Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 528

07 września 2020

Dla tych, którzy mają być udoskonaleni, ten etap dzieła polegający na tym, by dać się podbić, jest nieodzowny; dopiero wówczas, gdy człowiek został już podbity, może doświadczyć dzieła swego udoskonalenia. Jednak odgrywanie jedynie roli podbitego jest niewiele warte i nie sprawi, że będziesz nadawał się do tego, by Bóg się tobą posłużył. Nie będziesz wówczas miał jak odegrać swej roli w szerzeniu ewangelii, ponieważ nie dążysz do osiągnięcia życia ani nie dążysz do osiągnięcia zmian i odnowy samego siebie, przez co tak naprawdę nie masz żadnego doświadczenia życia. W czasie tego wykonywanego etapami dzieła pełniłeś niegdyś rolę posługującego i kontrastu, ale jeśli ostatecznie nie dążysz do tego, aby być Piotrem, i twoje dążenie nie przebiega ścieżką, na której Piotr został udoskonalony, to wówczas oczywiście nie doświadczysz zmian w swym usposobieniu. Jeśli jesteś kimś, kto dąży do tego, aby być udoskonalonym, to wówczas będziesz nieść świadectwo i powiesz: „W tym wykonywanym etapami dziele Bożym przyjąłem Boże dzieło karcenia i sądu, a choć znosiłem wielkie cierpienia, dowiedziałem się, jak Bóg doskonali człowieka; zyskałem dzieło, jakiego dokonał Bóg, posiadłem wiedzę o Jego sprawiedliwości, a Jego karcenie mnie zbawiło. Owładnęło mną Jego sprawiedliwe usposobienie i sprowadziło na mnie błogosławieństwa i łaskę, zaś Jego sąd i karcenie ochroniły mnie i oczyściły. Gdybym nie został skarcony i osądzony przez Boga i gdyby nie spadły na mnie surowe Jego słowa, nie mógłbym poznać Boga ani nie mógłbym zostać zbawiony. Dziś już rozumiem, że, jako stworzenie, człowiek nie tylko raduje się wszystkimi rzeczami stworzonymi przez Stwórcę, lecz, co ważniejsze, wszystkie stworzenia winny radować się sprawiedliwym usposobieniem Boga i radować się Jego sprawiedliwym sądem, ponieważ usposobienie Boga warte jest tego, by człowiek się nim radował. Jako stworzenie, które zostało skażone przez szatana, człowiek winien radować się ze sprawiedliwego usposobienia Boga. W Jego sprawiedliwym usposobieniu mieści się karcenie i sąd, a oprócz tego jest w nim wielka miłość. I choć nie jestem w stanie zyskać w dniu dzisiejszym pełni Bożej miłości, miałem dość szczęścia, aby ją ujrzeć, i zostałem w tym pobłogosławiony”. Oto droga, jaką kroczą ci, którzy doświadczają udoskonalenia, i wiedza, o której mówią. Ludzie ci są tacy sami jak Piotr; mają te same doświadczenia co on. Ludzie tacy to zarazem ci, którzy zyskali życie i posiedli prawdę. Jeśli człowiek doświadczać będzie do samego końca, w czasie sądu Bożego niechybnie zupełnie pozbędzie się wpływu szatana i zostanie pozyskany przez Boga.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Czy dążysz do tego, by zostać udoskonalonym przez Boga?

Jeżeli jesteś jednym z tych, którzy dążą do bycia udoskonalonym, to będziesz nieść świadectwo i powiesz:

„Na każdym etapie tego, co czyni Bóg, przyjąłem to dzieło karcenia i sądu. Mimo że wycierpiałem wiele, zyskałem Boże dzieło, poznałem Bożą sprawiedliwość i sposób, w jaki Bóg doskonali ludzi. Sprawiedliwego usposobienia Boga doznałem, dało mi to błogosławieństwa i łaskę. Boży sąd mnie zbawił, oczyścił i ochronił. Dzięki surowym słowom Boga, Jego karceniu i sądowi, ulegam zbawieniu i znam Boga”. Oto ścieżka, którą kroczą ci, którzy są doskonaleni, oto jest wiedza, o której prawią. Są ludźmi, którzy zyskali życie, podobnymi do Piotra, ludźmi, którzy posiadają Bożą prawdę. Kiedy wreszcie dojdą do końca tej drogi, dzięki karceniu i sądowi na pewno zostaną obmyci, całkowicie uwolnią się od wpływu szatana i zostaną pozyskani przez Boga.

„Dzisiaj zrozumiałem, że jako stworzenia Boże powinniśmy radować się nie tylko wszystkim, co stworzył Stwórca, lecz co ważniejsze, istoty, które On stworzył, radować powinny się sądem Boga i Jego sprawiedliwym usposobieniem. Boże usposobienie jest bowiem warte pochwały człowieka, a skażone stworzenia powinny docenić Jego sprawiedliwość. Jest sąd i karcenie, ale jest też wielka miłość. Choć nie mogę w pełni pozyskać Bożej miłości, to miałem szczęście ją ujrzeć”. Oto ścieżka, którą kroczą ci, którzy są doskonaleni, oto jest wiedza, o której prawią. Są ludźmi, którzy zyskali życie, podobnymi do Piotra, ludźmi, którzy posiadają Bożą prawdę. Kiedy wreszcie dojdą do końca tej drogi, dzięki karceniu i sądowi na pewno zostaną obmyci, całkowicie uwolnią się od wpływu szatana i zostaną pozyskani przez Boga.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze