Ogromne znaczenie ukazania się i dzieła Boga w Chinach

19 października 2020

Autorstwa Zhang Lan, Korea Południowa

Bóg oddał swą chwałę Izraelowi, a następnie mu ją odebrał, a potem przywiódł na Wschód Izraelitów i całą ludzkość. Przywiódł ich wszystkich do światła, aby mogli się z tym światłem ponownie zjednoczyć i być z nim w kontakcie i by nie musieli już go szukać. Wszystkim, którzy szukają, Bóg pozwoli ponownie ujrzeć światło i chwałę, jaką miał w Izraelu; pozwoli im zrozumieć, że dawno temu zstąpił na białym obłoku pomiędzy ludzkość, pozwoli ludziom ujrzeć niezliczone białe obłoki oraz obfite kiście owoców i, co więcej, pozwoli im oglądać Jahwe, Boga Izraela. Bóg pozwoli im spojrzeć na Pana Żydów, wyczekiwanego Mesjasza, i na pełne ukazanie się Jego, który przez wszystkie wieki był prześladowany przez królów. Będzie pracował nad całym wszechświatem i dokona wielkiego dzieła, objawiając człowiekowi całą swoją chwałę i wszystkie swoje uczynki w dniach ostatecznych, objawiając człowiekowi całą swoją chwałę i wszystkie swoje uczynki w dniach ostatecznych. Bóg ukaże swoje chwalebne oblicze w całej jego pełni tym, którzy czekali na Niego całymi latami, tym, którzy pragnęli, aby przyszedł na białym obłoku, Izraelowi, który pragnął, by ukazał się ponownie, i całej ludzkości, która Go prześladuje, tak, aby wszyscy wiedzieli, że dawno temu Bóg zabrał chwałę swoją i przywiódł ją na Wschód, aby nie była już w Judei. Jako że nadeszły już dni ostateczne!” („Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”).

Ten film zrobił na mnie wrażenie. W dniach ostatecznych chwała Boga rusza z Izraela na Wschód. Bóg ukazał się w Chinach, które opierają Mu się najbardziej, wypełnia swoje dzieło i wyraża prawdę, by podbić i zbawić wszystkich ludzi we wszechświecie. Taka jest wszechmoc i mądrość Boga. Ukazanie się Boga i jego dzieło w Chinach mają ogromne znaczenie. Dawniej nie znałam Jego dzieła. Bazując na swoich pojęciach, sądziłam, że Pan powróci w Izraelu. Dopiero po lekturze słów Boga Wszechmogącego zrozumiałam tajemnicę ukazania się i dzieła Boga w Chinach. Chciałabym opowiedzieć, jak przyjęłam Boga Wszechmogącego.

Gdy odnalazłam wiarę, entuzjastycznie poszukiwałam. Jeśli mogłam, zgłaszałam się do pracy w kościele i co miesiąc płaciłam składki. W 2011 wyjechałam do pracy w Korei Południowej, ale nawet zapracowana, co niedzielę chodziłam na nabożeństwo. Ale kazania pastora były powtarzalne do bólu. Wierni przysypiali lub w końcu zaczynali rozmawiać. Nie czuło się tam żadnej radości. Z czasem straciłam ochotę, żeby chodzić na mszę. Ale jako chrześcijanka czułabym się źle, gdybym je opuszczała. Więc zmuszałam się do chodzenia. Pewnego dnia wpadłam na dawną znajomą z kościoła, siostrę Zhao. Zaprosiła mnie do siebie i wpadła też jej koleżanka, siostra Li. Nie znałam jej, ale szybko się dogadałyśmy. Rozmawiałyśmy o naszym życiu, ale też o rozczarowaniu kościołem. Siostra Li powiedziała, że pustka w kościele wynika głównie z tego, że Bóg wypełnia nowe dzieło, Duch Święty działa na innym polu, i że musimy być pannami mądrymi, wypatrywać ukazania się Boga i nasłuchiwać Jego głosu, by powitać Pana. Jej słowa były bardzo oświecające. Li powiedziała: „Pan Jezus już powrócił, wcielił się w Boga Wszechmogącego i ukazał się w Chinach, by, wyrażając prawdę, dokonać dzieła osądzania i oczyszczania. Bóg Wszechmogący rozpoczął Wiek Królestwa i zakończył Wiek Łaski. Wszyscy, którzy przyjmą Jego dzieło w dniach ostatecznych, staną przed Jego tronem, otrzymają pokarm słowa Bożego i zasiądą do uczty weselnej Baranka”. Zszokowały mnie te słowa i trudno mi było w nie uwierzyć. To Pan już powrócił? I akurat w Chinach? W czasach Starego i Nowego Testamentu Bóg wypełniał dzieło w Izraelu. Czytamy w Biblii: „Jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę; i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej – na południe(Za 14:4). W dniach ostatecznych Pan miał zstąpić w Izraelu na Górze Oliwnej. Więc jak mógłby być w Chinach? Podzieliłam się wątpliwościami.

Powiedziała z uśmiechem: „Proroctwa powrotu Pana są zagadkowe, nie umiemy ich w pełni pojąć. Dopiero gdy się wypełnia i widzimy, jak Bóg wykonuje swoje dzieło, możemy zrozumieć znaczenie proroctwa. Nie ograniczajmy dzieła Bożego do dosłownych znaczeń proroctw, bo wtedy możemy Mu się opierać. Spójrzmy na przykład Faryzeuszy. Trzymali się dosłownego znaczenia proroctwa o nadejściu Mesjasza i myśleli, że Pan przyjdzie pod imieniem Mesjasz i nikt inny nie może być Chrystusem. W rezultacie odrzucili i potępili dzieło Pana Jezusa i nie otrzymali od Boga zbawienia. Jeśli ograniczymy dzieło Boga do dosłownej interpretacji Biblii nie sprawdzając dowodów na pojawienie się Boga, możemy popełnić ten sam błąd, co Faryzeusze. W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący dokonuje osądu, począwszy od swojego domu, i wyraża prawdy, które oczyszczą i zbawią ludzkość, jak jasne światło świecące na Wschodzie. W ciągu zaledwie 20 lat dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych objęło całe Chiny, a teraz dotarło nawet do innych narodów świata. »Słowo ukazuje się w ciele«, księga ze słowem Bożym, została przełożona na ponad 20 języków i wydana w Internecie, by zgłębiali ją ludzie na całym świecie. Dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych wypełnia proroctwo Pana Jezusa: »Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego« (Ewangelia Mateusza 24:27). Oraz z Księgi Malachiasza 1:11: »Od wschodu słońca aż po jego zachód Moje imię będzie wielkie wśród pogan (…) rzekł Jahwe zastępów«”. Po tych słowach wszystko nabrało sensu: Pan powrócił w Chinach, nie w Izraelu, co Biblia przepowiadała od wieków.

Potem siostra Li przeczytała mi fragment ze słów Boga Wszechmogącego. „Tak naprawdę Bóg jest Mistrzem wszystkiego na tym świecie. Jest Bogiem wszelkiego stworzenia. Jest nie tylko Bogiem Izraelitów, nie tylko Żydów; Jest Bogiem wszelkiego stworzenia. Poprzednie dwa etapy Bożego dzieła miały miejsce w Izraelu, co wzbudziło wśród ludzi pewne przekonania. Wierzą oni, że Jahwe dokonał dzieła w Izraelu, a sam Jezus – w Judei, a do tego, że stał się ciałem, aby dokonać dzieła, a w żadnym wypadku dzieło Boże nie wykroczyło poza granice Izraela. Bóg nie dokonał działa dla Egipcjan, ani dla Hindusów, jedynie dla Izraelitów. W ten sposób ludzie nabierają różnych przekonań i rozplanowują Boże dzieło w ramach pewnego zakresu. Twierdzą, że kiedy Bóg dokonuje swego dzieła, z pewnością robi to wśród narodu wybranego, w Izraelu, a z wyjątkiem Izraelitów Bóg nie dokonuje dzieła na nikim innym i nie ma ono żadnego szerszego zasięgu. Bardzo restrykcyjnie trzymają wcielonego Boga w ryzach i nie dozwalają Mu opuszczać granic Izraela. Czy to wszystko nie są ludzkie pojęcia? Bóg stworzył całe niebiosa i ziemię, stworzył absolutnie wszystko, wszystkie rzeczy stworzone, więc jak mógłby ograniczać swoje dzieło jedynie do Izraela? Gdyby tak było, jaki sens miałoby stwarzanie wszystkiego? Bóg stworzył cały świat i przeprowadził 6000-letni plan zarządzania nie tylko dla Izraela, ale dla każdego człowieka na świecie. (…) Gdyby Bóg miał postępować zgodnie z ludzkimi przekonaniami, byłby wyłącznie Bogiem Izraelitów i nie byłby w stanie rozszerzyć swej działalności na narody pogańskie, ponieważ byłby tylko Bogiem Izraela, a nie Bogiem wszelkiego stworzenia. Proroctwa głosiły, że imię Jahwe będzie wysławiane pośród narodów pogańskich, że będzie się wśród nich szerzyć. Dlaczego tak prorokowano? Gdyby Bóg był jedynie Bogiem Izraelitów, wówczas dokonałby swego dzieła tylko na terenie Izraela. Co więcej, nie rozszerzyłby swej działalności i nie wygłosiłby tego proroctwa. Skoro jednak to uczynił, z pewnością rozwinie swoje działanie pośród narodów pogańskich, w każdym narodzie oraz kraju na świecie. Ponieważ tak stwierdził, tak musi uczynić. Oto Jego plan, ponieważ On jest Panem, który stworzył niebo i ziemię i wszelkie rzeczy na tym świecie. On jest Panem wszelkiego stworzenia. Bez względu na to, czy Bóg działa pośród Izraelitów, czy w całej Judei, dzieło, którego dokonuje, jest dziełem dla całego wszechświata i całej ludzkości. Dzieło, jakiego Bóg dokonuje dzisiaj w narodzie wielkiego czerwonego smoka – pogańskim narodzie – jest wciąż dziełem dla całej ludzkości. Izrael może być podstawą Jego ziemskiego dzieła, podobnie jak Chiny mogą również być podstawą Jego dzieła pośród narodów pogańskich. Czyż Bóg nie wypełnia zatem proroctwa głoszącego, że »imię Jahwe będzie sławione pośród narodów pogańskich«?” (Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Siostra Li powiedziała: „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia, rządzi całym wszechświatem i kieruje losem wszystkich ludzi. Bóg jest nie tylko Bogiem Izraelitów, ale w rzeczy samej jest Bogiem wszystkich stworzeń. Ma prawo dokonywać dzieła pośród każdego narodu i dowolnych ludzi. Niezależnie od kraju, w którym się pojawił, Jego dzieło ma służyć całej ludzkości, ma prowadzić ją do rozwoju. Na przykład w Wieku Prawa Bóg Jahwe posłużył się Mojżeszem, by ustanowić prawo w Izraelu. Rozpoczął Wiek Prawa, a Jego dzieło powoli obejmowało nowe obszary, by wszystkie ludy i narody mogły sławić Jego imię. W Wieku Łaski Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia w Judei. Ale odkupił nie tylko Żydów, lecz całą ludzkość. Teraz, dwa tysiące lat później, ewangelia dociera do każdego zakątka świata. W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący sprawdza swoje dzieło w Chinach, zanim rozprzestrzeni je na cały wszechświat. Słowa i dzieło Boga Wszechmogącego są jak światło płynące ze Wschodu, iluminujące narody na Zachodzie swoim świadectwem. Rzesze ludzi usłyszały głos Boga w słowach Boga Wszechmogącego i stanęły przed Jego tronem, by przyjąć osąd i oczyszczenie poprzez Jego słowa. Widzimy, że niezależnie od wieku, gdy Bóg postanawia pojawić się i działać w jakimś kraju, zawsze wybiera miejsce, by zacząć, a potem używa go jako przykładu, by rozszerzać swój wpływ na inne kraje i wypełnić dzieło zbawienia. Według takiej zasady działa Bóg. Według naszych pojęć i wyobrażeń, skoro Bóg działał w Izraelu w Wieku Prawa i Wieku Łaski, to jest Bogiem tylko Izraela i ewangelia może tylko stamtąd pochodzić, a lud Izraela to jedyny prawdziwy naród wybrany, godny błogosławieństw Boga, Boga który nie pojawi się, by działać wśród gojów. Czy myśląc tak, nie ograniczamy Boga? Bóg powiedział: »(…) Moje imię będzie wielkie wśród pogan,« więc jak miałoby się to dokonać i wypełnić? W dniach ostatecznych Bóg stał się ciałem i działa w Chinach, państwie ateistycznym, by obalić pojęcia ludzi i pokazać, że Jego dzieło nie rządzi się zasadami, ale wynika z Jego planów. Poza tym pokazuje nam, że nie chce zbawić jedynie narodu Izraela, ale również gojów. Jest Bogiem całej ludzkości, a nie jednego narodu czy kraju. Gdziekolwiek objawia się i działa Bóg, zawsze jest to ważne i zawsze wybiera On miejsce, które posłuży zbawieniu człowieka”.

Omówienie siostry Li bardzo mnie zawstydziło. Skoro Bóg wypełniał swoje dzieło w Wieku Prawa i Wieku Łaski w Izraelu, myślałam, że może objawić się i działać tylko tam. Gdyby znów działał w Izraelu w dniach ostatecznych, to sprowadziłabym Go do Boga samych Izraelitów i tym samym zaprzeczyłabym, że jest Panem całej ludzkości! To sprzeciwianie się Bogu! Miejsce, gdzie Bóg się pojawia i działa, zawsze odzwierciedla Jego plan i mądrość. Nie jesteśmy godni, by oceniać dzieło Boga, a co dopiero je określać. Ale wciąż miałam zastrzeżenia. Chiny mają ateistyczny rząd. Ten kraj najbardziej ze wszystkich odrzuca Boga i sprzeciwia się Mu. Skoro Bóg nie zamierza zstąpić i działać w Izraelu, to czemu nie wybrał Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii, gdzie chrześcijaństwo dominuje? Czemu na miejsce swoich działań wybrał akurat Chiny? Zadałam te pytania siostrze Li.

Odpowiedziała w ten sposób: „Bóg wybiera kraj i miejsce swoich działań zależnie od potrzeb Jego dzieła. Jego wybór zawsze ma wyjątkowe znaczenie. Bóg Wszechmogący jasno wyraził się na ten temat”. I przeczytała mi fragment słów Boga Wszechmogącego: Bóg Wszechmogący mówi: „Dziełem Jahwe było stworzenie świata, to był początek; a obecny etap jest końcem dzieła, jego zakończeniem. Na początku Boże dzieło dokonało się wśród narodu wybranego Izraela i był to świt nowej epoki w najświętszym ze wszystkich miejsc. Ostatni etap dzieła dokonywany jest w najbardziej nieczystym ze wszystkich krajów, aby osądzić świat i doprowadzić ten wiek do końca. Na pierwszym etapie Boże dzieło dokonało się w najjaśniejszym ze wszystkich miejsc, a etap ostatni dokonuje się w najmroczniejszym ze wszystkich miejsc i ten mrok zostanie wygnany, a jego miejsce zajmie światło i wszyscy ludzie zostaną podbici. Kiedy ludzie z tego najbardziej nieczystego i najmroczniejszego ze wszystkich miejsc zostaną podbici, a cała ludność uzna istnienie Boga, który jest prawdziwym Bogiem, i każda osoba będzie o tym całkowicie przekonana, wówczas ten fakt zostanie wykorzystany do przeprowadzenia dzieła podboju w całym wszechświecie. Ten etap dzieła jest symboliczny: kiedy dzieło tego wieku zostanie zakończone, dzieło 6000 lat zarządzania dojdzie do ostatecznego końca. Kiedy ci w najmroczniejszym ze wszystkich miejsc zostaną podbici, jest oczywistością, że to samo nastąpi wszędzie indziej. Dlatego tylko dzieło podboju w Chinach niesie ze sobą znaczący symbolizm. Chiny są wcieleniem wszystkich sił ciemności, a ludność Chin reprezentuje wszystkich, którzy są z ciała, z szatana oraz z krwi i kości. To właśnie naród chiński jest najbardziej zepsuty przez wielkiego, czerwonego smoka i najsilniej sprzeciwia się Bogu, to ich człowieczeństwo jest najbardziej niemoralne i nieczyste, to oni są archetypem całej zepsutej ludzkości. (…) To u mieszkańców Chin skażenie, nieczystość, niesprawiedliwość, sprzeciw oraz bunt wyrażają się najpełniej i ujawniają się we wszelkich rozmaitych postaciach. Z jednej strony posiadają oni słaby charakter, a z drugiej ich życie i nastawienie są zacofane, a ich nawyki, środowisko społeczne, rodzina, w której się rodzą – są bez wyjątku ubogie i najbardziej zapóźnione. Ich status również jest niski. Dzieło w takim miejscu jest symboliczne i kiedy to próbne dzieło zostanie wykonane w całości, późniejsze Boże dzieło pójdzie dużo lepiej. Jeżeli ten etap może zostać zakończony, nie ma wątpliwości co do późniejszego dzieła. Kiedy ten etap dzieła zostanie dokonany, wielki sukces zostanie w pełni osiągnięty i dzieło podboju całego wszechświata ostatecznie dobiegnie końca. Tak naprawdę, kiedy dzieło pośród was się powiedzie, będzie to odpowiednikiem powodzenia w całym wszechświecie. Dlatego właśnie chcę, abyście wy posłużyli jako model i wzór. Buntowniczość, sprzeciw, nieczystość i niesprawiedliwość – wszystkie te cechy można znaleźć w tych ludziach i reprezentują oni całą buntowniczość ludzkości. Są naprawdę szczególnym przypadkiem. Dlatego traktowani są oni jako wzór podboju i po ich podbiciu naturalnie staną się modelowym przykładem dla innych(„Wizja dzieła Bożego (2)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Siostra Li mówiła dalej: „Na każdym etapie Bóg wybiera miejsce i cel swoich działań zależnie od potrzeb Jego dzieła. Ten wybór zawsze ma wyjątkowe znaczenie i służy zbawieniu ludzkości. Na przykład w pierwszych dwóch etapach Bóg działał w Izraelu, bo Żydzi byli Jego narodem wybranym. Czcili Boga i wierzyli w Niego, mieli bojaźń Bożą w sercach i byli najmniej zepsutymi ludźmi. Więc Bogu było najłatwiej stworzyć wzorową grupę wyznawców, działając wśród nich. W ten sposób dzieło Boże mogło się rozprzestrzeniać szybciej i sprawniej, by cała ludzkość mogła się dowiedzieć o Jego istnieniu i dziele oraz by więcej ludzi mogło przed Nim stanąć i dostąpić zbawienia. To miejsce na dwa pierwsze etapy Bożego dzieła było naprawdę symboliczne. Bóg wybrał Izrael wyłącznie ze względu na potrzeby tego dzieła. W dniach ostatecznych dokonuje osądu i oczyszczenia. Wyraża prawdę, by osądzić i obnażyć zepsucie i niesprawiedliwość ludzkości, i pokazuje swoje sprawiedliwe, gniewne i nienaruszalne usposobienie wszystkim ludziom. Więc jako przykład musi wybrać ludzi najbardziej zepsutych i opornych. Tylko tak Boże dzieło może być najskuteczniejsze. Każdy wie, cała ludzkość wie, że Chińczycy są najbardziej zacofani i skażeni przez szatana. Są najbardziej nieczyści i oporni, najbardziej ze wszystkich odrzucają Boga. Są archetypem całej zepsutej ludzkości. Dokonując dzieła osądzania w Chinach i biorąc za cel zepsute usposobienie Chińczyków, Bóg najdokładniej i najdobitniej obnaża ludzkość. Zaś prawda, którą wyraża, jest najpełniejsza i najbardziej objawia Jego święte i sprawiedliwe usposobienie. Bóg posługuje się prawdą, która wyraża się w Jego dziele pośród wybranego ludu Chin, by podbić i zbawić całą ludzkość i pozwolić jej ujrzeć swe święte i sprawiedliwe usposobienie, by mogła przed Nim stanąć i Go chwalić. Taka jest mądrość Bożego dzieła. Jeśli Bóg może uczynić najbardziej zepsutych ludzi pełnymi, to udoskonalenie reszty ludzkości jest nieuniknione, a szatan zostanie całkowicie pokonany. Działając w Chinach, Bóg zdobędzie najdonioślejsze świadectwo i największą chwałę. Bo ludność Izraela lub krajów z przewagą chrześcijan, takich jak Stany czy Wielka Brytania, to nie najlepszy przykład zepsutej ludzkości. Pracując nad nią i doskonaląc ją, Bóg nie podbiłby i nie zbawił w końcu całej ludzkości. Więc, wedle potrzeb dzieła osądzania, dzieło Boże w Chinach jest najbardziej reprezentatywne i znaczące. Miejsce i cel działań Boga oraz ich końcowy efekt na każdym etapie, pokazują, że dzieło Boże jest mądre, cudowne!”

Odpowiedziałam na to z przejęciem: „Tak, Żydzi to najgorętsi wyznawcy Boga i najmniej zepsuty naród świata. Gdyby Pan powrócił, by działać w Izraelu, Jego podbój byłby nieudany. Chiny to kraj najbardziej zacofany i przeciwny Bogu, więc podbój Chińczyków pozwala nie tylko osiągnąć najlepszy wynik dzieła podboju, ale też pokazuje Bożą wszechmoc i mądrość. Rozumiem już, jak ważne jest dzieło Boże w Chinach w dniach ostatecznych! Nie znałam dzieła Bożego, jego granice wyznaczały moje pojęcia i wyobrażenia. Byłam arogancka!”

Siostra Li mówiła dalej: „Nieważne, jak i gdzie działa Bóg, trzeba szukać tajemnicy i prawdy. A o tym, jak mamy przyjąć Pana, gdy wróci, pouczył nas Pan Jezus: »O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!« (Ewangelia Mateusza 25:6). »Moje owce słuchają mego głosu« (Ewangelia Jana 10:27). »Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną« (Objawienie Jana 3:20). Więc wyczekując i wypatrując nadejścia Pana, przede wszystkim nasłuchujmy prawdy i Bożego głosu. Bo ilekroć wyrażona zostanie prawda, usłyszymy też głos Boga, który nadejdzie i dokona dzieła. Taka jest absolutna prawda. Jak mówi Bóg Wszechmogący: »Im bardziej ludzie wierzą, że coś jest niemożliwe, tym bardziej jest prawdopodobne, że to się wydarzy, gdyż mądrość Boga sięga wyżej niż niebiosa, myśli Boże są wyższe niż myśli ludzkie, a dzieło Boga przekracza granice ludzkiego myślenia i ludzkich pojęć. Im bardziej coś jest niemożliwe, tym więcej jest w tym prawdy, której można szukać; im bardziej coś wykracza poza ludzkie pojęcia i wyobrażenia, tym więcej jest w tym Bożej woli. Jest tak dlatego, że bez względu na to, gdzie Bóg się objawia, Bóg jest nadal Bogiem, a Jego istota nigdy się nie zmieni ze względu na miejsce czy sposób, w jaki On się pojawia. Usposobienie Boga pozostaje takie samo bez względu na to, gdzie znajdują się Jego ślady, i bez względu na to, gdzie znajdują się Jego ślady, jest On Bogiem całej ludzkości, tak jak Pan Jezus nie jest Bogiem tylko Izraelitów, ale wszystkich ludzi w Azji, Europie i Ameryce, a nawet więcej, jest jednym jedynym Bogiem w całym wszechświecie. A zatem poszukujmy woli Boga oraz odkrywajmy Jego pojawienie na podstawie Jego wypowiedzi i nadążajmy za Jego krokami! Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Pojawienie się Boga i Jego słowa istnieją równolegle do siebie, a Jego usposobienie i zawsze są otwarte przed ludzkością«” (Dodatek 1: Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Słowa Boga Wszechmogącego wszystko mi wyjaśniły. Rozwiązały zagadkę ukazania się i dzieła Boga, całkiem obalając moje pojęcia. Od lat wyczekiwałam powrotu Pana, ale nie wiedziałam, że sprowadzam ukazanie się i dzieło Boga do swoich wyobrażeń i dosłownych słów Biblii. Co za niewiedza i zaślepienie! Po spotkaniu u koleżanki poprosiłam siostrę Li, by dała mi „Słowo ukazuje się w ciele”, książkę ze słowami Boga Wszechmogącego.

Jego słowa wyjaśniły mi wiele tajemnic Biblii, takich jak Boży plan zarządzania zakrojony na sześć tysięcy lat, służący zbawieniu ludzkości. Ukazały mi prawdę o Biblii, znaczenie imion Boga i tajemnicę wcieleń jak Bóg określa wynik i przeznaczenie różnych ludzi, jak zakończy się nasz wiek oraz jak zapanuje na ziemi królestwo Chrystusa. Tylko Bóg mógł rozwikłać wszystkie te zagadki. Słowa Boga Wszechmogącego są pełne autorytetu, mocy i majestatu. To wypowiedzi Boga. Zyskałam całkowitą pewność, że Pan Jezus powrócił jako Bóg Wszechmogący. Przyjęłam dzieło Boga Wszechmogącego bez wahania i od tej pory podążam śladem Baranka.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ponownie połączona z Panem

Bóg Wszechmogący mówi: „Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez...

Powrót do domu

Autorstwa Muyi, Korea Południowa„Obfita Boża miłość zostaje bezinteresownie darowana człowiekowi, otacza człowieka; człowiek jest naiwny i...

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze