgodne z Bożymi wymaganiami, koryguj swoje zapatrywania i nie rób rzeczy, które przeciwstawiają się Bogu lub przeszkadzają kościołowi. Nie rób rzeczy, które nie przynoszą korzyści w życiu braci i sióstr, nie mów rzeczy, które nie budują innych osób, nie rób rzeczy haniebnych. Robiąc wszystko, bądź sprawiedliwy i szlachetny, a to, co robisz, rób w sposób godny przedstawienia Bogu. Nawet jeżeli ciało jest czasami słabe, to jednak jesteś w stanie przywiązywać najwyższą wagę do przynoszenia korzyści Bożej rodzinie, nie pożądać swoich własnych korzyści i wykonywać sprawiedliwość. Jeśli potrafisz praktykować w ten sposób, twoje relacje z Bogiem będą normalne.

z rozdziału „Jak wyglądają twoje relacje z Bogiem?” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Kiedy coś robisz, musisz sprawdzać, czy twoje motywacje są właściwe. Jeśli jesteś w stanie postępować zgodnie z wymaganiami Boga, to twoje relacje z Bogiem są normalne. Jest to kryterium minimalne. Jeśli podczas badania twoich motywacji pojawią się takie, które są błędne, i jeśli będziesz w stanie odwrócić się od nich i działać zgodnie ze słowami Boga, wtedy staniesz się kimś, kto jest prawy przed Bogiem, a to pokaże, że twoje relacje z Bogiem są normalne i że wszystko, co robisz, jest dla Boga, a nie dla siebie. Za każdym razem, gdy coś robisz lub mówisz, musisz mieć czyste serce, być sprawiedliwym i nie kierować się emocjami, ani nie postępować zgodnie z własną wolą. Są to zasady, według których postępują wierzący w Boga. Motywacje i postawa człowieka mogą ujawnić się w jakimś drobiazgu, a zatem, aby ludzie mogli wejść na drogę doskonalenia przez Boga, muszą najpierw uporać się z własnymi motywacjami i relacjami z Bogiem. Tylko wtedy, gdy twoje relacje z Bogiem będą normalne, będzie możliwe, aby Bóg cię doskonalił i tylko wtedy Boże postępowanie, przycinanie, dyscyplinowanie i oczyszczanie ciebie będzie mogło przynieść pożądany efekt. Oznacza to, że ludzie są w stanie mieć Boga w swych sercach, nie szukać osobistych korzyści, nie myśleć o własnej przyszłości (w znaczeniu myślenia o ciele), lecz raczej dźwigają ciężar wejścia w życie, starają się dążyć do prawdy i podporządkowywać się Bożemu dziełu. W ten sposób cele, do których dążysz, będą prawidłowe, a twoje relacje z Bogiem – normalne. Można powiedzieć, że naprawienie relacji z Bogiem jest pierwszym krokiem wejścia na drogę duchową. Chociaż przeznaczenie człowieka jest w rękach Boga i zostało przez Niego ustalone, a człowiek nie może go zmienić, to jednak to, czy możesz zostać udoskonalony lub pozyskany przez Boga, zależy od tego, czy twoje relacje z Bogiem są normalne, czy nie. Być może masz w sobie słabości lub nieposłuszeństwo, jednak pod warunkiem, że twoje spojrzenie jest właściwe, a motywacje – prawidłowe, i o ile tylko poprawiłeś swoje relacje z Bogiem i uczyniłeś je normalnymi, wtedy będziesz zdatny do tego, aby Bóg cię udoskonalił. Jeśli nie masz właściwych relacji z Bogiem i działasz dla dobra ciała lub swojej rodziny, to niezależnie od tego, jak ciężko pracujesz, wszystko to będzie za nic. Jeśli twoje relacje z Bogiem są normalne, to wszystko inne samo się ułoży. Bóg nie patrzy na nic innego, lecz tylko na to, czy twoje poglądy na wiarę w Boga są słuszne: w kogo wierzysz, dla kogo wierzysz i dlaczego wierzysz. Jeśli jesteś w stanie widzieć te rzeczy jasno i potrafisz naprawić swoje poglądy i praktykę, wtedy twoje życie będzie czynić postępy i na pewno będziesz w stanie wejść na właściwą drogę. Jeśli twoje relacje z Bogiem nie są normalne, a twoje poglądy na wiarę w Boga są zniekształcone, będzie to stanowić przeszkodę na drodze do wszystkiego innego. Bez względu na to, jak bardzo wierzysz w Boga, nic nie zyskasz. Tylko wtedy, gdy twoje relacje z Bogiem będą normalne, Bóg będzie cię uznawał, to znaczy, kiedy odwrócisz się od ciała, będziesz się modlić, cierpieć, okazywać wytrwałość, posłuszeństwo, pomagać swoim braciom i siostrom, poświęcać więcej wysiłku Bogu i tak dalej.

z rozdziału „Jak wyglądają twoje relacje z Bogiem?” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Ludzie wierzą w Boga, kochają Go i zadowalają Go dotykając sercem Jego Ducha, w ten sposób zdobywając Jego zadowolenie; w swoich sercach wchodzą w kontakt z Jego słowami, są więc poruszani przez Ducha Świętego. Jeśli chcesz osiągnąć należyte życie duchowe i nawiązać właściwą relację z Bogiem, musisz najpierw oddać Mu swoje serce i uciszyć je przed Nim. Dopiero gdy zaangażujesz całe swoje serce w Boga, możesz stopniowo zacząć wieść właściwe życie duchowe. Gdy wierzący nie oddają serca Bogu, zawierzając Mu, gdy ich serce nie jest w Nim i nie traktują Jego brzemienia jako swojego, wtedy tylko Go oszukują i zachowują się jak ludzie religijni, a tego Bóg nie może pochwalić. Nie może też nic dostać od takiej osoby, stanowi ona jedynie przeciwwagę dla Jego pracy, niczym dekoracja w Jego domu, która zajmuje miejsce, ale do niczego się nie przydaje – Bóg jej nie używa. Taka osoba nie tylko nie daje Duchowi Świętemu możliwości wykonywania w niej swojej pracy, lecz także nie przykłada wagi do doskonałości. Jest jak „żywy trup”. Nie ma w niej żadnej cząstki, którą mógłby posłużyć się Duch Święty – szatan zawłaszczył ją sobie w całości, zepsuł ją do cna, tak że stała się przedmiotem Bożego odrzucenia. Obecnie Duch Święty używa ludzi, nie tylko wykorzystując ich cnoty, lecz także doskonaląc ich i pracując nad ich wadami. Jeśli potrafisz poświęcić serce Bogu i uciszyć je przed Nim, będziesz mieć możliwość i predyspozycje, by być używanym przez Ducha Świętego, by otrzymać od Niego iluminację i oświecenie, a ponadto pozwolisz Duchowi zrekompensować swoje braki. Kiedy oddajesz Bogu serce, możesz wkroczyć głębiej w ten pozytywny aspekt i wznieść się na wyższy poziom zrozumienia; w negatywnym aspekcie będziesz miał większą świadomość własnych win i braków, będziesz miał silniejszą chęć, by próbować wypełnić Bożą wolę oraz nie będziesz pasywny, a będziesz aktywnie wchodził. Będzie to oznaczać, że jesteś odpowiednią osobą.

z rozdziału „Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Jeśli chcesz mieć właściwą relację z Bogiem, twoje serce musi zwrócić się do Niego; bazując na tym fundamencie, stworzysz też właściwe relacje z innymi ludźmi. Jeśli nie masz właściwej relacji z Bogiem, to nieważne, w jaki sposób utrzymujesz stosunki z innymi, jak bardzo na nie pracujesz i jak wiele energii zużywasz, wciąż kieruje tobą ludzka filozofia życiowa. Utrzymujesz pozycję wśród ludzi, patrząc z ludzkiej perspektywy i przez pryzmat ludzkiej filozofii po to, by cię chwalono. Nie nawiązujesz należytych relacji z ludźmi w zgodzie z Bożym słowem. Jeśli przestaniesz skupiać się na stosunkach z innymi, a nawiążesz właściwą relację z Bogiem; jeśli zechcesz oddać Mu serce i nauczyć się być Mu posłusznym, to w sposób naturalny twoje relacje ze wszystkimi staną się właściwe. W ten sposób przestaną one być budowane w ciele, a zaczną być budowane na fundamencie Bożej miłości. Trudno o współdziałanie oparte na ciele, natomiast w duchu jest społeczność, miłość, pocieszenie i zaopatrywanie siebie nawzajem. Wszystko to jest zbudowane na fundamencie serca, które zadowala Boga. Takich relacji nie utrzymuje się, polegając na ludzkiej filozofii życiowej, kształtują się one bardzo naturalnie poprzez brzemię dla Boga. Nie wymagają też ludzkiego wysiłku – są praktykowane przez zasady zaczerpnięte z Bożego słowa. Czy zechcesz liczyć się z Bożą wolą? Czy zechcesz być osobą „bez rozumu” przed Bogiem? Czy zechcesz całkowicie oddać Mu swoje serce i nie zważać na swoją pozycję wśród ludzi? Ze wszystkich osób, z którymi utrzymujesz kontakt, z kim masz najlepszą relację? Z kim stosunki układają się najgorzej? Czy twoje relacje z ludźmi są właściwe? Czy wszystkich traktujesz na równi? Czy utrzymujesz stosunki z innymi zgodnie ze swoją życiową filozofią, czy też są zbudowane na fundamencie Bożej miłości? Jeśli człowiek nie oddaje serca Bogu, jego duch staje się przytępiony, odrętwiały i nieświadomy. Taka osoba nigdy nie zrozumie Bożych słów i nie będzie mieć z Nim właściwej relacji; taka osoba nigdy nie zmieni swojego usposobienia. To ostatnie jest procesem, w którym człowiek oddaje swoje serce całkowicie Bogu i otrzymuje oświecenie oraz iluminację dzięki Bożym słowom. Taki człowiek będzie mógł aktywnie w nie wkroczyć dzięki Bożej pracy, która pozwoli mu również pozbyć się negatywnych cech po tym, jak zdobędzie wiedzę. Jeśli jesteś w stanie oddać serce Bogu, będziesz potrafić dostrzec każde najsubtelniejsze poruszenie w swoim duchu i poznasz wszelkie oświecenie oraz iluminację otrzymaną od Boga. Trzymaj się tego, a stopniowo wkroczysz na ścieżkę doskonalenia przez Ducha Świętego. Im cichsze potrafi być przed Nim twoje serce, tym wrażliwszy i delikatniejszy stanie się twój duch i tym zdolniejszy będzie do odczuwania poruszenia Ducha Świętego, a wtedy twoja relacja z Bogiem będzie coraz właściwsza. Należyte stosunki z ludźmi buduje się na fundamencie oddania serca Bogu; nie osiąga się tego poprzez ludzki wysiłek. Bez Boga w sercu relacje międzyludzkie są czysto cielesne. Nie są właściwe, ale folgują żądzom – takimi relacjami Bóg się brzydzi, nie znosi ich. Jeśli twierdzisz, że twój duch został poruszony, ale nadal chcesz tworzyć społeczność z ludźmi, którzy przypadli ci do gustu; z tymi, o których masz wysokie mniemanie, a jeśli znajdzie się drugi poszukujący, który ci się nie spodobał, do którego jesteś uprzedzony, nie nawiążesz z nim kontaktu – stanowi to dowód na to, że jesteś osobą emocjonalną i wcale nie masz odpowiedniej relacji z Bogiem. Próbujesz Go zwodzić i zakryć własną brzydotę. Nawet jeśli masz trochę zrozumienia, ale kierują tobą złe intencje, wszystko, co robisz, jest dobre tylko według ludzkich standardów. Bóg cię nie pochwali – działasz w zgodzie z ciałem, nie w zgodzie z Jego brzemieniem. Tylko wtedy, gdy potrafisz wyciszyć serce przed Bogiem i mieć właściwe stosunki ze wszystkimi, którzy Go kochają, nadajesz się do tego, by Bóg cię używał. W ten sposób, niezależnie od tego, jak przestajesz z innymi, nie będziesz tego robił zgodnie z życiową filozofią, ale będziesz żył przed Bogiem, licząc się z Jego brzemieniem.

z rozdziału „Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

W przypadku każdej wypowiedzi Boga po jej przeczytaniu i zdobyciu zrozumienia należy ją wcielić w życie. Niezależnie od twojego wcześniejszego postępowania – być może w przeszłości twoje ciało było słabe, byłeś buntowniczy i opierałeś się – to nie jest duży problem i nie może przeszkodzić w dzisiejszym rozwoju twojego życia. Jeśli tylko jesteś w stanie dziś utrzymywać normalne relacje z Bogiem, jest nadzieja. Jeśli za każdym razem, kiedy czytasz słowa Boże, wprowadzasz zmiany i pozwalasz innym ludziom dostrzec, że twoje życie zmieniło się na lepsze, to pokazuje, że masz normalne relacje z Bogiem i że są one naprawione. Bóg nie traktuje ludzi w oparciu o ich występki. O ile tylko jesteś w stanie nie zbuntować się ponownie i nie oprzeć się ponownie po uzyskaniu zrozumienia i świadomości, to Bóg nadal będzie miał litość nad tobą. Jeśli masz takie zrozumienie i wolę dążenia do udoskonalenia przez Boga, to twój stan w Bożej obecności będzie normalny. Bez względu na to, co robisz, weź pod uwagę: Co Bóg pomyśli, jeśli to zrobię? Czy to przyniesie korzyść braciom i siostrom? Czy będzie to korzystne dla dzieła domu Bożego? Zbadaj swoje intencje w modlitwie, społeczności, mowie, pracy i kontaktach z ludźmi i sprawdź, czy twoje relacje z Bogiem są normalne, czy nie. Jeśli nie jesteś w stanie rozróżnić swoich intencji i myśli, to nie masz rozeznania, co dowodzi, że zbyt słabo rozumiesz prawdę. Jeśli potrafisz mieć jasne zrozumienie wszystkiego, co Bóg robi, patrzeć na sprawy według słowa Bożego i postrzegać je, stojąc po stronie Boga, to twój punkt widzenia będzie prawidłowy. Dlatego budowanie dobrych relacji z Bogiem jest najważniejszą sprawą dla każdego, kto wierzy w Boga; każdy powinien traktować to jako najważniejsze zadanie i jako główne wydarzenie życiowe. Wszystko, co robisz, powinno być rozważane pod kątem tego, czy masz normalne relacje z Bogiem, czy też nie. Jeśli twoje relacje z Bogiem są normalne i twoje intencje są prawidłowe, zrób to. Aby utrzymać normalne relacje z Bogiem, nie można się bać utraty osobistych korzyści, nie można pozwolić, aby szatan zwyciężył, nie można pozwolić szatanowi znaleźć czegokolwiek przeciwko tobie i nie można pozwolić, aby szatan zmienił cię w pośmiewisko. Takie intencje są przejawem tego, że twoje relacje z Bogiem są normalne. Nie jest to dla ciała, lecz raczej dla pokoju ducha, dla uzyskania dzieła Ducha Świętego i dla spełnienia woli Bożej. Jeśli chcesz wkroczyć w prawidłowy stan, musisz zbudować dobre relacje z Bogiem, musisz poprawić swój punkt widzenia na wiarę w Boga. Chodzi o to, by pozwolić Bogu cię pozyskać, pozwolić Bogu objawić owoce Jego słów w tobie, dać ci jeszcze więcej oświecenia i iluminacji. W ten sposób wkroczysz w prawidłowy sposób postępowania. Nieustannie jedz i pij aktualne słowa Boga, wejdź w aktualny sposób działania Ducha Świętego, postępuj zgodnie z aktualnymi wymaganiami Boga, nie stosuj staromodnych praktyk, nie trzymaj się starych sposobów działania i szybko wkrocz w dzisiejszy sposób działania. W ten sposób twoje relacje z Bogiem będą całkowicie normalne i wkroczysz na właściwą ścieżkę wiary w Boga.

z rozdziału „Jak wyglądają twoje relacje z Bogiem?” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 2. Poszukując prawdziwej drogi, musisz posiadać rozum

Dalej: 4. Świątobliwa przyzwoitość, którą wierzący w Boga powinni posiadać

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce