Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Ludzie, których usposobienie się zmieniło, to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga

Ścieżka, jaką Duch Święty obiera w ludziach ma najpierw oswobodzić ich serca od wszystkich ludzi, zdarzeń i rzeczy, i otworzyć je na słowa Boga, tak żeby w swoich sercach wszyscy oni uwierzyli, że słowa Boga nie budzą najmniejszych wątpliwości i są całkowicie prawdziwe. Skoro wierzysz w Boga, musisz wierzyć w Jego słowa; jeśli wierzysz w Boga od wielu lat, ale nie znasz ścieżki, jaką obiera Duch Święty, czy naprawdę jesteś osobą wierzącą? Żeby osiągnąć życie zwykłej osoby i właściwe obcowanie człowieka z Bogiem, musisz najpierw uwierzyć Jego słowom. Jeśli nie przeszedłeś pierwszego etapu dzieła, jakiego Duch Święty dokonuje w ludziach, nie zbudowałeś fundamentu. Brak ci najbardziej podstawowej zasady, jak możesz zatem iść dalej tą ścieżką? Obranie właściwej drogi doskonalenia człowieka przez Boga, to wkroczenie na właściwą ścieżkę obecnego dzieła Ducha Świętego; to również obranie ścieżki, jaką kroczy Duch Święty. W tej chwili ścieżka, jaką podąża Duch Święty, to bieżące słowa Boga. Zatem, aby ktoś mógł nią kroczyć, musi być posłuszny oraz jeść i pić bieżące słowa wcielonego Boga. On dokonuje dzieła słów, a wszystko zaczyna się od Jego słowa i wszystko opiera się na Jego słowach, Jego aktualnych słowach. Niezależnie od tego, czy celem człowieka jest wyzbycie się wszelkich wątpliwości na temat tego, że Bóg stał się ciałem, czy też poznanie Go, trzeba włożyć sporo wysiłku w Jego słowa. Inaczej człowiek nic nie osiągnie i zostanie z niczym. Tylko poprzez poznanie Boga i zadośćuczynienie Mu w oparciu o fundament jedzenia i picia Jego słów, można stopniowo zbudować z Nim właściwą relację. Jedzenie i picie Jego słów oraz wprowadzanie ich w życie jest najlepszą formą współpracy z Bogiem, i jest to praktyka, poprzez którą człowiek może nieść najlepsze świadectwo bycia jednym z Jego ludu. Kiedy człowiek rozumie i potrafi podporządkować się esencji obecnych słów Boga, wówczas podąża ścieżką wiedzioną przez Ducha Świętego i wkroczył na właściwą drogę doskonalenia człowieka przez Boga. Niegdyś ludzie zabiegali o łaskę, a także o pokój i radość, i wówczas mogli dostąpić Bożego dzieła. Teraz jest inaczej. Jeśli nie posiądą słów Boga, który stał się ciałem; jeśli nie doświadczą prawdziwie tych słów, nie będą mogli zyskać Bożego uznania i zostaną przez Boga usunięci. Żeby osiągnąć właściwe życie duchowe, najpierw jedz i pij słowa Boga oraz wprowadzaj je w życie, i na tym fundamencie zbuduj właściwą relację między człowiekiem a Bogiem. W jaki sposób współpracujesz? W jaki sposób trwasz przy świadectwie jako jeden z Jego ludu? W jaki sposób budujesz właściwą relację z Bogiem?

Oto jak możesz sprawdzić, czy utrzymujesz właściwą relację z Bogiem w życiu codziennym:

1. Czy wierzysz świadectwu samego Boga?

2. Czy wierzysz w swoim sercu, że słowa Boga są prawdziwe i nieomylne?

3. Czy jesteś osobą, która wprowadza Jego słowa w życie?

4. Czy jesteś oddany temu, co On tobie powierza? Jak możesz się temu oddać?

5. Czy wszystko, co robisz służy czynieniu Bogu zadość i byciu wobec Niego lojalnym?

Analizując powyższe punkty, możesz ocenić, czy na obecnym etapie masz właściwą relację z Bogiem.

Jeśli potrafisz przyjąć to, co Bóg tobie powierza, przyjąć Jego obietnicę i pójść ścieżką Ducha Świętego, to jest wypełnianie Bożej woli. Czy masz w sobie jasność co do ścieżki Ducha Świętego? Czy twoje obecne działania wpisują się w Jego ścieżkę? Czy twoje serce lgnie do Boga? Czy jesteś gotowy, by podążać za najnowszym światłem pochodzącym od Ducha Świętego? Czy chcesz zostać pozyskany przez Boga? Czy jesteś gotów, by chwała Boga na ziemi objawiła się w tobie? Czy masz wolę, by wypełnić to, czego Bóg wymaga? Jeśli wykazujesz wolę współpracy, gdy tylko Bóg do ciebie przemówi, a także masz wolę, by Mu zadośćuczynić, jeśli taki jest stan twojej wewnętrznej psychiki, oznacza to, że słowa Boga zrodziły owoce w twoim sercu. Jeśli nie masz takiej woli i nie nadałeś celu swoim dążeniom, oznacza to, że twoje serce nie zostało jeszcze poruszone przez Boga.

Ponieważ ludzie oficjalnie wkroczyli do szkolenia królestwa, wymagania Boga w stosunku do nich wzrosły. Skąd to wiadomo? Wcześniej mówiono, że ludzie nie mają życia, lecz teraz ludzie poszukują życia, chcą należeć do ludu Bożego, aby Bóg ich pozyskał i doskonalił. Czyż nie jest to zmiana na lepsze? W rzeczywistości wymagania w stosunku do ludzi są prostsze niż dotychczas. Ludzie nie muszą pełnić służby ani umierać – muszą jedynie być ludem Bożym. Czyż nie jest to prostsze? Dopóki będziesz ofiarowywał swoje serce Bogu i poddasz się jego przewodnictwu, wszystko będzie dawać owoce. Dlaczego sądzisz, że to takie trudne? To, o czym mówi się teraz w odniesieniu do wchodzenia do życia jest jaśniejsze niż dawniej; kiedyś ludzie nie mieli jasności i nie wiedzieli o co chodzi w realiach życia. Ci, w których słowa Boga wzbudzają reakcję; którzy dostępują oświecenia i iluminacji Ducha Świętego, i którzy zyskali Jego doskonałość i zmianę swojego usposobienia przed Nim – wszyscy ci ludzie mają życie. Bóg chce żywych istot, nie martwych przedmiotów. Jeśli nie masz w sobie życia, jesteś bez życia i Bóg do ciebie nie przemówi, a przede wszystkim nie podźwignie cię do rangi Swojego ludu. Skoro zostaliście wywyższeni przez Boga, otrzymawszy od Niego tak wielkie błogosławieństwo, oznacza to, że jesteście wszyscy ludźmi, którzy mają życie, a ci, którzy mają życie pochodzą od Boga.

Ścieżka praktyki prowadząca do zmiany w usposobieniu życiowym jest prosta. Jeśli potrafisz kierować się obecnymi słowami Ducha Świętego w swoich praktycznych doświadczeniach, będziesz w stanie osiągnąć zmianę swojego usposobienia. Jeśli podążasz za wszystkim, co mówi Duch Święty i tego poszukujesz, jesteś kimś, kto jest Mu posłuszny i w ten sposób twoje usposobienie będzie mogło ulec zmianie. Usposobienie człowieka zmienia się pod wpływem bieżących słów Ducha Świętego; jeśli będziesz zawsze trzymał się kurczowo minionych doświadczeń i starych zasad, twoje usposobienie się nie zmieni. Gdyby Duch Święty przemówił dziś, by powiedzieć wszystkim ludziom, żeby weszli do życia zwykłego człowieczeństwa, ale ty skupiałbyś się dalej na rzeczach powierzchownych, nie miałbyś jasności co do rzeczywistości i nie traktowałbyś tego poważnie, byłbyś kimś, kto nie dotrzymuje tempa Jego dziełu i nie stałbyś się kimś, kto wkroczył na ścieżkę, której przewodzi Duch Święty. To, czy twoje usposobienie będzie mogło się zmienić, czy też nie, zależy od tego, czy będziesz nadążać za aktualnymi słowami Ducha Świętego i prawdziwie je rozumieć. Różni się to od tego, co rozumieliście wcześniej. Dotychczas zmiana usposobienia polegała twoim zdaniem na tym, że ty, skory do wydawania sądów, nie wypowiadasz się już lekkomyślnie dzięki Bożej dyscyplinie. Ale to tylko jeden aspekt zmiany, a w tej chwili najistotniejszą kwestią jest podążanie za przewodnictwem Ducha Świętego. Podążaj za wszystkim, co mówi Bóg; bądź posłuszny wszystkiemu, co On mówi. Ludzie nie są w stanie sami zmienić swojego usposobienia; muszą zostać poddani sądowi i karceniu, a także cierpieniu i oczyszczaniu poprzez słowa Boga, lub też Bóg musi się z nimi rozprawić, zdyscyplinować ich i przyciąć poprzez swoje słowa. Dopiero wtedy mogą osiągnąć posłuszeństwo i wierność Bogu i przestać traktować Go lekceważąco. To poprzez oczyszczenie za pomocą Bożych słów ludzie dostępują zmiany usposobienia. Tylko ci, którzy zostaną poddani postępowaniu, obnażeni, osądzeni i zdyscyplinowani dzięki słowom Boga, nie odważą się już postępować nierozsądnie, stając się w zamian spokojni i opanowani. Najważniejsze jest to, aby potrafili podporządkować się aktualnym słowom Boga i Jego dziełu, nawet jeśli nie jest ono zgodne z ludzkimi pojęciami, oraz byli w stanie odłożyć te pojęcia na bok i świadomie podporządkować się Bogu. Kiedy w przeszłości mówiono o zmianie usposobienia, chodziło głównie o wyrzeczenie się siebie samego, dopuszczenie, by ciało cierpiało, dyscyplinowanie swojego ciała i wyzbycie się żądz cielesnych – to jedna z form zmiany usposobienia. Teraz ludzie wiedzą, że prawdziwym wyrazem zmiany w usposobieniu jest podporządkowanie się bieżącym słowom Boga, jak również umiejętność prawdziwego zrozumienia Jego nowego dzieła. W ten sposób ludzie będą w stanie zerwać z wcześniejszym, zabarwionym ich własnymi pojęciami rozumieniem Boga i dostąpić prawdziwego zrozumienia tego, czym jest posłuszeństwo wobec Niego. Tylko tak prawdziwie objawia się zmiana usposobienia.

Dążenie człowieka do wejścia w życie opiera się na słowach Boga; wcześniej powiedziano, że osiągamy wszystko dzięki jego słowom, ale nikt nie ujrzał faktów. Jeśli na tym etapie wejdziesz w doświadczenie, będziesz miał całkowitą jasność – to budowanie dobrego fundamentu pod przyszłe próby, i cokolwiek powie Bóg, musisz tylko wejść w jego słowa. Kiedy Bóg powie, że zaczyna karcić ludzi, przyjmij jego karcenie. Kiedy Bóg poprosi ludzi, żeby umarli, przyjmij tę próbę. Jeśli będziesz zawsze żył według najnowszych wypowiedzi Boga, słowa Boga w końcu cię udoskonalą. Im bardziej wchodzisz w słowa Boga, tym szybciej zostaniesz udoskonalony. Dlaczego wciąż spotykam się z wami i proszę, byście zrozumieli słowa Boga i weszli w nie? Tylko kierując swoje dążenia w stronę słów Boga, doświadczając ich i wchodząc w ich realność, Duch Święty będzie mieć możliwość działania w tobie. Zatem wszyscy jesteście uczestnikami każdej metody dzieła Bożego i nie ważne, czy wasze cierpienie było duże, czy małe, ostatecznie wszyscy otrzymacie „souvenir”. Aby dostąpić ostatecznego udoskonalenia, musicie wejść we wszystkie słowa Boga. Duch Święty bowiem, doskonaląc ludzi, nie działa jednostronnie. Wymaga współpracy człowieka; koniecznym jest, by każdy świadomie z Nim współpracował. Cokolwiek Bóg mówi, po prostu wchodź w jego słowa – to bardziej korzystne dla waszego życia. Wszystko ma służyć zmianie waszego usposobienia. Kiedy wejdziesz w słowa Boga, twoje serce zostanie poruszone przez Boga i będziesz w stanie zrozumieć wszystko, co Bóg chce uzyskać na tym etapie swojego dzieła, a ty będziesz miał wolę, żeby to zrealizować. W czasach karcenia niektórzy ludzie wierzyli, że taka była metoda działania i nie wierzyli w słowa Boga. W rezultacie nie dostąpili oczyszczenia i przeżyli czasy karcenia nic nie zyskawszy i niczego nie zrozumiawszy. Byli tacy, którzy prawdziwie weszli w te słowa bez cienia zwątpienia; mówili, że słowa Boga są prawdziwe i nieomylne oraz że ludzie powinni zostać skarceni. Toczyli walkę przez jakiś czas, wyrzekając się swojej przyszłości i swojego przeznaczenia, a kiedy dobiegła końca, ich usposobienie istotnie się zmieniło i dostąpili jeszcze głębszego zrozumienia Boga. Wszyscy ci, którzy wyszli z czasów karcenia, odczuli wspaniałość Boga i poznali, że ten etap dzieła Bożego polegał na obdarzeniu ludzkości Jego wielką miłością; był to podbój i zbawienie poprzez Bożą miłość. Mówili oni również, że myśli Boga są zawsze dobre oraz że wszystko, czego Bóg dokonuje w człowieku to miłość, nie nienawiść. Ci, którzy nie wierzyli słowom Boga lub nie nadawali im znaczenia, nie zostali oczyszczeni w czasach karcenia, i w rezultacie Duch Święty nie towarzyszył im i zostali oni z niczym. W tych, którzy żyli za czasów karcenia, mimo że nie przeszli oni oczyszczenia, Duch Święty działał w ukryciu, w wyniku czego doświadczyli oni zmiany w swoim usposobieniu życiowym. Niektórzy ludzie z zewnątrz wydawali się bardzo optymistyczni. Byli zawsze szczęśliwi, lecz nie wkroczyli w ten stan oczyszczenia poprzez słowa Boga i nie zmienili się w ogóle, co było konsekwencją braku wiary w słowa Boga. Jeśli nie wierzysz Jego słowom, Duch Święty nie będzie dokonywał w tobie dzieła. Bóg objawia się wszystkim tym, którzy wierzą Jego słowom; ci, którzy wierzą w Jego słowa i rozumieją je, zyskają Jego miłość!

Wchodź w słowa Boga, zwróć uwagę, by robić to w aktywny sposób i odszukaj to, co powinno zostać wcielone w życie; tylko postępując w ten sposób będziesz mógł dokonać zmiany w swoim usposobieniu życiowym. Tylko w ten sposób możesz zostać udoskonalony przez Boga i tylko ludzie, którzy zostali udoskonaleni przez Boga w ten właśnie sposób, będą potrafili pozostawać w zgodzie z Jego wolą. Aby otrzymać nowe światło, musisz żyć pośród Jego słów. Jeśli Duch Święty poruszył cię tylko raz, to zupełnie nie wystarczy – musisz pójść dalej. W tych, którzy zostali poruszeni tylko raz, wzbudzony został jedynie zapał i gotowość do poszukiwania, ale nie będą w stanie utrzymać ich przez dłuższy czas i będą zawsze potrzebować poruszenia przez Ducha Świętego. Tak wiele razy mówiłem o tym, że mam nadzieję, że Duch Boży poruszy ludzkiego ducha; że ludzie będą dążyć do zmiany swojego usposobienia życiowego, a zabiegając o to, by Bóg ich poruszył, zrozumieją własne niedoskonałości i w tym procesie doświadczania Jego słów wyzbędą się nieczystych rzeczy w nich samych (zadufania, arogancji, swoich własnych pojęć i tak dalej). Nie wierz, że wystarczy proaktywnie przyjmować nowe światło – musisz również wyzbyć się wszelkich negatywnych rzeczy. Musicie nie tylko rozwijać w sobie pozytywne aspekty, ale także wyrzec się wszelkich rzeczy nieczystych w aspektach negatywnych. Musisz nieustannie przyglądać się sobie w kontekście tego, jakie rzeczy nieczyste są w tobie nadal obecne. Pojęcia religijne, zamiary, nadzieje, zadufanie i arogancja ludzi, to wszystko nieczyste rzeczy. Przyrównaj siebie do wszystkich Bożych słów objawienia i wejrzyj w głąb siebie w poszukiwaniu wszelkich pojęć religijnych, których być może się jeszcze trzymasz. Tylko jeśli je prawdziwie rozpoznasz, będziesz w stanie się ich wyzbyć. Niektórzy ludzie mówią: „Teraz wystarczy tylko podążać za światłem aktualnego dzieła Ducha Świętego i nie trzeba brać nic innego pod uwagę”. Jak zatem pozbędziesz się pojęć religijnych, kiedy się one pojawią? Czy myślisz, że podążanie za słowami Boga jest takie proste? W twoim prawdziwym życiu istnieją nadal rzeczy religijne, które mogą cię rozpraszać, a kiedy się pojawią, mogą zaburzyć twoją zdolność przyjmowania tego, co nowe. Wszystkie te problemy faktycznie istnieją. Jeśli podążasz tylko za bieżącymi słowami Ducha Świętego, nie możesz wypełniać Bożej woli. Podczas gdy poszukujesz obecnego światła Ducha Świętego, powinieneś rozpoznać jakich pojęć i zamiarów jeszcze się trzymasz, w szczególności co zostało z ludzkiego poczucia zadufania oraz jakie zachowania stanowią nieposłuszeństwo wobec Boga. Rozpoznawszy wszystkie te rzeczy, musisz się ich wyzbyć. Całe to wyrzeczenie się dawnych czynów i zachowań ma służyć podążaniu za obecnymi słowami Ducha Świętego. Bowiem zmianę usposobienia z jednej strony można uzyskać poprzez słowa Boga, a z drugiej wymaga ona współpracy człowieka. To znaczy, że zarówno dzieło Boże, jak i praktyka człowieka są niezbędne.

Jak możesz wypełniać wolę Boga na swojej przyszłej ścieżce służby? Kluczową kwestią jest dążenie do wkroczenia w życie, dążenie do zmiany usposobienia oraz dążenie do dalszego wchodzenia w prawdę – to droga prowadząca do doskonalenia i pozyskania przez Boga. Wszyscy otrzymacie Boże posłannictwo, czym więc ono jest? Ma to znaczenie dla kolejnego etapu dzieła, które będzie dziełem większym, bo obejmującym cały wszechświat. Zatem powinniście teraz postarać się zmienić swoje usposobienie życiowe, aby w przyszłości prawdziwie stać się dowodem na to, że Bóg zdobywa chwałę poprzez swoje dzieło i aby Bóg uczynił z was wzór na potrzeby swojego przyszłego dzieła. Wszystkie dzisiejsze dążenia budują podwaliny pod dzieło przyszłości; żebyś został użyty przez Boga, aby móc nieść świadectwo o Nim. Jeśli to jest przedmiot twoich dążeń, będziesz mógł dostąpić obecności Ducha Świętego. Im wyżej postawisz sobie poprzeczkę, tym bardziej jest prawdopodobne, że zostaniesz udoskonalony. Im bardziej łakniesz prawdy, tym intensywniej działał będzie Duch Święty. Im większą energię włożysz w te dążenia, tym więcej zyskasz. Duch Święty udoskonala ludzi w oparciu o ich stan wewnętrzny. Niektórzy ludzie twierdzą, że nie chcą być użyci przez Boga – ani przez Niego udoskonaleni, że będzie dobrze, o ile tylko ich ciała będą zdrowe i bezpieczne oraz nie spotka ich żadne nieszczęście. Niektórzy ludzie nie chcą wejść do królestwa, tylko pragną pogrążyć się w bezdennej otchłani. W takim wypadku Bóg również spełni to życzenie. Niezależnie od charakteru twoich dążeń, Bóg sprawi, że się ziszczą. A więc jakie są twoje obecne dążenia? Czy dążysz do bycia udoskonalonym? Czy twoje aktualne działania i zachowania mają służyć temu, by Bóg cię udoskonalił, by Bóg cię pozyskał? Na co dzień musisz stale przeprowadzać w ten sposób ewaluację swojej postawy. Jeśli twoje serce będzie skupione na dążeniu do jednego celu, Bóg z pewnością cię udoskonali. Oto ścieżka Ducha Świętego. Na ścieżkę prowadzoną przez Ducha Świętego można trafić, poszukując jej. Im bardziej będziesz pragnąć tego, by Bóg cię udoskonalił i zdobył, tym intensywniej będzie działał w tobie Duch Święty. Im bardziej będziesz stronił od poszukiwań, im bardziej będziesz negatywny i wycofany, tym bardziej Duch Święty będzie pozbawiony możliwości działania. Duch Święty stopniowo cię opuści. Czy chcesz, by Bóg cię doskonalił? Czy chcesz, by Bóg cię zdobywał? Czy chcesz, by Bóg ciebie używał? Powinniście starać się robić wszystko, by zostać udoskonalonymi, zdobytymi i użytymi przez Boga, pozwalając, by wszystko we wszechświecie widziało objawione w was Boże działania. Jesteście panem pośród wszystkich rzeczy i pośród wszystkiego, co jest – sprawicie, by Bóg cieszył się świadectwem i chwałą z waszego powodu – to pokazuje, że jesteście najbardziej błogosławionym pokoleniem!

Wstecz:Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami

Dalej:O wyciszaniu serca przed Bogiem

Powiązane treści