Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Jak wyglądają twoje relacje z Bogiem?

Wierząc w Boga, musisz przynajmniej rozwiązać problem budowania normalnych relacji z Bogiem. Bez nich ginie znaczenie wiary w Boga. Nawiązanie normalnych relacji z Bogiem można osiągnąć w pełni przez wyciszenie serca w obecności Boga. Normalne relacje z Bogiem oznaczają zdolność do tego, by nie wątpić ani nie zaprzeczać żadnemu Bożemu dziełu i podporządkowywać się mu, a ponadto oznaczają posiadanie właściwych intencji w obecności Boga, niemyślenie o sobie samym, stawianie zawsze na pierwszym miejscu interesów Bożej rodziny jako najważniejszej rzeczy bez względu na to, co się robi, przyjmowanie nadzoru Bożego i poddawanie się Bożym zarządzeniom. Jesteś w stanie wyciszyć swoje serce w Bożej obecności, niezależnie od tego, co robisz; nawet jeśli nie rozumiesz Bożej woli, musisz nadal wypełniać swoje obowiązki i zadania, aby jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości. Nie jest za późno, aby czekać na objawienie woli Bożej, a następnie wprowadzić ją w życie. Kiedy twoje relacje z Bogiem staną się normalne, wtedy będziesz również mieć normalne relacje z ludźmi. Wszystko opiera się na fundamencie słów Bożych. Jedząc i pijąc słowa Boże, praktykuj zgodne z Bożymi wymaganiami, koryguj swoje zapatrywania i nie rób rzeczy, które przeciwstawiają się Bogu lub przeszkadzają kościołowi. Nie rób rzeczy, które nie przynoszą korzyści w życiu braci i sióstr, nie mów rzeczy, które nie budują innych osób, nie rób rzeczy haniebnych. Robiąc wszystko, bądź sprawiedliwy i szlachetny, a to, co robisz, rób w sposób godny przedstawienia Bogu. Nawet jeżeli ciało jest czasami słabe, to jednak jesteś w stanie przywiązywać najwyższą wagę do przynoszenia korzyści Bożej rodzinie, nie pożądać swoich własnych korzyści i wykonywać sprawiedliwość. Jeśli potrafisz praktykować w ten sposób, twoje relacje z Bogiem będą normalne.

Kiedy coś robisz, musisz sprawdzać, czy twoje motywacje są właściwe. Jeśli jesteś w stanie postępować zgodnie z wymaganiami Boga, to twoje relacje z Bogiem są normalne. Jest to kryterium minimalne. Jeśli podczas badania twoich motywacji pojawią się takie, które są błędne, i jeśli będziesz w stanie odwrócić się od nich i działać zgodnie ze słowami Boga, wtedy staniesz się kimś, kto jest prawy przed Bogiem, a to pokaże, że twoje relacje z Bogiem są normalne i że wszystko, co robisz, jest dla Boga, a nie dla siebie. Za każdym razem, gdy coś robisz lub mówisz, musisz mieć czyste serce, być sprawiedliwym i nie kierować się emocjami, ani nie postępować zgodnie z własną wolą. Są to zasady, według których postępują wierzący w Boga. Motywacje i postawa człowieka mogą ujawnić się w jakimś drobiazgu, a zatem, aby ludzie mogli wejść na drogę doskonalenia przez Boga, muszą najpierw uporać się z własnymi motywacjami i relacjami z Bogiem. Tylko wtedy, gdy twoje relacje z Bogiem będą normalne, będzie możliwe, aby Bóg cię doskonalił i tylko wtedy Boże postępowanie, przycinanie, dyscyplinowanie i oczyszczanie ciebie będzie mogło przynieść pożądany efekt. Oznacza to, że ludzie są w stanie mieć Boga w swych sercach, nie szukać osobistych korzyści, nie myśleć o własnej przyszłości (w znaczeniu myślenia o ciele), lecz raczej dźwigają ciężar wejścia w życie, starają się dążyć do prawdy i podporządkowywać się Bożemu dziełu. W ten sposób cele, do których dążysz, będą prawidłowe, a twoje relacje z Bogiem – normalne. Można powiedzieć, że naprawienie relacji z Bogiem jest pierwszym krokiem wejścia na drogę duchową. Chociaż przeznaczenie człowieka jest w rękach Boga i zostało przez Niego ustalone, a człowiek nie może go zmienić, to jednak to, czy możesz zostać udoskonalony lub pozyskany przez Boga, zależy od tego, czy twoje relacje z Bogiem są normalne, czy nie. Być może masz w sobie słabości lub nieposłuszeństwo, jednak pod warunkiem, że twoje spojrzenie jest właściwe, a motywacje – prawidłowe, i o ile tylko poprawiłeś swoje relacje z Bogiem i uczyniłeś je normalnymi, wtedy będziesz zdatny do tego, aby Bóg cię udoskonalił. Jeśli nie masz właściwych relacji z Bogiem i działasz dla dobra ciała lub swojej rodziny, to niezależnie od tego, jak ciężko pracujesz, wszystko to będzie za nic. Jeśli twoje relacje z Bogiem są normalne, to wszystko inne samo się ułoży. Bóg nie patrzy na nic innego, lecz tylko na to, czy twoje poglądy na wiarę w Boga są słuszne: w kogo wierzysz, dla kogo wierzysz i dlaczego wierzysz. Jeśli jesteś w stanie widzieć te rzeczy jasno i potrafisz naprawić swoje poglądy i praktykę, wtedy twoje życie będzie czynić postępy i na pewno będziesz w stanie wejść na właściwą drogę. Jeśli twoje relacje z Bogiem nie są normalne, a twoje poglądy na wiarę w Boga są zniekształcone, będzie to stanowić przeszkodę na drodze do wszystkiego innego. Bez względu na to, jak bardzo wierzysz w Boga, nic nie zyskasz. Tylko wtedy, gdy twoje relacje z Bogiem będą normalne, Bóg będzie cię uznawał, to znaczy, kiedy odwrócisz się od ciała, będziesz się modlić, cierpieć, okazywać wytrwałość, posłuszeństwo, pomagać swoim braciom i siostrom, poświęcać więcej wysiłku Bogu i tak dalej. To, czy coś, co robisz, ma wartość i znaczenie, zależy od tego, czy twoje intencje są słuszne i czy twoja perspektywa jest prawidłowa. Obecnie wiara wielu ludzi w Boga jest jak patrzenie na zegar z głową przechyloną na bok – ich perspektywy są zniekształcone. Wszystko będzie dobrze, jeśli uda się tu dokonać przełomu, wszystko będzie dobrze, jeśli to zostanie rozwiązane, a wszystko będzie na nic, jeśli to nie zostanie rozwiązane. Niektórzy ludzie zachowują się dobrze w Mojej obecności, ale za Moimi plecami tylko stawiają opór. Są to przejawy skrzywionego i oszukańczego zachowania i taka osoba jest sługą szatana, są oni typowym ucieleśnieniem szatana wystawiającym Boga na próbę. Jesteś właściwą osobą tylko wtedy, gdy jesteś w stanie podporządkować się Mojemu dziełu i Moim słowom. Jeśli tylko jesteś w stanie jeść i pić słowa Boga, jeśli wszystko, co robisz, można przedstawić Bogu, wszystko, co robisz, jest sprawiedliwe i szlachetne, tak długo, jak nie robisz rzeczy haniebnych ani takich, które mogłyby zaszkodzić życiu ludzi, jeśli żyjesz w świetle i nie jesteś wykorzystywany przez szatana, to twoje relacje z Bogiem zostaną naprawione.

W wierze w Boga twoje intencje i perspektywy muszą zostać naprawione, musisz mieć poprawne zrozumienie i poprawne traktowanie słów Boga, Bożego dzieła, warunków przygotowanych przez Boga, człowieka, którym Bóg dał świadectwo, i praktycznego Boga. Nie wolno ci praktykować zgodnie z własnymi myślami ani tworzyć własnych, małych planów. Musisz być w stanie dążyć do prawdy we wszystkim i stać na swoim miejscu jako stworzenie Boga i poddać się całemu Bożemu dziełu. Jeśli chcesz dążyć do udoskonalenia przez Boga i wejść na właściwą drogę życia, to twoje serce musi zawsze żyć w Bożej obecności, nie być rozwiązłe, nie iść za szatanem, nie zostawiać szatanowi żadnych okazji do działania i nie pozwalać szatanowi, aby cię wykorzystywał. Musisz całkowicie oddać się Bogu i pozwolić Bogu panować nad tobą.

Czy chcesz być sługą szatana? Czy chcesz być wykorzystany przez szatana? Czy wierzysz w Boga i podążasz za Bogiem, aby On mógł cię doskonalić, czy też staniesz się kontrastem dla Bożego dzieła? Czy chcesz, aby Bóg cię pozyskał do prowadzenia sensownego życia, czy też wolisz wieść bezwartościowe i puste życie? Czy chcesz być używanym przez Boga, czy eksploatowanym przez szatana? Czy jesteś gotów, aby słowa Boże i prawda cię wypełniły, czy wolisz, aby napełnił cię grzech i szatan? Weź to pod uwagę i rozważ to. Musisz zrozumieć, że słowa, które mówisz i rzeczy, które robisz w twoim codziennym życiu, powodują, że twoje relacje z Bogiem nie są normalne, a następnie poprawić się i zacząć postępować prawidłowo. Przez cały czas badaj swoje słowa, swoje czyny, każdy swój ruch, swoje myśli i pomysły. Zrozum swój prawdziwy stan i wejdź na drogę dzieła Ducha Świętego. Tylko w ten sposób twoje relacje z Bogiem mogą być normalne. Rozważając, czy twoje relacje z Bogiem są normalne, będziesz w stanie skorygować swoje intencje, zrozumieć naturę i istotę człowieka i naprawdę zrozumieć siebie; dzięki temu będziesz w stanie wkroczyć w prawdziwe doświadczanie, naprawdę porzucić siebie i osiągnąć pragnienie podporządkowania się. W sprawach, w których doświadczasz, czy twoje relacje z Bogiem są normalne, będziesz w stanie znaleźć możliwości, aby być doskonalonym przez Boga, będziesz w stanie zrozumieć wiele sytuacji, w których działa Duch Święty i będziesz w stanie przejrzeć wiele szatańskich sztuczek i intryg. Tylko w ten sposób Bóg będzie mógł cię doskonalić. Naprawiasz swoje relacje z Bogiem po to, aby poddawać się wszelkim Bożym ustaleniom. W ten sposób wkroczysz głębiej w prawdziwe doświadczanie i uzyskasz więcej dzieła Ducha Świętego. Kiedy praktykujesz normalne relacje z Bogiem, przeważnie osiągniesz to przez porzucenie cielesności i prawdziwą współpracę z Bogiem. Musisz zrozumieć, że „bez współpracującego serca trudno jest otrzymać dzieło Boże; jeśli ciało nie znosi trudów, nie ma błogosławieństw od Boga; jeśli duch nie walczy, szatan nie zostanie zawstydzony”. Jeśli praktykujesz i jasno rozumiesz te zasady, twoje poglądy na wiarę w Boga zostaną skorygowane. W obecnych praktykach musicie odrzucić punkt widzenia „poszukiwania chleba, aby zaspokoić głód”, musicie odrzucić punkt widzenia mówiący, że „Duch Święty czyni wszystko, a ludzie nie mogą w tym przeszkodzić”. Wszyscy ludzie, którzy mówią w ten sposób, myślą: „Ludzie mogą czynić, co tylko zechcą, a kiedy nadejdzie czas, Duch Święty będzie działał i ludzie nie będą mieli potrzeby pokonywania ciała, nie będą mieli potrzeby współpracować, a jedynie będą potrzebowali Ducha Świętego, aby ich poruszył”. Wszystkie te punkty widzenia są absurdalne. W tych okolicznościach Duch Święty nie jest w stanie działać. To właśnie takie myślenie staje się wielką przeszkodą w dziele Ducha Świętego. Często dzieło Ducha Świętego jest osiągane poprzez współpracę ludzi. Jeśli ludzie nie będą współpracować i będzie brakować im zdecydowania i pragnienia zmiany swojego usposobienia, uzyskania dzieła Ducha Świętego oraz otrzymania oświecenia i iluminacji od Boga, to są to tylko ekstrawaganckie myśli. Nazywa się to „folgowaniem sobie i przebaczaniem szatanowi”. Tacy ludzie nie mają normalnej relacji z Bogiem. Znalazłeś w sobie wiele przejawów szatana, a w twoich poprzednich działaniach jest wiele rzeczy, które stały w sprzeczności z aktualnymi wymaganiami Boga. Czy jesteś w stanie je teraz porzucić? Nawiąż normalne relacje z Bogiem, postępuj zgodnie z Bożymi intencjami, stań się nową osobą i miej nowe życie, nie patrz wstecz na dawne grzechy, nie miej nadmiernych wyrzutów sumienia, bądź w stanie powstać i współpracować z Bogiem oraz wypełniaj obowiązki, które powinieneś wykonywać. W ten sposób twoje relacje z Bogiem będą normalne.

Jeśli po przeczytaniu tych słów przyjmujesz je tylko w mowie, ale w sercu pozostajesz nieporuszony i nie traktujesz poważnie normalnych relacji z Bogiem, dowodzi to, że nie przywiązujesz wagi do swoich relacji z Nim, twoja perspektywa nie została jeszcze uporządkowana, twoje intencje nadal nie są ukierunkowane na to, aby Bóg cię pozyskał i został otoczony chwałą, lecz raczej na to, aby szatańskie intrygi zwyciężyły i byś osiągnął swoje osobiste cele. Taka osoba ma nieprawidłowe intencje i punkt widzenia. Niezależnie od tego, co Bóg powiedział lub jak zostało to powiedziane, jest ona obojętna i nie widać żadnej przemiany. Jej serce nie odczuwa strachu i jest bez wstydu. Ktoś taki jest osobą zdezorientowaną, pozbawioną ducha. W przypadku każdej wypowiedzi Boga po jej przeczytaniu i zdobyciu zrozumienia należy ją wcielić w życie. Niezależnie od twojego wcześniejszego postępowania – być może w przeszłości twoje ciało było słabe, byłeś buntowniczy i opierałeś się – to nie jest duży problem i nie może przeszkodzić w dzisiejszym rozwoju twojego życia. Jeśli tylko jesteś w stanie dziś utrzymywać normalne relacje z Bogiem, jest nadzieja. Jeśli za każdym razem, kiedy czytasz słowa Boże, wprowadzasz zmiany i pozwalasz innym ludziom dostrzec, że twoje życie zmieniło się na lepsze, to pokazuje, że masz normalne relacje z Bogiem i że są one naprawione. Bóg nie traktuje ludzi w oparciu o ich występki. O ile tylko jesteś w stanie nie zbuntować się ponownie i nie oprzeć się ponownie po uzyskaniu zrozumienia i świadomości, to Bóg nadal będzie miał litość nad tobą. Jeśli masz takie zrozumienie i wolę dążenia do udoskonalenia przez Boga, to twój stan w Bożej obecności będzie normalny. Bez względu na to, co robisz, weź pod uwagę: Co Bóg pomyśli, jeśli to zrobię? Czy to przyniesie korzyść braciom i siostrom? Czy będzie to korzystne dla dzieła domu Bożego? Zbadaj swoje intencje w modlitwie, społeczności, mowie, pracy i kontaktach z ludźmi i sprawdź, czy twoje relacje z Bogiem są normalne, czy nie. Jeśli nie jesteś w stanie rozróżnić swoich intencji i myśli, to nie masz rozeznania, co dowodzi, że zbyt słabo rozumiesz prawdę. Jeśli potrafisz mieć jasne zrozumienie wszystkiego, co Bóg robi, patrzeć na sprawy według słowa Bożego i postrzegać je, stojąc po stronie Boga, to twój punkt widzenia będzie prawidłowy. Dlatego budowanie dobrych relacji z Bogiem jest najważniejszą sprawą dla każdego, kto wierzy w Boga; każdy powinien traktować to jako najważniejsze zadanie i jako główne wydarzenie życiowe. Wszystko, co robisz, powinno być rozważane pod kątem tego, czy masz normalne relacje z Bogiem, czy też nie. Jeśli twoje relacje z Bogiem są normalne i twoje intencje są prawidłowe, zrób to. Aby utrzymać normalne relacje z Bogiem, nie można się bać utraty osobistych korzyści, nie można pozwolić, aby szatan zwyciężył, nie można pozwolić szatanowi znaleźć czegokolwiek przeciwko tobie i nie można pozwolić, aby szatan zmienił cię w pośmiewisko. Takie intencje są przejawem tego, że twoje relacje z Bogiem są normalne. Nie jest to dla ciała, lecz raczej dla pokoju ducha, dla uzyskania dzieła Ducha Świętego i dla spełnienia woli Bożej. Jeśli chcesz wkroczyć w prawidłowy stan, musisz zbudować dobre relacje z Bogiem, musisz poprawić swój punkt widzenia na wiarę w Boga. Chodzi o to, by pozwolić Bogu cię pozyskać, pozwolić Bogu objawić owoce Jego słów w tobie, dać ci jeszcze więcej oświecenia i iluminacji. W ten sposób wkroczysz w prawidłowy sposób postępowania. Nieustannie jedz i pij aktualne słowa Boga, wejdź w aktualny sposób działania Ducha Świętego, postępuj zgodnie z aktualnymi wymaganiami Boga, nie stosuj staromodnych praktyk, nie trzymaj się starych sposobów działania i szybko wkrocz w dzisiejszy sposób działania. W ten sposób twoje relacje z Bogiem będą całkowicie normalne i wkroczysz na właściwą ścieżkę wiary w Boga.

Wstecz:Nadeszło Królestwo Tysiąclecia

Dalej:Skoncentruj się bardziej na rzeczywistości

Powiązane treści

 • Tajemnica Wcielenia (1)

  W Wieku Łaski Jan przygotował drogę dla Jezusa. On nie mógł wykonać dzieła samego Boga, a tylko wypełnił obowiązek człowieka. Chociaż Jan był prekurso…

 • Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie

  Co powinieneś wiedzieć o praktycznym Bogu? Duch Święty, Osoba i Słowo współtworzą samego praktycznego Boga i to jest prawdziwe znaczenie samego prakty…

 • W odniesieniu do Biblii (2)

  Biblia nazywana jest również Starym i Nowym Testamentem. Czy wiecie, do czego odnosi się wyraz „testament”? „Testament” w Starym Testamencie pochodzi…

 • Dzieło i wejście (4)

  Jeśli człowiek naprawdę potrafi wejść zgodnie z dziełem Ducha Świętego, jego życie wykiełkuje szybko niczym pęd bambusa po wiosennym deszczu. Sądząc …