Dlaczego Błyskawica ze Wschodu niepowstrzymanie mknie naprzód

19 stycznia 2021

Pan Jezus powiedział: „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. (Mt 24:27). Ponieważ Błyskawica ze WschoduBóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych – pojawił się w Chinach, aby wykonywać swoje dzieło, Jego ewangelia królestwa rozprzestrzeniła się w całych Chinach kontynentalnych w ciągu zaledwie ponad dziesięciu lat. Teraz dotarła ona do wielu krajów i regionów zachodu i wstrząsnęła różnymi wyznaniami i odbiła się szerokim echem na całym świecie. Jednak dla przywódców świata religijnego najtrudniejszym pytaniem jest to: dlaczego, chociaż pastorzy i starsi w świecie religijnym zrobili wszystko, co w ich mocy, aby przeciwstawić się, zniesławić i potępić Błyskawicę ze Wschodu, powstrzymywać swoje kościoły, a nawet posunęli się do tego, aby zmawiać się z rządem KPCh, aby aresztować i prześladować chrześcijan w Kościele Boga Wszechmogącego, to jednak ci wierzący z różnych wyznań, którzy mają dobre człowieczeństwo i którzy prawdziwie wierzą w Pana, jeden po drugim akceptują Boga Wszechmogącego i podążają za nim? Dlaczego w obliczu szaleńczego oporu i prześladowań ze strony dwóch ramion sił szatańskich – rządu KPCh i świata religijnego – nie tylko nie tylko nie złamano ani nie zniechęcono Błyskawicy ze Wschodu, ale wręcz przeciwnie, nadal rozkwita ona i rośnie w siłę, jak pędy rosnące po deszczu oraz nieubłaganie i nieodparcie podąża przed siebie?

W rzeczywistości nie jest trudno znaleźć przyczynę. Dobrze byłoby najpierw przyjrzeć się pracy Pana Jezusa, zanim zajmiemy się tym pytaniem, ponieważ wtedy znajdziemy odpowiedź w sposób naturalny. Kiedy Pan Jezus ukazał się i wykonał swoje dzieło, napotykał gorączkowy opór i potępienie żydowskich arcykapłanów, uczonych w Piśmie i faryzeuszy, do tego stopnia, że nawet zmawiali się z władzami rzymskimi, aby przybić Jezusa do krzyża, licząc tym samym na próżno, że dzieło Pana Jezusa zostanie zakazane. Dlaczego więc ewangelia Pana Jezusa rozprzestrzeniła się po całym żydowskim świecie i dotarła nawet do uszu pogan? Władze rzymskie okrutnie prześladowały i masakrowały chrześcijan przez trzysta lat, więc jak to się stało, że liczba chrześcijan nie tylko nie zmniejszyła się, ale wręcz przeciwnie, wzrosła i rozwinęła się poprzez te prześladowania, rozprzestrzeniając się na wszystkie zakątki imperium rzymskiego i na cały świat? To dlatego, że Pan Jezus był Bogiem w ciele, był pojawieniem się Boga, a dzieła i słowa Pana Jezusa były uczynkami i słowami Boga, dlatego nikt nie mógł zatrzymać ani zniszczyć szerzącej się ewangelii Pana Jezusa. Biblia mówi: „Jeśli bowiem ten zamysł czy ta sprawa pochodzi od ludzi, obróci się wniwecz; Ale jeśli pochodzi od Boga, nie będziecie mogli tego zniszczyć, aby się czasem nie okazało, że walczycie z Bogiem”. (Dz 5:38-39). Oznacza to, że wszystko, co pochodzi od Boga, będzie się rozwijało, a wszystko, co pochodzi od człowieka, na pewno upadnie. Słowa Boga Wszechmogącego mówią: „Ufamy, że żaden kraj ani siła nie są w stanie stanąć na drodze tego, co Bóg pragnie osiągnąć”. (Dodatek 2: Bóg kieruje losem całej ludzkości, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Podobnie, gdyby Błyskawica ze Wschodu nie była pojawieniem się i działaniem jedynego i prawdziwego Boga, czy byłaby w stanie przebić się przez kolejne warstwy przeszkód, oporu i prześladowań rzuconych przez świat religijny i ateistyczny rząd KPCh, jak bastion żelaznych murów, i rozprzestrzenić się gwałtownie w całych Chinach, a nawet na całym świecie? Gdyby nie kierowała się działaniem Ducha Świętego, czy miałaby autorytet i moc, aby wszystkie narody podążały ku tej górze i y wszystkie religie stały się jedną? Gdyby nie było to pojawienie się i działanie Boga, czy byłoby w stanie wyrazić prawdę i wykonać sąd, aby podbić tak wielu prawdziwych wierzących różnych wyznań, tych dobrych owiec i poprowadzić je oraz sprawić, że pójdą za Nim ze zdecydowanym sercem? Fakty są wystarczające, aby udowodnić, że Chrystus dni ostatecznych, Bóg Wszechmogący, którym Błyskawica ze Wschodu daje świadectwo, jest Panem Jezusem, który powrócił, i rzeczywiście jest Bogiem, który się pojawił i działa w dniach ostatecznych. Dlatego Błyskawica ze Wschodu jest w stanie podążać do przodu z niepowstrzymanym postępem w obliczu szaleńczych prześladowań i okrutnego sprzeciwu ze strony rządu KPCh i świata religijnego!

Powinniśmy także dostrzegać, że uczniowie w Wieku Łaski byli w stanie naśladować Pana, będąc jednocześnie okrutnie prześladowanymi zarówno przez judaizm, jak i władze rzymskie, przede wszystkim dlatego, że Pan Jezus wyraził tak wiele prawd i objawił tajemnice królestwa niebiańskiego, i że ludzie usłyszeli w Jego słowach głos Boga i uznali, że Pan Jezus był Chrystusem, Mesjaszem, który miał przyjść, dlatego potrafili naśladować Go ze zdecydowanym sercem i szerzyć swoje świadectwo o Nim, tak jak powiedział Piotr: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. (J 6:68). W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący wyraził całą prawdę, która pozwoli ludziom osiągnąć oczyszczenie i zbawienie, i wykonał swoje dzieło sądu, rozpoczynając od domu Bożego. Słowa te są tym, co Duch Święty mówi do kościołów, a jest to zwój i siedem pieczęci otwartych przez Baranka, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia (zob. Objawienie 5:2-10). Chrystus dni ostatecznych, Bóg Wszechmogący, wypowiedział miliony słów, które nie tylko ujawniają wszystkie tajemnice Bożego planu zarządzania trwającego 6000 lat, ujawniają Boży cel w trzech etapach Jego dzieła zbawienia ludzkości, ujawniają dodatkowe, zakulisowe informacje i treść każdego z etapów Jego dzieła, jak również prawdziwą historię Biblii i tajemnicę Wcielenia Bożego, lecz obejmują również niezliczone prawdy, na przykład, jak szatan doprowadza ludzkość do skażenia, jak Bóg zbawia ludzkość, jak Bóg wykonuje dzieło sądu, jak ludzie są zaliczani każdy do swego rodzaju, określany jest wynik i przeznaczenie ludzkości i jak urzeczywistnia się Królestwo Chrystusa. Słowa te są nie tylko ucztą dla oczu ludzkości i pozwalają ludziom poszerzyć horyzonty, lecz także pozwalają im zrozumieć Boże dzieło, Boże usposobienie i istotę. Co więcej, Jego słowa pozwalają nam osiągnąć zmianę w usposobieniu i oczyszczenie, i Jego słowa naprawdę zawierają wszystkie prawdy, których my skażeni ludzie, potrzebujemy, aby uzyskać zbawienie i doskonałość. Owce Boże słyszą Jego głos, a wierzący, którzy pokornie poddają się i pragną objawienia się Boga, zostali całkowicie podbici słowami Boga Wszechmogącego, gdy szukają i badają prawdziwą drogę; zyskali pewność, że trzy etapy dzieła: Wiek Prawa, Wiek Łaski i Wiek Królestwa są dziełem jednego Boga; prawdziwie i wyraźnie zobaczyli, że rzeczywiste Boże dzieło i słowa są nieporównywalne i nie mogą być zastąpione żadną teorią czy wiedzą wytworzoną przez rodzaj ludzki. Jego słowa są wyrazem prawdy i potwierdzają, że wcielony Bóg Wszechmogący jest właśnie Synem człowieczym powracającym w dniach ostatecznych i objawieniem się jedynego prawdziwego Boga. Dlatego wszyscy ludzie padają na twarz przed Bogiem Wszechmogącym i uznają Go za swego Ojca i ślubują iść za Nim do końca. Dlatego coraz więcej jest prawdziwie wiernych ludzi, którzy nie boją się już trudności i trudów, którzy podążają za Bogiem Wszechmogącym.

Co więcej, kluczem do zrozumienia, dlaczego Błyskawica ze Wschodu jest w stanie posuwać się naprzód z niepowstrzymanym postępem pomimo brutalnych prześladowań i okrutnego tłumienia przez KPCh i świat religii, jest poznanie Boga i Jego dzieła. Jeżeli jesteśmy w stanie szukać dzieła Boga Wszechmogącego i analizować je z pokornym sercem oraz czytać słowa wypowiedziane przez Boga Wszechmogącego, i jeżeli potrafimy zrozumieć trzy etapy dzieła w całym Bożym planie zarządzania obejmującym 6000 lat, to łatwo możemy zauważyć, że dzieło sądu wykonywana przez Chrystusa dni ostatecznych – Boga Wszechmogącego – została zbudowane na fundamencie dzieła Boga Jahwe w Wieku Prawa i dzieła Pana Jezusa w Wieku Łaski. Nie ma sprzeczności z dwoma poprzednimi etapami dzieła Boga, ale raczej następują one po sobie, każdy z własną rolą do odegrania, są nierozerwalnie związane i wypełniają się krok po kroku. Trzy etapy dzieła są dziełem jednego Boga; Jahwe, Jezus i Bóg Wszechmogący to jeden Bóg, ten sam Bóg, który stworzył niebo, ziemię i wszystko.

Weźmy na przykład Wiek Prawa: Bóg używał Mojżesza do głoszenia Jego praw i przykazań, do prowadzenia życia człowieka na ziemi, aby ludzie wiedzieli, czym jest grzech i jak powinni oddawać cześć Bogu. W późniejszym okresie Wieku Prawa ludzkość stała się coraz głębiej skażona przez szatana i wbrew sobie ludzie nadal grzeszyli, i nie byli w stanie trzymać się prawa. W miarę jak grzechy ludzkości codziennie rosły, ofiary za ich grzechy stawały się coraz rzadsze i wpadli oni w nieuchronną pułapkę grzechu. Stopniowo ludzkość straciła szacunek dla Boga i ludzie posuwali się do tego, że składali w ofierze ślepe i kulawe zwierzęta na świętym ołtarzu Boga Jahwe, dlatego narażali się na śmierć pod przekleństwem prawa. To właśnie na tym tle konieczny stał się nowy etap dzieła, aby Bóg mógł zbawić człowieka. Dzieje się tak dlatego, że tylko sam Bóg – Stwórca – mógł uratować skażoną i zdeprawowaną ludzkość i z tego powodu Bóg stał się ciałem i ukazał się w postaci Pana Jezusa, aby rozpocząć dzieło odkupienia w Wieku Łaski. Wziął na siebie grzechy ludzkości i został przybity do krzyża jako ofiara za jej grzechy, darując tym samym winę za wszystkie grzechy ludzkości raz na zawsze. Pan Jezus nauczał swoich naśladowców, że powinni przebaczać i być cierpliwi, kochać swoich bliźnich jak siebie i nosić krzyż, aby pójść za Nim. Nauczał też o takich uczynkach, jak łamanie chleba, picie wina, obmywanie nóg innym i nakrywanie głowy. Pan Jezus poprosił ludzi, aby wcielali w życie więcej prawd i wymagał od ludzkości więcej, niż było to wymagane od nich w Wieku Prawa, nadał On człowiekowi kierunek do podążania w nowym wieku. Tak długo, jak ludzie wierzyli w Pana Jezusa, wyznawali Mu grzechy i żałowali za nie, tak długo mogli korzystać z wielkiej łaski Pana i uzyskiwać Jego odkupienie. Pan Jezus przyniósł dzieło Wieku Łaski i zakończył Wiek Prawa, który trwał ponad 2 000 lat. Była to nowsze i wznioślejsze dzieło wykonywane na fundamencie Bożego dzieła w Wieku Prawa.

Po tym, jak uwierzymy w Pana, chociaż otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów, usprawiedliwienie przez naszą wiarę i zbawienie, oznacza to tylko, że nie pochodzimy z grzechu i że Bóg nie widzi nas jako grzeszników. Jednak nadal często popełniamy grzechy i żyjemy w błędnym cyklu ciągłego grzeszenia i wyznawania grzechów oraz żalu za nie. Nie zrywamy rzeczywiście więzów grzechu i w momencie, gdy pojawią się właściwe okoliczności, nasze skażone, szatańskie skłonności ujawnią się wbrew nam samym, na przykład arogancja i pycha, walka o sławę i majątek, przewrotność i zwodzenie, oraz kłamstwo i oszustwo. Nie potrafimy przestać grzeszyć i obrażać Pana, jak powiedział Paweł: „Bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię”. (Rz 7:18). Oczywiście, nasza wiara w Pana Jezusa i przebaczenie grzechów nie dowodzi, że zostaliśmy w pełni pozyskani przez Boga. Dzieje się tak dlatego, że pierwotna przyczyna tych grzechów, a mianowicie nasza szatańska natura, która opiera się Bogu i zdradza Go, nie została usunięta. W ten sposób, nawet jeśli Bóg nie pamięta naszych grzechów i nie traktuje nas według nich, to jednak żyjemy w ciele i nie mamy sposobu, aby odrzucić naszą grzeszną naturę. Nawet jeśli nasze grzechy zostałyby przebaczone tysiąc lub dziesięć tysięcy razy, a Wiek Łaski trwałby jeszcze przez kolejne dwa tysiące lat, nadal popełnialibyśmy grzech i nadal sprzeciwialibyśmy się Bogu i zdradzalibyśmy Go oraz nie bylibyśmy w stanie zerwać więzów naszej grzesznej natury. Dlatego, aby skorumpowana ludzkość została w pełni wyzwolona spod wpływu szatana, Bóg musi osobiście wykonać kolejny etap dzieła, który jest głębszy i gruntowniejszy, aby zbawić ludzkość, i który całkowicie usunie szatańskie usposobienie człowieka i jego grzeszną naturę, umożliwiając w ten sposób człowiekowi całkowite zrzucenie wpływu szatana, by być w pełni pozyskanym przez Boga. Dlatego Pan Jezus obiecał, że wróci i prorokował, że przygotuje pełniejsze zbawienie dla człowieka.

W rzeczywistości Biblia zawiera przepowiednie o Bożym zbawieniu w dniach ostatecznych, gdzie w pierwszym liście Piotra rozdział 1 werset 5 mówi: „Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym”. Ten werset z Biblii wyraźnie przepowiada: Dla nas, którzy naśladujemy Pana Jezusa, Bóg przygotował zbawienie w dniach ostatecznych. Czym więc będzie to zbawienie w dniach ostatecznych? Biblia mówi: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (1P 4:17). „Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym”. (J 12:48). „I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom; Mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu”. (Obj 14:6-7). Z tych wersetów możemy zauważyć, że „wieczysta ewangelia” odnosi się do dzieła sądu, począwszy od domu Bożego, gdzie Bóg używa słów ostrych jak miecze do osądzenia i oczyszczenia człowieka. Jest to właśnie sąd przed wielkim białym tronem, o którym mowa w Księdze Objawienia, i jest to dzieło oddzielania owiec od kóz i pszenicy od plew, oddzielania każdego zgodnie z jego rodzajem, oraz określenia celu i przeznaczenia ludzi. Bóg Wszechmogący mówi: „Jeśli chodzi o słowo ‚sąd’, możesz sobie pomyśleć o słowach, które Jahwe wypowiedział do wszystkich miejsc, oraz o słowach napomnienia, które Jezus wypowiedział do faryzeuszy. Przy całej ich surowości te słowa nie są Bożym sądem nad człowiekiem, lecz tylko słowami wypowiedzianymi przez Boga w różnych środowiskach, to znaczy w różnych sytuacjach. Te słowa są inne od słów wypowiadanych przez Chrystusa, gdy sądzi On człowieka w dniach ostatecznych. W czasach ostatecznych Chrystus używa różnych prawd, by uczyć człowieka, wystawiać na pokaz istotę człowieka, szczegółowo analizować jego słowa i uczynki. Te słowa składają się na różne prawdy, takie jak ludzki obowiązek, na to, w jaki sposób człowiek powinien okazywać posłuszeństwo Bogu, w jaki sposób człowiek powinien okazywać Bogu lojalność, jak człowiek powinien urzeczywistniać zwykłe człowieczeństwo, a także mądrość i usposobienie Boże i tak dalej. Te słowa są w całości nakierowane na istotę człowieka i jego skażone usposobienie. W szczególności słowa, które pokazują, jak człowiek z pogardą odrzuca Boga, są wypowiadane w odniesieniu do tego, jak człowiek ucieleśnia szatana i siłę wrogą wobec Boga. Podejmując dzieło swego sądu, Bóg nie tylko ujawnia naturę człowieka za pomocą zaledwie paru słów. On wystawia ją na pokaz, rozprawia się z nią oraz ją oczyszcza przez długi okres czasu. Przez długi czas wystawia ją na pokaz, rozprawia się z nią oraz ją przycina nie mogą być zastąpione zwykłymi słowami, ale prawdą, której człowiek wcale nie posiada. Tylko takie metody są uznawane za sąd. Tylko poprzez sąd tego rodzaju człowiek może się podporządkować i w pełni przekonać do posłuszeństwa Bogu, a ponadto może zdobyć prawdziwe poznanie Boga. To, do czego doprowadza dzieło sądu, to zrozumienie przez człowieka prawdziwego Bożego oblicza oraz prawdy o swoim własnym buncie. Praca sądu pozwala człowiekowi zdobyć duże zrozumienie woli Bożej, celu Bożego dzieła oraz tajemnic, które są dla niego niepojęte. Pozwala też człowiekowi rozpoznać i zaznajomić się ze skażoną istotą samego siebie oraz z korzeniami swego skażenia, a także odkryć brzydotę człowieka. Wszystkie te efekty wywołuje dzieło sądu, bo istota tego dzieła to tak naprawdę praca polegająca na odkrywaniu prawdy, drogi i życia Bożego przed wszystkimi tymi, którzy w Niego wierzą. Ta praca jest dziełem sądu dokonywanym przez Boga”. (Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Możemy to zrozumieć na podstawie słów Bożych: W ostatnich dniach Bóg wykonuje dzieło sądu i wyraża wszystkie prawdy, które osądzają, obmywają i zbawiają ludzkość, przedstawia wszystkim ludziom swoje dzieło, swoje usposobienie, to, co ma i czym jest, a ponadto, odsłania On i osądza całe skażone usposobienie człowieka z powodu zepsucia przez szatana, a także prawdę o skażeniu ludzi, aby ludzkość mogła lepiej zrozumieć Jego wolę, mieć prawdziwą wiedzę o Nim, i naprawdę zrozumieć źródło i istotę skażenia człowieka przez Szatana. Co więcej, dzieło sądu pozwala także ludzkości rzeczywiście zyskać prawdę, drogę i życie udzielane przez Chrystusa dni ostatecznych, odmieniając w ten sposób ich stare idee i usposobienie, całkowicie oczyszczając ich z grzesznej natury i czyniąc z nich ludzi, którzy posiadają prawdę i człowieczeństwo, którzy naprawdę są posłuszni Bogu, którzy urzeczywistniają prawdziwe podobieństwo do człowieka i którzy w pełni osiągają zbawienie Boże i zostają pozyskani przez Boga. Dzieło sądu Boga Wszechmogącego pełniejszym zbawieniem, które jest zbudowane na fundamencie dzieła odkupienia Pana Jezusa, jest to również ostatni etap dzieła Boga, który kończy Jego plan zarządzania obejmujący 6000 lat, które jest dziełem podboju i udoskonalenia człowieka; jest to naprawdę pełne zbawienie objawione w dniach ostatecznych, które Bóg przygotował dla nas.

Bracia i siostry, zakończymy teraz naszą społeczność i ufam, że zrozumieliście, dlaczego Błyskawica ze Wschodu wciąż prze naprzód z niepowstrzymanym postępem, pomimo wściekłych prześladowań ze strony rządu KPCh i świata religijnego. To właśnie dlatego, że Błyskawica ze Wschodu jest pojawieniem się i działaniem Boga w dniach ostateczych. Bóg Wszechmogący jest przyjściem Zbawiciela – Chrystusa dni ostatecznych; Jego dzieło sądu jest zbawieniem, które pojawia się w dniach ostatecznych, którego wszyscy prawdziwie wierzący pragnęli od tak dawna. Dlatego ewangelia królestwa Boga Wszechmogącego była w stanie rozprzestrzenić się w błyskawicznym tempie po całych kontynentalnych Chinach, a nawet rozszerzyć się na każdy kraj i ląd świata. Drodzy bracia i siostry, w obliczu pojawienia się Boga i Jego dzieła, jakiego wyboru należy dokonać? Pan Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną”. (J 10:27). Jeśli to rozumiesz, to na co czekasz?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze