Czy Bóg ma konkretną płeć? Odkrywam nową interpretację (Część 1)

18 czerwca 2019

Autorstwa Bao’ena, Brazylia

Od redaktora: Sądzę, że na pytanie „Czy Bóg posiada konkretną płeć?” wielu chrześcijan odpowie: „W Biblii wyraźnie napisano, że kiedy odbywał się chrzest Pana Jezusa, głos z nieba powiedział, »To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie« (Mt 3:17). Ponadto, kiedy Pan Jezus się modlił, nazywał Boga w niebie swoim Ojcem, a te słowa »Ojciec« i »Syn« z pewnością udowadniają, że Bóg jest mężczyzną”. Kiedy więc słyszymy, jak ktoś zaświadcza o tym, iż Pan Jezus powrócił i stał się ciałem kobiety, wielu braci i wiele sióstr nie potrafi tego pojąć. Wierzą oni, że Pan Jezus niewątpliwie był mężczyzną, jak więc Jego powtórne przyjście mogłoby mieć miejsce w ciele kobiety? Brat Bao’en z Brazylii również tak sądził i dopiero kiedy usłyszał pewne kazanie, był w stanie wypracować nową interpretację tego zagadnienia…

Mój duch tonie w ciemności, ale znajduję nowe światło dzięki prowadzonym przez Internet spotkaniom

Wiosną 2014 roku przyleciałem do Brazylii w interesach. Nie znałem w tym kraju absolutnie nikogo i kiedy czułem się najbardziej zagubiony i bezradny, przyszło do mnie zbawienie Pana Jezusa. W 2017 roku znalazłem chiński kościół i zacząłem chodzić do niego na cotygodniowe spotkania. Ale po jakimś czasie odkryłem, że oprócz nauczania o pomaganiu sobie i o wzajemnej miłości, pastor po prostu namawiał ludzi do wpłacania datków. Mój duch nie otrzymywał należytej strawy i moja wiara zdecydowanie wystygła. Mimo że był to duży kościół, ze wspomnianych wyżej powodów na spotkania przychodził ledwie jakiś tuzin braci i sióstr.

Pewnego dnia jedna z moich dobrych znajomych na Facebooku, siostra Chen, zorganizowała wspólne oglądanie kazania, dzięki któremu poznałem brata Xiao z Japonii. Brat Xiao dobrze znał się na Biblii i świetnie ją rozumiał. W kazaniu mówił o przyczynach opustoszenia kościołów i objaśniał nam sposób, w jaki Pan zapuka do naszych drzwi. Opowiadał między innymi o takich proroctwach jak „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów(Obj 2:7), i „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną(Obj 3:20), a potem wyjaśniał, że kiedy Pan powróci w dniach ostatecznych, wypowie swoje słowa i wykorzysta je do tego, by zapukać do naszych serc. Brat Xiao przeczytał nam też przypowieść o dziesięciu pannach (zob. Mt 25:1-13) i powiedział, że kiedy usłyszymy wieści o powrocie Pana, musimy aktywnie poszukiwać, ponieważ jedynie ci, którzy potrafią rozpoznać głos Boga, są pannami mądrymi. Oprócz tego brat Xiao powiedział też, że kiedy Pan Jezus powróci w dniach ostatecznych, wykona dzieło, na mocy którego osądzi i oczyści człowieka za pomocą słów, całkowicie wypełniając w ten sposób takie proroctwa jak „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego(1P 4:17), i „Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym(J 12:48). Kazanie wygłoszone przez brata Xiao było odświeżające i pouczające. Dało mi ono dużo radości, więc słuchałem jego nauczania Xiao przez kolejne pięć dni z rzędu.

Dowiaduję się, że Pan powrócił, ale blokują mnie moje koncepcje, a mój duch tonie w ciemności

Szóstego dnia naszych internetowych spotkań brat Xiao powiedział do nas: „Bracia i siostry, Pan Jezus, za którym tak długo tęskniliśmy, powrócił jako wcielony Bóg Wszechmogący. Bóg nie powtarza swojego dzieła. Jego pierwszym wcieleniem był mężczyzna, a teraz Bóg stał się ciałem kobiety, ale bez względu na to, czy Bóg staje się ciałem mężczyzny, czy kobiety, Jego istota jest zawsze istotą Samego Boga, a dzieło, które wykonuje, jest zawsze dziełem Samego Boga...” Gdy tylko usłyszałem, że Bóg tym razem stał się ciałem kobiety, pomyślałem: „Jak to możliwe? Biblia wyraźnie mówi, że gdy Pan Jezus został ochrzczony w rzece Jordan, niebiosa się otworzyły i głos z nieba powiedział »To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie« (Mt 3:17). Co więcej, kiedy Pan Jezus się modlił, nazywał Boga w niebie swoim Ojcem. Jest jasne, że słowa »Ojciec« i »Syn« oznaczają, że Bóg jest mężczyzną, jak więc brat Xiao może mówić, że Pan powrócił w ciele kobiety? Poza tym w Biblii nie ma żadnego takiego proroctwa”. Gdy tak myślałem, moje serce było rozdarte i nie chciałem już dłużej słuchać. Następnego dnia po południu siostra Chen zaprosiła mnie do udziału w kolejnym spotkaniu przez Internet, ale wymyśliłem jakąś wymówkę i nie uczestniczyłem już więcej w tych spotkaniach.

Moi bracia i moje siostry byli bardzo zmartwieni tym, że przestałem uczestniczyć w internetowych spotkaniach, i wszyscy wysyłali mi wiadomości z pytaniami, co się stało i czy spotkały mnie jakieś trudności, ale na żadną z tych wiadomości nie odpisałem. Gdy upłynął ponad miesiąc od czasu, gdy zaprzestałem jakichkolwiek kontaktów z moimi braćmi i siostrami, moim modlitwom nie towarzyszyło żadne wzruszenie, a mój duch był spowity mrokiem i zbolały. W stanie takiej bezradności modliłem się do Pana: „Panie! Czy naprawdę powróciłeś? Czy Bóg Wszechmogący to Twoje powtórne przyjście? Panie! Jeśli Bóg Wszechmogący naprawdę jest Twoim powtórnym przyjściem, to proszę Cię, byś mnie prowadził i oświecił oraz sprawił, że bracia i siostry ponownie zwrócą się do mnie i wszystko mi objaśnią. Jeśli Bóg Wszechmogący nie jest Tobą, który powróciłeś, to proszę Cię, daj mi jakąś wskazówkę…”

Miłość Boga prowadzi mnie i decyduję się na poszukiwania

Później bracia i siostry wciąż wysyłali mi dużo wiadomości, prosząc mnie, bym polegał na Bogu i poszukiwał Go we wszystkich rzeczach oraz żebym w razie jakichkolwiek trudności szczerze modlił się do Boga. Byłem wzruszony tą pochodzącą od Boga miłością i myślałem: „Z tymi braćmi i siostrami znamy się tylko dlatego, że wszyscy wierzymy w Boga. Mimo że z premedytacją ich ignoruję, wciąż okazują mi tyle miłości. Czy byłoby to możliwe, gdyby nie dzieło Ducha Świętego? Co więcej, jeśli Bóg Wszechmogący naprawdę jest Panem Jezusem, który powrócił, to czy Bóg mnie nie opuści, jeśli dalej będę Go odrzucał i nie będę Go szukał?” Pomyślałem o czasie, gdy pozostawałem w kontakcie z moimi braćmi siostrami. Wszystkie kazania, które wygłaszali, były zgodne ze słowami Pana, pouczające, miały bardzo korzystny wpływ na moje życie i kiedy uczestniczyłem wraz z nimi w spotkaniach, wyraźnie czułem obecność dzieła Ducha Świętego. Pan Jezus uczy nas: „Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie(Mt 5:3), oraz „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone(Mt 7:7). Pan Jezus każe nam szukać z otwartymi sercami, ponieważ tylko ludzie, którzy tak czynią, mogą uzyskać oświecenie i przewodnictwo Boga oraz zostać przez Niego pobłogosławieni. A tymczasem ja unikam moich braci i sióstr tylko dlatego, że nie potrafiłem zrozumieć zagadnienia płci Boga – czyż nie byłem zbyt mało elastyczny? Kiedy rozważałem te kwestie, poczułem wyrzuty sumienia i miałem poczucie winy. Zdecydowałem, że będę dalej szukał dzieła dni ostatecznych Boga Wszechmogącego i badał je.

Czy Bóg ma konkretną płeć? Odkrywam nową interpretację (Część 1)

Bóg jest władcą wszystkich rzeczy, więc czy Jego dzieło musi opierać się na proroctwie?

Dalej słuchałem więc kazań w Internecie i otwarcie mówiłem o tym, co budziło moje wątpliwości. „Bracie, niesiesz świadectwo o tym, że Pan Jezus powrócił i stał się ciałem kobiety. Czy taki stan rzeczy ma uzasadnienie biblijne?” Brat Xiao odpowiedział: „Bracie, czemu dzieło Boga ma mieć uzasadnienie biblijne? Czy Bóg nie może wykonywać dzieła bez uzasadnienia biblijnego? Bóg stworzył niebo, ziemię i wszystkie rzeczy, zniszczył świat za pomocą potopu, Sodomę za pomocą ognia i tak dalej. Czy wydarzenia te miały jakieś uzasadnienie w proroctwach? Wszyscy doskonale wiemy, że nie. Bóg jest Stwórcą i działa według swojego planu, by zarządzać zbawieniem ludzkości, a także stosownie do naszych potrzeb jako ludzi skażonych. W żadnym stopniu nie ogranicza Go żadna osoba, żadne zdarzenie czy żadna rzecz, a tym bardziej nie ogranicza Go biblijne proroctwo. Bóg wykonuje swoje dzieło bez względu na to, czy jakieś biblijne proroctwo o tym mówi, czy nie. Na przykład w Wieku Prawa Bóg nakłonił Mojżesza, by ten wyprowadził swój lud z Egiptu oraz wykorzystał Mojżesza, by wydać swoje prawo i swoje przykazania itd., a dzieła te nie były wcześniej wspomniane w żadnym proroctwie. W Weku Łaski Pan Jezus wyrażał drogę »Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie« (Mt 4:17), czynił cuda oraz uzdrawiał chorych i wypędzał demony, i także o tych dziełach nie wspomina żadne biblijne proroctwo. Zatem wcale nie jest konieczne, aby to, że Bóg pojawia się w dniach ostatecznych w ciele kobiety, było przedmiotem wcześniejszego proroctwa. Bóg jest Stwórcą, jest Władcą wszystkich rzeczy i wykonując swoje dzieło ma wszelkie prawo do tego, by wykraczać poza Biblię. Przeczytajmy słowa Boga dotyczące tej kwestii, a wtedy zrozumiemy ją lepiej. Bóg Wszechmogący mówi: »Czy doktryna musi być zastosowana do dzieła Bożego? I czy musi to być według przepowiedni proroków? W końcu, co jest większe: Bóg czy Biblia? Dlaczego Boże dzieło ma być według Biblii? Czyżby Bóg nie miał prawa wykraczać poza Biblię? Czy Bóg nie może odejść od Biblii i wykonywać innego dzieła? Dlaczego Jezus i Jego uczniowie nie przestrzegali szabatu? Gdyby On miał przestrzegać szabatu i postępować zgodnie z przykazaniami Starego Testamentu, to powinien był przestrzegać szabatu po swoim przyjściu, ale zamiast tego umył stopy, nakrył głowę, łamał chleb i pił wino? Czy w przykazaniach Starego Testamentu jest o tym mowa? Jeśli Jezus szanował Stary Testament, to dlaczego przeciwstawiał się jego naukom? Teraz powinieneś wiedzieć, kto jest ważniejszy, Bóg czy Biblia! Będąc Panem szabatu, czyż nie może On również być Panem Biblii?« (W odniesieniu do Biblii (1), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

„Na podstawie słów Boga Wszechmogącego możemy zrozumieć, że w swoim dziele nie podlega On żadnej władzy ani żadnym ograniczeniom, ponieważ jest Panem sabatu, Panem Biblii i Panem wszystkich stworzeń, a także to, że jako skażona ludzkość nie mamy prawa wymagać od Boga, by objawiał nam zawczasu proroctwa dotyczące jakiegokolwiek dzieła, które mógłby wykonać. W gruncie rzeczy, nawet gdy dzieło Boga jest zapowiedziane przez proroctwo, to nigdy nie poznamy Boga, jeśli będziemy uparcie trzymać się własnych koncepcji, jeśli nasze serce nie będzie pragnąć i szukać prawdy i jeśli nie będziemy badać dzieła i słów Boga. Weźmy jako przykład faryzeuszy z czasów Jezusa. Doskonale wiedzieli, że istniało proroctwo, wedle którego »Syn został nam dany« (Iz 9:6), dlaczego więc mimo to ukrzyżowali Pana Jezusa? Zrobili to, ponieważ byli zbyt aroganccy i przekonani o swojej nieomylności, ich naturę przepełniały nienawiść i wstręt do prawdy, a w ich sercach w ogóle nie było bojaźni Bożej. Faryzeusze mocno trzymali się własnego rozumienia dosłownego znaczenia tego proroctwa oraz własnych pojęć i wyobrażeń. Wierzyli w to, że Pan Jezus nie jest Mesjaszem, oraz, ponieważ nie urodził się w pałacu, nie pochodził z arystokratycznej rodziny i nie był wysoki ani silny, w to, że nie może być samym Bogiem, i dlatego właśnie tak szaleńczo sprzeciwiali się Panu Jezusowi i potępiali Go. Ostatecznie ukrzyżowali Pana Jezusa, tym samym obrażając usposobienie Boga i ściągając na siebie Jego karę i przekleństwo. Czyż więc faryzeuszy nie przywiodły do zguby ich własne pojęcia i wyobrażenia? Tymczasem ci uczniowie, którzy poszli za Panem Jezusem, nie porównywali proroctw Starego Testamentu ze słowami i dziełem Jezusa, lecz koncentrowali się na wsłuchiwaniu się w słowa Pana i poprzez dzieło oraz słowa Jezusa rozpoznali, że rzeczywiście jest On zapowiedzianym Mesjaszem, i dlatego poszli za Panem. Jeśli więc chcemy poznać Boga i przyjąć Jego nowe dzieło, to nie wolno nam zastanawiać się nad tym, czy dzieło Boga ma jakiekolwiek biblijne uzasadnienie, czy też go nie ma, kluczowe jest natomiast to, czy możemy z otwartym sercem szukać prawdy i skoncentrować się na usłyszeniu głosu Boga, ponieważ jeśli potrafimy szukać i badać z tak otwartym sercem, to Bóg oświeci nas i poprowadzi do powitania powrotu Pana”.

Po wysłuchania słów Boga Wszechmogącego i przedstawionego przez brata omówienia, poczułem poruszenie w sercu i pomyślałem: „Tak! Jak proroctwo mogłoby ograniczać dzieło Boga? Bóg stworzył niebo, ziemię i wszystkie rzeczy, wykorzystał Mojżesza, by ogłosić przykazania i prawo, Pan Jezus czynił cuda, uzdrawiał chorych i wypędzał demony – a żadna z tych rzeczy nie została zapowiedziana w proroctwie. Nawet gdyby Biblia zawierała proroctwa dotyczące tych rzeczy, to źle byłoby, gdybyśmy nie szukali prawdy. Na przykład Stary Testament zawiera proroctwo o nadejściu Mesjasza, a jednak faryzeusze koncentrowali się wyłącznie na dosłownym znaczeniu tego proroctwa, trzymali się własnych pojęć i wyobrażeń i nie przyjęli dzieła i słów Pana Jezusa. Na koniec przybili Pana Jezusa do krzyża i w ten sposób całkowicie utracili Boże zbawienie. Wydaje się, że nasza zdolność do powitania Pana nie polega na tym, czy istnieje biblijne uzasadnienie Jego nadejścia, czy też nie, ale na tym, czy posiadamy serce, które szuka prawdy”.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Wyrwanie się ze spirali plotek

Autorstwa William, Stany Zjednoczone W 2016 r. przyjechałem do Nowego Jorku i przyjąłem chrzest w imię Pana Jezusa w chińskim kościele,...

Odkrywanie tajemnicy sądu

Autorstwa Enhui, MalezjaNa imię mi Enhui, mam 46 lat. Mieszkam w Malezji i od 27 lat wierzę w Boga. W październiku 2015 roku przeniosłam...

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze