Wierzymy, że powrót Pana oznacza, że wierzący zostaną podniesienie bezpośrednio do królestwa niebieskiego, bo jest to napisane w Biblii: „Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem” (1Tes 4:17). Świadczycie, że Pan Jezus powrócił, więc dlaczego jesteśmy teraz na ziemi i nie jesteśmy jeszcze pochwyceni?

27 września 2019

Odpowiedź:

Opierając się na proroctwach wypowiedzianych przez Pana, powinniśmy mieć nadzieję, że On powróci. To najzwyklejszy sposób oczekiwania powrotu Pana. Kogo właściwie cytujesz? Czy cytujesz słowa Pana, czy słowa ludzi? „Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana”. Kto to powiedział? Czy to są słowa Pana Jezusa? Pan Jezus nigdy nie powiedział niczego podobnego. Duch Święty również niczego takiego nie powiedział. Słowa, w które wierzysz i cytujesz, to słowa Pawła. Czy słowa Pawła reprezentują słowa Pana Jezusa? Czy on może reprezentować Boga? Tylko Bóg zna odpowiedź na to pytanie. Jeśli my, zepsuci ludzie, ośmielamy się dokonywać ślepych interpretacji i sądów takich jak ten, to mamy poważny problem. Paweł nie był Chrystusem. Był jedynie zwykłym, zepsutym człowiekiem. Jego pisma pełne są ludzkich idei i wyobrażeń. Jego słowa nie są prawdą, więc nie możemy używać ich jako dowodu. Wszystkie dowody powinny opierać się na słowach Boga zawartych w Biblii. To jest zgodne z prawdą. Zgłębianie pochwycenia i wejścia do królestwa niebieskiego w oparciu o słowa ludzi zawarte w Biblii jest niewłaściwe. Zwłaszcza jeśli chodzi o słowa Pawła i nieopieranie się na słowach Pana Jezusa, ponieważ tylko słowa Pana Jezusa są prawdą. Tylko Jego słowa mają autorytet. Tylko Pan Jezus jest Chrystusem, Królem królestwa niebieskiego. Dlaczego nie poszukujesz prawdy oraz Bożej woli w słowach Pana Jezusa? Dlaczego w zamian używasz ludzkich słów jako podstawy dla swoich poszukiwań? Czy to jest zgodne z wolą Pana? Przez to jesteś skłonna podążać za tym, co ludzkie, iść swoją własną ścieżką. Bóg stworzył ludzkość z gliny na ziemi. Wyznaczył ludziom obowiązki na ziemi, dając im za zadanie zarządzanie całą resztą Jego ziemskiego stworzenia. Zażądał, aby byli Mu posłuszni, wielbili Go i oddawali mu cześć na ziemi, a miejscem ich przeznaczenia ustanowił ziemię, nie niebo. Ponadto Bóg powiedział nam dawno temu, że ustanowi swoje królestwo na ziemi. Zamieszka z nami, ludźmi, na ziemi, a ziemskie królestwa mają być przekształcone w królestwa pod władzą Chrystusa. Dlatego Boże królestwo ostatecznie zostanie ustanowione na ziemi, nie w niebie. Wielu ludzi ciągle oczekuje na zabranie do nieba. To ich własna koncepcja i wyobrażenie, ich własne wymyślne pragnienie. Wcale nie jest ono zgodne z prawdą ani faktem Bożego dzieła.

Sprawdźmy, co powiedział Pan Jezus: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie(Mt 6:9-10). Pan Jezus wyraźnie powiedział nam, że Boże królestwo jest na ziemi, a nie w niebie. Boża wola będzie wypełniona na ziemi tak jak w niebie. Czytajmy z Księgi Objawienia 21:2, 3: „A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga (…). Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem”. Przejdźmy do Księgi Objawienia 11:15: „Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków”. W tych proroctwach wspomniano, że: „przybytek Boga jest z ludźmi”, „(…) nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga”, „Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa”. To dowodzi, że Bóg zbuduje swoje królestwo na ziemi i zamieszka na niej razem z ludźmi. Królestwa świata staną się królestwami Chrystusa i będą trwać wiecznie. Jeśli będziemy wierzyć, że królestwo Boże jest w niebie, opierając się na naszych własnych przekonaniach i wyobrażeniach, oraz wierzyć, że gdy Pan nadejdzie, zabierze nas do nieba, to czyż Jego wcześniejsze słowa nie będą na próżno? W rzeczywistości ostatecznym skutkiem Bożego planu zarządzania w celu ocalenia ludzkości jest ustanowienie Bożego królestwa na ziemi. Bóg Wszechmogący – Chrystus dni ostatecznych – dokonuje swego dzieła osądzania i oczyszczania ludzkości, by utworzyć grupę zwycięzców na ziemi. Ci, którzy osiągną Boże zbawienie, zostaną udoskonaleni i staną się zwycięzcami, są tymi, którzy praktykują słowa Boga i podążają Jego drogą na ziemi. Oni są ludźmi Jego królestwa. Kiedy ci zwycięzcy zostaną już utworzeni, wola Boża będzie wypełniona na ziemi. Następnie królestwo Chrystusa zostanie ustanowione na ziemi, a Bóg zdobędzie pełną chwałę. Ostatecznie wypełni On proroctwa z Księgi Objawienia. Czy nadal te fakty są niejasne? Jakie miejsce Pan Jezus przygotował dla nas? On zarządził, że mamy urodzić się w dniach ostatecznych, spotkać się z Nim na ziemi, kiedy powróci, przyjąć Jego oczyszczenie i zostać udoskonalonymi oraz stać się zwycięzcami, abyśmy mogli wypełniać Bożą wolę, a wszystkie królestwa na ziemi zostaną przekształcone w królestwa Chrystusa. Taka jest wola Boża. Bóg przybywa na ziemię, ale my próbujemy dostać się na górę do nieba. Jeśli uniesie nas w przestworza, cóż, nie ma tam pożywienia ani miejsca do życia, w jaki sposób przetrwamy? Czy to wszystko nie są jedynie nasze przekonania i wyobrażenia? Czy Pan postąpiłby w ten sposób? Fakt, że mogliśmy tak pomyśleć pokazuje, że jesteśmy naprawdę dziecinni. Zachowujemy się, jakbyśmy mieli głowy w chmurach!

Dlatego Boże królestwo zostanie zbudowane na ziemi w dniach ostatecznych. Ostateczne miejsce przeznaczenia ludzkości będzie na ziemi, nie w niebie. Tak postanowił Bóg. Bóg Wszechmogący mówi: „Kiedy Bóg i człowiek razem wejdą do odpoczynku, będzie to oznaczało, że ludzkość została zbawiona i że szatan został zniszczony, że Boże dzieło w człowieku całkowicie się dokonało. Bóg nie będzie już więcej pracować nad ludźmi, a oni nie będą już żyć w królestwie szatana. Dlatego Bóg nie będzie już zajęty i człowiek nie będzie się już spieszył; Bóg i człowiek jednocześnie wejdą do odpoczynku. Bóg powróci na swoje pierwotne stanowisko, a każdy człowiek powróci na swoje miejsce. Są to miejsca, w których Bóg i człowiek będą przebywać po zakończeniu całego Bożego zarządzania. Bóg ma Boskie miejsce przebywania, a człowiek – ludzkie. Odpoczywając, Bóg będzie nadal prowadził całą ludzkość w jej życiu na ziemi. Będąc w światłości Bożej, człowiek będzie czcić jedynego prawdziwego Boga w niebie. Bóg już nie będzie żył wśród ludzi, a człowiek nie będzie mógł żyć z Bogiem w przeznaczonym Mu miejscu. Bóg i człowiek nie mogą żyć w tej samej sferze, ich dziedziny życia są odrębne. Bóg jest tym, który kieruje całą ludzkością, a cała ludzkość jest krystalizacją Bożego dzieła zarządzania. To ludzkość jest prowadzona; pod względem istoty ludzkość nie jest podobna do Boga. Odpoczynek oznacza powrót do pierwotnego miejsca. Dlatego kiedy Bóg odpoczywa, oznacza to, że Bóg wraca na swoje pierwotne miejsce. Nie będzie już żył na ziemi ani nie będzie przebywał wśród ludzi, by uczestniczyć w radości i cierpieniu. Kiedy ludzkość wchodzi do odpoczynku, oznacza to, że człowiek stał się prawdziwym stworzeniem; ludzkość na ziemi będzie czcić Boga i prowadzić normalne ludzkie życie. Ludzie nie będą już dłużej nieposłuszni Bogu i nie będą się Mu opierać; powrócą do pierwotnego życia Adama i Ewy. Są to odpowiednie dziedziny życia i miejsca przeznaczone Bogu i ludzkości, gdy wejdą do odpoczynku. Pokonanie szatana jest nieuniknionym wynikiem wojny między Bogiem i szatanem. W ten sposób Boże wejście do odpoczynku po zakończeniu Jego dzieła zarządzania oraz całkowite zbawienie człowieka i jego wejście do odpoczynku również staje się nieuniknionym wynikiem. Miejsce odpoczynku człowieka jest na ziemi, a Boże miejsce odpoczynku jest w niebie. Gdy człowiek będzie oddawać cześć Bogu podczas odpoczynku, będzie żyć na ziemi, a gdy odpoczywający Bóg będzie prowadził pozostałą część ludzkości, będzie prowadził ich z nieba, a nie z ziemi(Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Bóg Wszechmogący jasno powiedział nam, że kiedy Jego dzieło zarządzania zostanie ukończone, zarówno Bóg jak i człowiek osiągną stan odpoczynku. Boże miejsce odpoczynku jest w niebie, podczas gdy miejsce odpoczynku ludzkości jest wciąż na ziemi. To jest piękne miejsce przeznaczenia, które Bóg przygotował dla nas ludzi. To jest również Boże królestwo wypełnione na ziemi. Jeśli wierzymy w Boga od wielu lat, lecz wciąż nie potrafimy tego dostrzec, czy to oznacza, że nie rozumiemy prawdy zawartej w słowach Pana?

A czym naprawdę jest pochwycenie? Większość ludzi nie ma co do tego pewności. Tajemnica pochwycenia świętych została ujawniona wraz nadejściem Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: „Ludzie wyobrażają sobie, że »być pochwyconym« to znaczy zostać zabranym z niskiego do wysokiego miejsca. To poważny błąd. »Bycie pochwyconym« odnosi się do przeznaczenia, a potem wybrania przeze Mnie. Jest skierowane ku tym wszystkim, których przeznaczyłem i wybrałem. Ci, którzy uzyskali status pierworodnego syna, status synów lub ludu, wszyscy są tymi, którzy zostali pochwyceni. Jest to bardzo niezgodne z ludzkimi pojęciami. Ci, którzy mają udział w Moim domu w przyszłości, są wszystkimi, którzy zostali pochwyceni, aby być przede Mną. Jest to bezwzględna prawda, która nigdy się nie zmienia i której nikt nie może obalić. Jest to kontratak przeciwko szatanowi. Każdy, kogo przeznaczyłem, zostanie pochwycony, aby być przede Mną(Wypowiedzi Chrystusa na początku, rozdz. 104, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Słowa Boga Wszechmogącego są bardzo przejrzyste. „Zostać pochwyconym” nie oznacza zostać zabranym z ziemi w przestworza i spotkać Pana w obłokach. Nie oznacza to również zabrania do nieba. Znaczy to, że gdy Bóg powróci na ziemię, by głosić swe słowo i dokonywać swego dzieła, usłyszymy głos Boży i będziemy mogli podążać za Nim, i być posłuszni dokonywanemu przez Niego dziełu w dniach ostatecznych. Oto prawdziwe znaczenie bycia pochwyconym przed tron Boga. Wszyscy, którzy potrafią rozpoznać głos Pana, znaleźć prawdę w słowach Boga Wszechmogącego, przyjąć prawdę i powrócić do Boga Wszechmogącego, są pannami mądrymi. Są złotem, srebrem i szlachetnymi kamieniami, które zostały „skradzione” przez Pana i powróciły do Jego domu, ponieważ wszyscy oni są dobrzy i potrafią zrozumieć oraz zaakceptować prawdę. Potrafią zrozumieć głos Boga. Są tymi, którzy rzeczywiście dostąpili pochwycenia. Są zwycięzcami, którzy zostaną stworzeni, gdy Bóg dokona swego dzieła, potajemnie zstępując na ziemię w dniach ostatecznych. Odkąd Bóg Wszechmogący rozpoczął swe dzieło dni ostatecznych, coraz więcej ludzi, którzy naprawdę pragną ukazania się Boga, rozpoznaje Jego głos w słowach Boga Wszechmogącego. Jeden za drugim przyjmują Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych. Zostali pochwyceni przed tron Boga, aby spotkać się z Nim twarzą w twarz i przyjąć nawadniającą i odżywczą moc Jego słów. Oni dostąpili prawdziwego poznania Boga. Ich zepsute usposobienie zostało obmyte i zdołali urzeczywistnić prawdę obecną w słowach Bożych. Oni otrzymali już obfite Boże zbawienie. Ci ludzie już stali się zwycięzcami, przed nadejściem wielkich katastrof. Zostali pozyskani przez Boga, stali się jego pierwszym plonem. Ci, którzy trzymają się swoich własnych koncepcji i wyobrażeń i ślepo oczekują na przyjście Pana i zabranie ich do nieba, ci, którzy odrzucają Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych, są pannami głupimi. Są tymi, którzy zostaną porzuceni przez Boga. Ich przeznaczeniem jest cierpieć w katastrofach. Będą płakać i zgrzytać zębami. To fakt.

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Jak powinniśmy rozumieć pochwycenie? Używamy tego słowa, aby wyjaśnić, jak Bóg zbawia człowieka z tej sfery oraz spod tego panowania i umieszcza go w innej sferze oraz pod innym panowaniem. Gdy jednak ludzie myślą o pochwyceniu, zawsze wyobrażają je sobie jako uniesienie w powietrze. Czyż nie jest to błędne? Jeżeli na przykład urodziłeś się w zacofanej, odległej wiosce, a następnie wysłano cię do pracy w dużym mieście, opisalibyśmy to w ludzkim języku tak, że wskutek zamiany życia w odległej wiosce na życie i pracę w wielkim mieście jego status się podniósł. Czyż nie na tym polega znaczenie „podniesienia” statusu? Czy to podniesienie jest czymś innym od uniesienia w powietrze, które wyobraża sobie człowiek? Które z tych dwóch jest rzeczywistością? Pochwycenie odnosi się do podniesienia człowieka z jednej sfery i przeniesienia w inną – tym jest podniesienie! Takie poniesienie nie polega na uniesieniu w górę, ponad ziemię, ani na uniesieniu z ziemi w przestrzeń kosmiczną, nie ma ono takiego znaczenia, a raczej odnosi się do wzniesienia na jeszcze wyższy poziom, na jeszcze wyższe stanowisko, do jeszcze bardziej klasowego miejsca. Na tym polega podniesienie statusu. Na przykład pierwotnie byliśmy chłopami i robotnikami należącymi do najniższego poziomu skażonej ludzkości, nie posiadaliśmy żadnego statusu społecznego, ludzie nami gardzili, byliśmy poniżani i wykorzystywani oraz nie mieliśmy prawa zabierać głosu, a obecnie za jednym zamachem zostajemy wyniesieni jako ludzie Wieku Królestwa – czy nasz status się nie podniósł? Pierwotnie byliśmy skażoną ludzkością, najniższym poziomem ludzkości w ciemnym, złym świecie, a teraz nagle zostaliśmy pochwyceni i wznosimy się, aby być ludźmi Bożego Królestwa, ludźmi, którzy są obywatelami Wieku Królestwa. Jeśli jesteśmy wynoszeni, aby być ludźmi Wieku Królestwa, to czyż nie jest to pochwycenie? To jest prawdziwe pochwycenie. Cóż, niektórzy mówią: „Czy wciąż nie mieszkam w tym samym miejscu? Czy ciągle nie wykonuję tej samej pracy? Czy to, w co się ubieram, oraz to, co jem, nie pozostało takie samo? Dlaczego nie czuję, jakbym został uniesiony wysoko?” Tego, czy zostałeś pochwycony, nie można ocenić na podstawie tego, czy postrzegasz swoją pozycję jako wysoką, czy niską. Kiedy nadejdzie ten dzień, gdy ów fakt zostanie ujawniony, wówczas ci, o których sądziłeś, że zajmują wysoka pozycję, zostaną zniszczeni, a choć może ci się zdawać, że nic nie osiągnąłeś, ty będziesz tym, który przetrwa. Jak to wyjaśnisz? To znaczenie ludzi Królestwa jest prawdą. Nadejdzie dzień, gdy ten fakt zostanie potwierdzony. Wówczas powiesz: „O, rzeczywiście zostałem pochwycony, ale nie byłem tego świadom. Boże dzieło jest takie cudowne”. Jeśli ludzie nie mają prawdy, będą nieświadomi tego pochwycenia, będą się pławić w błogosławieństwach, nie wiedząc, jak bardzo są błogosławieni. Kiedy przyjdą wielkie katastrofy, Bóg będzie cię chronić i żadna z nich na ciebie nie spadnie. Czyż nie wyjaśnia to, że obecnie zostaliście już uniesieni w pochwyceniu, że jesteście Bożym ludem wybranym, ludźmi Wieku Królestwa? Czy nie tłumaczy to tej kwestii? Pewnego dnia uznacie, że „jest to fakt, mój status jest z pewnością inny. Choć ludzie w świecie wciąż uważają mnie za robotnika lub chłopa, to w Bożych oczach jestem osobą Wieku Królestwa. Naprawdę więc zostałem pochwycony i już cieszę się łaską pochwycenia”. Takie jest praktyczne znaczenie pochwycenia. Jeśli nie rozumiesz tego, co jest nazywane pochwyceniem i, polegając na własnej wyobraźni, wierzysz, że pochwycenie oznacza uniesienie w powietrze, to – cóż – czekaj na uniesienie w powietrze.

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze