Dzwonek alarmowy dni ostatecznych

Obecnie publiczna moralność degeneruje się z każdym kolejnym dniem. Rasa ludzka staje się coraz bardziej zła i zdeprawowana. Często na świecie dochodzi do katastrof. Pojawiają się również rzadko spotykane zjawiska astronomiczne. Biblijne proroctwa dotyczące powrotu Pana właściwie już się dopełniły. Dzień powrotu Pana już nadszedł. Wielu pobożnych chrześcijan ma przeczucia, że Pan już powrócił…

Biblijne proroctwo

Biblijne proroctwo

Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie. A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone”. (Ewangelia Mateusza 24:21-22).

A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego: Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił. Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali; Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi”. (Ewangelia Łukasza 17:26-30).

Cztery następujące po sobie krwawe księżyce

Cztery następujące po sobie krwawe księżyce

Blood Moons, the disaster, Bible prophecies, the Lord

Od kwietnia 2014 do września 2015 cztery następujące po sobie krwawe księżyce, rzadko spotykane zjawisko, pojawiły się na niebie. Pojawienie się krwawych księżyców wypełnia dwie przepowiednie. Jedną z tych przepowiedni można znaleźć w Apokalipsie Święgo Jana 6:12: „I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew”. W księdze Joela, 2:29-31, znajdujemy następujące przewidywanie: „Również na sługi i na służebnice w tych dniach wyleję Mojego ducha. I pokażę cuda w niebie i na ziemi, krew i ogień, i słupy dymu. Słońce stanie się ciemnością, a księżyc – krwią, przed nadejściem wielkiego i strasznego dnia Jahwe”. (Księga Joela 2:29-31). Pojawienie się czterech, następujących po sobie, krwawych księżyców jest znakiem, że wielki i straszliwy dzień Jahwe nadejdzie już wkrótce. Zgodnie z proroctwami w Księdze proroka Joela oraz w Apokalipsie Świętego Jana, przed nadejściem wielkiej katastrofy Duch Boży przemówi. Jego słowa nawodnią Jego sługi i służebnice. Innymi słowy, przed wielką katastrofą Bóg utworzy grupę zwycięzców. Jak zatem spełnione zostanie następujące proroctwo: „Nawet na sługi i służebnice wyleję w tych dniach swojego Ducha”?

Spusztoszenie religijnego świata

Spusztoszenie religijnego świata

Dwa tysiące lat temu, kiedy Pan Jezus przyszedł dokonać swego dzieła, święta świątynia, w której niegdyś jaśniała chwała Boga Jahwe, została dotknięta głodem i zmieniona w norę złodziei. Dzisiaj religijny świat stracił dzieło Ducha Świętego, został spustoszony i jest miejscem coraz większej niegodziwości. Przywódcy religijni nie przestrzegają przykazań Pana i całkowicie zboczyli z Jego drogi. Czyż nie dowodzi to, że Pan powrócił i dokonał nowego dzieła?

Ja też wstrzymałem wam deszcz, gdy jeszcze brakowało trzech miesięcy do żniwa. Spuszczałem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto nie spuszczałem. Jedną część pola zraszał deszcz, a druga część, na którą deszcz nie padał, uschła. I chodzili z dwóch, trzech miast do jednego miasta, aby się napić, ale nie mogli zaspokoić swego pragnienia. A jednak nie nawróciliście się do mnie […]”. (Księga Amosa 4:7-8).

Powrót Pana Jezusa

Proroctwo jawnego zstąpienia Pana

Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen”. (Objawienie Jana 1:7).

A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą”. (Ewangelia Mateusza 24:29-30).

„Oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych”. (List Judy 1:14).

„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba”. (Dzieje Apostolskie 1:11).

I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga zrozpaczonych narodów, gdy zaszumi morze i fale. Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą”. (Ewangelia Łukasza 21:25-27).

Proroctwo tajemnego zstąpienia Pana

O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Ewangelia Mateusza 25:6).

Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie”. (Objawienie Jana 3:3).

Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby”. (Objawienie Jana 16:15).

Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Objawienie Jana 3:20).

Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie”. (Ewangelia Łukasza 17:24-25).

Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. (Ewangelia Mateusza 24:27).

Zatem jak dokładnie przyjdzie Pan w dniach ostatecznych? Jeśli ludzie będą utrzymywać,

że Pan przyjdzie ponownie z chmurami i będą wciąż wpatrywać się w górę, w niebo, nie szukając sekretnego śladu Bożego przybycia,

to czy kiedykolwiek będą zdolni do tego, by powitać przyjście Pana?

Użyteczne filmy

Pytania i odpowiedzi dotyczące metody przybycia Pana (sekretnej i publicznej)

Judgment, the last days, Incarnation, kingdom of heaven

Pan obiecał, że powróci, by zabrać nas do królestwa niebieskiego, a jednak jesteście świadkami tego, że Pan już stał się ciałem, by wykonać dzieło sądu dni ostatecznych. Zgodnie z proroctwem biblijnym Pan nadejdzie na chmurach, pełen mocy i chwały: dlaczego różni się to od sekretnego nadejścia Pana poprzez wcielenie, którego byliście świadkami?

Dobra nowina – FAQ

Second Coming, Lord Jesus, Jesus is the truth the prophesy, word of God, new work name of God, Jesus Christ, kingdom of heaven, the rapture the cross, God's judgement, the last days believe in God, good works, Jesus Christ, salvation

Mądre panny

Biblia opowiada następującą historię: W środku nocy ktoś krzyknął „oblubieniec idzie”. Mądre panny usłyszały głos Boga i poszły powitać oblubieńca i wziąć wraz z Nim udział w uczcie weselnej, podczas gdy głupie panny zostały za zamkniętą bramą. Zatem w jakiego rodzaju ludziach spełni się proroctwo mądrych i głupich dziewic?

Jak rozpoznać głos Boga

Co jest mądrego w mądrych pannach?

Pan Jezus powiedział: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Ewangelia Mateusza 25:6). Apokalipsa prorokuje: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Objawienie Jana 3:20). Takie jest prawdziwe znaczenie wniebowzięcia w momencie nadejścia Pana. Jeśli chcesz powitać drugie nadejście Pana, kluczowe jest to, aby być zdolnym do usłyszenia Jego głosu. Kiedy Bóg działa i wyraża swoje słowo, mądre dziewice będą w stanie rozpoznać Jego głos i dzięki temu udać się na ucztę weselną Baranka, i zostać wniebowzięte przed tronem.

Książki ewangeliczne

Owce Boże Słyszą Głos Boga

(Podstawy dla Nowych Wierzących)

W książce tej zebrano prorocze prawdy o trzech etapach Bożego dzieła, Jego imionach, tajemnicy Jego Wcielenia oraz prawdę, jak odróżnić drogę prawdziwą od dróg fałszywych. Jest ona przeznaczona dla tych, którzy dopiero niedawno przyjęli Boże dzieło w dniach ostatecznych, aby mogli jak najszybciej położyć podwaliny pod prorocze prawdy Bożego dzieła.

Czytaj więcej

Powitajcie powrót Pana

Słowo ukazuje się w ciele Wybór wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych Wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego o ewangelii królestwa Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Słowo ukazuje się w ciele

To był pierwszy raz od chwili stworzenia, Bóg zwrócił się do całego rodzaju ludzkiego. Wypowiedzi te były pierwszymi słowami wypowiedzianymi przez Boga do ludzi, w których ich obnażył, ukierunkował, osądził i przemówił im do serca – a tak zatem były to zarazem pierwsze wypowiedzi, w których Bóg pozwolił ludziom poznać swe kroki, miejsce, w którym spoczywa, Boże usposobienie, to, co Bóg posiada i kim jest, Boże myśli oraz Bożą troskę o rodzaj ludzki. Można powiedzieć, że od czasów stworzenia były to pierwsze wypowiedzi, które Bóg skierował do rodzaju ludzkiego z trzeciego nieba, a także że był to pierwszy raz, gdy Bóg użył swej wrodzonej tożsamości, żeby pojawić się i za pomocą słów wyrazić głos swego serca dla ludzkości.

Wybór wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych

Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych wyraża słowa, aby sądzić i oczyszczać ludzi, i prowadzi ich do wejścia w nowy wiek – Wiek Królestwa. Wszyscy ci, którzy są posłuszni pod panowaniem Chrystusa będą mogli cieszyć się wyższą prawdą, uzyskać większe błogosławieństwa, prawdziwie żyć w świetle, a także zyskać prawdę, drogę i życie.

Wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego o ewangelii królestwa

Ta książka zawiera wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego, dających świadectwo wszystkim tym, którzy od dawna wyczekują i modlą się o pojawienie się Boga, powrót Zbawiciela na białych obłokach. Daje ona świadectwo o pojawieniu się i dziele Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa. Prowadzi ludzi do zrozumienia, że Bóg Wszechmogący i Pan Jezus to ten sam Bóg — jest On Barankiem zapowiedzianym w Księdze Objawienia, który otwiera zwój i siedem pieczęci.

Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

Otwarty zwój Jak możemy zrozumieć, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem? W jaki sposób stopniowo pogłębiają się trzy etapy Bożego dzieła, aby ludzie mogli zostać zbawieni i udoskonaleni? W jaki sposób Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych oczyszcza i wybawia ludzkość? Czym jest prawdziwe pochwycenie?

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Kiedy śpiewamy nowe pieśni na chwałę Boga, jesteśmy w stanie doświadczyć, że jesteśmy grupą ludzi podążających za Barankiem i śpiewających nowe pieśni zapowiedziane proroczo w Księdze Objawienia. Naprawdę doświadczamy, że jesteśmy w istocie tak błogosławieni, że zostaliśmy pochwyceni do tronu Boga i wzięliśmy udział w uczcie weselnej Baranka.

Wypowiedzi Boga Wszechmogącego,

„Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek”

Bóg Wszechmogący mówi, „Pojawienie się Boga odnosi się do Jego osobistego przyjścia na ziemię, którego potrzebował, aby wykonać swoje dzieło. Ze swą własną tożsamością i usposobieniem, i w swym wrodzonym rodzaju zstępuje On pośród ludzi, by dokonać dzieła zapoczątkowania wieku i zakończenia wieku. Ten rodzaj pojawienia się nie jest formą ceremonii. Nie jest to znak, obraz, cud czy wielka wizja, a tym bardziej nie jest to procedura religijna. Jest to prawdziwy, rzeczywisty fakt, którego można dotknąć i który można ujrzeć. Ten rodzaj pojawienia się nie przychodzi, aby ludzie mogli zacząć śledzić proces lub wejść w tymczasowe zobowiązanie; raczej służy jako etap w wykonywaniu Jego planu zarządzającego”. >Pełny tekst

Wypowiedzi Boga Wszechmogącego,

„Wiek Królestwa to Wiek Słowa”

Bóg Wszechmogący mówi, „W Wieku Królestwa Bóg używa słowa do wprowadzenia do nowego wieku, aby zmienić środki, jakimi dokonuje swojego dzieła, i by dokonać dzieła na cały wiek. To główna zasada, na podstawie której Bóg pracuje w Wieku Słowa. Stał się ciałem, by przemawiać z różnych perspektyw, umożliwiając człowiekowi prawdziwe dostrzeżenie Boga, który jest Słowem występującym jako ciało, jako Jego mądrość i cud. Dzieła tego dokonuje się, aby lepiej osiągnąć cel podbicia człowieka, doskonalenia go i wyeliminowania. To prawdziwe znaczenie używania słowa do pracy w Wieku Słowa. […] Bóg stworzył świat słowem, prowadzi ludzi przez wszechświat słowem, słowem ich podbija i zbawia. W końcu to On użyje słowa, by doprowadzić dawny świat do kresu. Tylko wówczas plan zarządzania staje się w całości dokonany”. >Pełny tekst

Tajemnica Wcielenia

Wypowiedzi Boga Wszechmogącego,

„Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia”

Bóg Wszechmogący mówi: „Jezus i Ja pochodzimy od jednego Ducha. Chociaż nie jesteśmy ze sobą powiązani poprzez Nasze ciała, Nasze Duchy stanowią jedność; chociaż treść tego, co robimy i dzieło, którego się podejmujemy, nie są takie same, jesteśmy zasadniczo podobni; Nasze ciała przybierają różną postać, ale wynika to ze zmiany epoki i odmiennych wymagań Naszego dzieła; nasze służby nie są podobne, więc dzieło, które tworzymy, i usposobienie, które objawiamy człowiekowi, są także różne. Dlatego też to, co człowiek widzi i pojmuje dzisiaj, nie jest podobne do tego, co było w przeszłości; dzieje się tak, ponieważ zmieniła się era. Pomimo że różnią się Oni co do płci i postaci ciała, a ponadto nie urodzili się w tej samej rodzinie, a tym bardziej nie w tym samym czasie, to jednak Ich Duchy stanowią jedność. Choć bowiem w Ich ciałach nie płynie ta sama krew i nie są one fizycznie spokrewnione w jakikolwiek sposób, nie można zaprzeczyć, że są Oni wcieleniem Boga w dwóch różnych okresach”. >Pełny tekst

Ścieżka poznania Boga

Wypowiedzi Boga Wszechmogącego,

„Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga”

Bóg Wszechmogący mówi: „Trzy etapy dzieła są sednem całego Bożego zarządzania i w nich wyrażone jest usposobienie Boga oraz to, czym On jest. Ci, którym te trzy etapy Bożego dzieła nie są znane, nie potrafią zrozumieć, w jaki sposób Bóg wyraża swoje usposobienie, ani nie znają mądrości zawartej w Bożym dziele, pozostają nieświadomi wielu sposobów, za pomocą których Bóg zbawia ludzkość, a także Jego woli względem całej ludzkości. Trzy etapy działania w pełni wyrażają dzieło zbawienia ludzkości. Ci, którzy ich nie znają, pozostaną nieświadomi różnych metod i zasad dzieła Ducha Świętego. Ci, którzy jedynie sztywno trzymają się doktryny pozostałej z jednego etapu dzieła, są tymi, którzy ograniczają Boga do doktryny, a ich wiara w Niego jest niejasna oraz niepewna. Tacy ludzie nigdy nie dostąpią Bożego zbawienia”. >Pełny tekst

Filmy o Ewangelii

Kingdom of Heaven, Awakening, the rapture, the mystery
the rapture, Salvation meaning, rapture in the bible
The Mystery, love God, house church, the last days,
Musical Drama, dance drama, True Friends, Great Love, true story

Więcej tematów specjalnych