Świadczycie, że Pan Jezus powrócił już jako Bóg Wszechmogący, że On wyraża całą prawdę, która pozwoli ludziom osiągnąć oczyszczenie i zbawienie, i że obecnie wykonuje dzieło sądu, zaczynając od domu Bożego, ale nie śmiemy tego zaakceptować. Jest tak dlatego, że duchowni i starsi często pouczają nas, że wszystkie słowa i dzieła Boże są zapisane w Biblii, że poza Biblią nie może być żadnych innych słów ani dzieł Bożych, a cokolwiek wykracza poza Biblię lub jest z nią sprzeczne, jest herezją. Nie mamy rozeznania w tej kwestii – czy moglibyście nam ją wyjaśnić?

27 września 2019

Odpowiedź:

Czy ten punkt widzenia reprezentowany przez wspólnotę religijną, ma jakieś uzasadnienie w Bożych słowach? Nie ma żadnego uzasadnienia w Bożych słowach. Pojawił się wyłącznie w rezultacie złej interpretacji Biblii. Prawdą jest, że Biblia niesie świadectwo o dwóch pierwszych etapach Bożego dzieła. Jednakże to, co zostało zapisane w Biblii, nie uwzględnia wszystkich słów, które Bóg wypowiedział w trakcie dwóch etapów swego dzieła ani całego świadectwa dotyczącego Jego dzieła. To, co jest zapisane w Biblii, jest ograniczone. Z powodu przeoczeń i sporów wśród osób komponujących ostateczny kształt Biblii niektóre przepowiednie proroków i świadectwa doświadczeń apostołów zostały pominięte. Jest to ogólnie znany fakt. Jak więc można mówić, że poza Biblią nie ma żadnych innych zapisów odnoszących się do Bożego dzieła czy do świadectw doświadczeń człowieka? Czy wszystkie te brakujące proroctwa oraz listy apostolskie były pomieszane z ludzką wolą? Pan Jezus nie wypowiedział wyłącznie słów zapisanych w Nowym Testamencie. Niektóre Jego wypowiedzi oraz elementy Jego dzieła nie zostały tam spisane. Czy te wypowiedzi oraz to dzieło nie powinny zostać spisane w Biblii? Biblia nie uzyskała swojego ostatecznego kształtu pod kierownictwem samego Boga, lecz była wspólnym dziełem wielu ludzi pozostających w Jego służbie. W sposób nieunikniony pojawiły się nieporozumienia i przeoczenia, a także powstały pewne problemy. Nawet dzisiaj ludzie mają różnorodne interpretacje Biblii oraz zapatrywania na nią. Ludzie muszą jednak szanować fakty, więc nie można powiedzieć, że Boże wypowiedzi oraz dzieło nie istnieją poza Biblią, ponieważ nie byłoby to trzymaniem się faktów. Początkowo Biblia składała się wyłącznie ze Starego Testamentu. W Starym Testamencie nie można znaleźć niczego, co powiedział Pan Jezus w trakcie wykonywania swego dzieła odkupienia. Skoro tak, to czy wypowiedzi Pana Jezusa i Jego odkupieńcze dzieło można znaleźć w Biblii czy poza nią? Ludzie nie rozumieją faktów i nie mają zielonego pojęcia, że za każdym razem fakty te zaczynają istnieć, a także są spisywane w Biblii dopiero wtedy, gdy Bóg kończy etap swego dzieła. Utrzymywanie, że poza Biblią nie ma zapisów Bożych wypowiedzi oraz Bożego dzieła, jest dość arbitralne i niedorzeczne. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament zostały stworzone po tym, jak Bóg zakończył etap swojego dzieła, ale po pojawieniu się Biblii nikt nie wiedział, jakie kolejne dzieło Bóg wykona ani jakie będą następne wypowiedziane przez Niego słowa. Jest to fakt. Ludzie po prostu nie mają kwalifikacji, by w ten sposób ograniczać Biblię i ograniczać Boga w oparciu o to, co jest w niej napisane. W związku z tym wszyscy możemy jasno dostrzec, jak szczerze arogancka, zadufana w sobie oraz pozbawiona rozsądku stała się skażona ludzkość. W obliczu prawdy ludzie mają nawet czelność, by beztrosko wyciągać wnioski. Czyż nie jest to powieleniem błędu popełnionego przez głównych kapłanów Jahwe, Jego uczonych w piśmie oraz faryzeuszy, gdy wykorzystali oni Biblię, by sprzeciwić się Bogu? Nie możemy więc wierzyć w Boga, naśladować Go i badać prawdziwej drogi, polegając wyłącznie na Biblii, ponieważ może ona być wyłącznie punktem odniesienia. Co najważniejsze, musimy opierać nasze decyzje na tym, czy obecne jest dzieło Ducha Świętego i czy obecna jest prawda. Tylko taki fundament jest właściwy i tylko wówczas możemy dokonać słusznego wyboru. Zatem takie stwierdzenia jak „wszystko, co sprzeciwia się Biblii lub wykracza poza nią, to herezja i błąd” naprawdę są niewłaściwe. W Wieku Łaski żydowscy kapłani, uczeni w piśmie i faryzeusze uzasadnili Biblią swoje potępienie Pana Jezusa i przybili Go do krzyża – był to akt, który obraził Boże usposobienie i doprowadził do tego, że zostali oni ukarani oraz przeklęci. Wszystko to było konsekwencją ślepej wiary w Biblię, traktowania jej jak bożka oraz odrzucenia Chrystusa. Czy mógłby zapytać, czy dzieło odkupienia Pana Jezusa było zgodne ze Starym testamentem, czy też nie? Dwa tysiące lat po tym, jak Pan Jezus dokończył swe dzieło odkupienia, Bóg Wszechmogący przyszedł, by wykonać dzieło osądzania w dniach ostatecznych. Czy jest to zgodne z treścią Nowego Testamentu? W kręgach religijnych zawsze używa się Biblii, by ograniczyć dzieło Boga – jest to po prostu tak bezsensowne i absurdalne! Na pozór zdają się szanować Biblię, ale wszystko, co robią, to próba ochrony swoich stanowisk oraz utrzymania kontroli. Nie dążą szczerze do prawdy. Ścieżka, po której idą, to tak naprawdę ścieżka antychrysta. Na tej podstawie jasne jest, że błędem jest używanie Biblii jako podstawy do osądzania prawdziwej drogi oraz jako podstawy do studiowania dzieła Bożego. Jedyny poprawny i właściwy sposób upewnienia się, czy jest to prawdziwa droga i dzieło Boga, polega na uzależnieniu naszej opinii od tego, czy obecne są tam dzieło Ducha Świętego oraz prawda. Niewłaściwe jest zatem twierdzenie, że nie ma żadnych innych Bożych wypowiedzi ani dzieła Bożego poza tymi zawartymi w Biblii. Takie stwierdzenie jest błędem.

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Ludzie wierzący w dużej większości uważają, że wszelkie słowo i dzieło Boże jest zawarte w Biblii. To znaczy, że Boskie dzieło zbawienia zostało dokonane, a poza Biblią nie ma żadnego słowa ani dzieła Bożego. Wiara w Pana powinna opierać się na Biblii i trzymaniu się jej treści. Jeżeli tylko nie będziemy odchodzić od Biblii, to gdy Pan przyjdzie, zabierze nas do królestwa niebieskiego. Taki punkt widzenia jest być może zgodny z ludzkimi wyobrażeniami, ale czy znajduje on jakieś potwierdzenie w słowach Pana Jezusa? Skąd pewność, ze jest zgodny z prawdą? Przecież Pan Jezus nigdy nie powiedział, że wszelkie słowo i dzieło Boże jest zapisane w Biblii i że poza Biblią nie ma żadnego słowa ani dzieła Bożego. I to jest prawda. Ludzie, którzy rozumieją Biblię, dobrze wiedzą, że tak naprawdę Biblia została stworzona przez ludzkość wiele lat po tym kiedy dokonało się dzieło Boże. Bo przecież najpierw było dzieło Boże, a dopiero potem była Biblia. Innymi słowy, za każdym razem, kiedy Bóg ukończył pewien etap swojego dzieła, osoby, które były tego świadkami, zapisywały słowo i dzieło Boże z tamtego właśnie okresu. A potem z tych zapisków utworzono Biblię. A teraz zastanówmy się nad tym. Jak takie dzieło, które nie zostało jeszcze dokonane przez Boga, mogłoby dużo wcześniej zostać zapisane w Biblii? Szczególnie takie Boskie dzieło jak dzieło sądu dni ostatecznych nie mogło zostać wcześniej zapisane w Biblii. Stary i Nowy Testament stanowią część Biblii od prawie 2000 lat. Bóg Wszechmogący dopiero rozpoczął swoje dzieło sądu dni ostatecznych. Jest więc oczywiste, ze prawie 2000 lat temu nie mogło zostać zapisane w Biblii słowo i dzieło Boga z dni ostatecznych. Czyż nie jest to prawda? Bóg Wszechmogący w dniach ostatecznych dokonał dzieła osądzania, rozpoczynając je od domu Bożego. I wypowiedział On wtedy kilka milionów słów. Wszystkie te słowa to prawdy, które oczyszczają i zbawiają ludzkość. Prowadzą nas one ku życiu wiecznemu, które ofiaruje nam Chrystus. Zostały one wszystkie zebrane w Biblii Wieku Królestwa, „Słowo ukazuje się w ciele” Mimo że prawdy Boga Wszechmogącego nie zostały nigdy z wyprzedzeniem zapisane w Biblii, to wypełniły dokładnie proroctwa Pana Jezusa. „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy(J 16:12-13). „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów(Obj 2:7). Prawdy Boga Wszechmogącego całkowicie potwierdzają, że Bóg Wszechmogący z pewnością jest uosobieniem Ducha prawdy. A także, że jest On Bogiem wcielonym. Wszystkie słowa wypowiedziane przez Boga Wszechmogącego, czyli inaczej, objawienia Ducha prawdy w dniach ostatecznych, są słowami skierowanymi przez Ducha Świętego do kościołów. Czy ktoś odważy się powiedzieć, że nie są to słowa Boga? Czy ktoś będzie temu zaprzeczać? Więc kiedy wyraźnie widzimy przed sobą słowa i dzieło Boga w dniach ostatecznych, czy nadal będziemy twierdzić, że wszystkie słowa Boga są zapisane w Biblii i że poza nią nie ma słowa ani dzieła Bożego? Ludzie nie wiedzą o tym, jak była tworzona Biblia. Nie rozumieją, że powstawała dopiero po ukończeniu przez Boga każdego kolejnego etapu Jego dzieła. A jednak samowolnie ustalili, że nie ma słowa i dzieła Bożego poza Biblią. Czyż nie jest to postępowanie arbitralne i absurdalne?

Jeżeli nie jesteśmy świadomi, w jaki sposób powstała Biblia, to bardzo łatwo będzie nam zboczyć z prawdziwej ścieżki wiary w Boga. W rzeczywistości w trakcie dwóch etapów dzieła Bożego, w Wieku Prawa oraz w Wieku Łaski, nie wszystkie słowa wypowiedziane przez Boga zostały przez ludzi zapisane w Biblii. Na przykład w Wieku Prawa żyli pewni prorocy, których proroctwa nie znalazły się Biblii. O tym fakcie wiedzą dziś zapewne tylko nieliczni bracia i siostry. No a potem, w Wieku Łaski, Pan Jezus wypowiedział przecież jeszcze więcej słów. Ale jedynie część tych wszystkich słów została zapisana w Biblii. Spróbujmy się zastanowić; Pan Jezus nauczał na ziemi przez jakieś trzy i pół roku. Jak wiele słów mógł wypowiedzieć? Jak wiele kazań mógł wtedy wygłosić? Pan Jezus wygłosił wielką liczbę kazań i wypowiedział ogromnie dużo słów w ciągu tych trzech i pół lat. Nikt nie byłby w stanie tego policzyć. To zgodne ze słowami Jana Apostoła: „Jest też jeszcze wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które byłyby napisane” (J 21:25). Spójrzmy na cztery Ewangelie Nowego Testamentu. Nie znajdziemy w nich z pewnością wszystkich słów, które wypowiedział Pan Jezus. A to jedynie wierzchołek góry lodowej! Gdyby Pan Jezus powiedział tak niewiele słów, ile zapisano w czterech Ewangeliach, to w jaki sposób udałoby mu się podbić serca ludzi, którzy wówczas za Nim poszli? W jaki sposób dzieło Pana Jezusa byłoby w stanie wstrząsnąć całą Judeą? I dlatego z pewnością słowa Boga zapisane w Biblii stanowią jedynie bardzo małą część tego, co Bóg wypowiedział w tym okresie, kiedy czynił swoje dzieło. To jest fakt, któremu nikt nie ośmieli się zaprzeczyć! Wszyscy dobrze wiemy, że Bóg jest Panem stworzenia. Że jest źródłem życia ludzkiego. Źródłem wody żywej, które nigdy nie wysycha. Albowiem bogactwo Boga jest niewyczerpalne i zawsze dostępne. Biblia opisuje zaledwie pierwsze dwa etapy dzieła Boga. I zawiera ona bardzo małą ilość Jego słów. Są one jedynie małą kropelką w ogromnym morzu Boskiego życia. Jak można ograniczać słowo i dzieło Boże tylko do tego, co jest w Biblii? To tak, jakby Bóg mógł wypowiedzieć jedynie słowa w niej zapisane. Czy nie brzmi to bluźnierczo, lekceważąco i pobłażliwie? A zatem, ograniczanie wszelkiego słowa oraz dzieła Bożego do Biblii i utrzymywanie, że nie ma żadnego słowa ani dzieła Bożego poza nią, to ogromny błąd!

A teraz, posłuchajmy może słów Boga Wszechmogącego, po to, by móc jeszcze lepiej zrozumieć tę prawdę. Bóg Wszechmogący mówi: „Wszystko, co jest zapisane w Biblii, jest ograniczone i nie jest w stanie reprezentować całego dzieła Bożego. Cztery Ewangelie mają w sumie mniej niż sto rozdziałów, w których opisano skończoną liczbę wydarzeń, takich jak przekleństwo rzucone na drzewo figowe przez Jezusa, trzy wyparcia się Pana przez Piotra, ukazanie się Jezusa uczniom po Jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, nauczanie o postach, nauczanie o modlitwie, nauczanie o rozwodzie, narodziny i genealogia Jezusa, powołanie uczniów przez Jezusa itp. To tylko kilka pism, ale człowiek ceni je jako skarby, a nawet weryfikuje dzisiejsze dzieło na ich podstawie. Wierzą nawet, że Jezus zrobił tylko tyle od swojego narodzenia. To tak, jakby wierzyli, że Bóg może zrobić tylko tyle, że nie może być dalszego dzieła. Czyż nie jest to niedorzeczne?(Tajemnica Wcielenia (1), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Jeśli chcesz ujrzeć dzieło Wieku Prawa i zobaczyć, jak Izraelici podążali drogą Jahwe, musisz przeczytać Stary Testament. Jeśli chcesz zrozumieć dzieło Wieku Łaski, musisz przeczytać Nowy Testament. Jak jednak zobaczyć można dzieło dni ostatecznych? Musisz zaakceptować przewodnictwo Boga dnia dzisiejszego i wkroczyć w Jego dzisiejsze dzieło, albowiem jest to dzieło nowe i nikt nie zapisał go wcześniej w Biblii. (…) Dzisiejsze dzieło jest ścieżką, którą człowiek nigdy nie podążał i drogą, której nikt nigdy nie widział. Jest to dzieło, które nie było wykonywane nigdy wcześniej – jest to najnowsze dzieło Boga na ziemi. (…) Któż byłby w stanie zawczasu zapisać każdy detal obecnego dzieła, niczego nie pomijając? Któż mógłby zapisać to jeszcze wspanialsze, mądrzejsze dzieło, które wymyka się konwencjom, w tej omszałej, starej księdze? Dzieło dnia dzisiejszego nie jest historią, a skoro tak, to jeśli chcesz dzisiaj iść nową ścieżką, musisz odejść od Biblii, musisz wyjść poza biblijne księgi proroctwa lub księgi zawierające zapis dziejów. Dopiero wtedy będziesz mógł we właściwy sposób podążać nową ścieżką i dopiero wtedy będziesz w stanie wejść do nowego królestwa i wkroczyć w to nowe dzieło(W odniesieniu do Biblii (1), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Kto jest w końcu ważniejszy: Bóg czy Biblia? Dlaczego Bóg musi działać zgodnie z tym, co w niej zapisano? Czyżby Bóg nie miał prawa wykraczać poza jej ramy? Czy Bóg nie może odejść od Biblii i wykonywać innego dzieła? Dlaczego Jezus i Jego uczniowie nie przestrzegali szabatu? Skoro Jezus miałby przestrzegać szabatu i postępować zgodnie z przykazaniami Starego Testamentu, to dlaczego go nie przestrzegał po swoim przyjściu, a zamiast tego umywał stopy, nakrywał głowę, łamał chleb i pił wino? Czy w przykazaniach Starego Testamentu jest o tym mowa? Jeśli Jezus szanował Stary Testament, to dlaczego zerwał z jego naukami? Powinieneś wiedzieć, kto jest ważniejszy, Bóg czy Biblia! Czyż Bóg, będąc Panem szabatu, nie może być również Panem Biblii?(W odniesieniu do Biblii (1), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Fakt, który wyjaśniam tutaj, jest następujący: to, czym Bóg jest i co ma, jest na zawsze niewyczerpalne i nieograniczone. Bóg jest źródłem życia oraz wszystkich rzeczy. Boga nie potrafi zmierzyć żadne stworzenie. Na koniec wciąż muszę przypomnieć wszystkim: nie wytyczajcie Bogu po raz kolejny granic w książkach, słowach czy Jego przeszłych wypowiedziach. Jest tylko jedno słowo dla określenia Bożego dzieła – nowe. Nie lubi On iść starymi ścieżkami ani powtarzać swego dzieła, a co więcej nie chce, aby ludzie czcili Go przez wytyczanie Mu granic. Takie jest usposobienie Boga(Posłowie, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze