Rozdział 34

Bóg Wszechmogący jest wszechmocnym, wszystko osiągającym i absolutnym, prawdziwym Bogiem! Nie tylko nosi on siedem gwiazd, dźwiga siedem Duchów, posiada siedem oczu, zrywa siedem pieczęci i rozwija zwój, lecz także rozporządza siedmioma plagami, siedmioma czaszami oraz otwiera siedem grzmotów; dawno temu rozdźwięczył siedem trąb! Wszelkie istoty stworzone i uczynione pełnymi przez Niego winny Go chwalić, okazywać Mu cześć i wysławiać Jego tron. O Boże Wszechmogący! Jesteś wszystkim, ukończyłeś wszystko i z Tobą wszystko jest spełnione, wszystko jasne, wszystko wyzwolone, wszystko wolne, wszystko silne i potężne! Nic nie jest ukryte lub zatajone, z Tobą wszystkie tajemnice są ujawnione. Co więcej, osądzasz rzesze Twych wrogów, dowodzisz Swego majestatu, Swego szalejącego ognia, Swego gniewu, a ponadto dowodzisz Swej dotąd niespotykanej, wiecznej, w pełni nieskończonej chwały! Wszystkie ludy winny się zbudzić i weselić się oraz śpiewać bez powściągliwości, chwaląc wszechmogącego, wszechprawdziwego, wszechżyjącego, szczodrego, wspaniałego i prawdziwego Boga, który jest wiekuisty. Jego tron winien być stale wysławiany, Jego święte imię wychwalane i czczone. Jest to Moja – Boża – wieczna wola i jest ona nieskończonymi błogosławieństwami, które objawia On nam i którymi nas obdarowuje! Któż pośród nas tego nie dziedziczy? By odziedziczyć błogosławieństwa Boże, człowiek musi wychwalać święte imię Boga i przyjść, by Go wielbić, otaczając Jego tron. Wszyscy ci, którzy występują przed Niego z innymi motywami i innymi intencjami, zostaną stopieni przez Jego szalejący ogień. Dziś jest dzień, w którym Jego wrogowie zostaną osądzeni oraz dzień, w którym także zginą. Co więcej, jest to dzień, w którym Ja, Bóg Wszechmogący, zostanę objawiony i uzyskam chwałę i cześć. O, wszystkie ludy! Powstańcie szybko, by sławić i witać Boga Wszechmogącego, który na wieki wieków daje nam łaskawość, zbawienie, obdarowuje nas błogosławieństwami, czyni swych synów pełnymi i z powodzeniem osiąga swe królestwo! Jest to cudowny uczynek Boga! Przyjście Jego Samego, aby nas zbawić, uczynić nas pełnymi i aby doprowadzić nas do chwały jest odwiecznym, boskim przeznaczeniem i porządkiem.

Wszyscy ci, którzy nie powstaną i nie dadzą świadectwa, są przodkami ślepców, królami ignorancji, którzy staną się wiecznymi ignorantami, wiecznymi głupcami i wiecznie martwi z powodu swej ślepoty. Dlatego też, nasze dusze winny się zbudzić! Wszyscy ludzie winni powstać! Weselcie się, chwalcie i wysławiajcie bez końca Króla chwały, Ojca litości, Syna odkupienia, szczodre siedem Duchów i Boga Wszechmogącego, który sprowadza majestatyczny, szalejący ogień oraz sprawiedliwy osąd, który jest wszechwystarczalny, szczodry, wszechmogący i pełny. Jego tron wysławiany będzie na zawsze! Wszyscy ludzie winni dostrzec, iż jest to mądrość Boga, Jego cudowny sposób zbawienia i spełnienie Jego chwalebnej woli. Jeśli nie powstaniemy i nie złożymy świadectwa, minie właściwy moment i nie będzie już odwrotu. To, czy otrzymamy błogosławieństwa czy nieszczęście, decyduje się na obecnym etapie naszej podróży, zgodnie z tym, co czynimy, myślimy i jak żyjemy. Jak więc winniście postępować? Winniście składać świadectwo Bogu i chwalić Go na zawsze, chwalić Chrystusa Wszechmogącego – wiecznego, jedynego, prawdziwego Boga!

Od tego momentu winniście widzieć jasno, iż wszyscy ci, którzy nie składają świadectwa Bogu, którzy nie składają świadectwa jedynemu prawdziwemu Bogu, ci, którzy żywią w sobie dotyczące Go wątpliwości, wszyscy są chorzy, martwi i są tymi, którzy przeciwstawiają się Bogu! Słowa Boże dowiedzione są już od czasów starożytnych: Wszyscy ci, którzy nie zbierają się ze Mną, rozpierzchają się, a wszyscy, którzy nie są ze Mną, są przeciwko Mnie; jest to niezmienna prawda wyryta w kamieniu! Ci, którzy nie składają świadectwa Bogu, są służalcami szatana. Ludzie ci zjawiają się, by mącić i zwodzić dzieci Boga, by zakłócać Boże zarządzanie i muszą pójść pod miecz! Ktokolwiek wykaże wobec nich dobre zamiary, szuka własnej zguby. Winniście słyszeć i wierzyć w mowę Ducha Bożego, kroczyć ścieżką Ducha Bożego i żyć słowami Ducha Bożego, a ponadto na zawsze wysławiać tron wszechmogącego Boga!

Bóg Wszechmogący jest Bogiem Siedmiu Duchów! Jest on także Bogiem[a] siedmiorga oczu i siedmiu gwiazd, zrywa On siedem pieczęci i rozwinięty jest przez Niego zwój! Rozdźwięczył On siedem trąb, a siedem czasz i siedem plag znajduje się w Jego uchwycie, aby je uwolnił według swojej woli. O siedem grzmotów, które zawsze były zapieczętowane! Nadszedł czas, by je otworzyć! Ten, który otworzy siedem grzmotów, pojawił się już przed naszymi oczyma!

Boże Wszechmogący! Z Tobą wszystko jest wyzwolone i wolne, nie ma żadnych trudności i wszystko przebiega gładko! Niech nic nie śmie blokować Cię lub powstrzymywać, niech wszyscy poddadzą się Tobie. Wszyscy, którzy się nie poddadzą, niech umrą!

Boże Wszechmogący, Boże z siedmioma oczyma! Wszystko jest idealnie przejrzyste, wszystko jest jasne i odkryte, wszystko jest objawione i obnażone. Z Nim wszystko jest w pełni jasne i nie tylko Sam Bóg taki jest, lecz również Jego synowie. Nikt, żadne ciało i żadna materia nie mogą skryć się przed Nim i Jego synami!

Siedem gwiazd Boga Wszechmogącego jest jasnych! Kościół został uczyniony przez Niego idealnym, ustanawia on swych kościelnych posłańców i cały Kościół znajduje się w Jego opiece. Zrywa on siedem pieczęci i On Sam doprowadza swój plan zarządzania oraz swą wolę do ukończenia. Zwój jest tajemnym językiem Jego zarządzania, a On rozwinął go i objawił!

Wszyscy ludzie winni słyszeć Jego siedem rozbrzmiewających trąb. Z Nim wszystko jest poznane, nigdy więcej ukryte i nigdy żałosne. Wszystko jest objawione i wszystko jest zwycięskie!

Siedem trąb Boga Wszechmogącego to trąby otwarte, wspaniałe i zwycięskie! Są to również trąby, które osądzają Jego wrogów! Pośród Jego zwycięstwa, Jego róg jest wysławiany! Rządzi On całym wszechświatem!

Przygotował On siedem czasz z plagami i uwalniane są one na Jego wrogów w pełni przechylone do granicy możności, a oni strawieni zostaną przez płomienie Jego szalejących ogni. Bóg Wszechmogący pokazuje moc swej władzy, a wszyscy Jego wrogowie giną. Ostateczne siedem grzmotów nie ma już być zapieczętowane przed Bogiem Wszechmogącym, wszystkie one są otwarte! Wszystkie otwarte! Uśmierca on swych wrogów siedmioma grzmotami, stabilizując Ziemię, sprawiając, iż pełni ona dla Niego posługę, nigdy więcej nie będąc pozostawioną na marne!

Sprawiedliwy Boże Wszechmogący! Sławimy Cię na zawsze! Zasługujesz na nieskończoną chwalę, nieskończone poważanie i wysławianie Cię! Twych siedem grzmotów nie służy wyłącznie Twemu sądowi, lecz bardziej są ku Twej chwale i władzy, by uczynić pełnym wszelkie stworzenie!

Wszystkie ludy świętują przed tronem, poważając i z radością czcząc Chrystusa Boga Wszechmogącego! Ich głosy rozbrzmiewają jak grzmoty! Absolutnie wszystkie rzeczy istnieją za Jego przyczyną i wzrastają dzięki Niemu. Któż śmie nie przypisywać całej chwały, czci, władzy, mądrości, świętości, zwycięstwa i objawień wyłącznie Jemu? Jest to spełnieniem Jego woli i ostatecznym ukończeniem budowy Jego zarządzania!

Przypis:

a. Tekst oryginalny nie zawiera słowa „Bóg”.

Wstecz: Rozdział 33

Dalej: Rozdział 35

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ścieżka… (6)

To dzięki dziełu Bożemu zostaliśmy przyprowadzeni do dnia dzisiejszego. Zatem wszyscy jesteśmy ocalałymi w Bożym planie zarządzania i fakt,...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce