01Proroctwa mówiące o powrocie Pana zasadniczo się już wypełniły, budząc trwogę w związku z nadejściem dni ostatecznych

Zepsucie i zło ludzkości osiągnęły dziś punkt krytyczny, a biblijne proroctwa mówiące o powrocie Pana zasadniczo się już wypełniły. Na całym świecie dochodzi do coraz poważniejszych katastrof: często występują trzęsienia ziemi, epidemie, głód i wojna, a na niebie pojawiają się rzadkie zjawiska astronomiczne. Nadeszły dni powrotu Pana, a wielu pobożnych chrześcijan ma poczucie, że Pan już powrócił…

Wersety biblijne do wykorzystania

„A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego: Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił. Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali; Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Łk 17:26-30).

„Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści” (Mt 24:7-8).

„I pokażę cuda w niebie i na ziemi, krew i ogień, i słupy dymu. Słońce stanie się ciemnością, a księżyc – krwią, przed nadejściem wielkiego i strasznego dnia Jahwe” (Jl 2:30-31).

„I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nim gwałtowny wiatr” (Obj 6:12-13).

02Dwa sposoby powrotu Pana Jezusa

Biblijne proroctwa dotyczące powrotu Pana mówią nie tylko o tym, że pojawi się On jawnie i otwarcie, na obłokach, lecz także o tym, że przybędzie potajemnie, jak złodziej. Jak zatem wypełnią się te dwa proroctwa? Czy będziemy w stanie powitać powracającego Pana, jeśli będziemy jedynie oczekiwać Jego powrotu na obłokach, a pominiemy proroctwo mówiące o tym, że powróci On jak złodziej?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie” (Łk 12:40).

„Oto przychodzę jak złodziej” (Obj 16:15).

„Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20).

„O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6).

„Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” (Łk 17:24-25).

„Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen” (Obj 1:7).

„Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą” (Mt 24:30).

03Zbawiciel już potajemnie powrócił, by wyrazić prawdę i dokonać dzieła osądzania rozpoczynającego się od domu Bożego

Dwa tysiące lat temu Pan Jezus zapowiedział swój powrót, a proroctwa dotyczące powrotu Pana zasadniczo się już dzisiaj wypełniły. Pan Jezus, nasz z dawna wyczekiwany Zbawiciel, przyszedł potajemnie i jest Chrystusem dni ostatecznych, Bogiem Wszechmogącym. Bóg Wszechmogący dokonał dzieła osądzania rozpoczynającego się od domu Bożego, ujawnił tajemnice swego trwającego sześć tysięcy lat planu zarządzania i wyraził wszystkie prawdy, aby oczyścić i zbawić ludzkość. Objawił nam, ludziom, swoją świętą i sprawiedliwą istotę, jak również swoje majestatyczne i gniewne usposobienie, które nie toleruje wykroczeń. Uczynił to, aby w pełni uwolnić ludzi od ich skażonego usposobienia i pomóc im wyrwać się spod wpływu szatana, aby utworzyć grupę zwycięzców przed nadejściem katastrofy i doprowadzić w końcu ludzkość do jej pięknego miejsca przeznaczenia.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:29).

„A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:47-48).

„Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17).

„I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom; Mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód” (Obj 14:6-7).

04Powracający Pan puka do drzwi – bądź panną mądrą i powitaj Go

Księga Objawienia przepowiada: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną(Obj 3:20). Pan Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną(J 10:27). Nie ulega wątpliwości, że w dniach ostatecznych Bóg puka do drzwi ludzkości i szuka swoich owiec, wypowiadając odpowiednie słowa. Te panny mądre, które szczerze wierzą w Boga i pragną prawdy, są w stanie poszukiwać ukazania się Boga i Jego dzieła dni ostatecznych i badać je z otwartym umysłem, nieograniczane przez żadne siły Usłyszały już zatem głos Boga i powitały Pana. Tylko one mają prawo być wyniesione przed tron Boga i uczestniczyć w uroczystej uczcie z Panem.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre: Nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi” (Mt 25:1-10).

„Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:29).

„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną” (J 10:27).

„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone” (Mt 7:7-8).

Polecane artykuły

Czasy ostateczne – 5 proroctw biblijnych o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa spełniło się

Czasy ostateczne – 5 proroctw biblijnych o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa spełniło się

Jak powinniśmy powitać Pana Jezusa, gdy przyjdzie zapukać do naszych drzwi?

Jak powinniśmy powitać Pana Jezusa, gdy przyjdzie zapukać do naszych drzwi?

Jak wypełniło się proroctwo o powrocie Pana Jezusa

Jak wypełniło się proroctwo o powrocie Pana Jezusa

Wielki ucisk się zbliża - Jak zostać pochwycony przed katastrofą?

Wielki ucisk się zbliża - Jak zostać pochwycony przed katastrofą?

Wideo do wykorzystania

Więcej tematów

Czym dokładnie jest wiara w Boga
Czym dokładnie jest wiara w Boga
Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia
Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia
Odkupienie Pańskie i Jego sądu w dniach ostatecznych
Odkupienie Pańskie i Jego sądu w dniach ostatecznych
Sąd wielkiego białego tronu rozpoczął się dawno temu
Sąd wielkiego białego tronu rozpoczął się dawno temu