Wciąż nie ustaliliśmy, czy królestwo Boże jest na ziemi, czy w niebie. Pan Jezus mawiał: „królestwo niebieskie przybliżyło się”, „królestwo niebieskie nadchodzi”. Jeśli to jest „królestwo niebieskie”, powinno być w niebie. Czemu ma być na ziemi?

02 sierpnia 2019

Odpowiedź: Powinniśmy wiedzieć, że „Niebo” zawsze odnosi się do Boga. „Królestwo niebieskie” to oczywiście królestwo Boże. Księga Objawienia mówi: „przybytek Boga jest z ludźmi,” „Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa”. To oznacza, że królestwo Boże powstanie na ziemi, a królestwa ziemskie będą Bożymi. Kiedy już stary świat zostanie zniszczony w wielkich katastrofach, nadejdzie Tysiącletnie Królestwo. Królestwa ziemi będą królestwami Pana i Jego Chrystusa. To właśnie wtedy wola Boża zostanie dokonana na ziemi tak jak i w niebie. I tak całkowicie spełni się proroctwo. Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię. Bóg stał się ciałem i dokonuje dzieła osądzania w dniach ostatecznych, by położyć kres temu złemu pokoleniu. Kto usłyszy głos Boga, zostanie pochwycony i postawiony przed Jego tronem, ten będzie zwycięzcą. Wówczas rozpoczną się wielkie katastrofy. Ci, którzy zostaną obmyci i zbawieni przez Boże dzieło w dniach ostatecznych, będą ludem Bożego królestwa. To wielkie błogosławieństwo móc przyjąć Boże dzieło w dniach ostatecznych. My, którzy możemy usłyszeć głos Boga i zostać wzniesieni przed Jego tron, będziemy obmyci poprzez sąd i skarcenie w postaci Jego słów, a nim nastąpią katastrofy, będziemy zwycięzcami, pierwocinami pozyskanymi przez Boga. I właśnie wtedy Bóg ześle na świat wielkie klęski i nieszczęścia. Wszyscy, którzy stawią opór Bogu i diabelscy niewierzący, zostaną zgładzeni w wielkiej katastrofie. A wszyscy obmyci i udoskonaleni otrzymają Bożą ochronę podczas tej katastrofy i przetrwają. Gdy Pan zstąpi na obłoku i się ukaże, Bóg przybędzie do swego królestwa na ziemi. Oto, czego Bóg wkrótce dokona. Jeśli my, wierzący, nie możemy sobie tego wyobrazić, czy nie jesteśmy ślepi? Ci, którzy tylko wpatrują się w niebo i czekają na Pana, który przybędzie wśród obłoków, będą płakać i zgrzytać zębami, kiedy On naprawdę powróci na jednym z nich. Tak, jak mówią proroctwa w Objawieniu: „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen(Obj 1:7). Ludzie, którzy nie usłyszą głosu Boga, nim nastąpią katastrofy, nie zostaną pochwyceni i postawieni przed Jego tronem, zostaną ukarani.

Najpierw Bóg stworzył człowieka na ziemi. Szatan deprawuje ludzkość, również na ziemi. Ostatecznie Bóg zbawi ludzkość, także na ziemi. Wszystko to zostaje dokonane na ziemi przed królestwem Chrystusa. Dlatego królestwo Boże powstanie na ziemi w dniach ostatecznych. Ostateczne miejsce przeznaczenia ludzkości będzie na ziemi, nie w niebie. Tak postanowił Bóg. Przeczytajmy fragment słów Boga Wszechmogącego: „Bóg powróci na swoje pierwotne stanowisko, a każdy człowiek powróci na swoje miejsce. Są to miejsca, w których Bóg i człowiek będą przebywać po zakończeniu całego Bożego zarządzania. Bóg ma Boskie miejsce przebywania, a człowiek – ludzkie. Odpoczywając, Bóg będzie nadal prowadził całą ludzkość w jej życiu na ziemi. Będąc w światłości Bożej, człowiek będzie czcić jedynego prawdziwego Boga w niebie. (…) Kiedy ludzkość wchodzi do odpoczynku, oznacza to, że człowiek stał się prawdziwym stworzeniem; ludzkość na ziemi będzie czcić Boga i prowadzić normalne ludzkie życie. Ludzie nie będą już dłużej nieposłuszni Bogu i nie będą się Mu opierać; powrócą do pierwotnego życia Adama i Ewy. Są to odpowiednie dziedziny życia i miejsca przeznaczone Bogu i ludzkości, gdy wejdą do odpoczynku. Pokonanie szatana jest nieuniknionym wynikiem wojny między Bogiem i szatanem. W ten sposób Boże wejście do odpoczynku po zakończeniu Jego dzieła zarządzania oraz całkowite zbawienie człowieka i jego wejście do odpoczynku również staje się nieuniknionym wynikiem. Miejsce odpoczynku człowieka jest na ziemi, a Boże miejsce odpoczynku jest w niebie. Gdy człowiek będzie oddawać cześć Bogu podczas odpoczynku, będzie żyć na ziemi, a gdy odpoczywający Bóg będzie prowadził pozostałą część ludzkości (…)(Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Bóg Wszechmogący jasno nam powiedział, że kiedy Jego dzieło zarządzania zostanie ukończone, Bóg i człowiek wejdą do odpoczynku. Boże miejsce odpoczynku jest w niebie, a miejsce odpoczynku ludzkości jest wciąż na ziemi. Bóg przygotował dla nas piękne miejsce przeznaczenia. To Boże królestwo na ziemi. Jeśli wierzymy w Boga, lecz nie potrafimy tego dostrzec, czy to nie oznacza, że nie rozumiemy prawdy albo słów Pana?

ze skryptu filmu pod tytułem „Przebudzenie ze snu”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze