Niesiecie świadectwo o tym, że Bóg Wszechmogący jest Bogiem wcielonym, który obecnie wykonuje swoje dzieło osądzania w dniach ostatecznych, ale duchowni i starsi mówią, że dzieło Boga Wszechmogącego jest w rzeczywistości dziełem człowieka, a ponadto wielu ludzi, którzy nie wierzą w Pana Jezusa, mówi też, że samo chrześcijaństwo jest tylko wiarą w człowieka. Nadal nie potrafimy rozeznać, jaka dokładnie jest różnica między dziełem Bożym a dziełem człowieka, dlatego prosimy, byście omówili z nami ten temat.

26 września 2019

Odpowiedź:

Dzieło Boże i dzieło człowieka z pewnością różnią się od siebie. Jeśli dokładnie się temu przyjrzymy, zauważymy to. Jeśli przeanalizujemy wypowiedzi i dzieło Pana Jezusa oraz wypowiedzi i dzieło apostołów, różnica stanie się aż nazbyt oczywista. Każde słowo wypowiedziane przez Pana Jezusa jest prawdą, wiąże się z wyższą władzą i objawia wiele tajemnic. Człowiek nie mógłby dokonać żadnej z tych rzeczy. Dlatego właśnie tylu ludzi podąża za Panem Jezusem. Apostołowie mogą wyłącznie szerzyć Ewangelię, świadczyć o Bogu i służyć Kościołowi. Ich możliwości są bardzo ograniczone. Różnica między dziełem Bożym a dziełem człowieka jest oczywista. Dlaczego więc tego nie widzimy? Jaka jest przyczyna? Ponieważ zdeprawowana ludzkość nie zna Boga i nie posiada żadnej prawdy. Skutkiem tego nie dostrzegamy różnicy między dziełem Bożym a dziełem człowieka i traktujemy dzieło Boga wcielonego jako dzieło człowieka. To sprawia, że dzieło człowieka, które podziwiamy i dzieło złych duchów oraz fałszywych Chrystusów i proroków traktujemy jako dzieło Boże, za którym należy podążać. To zejście z drogi prawdy, sprzeciwianie się Bogu, uznawane za kult człowieka oraz podążanie za szatanem. To poważna obraza usposobienia Boga, która zostanie przez Niego potępiona. Tacy ludzie stracą szansę na zbawienie. Dlatego więc wasze pytanie jest bardzo ważne dla osób zgłębiających drogę prawdy i dzieło Boże dni ostatecznych. Z zewnątrz dzieło Boga wcielonego i dzieło ludzi służących Bogu wygląda, jakby je wykonywał i przemawiał człowiek. Ale bardzo się od siebie różnią, jeśli chodzi o ich istotę i naturę. Dzisiaj Bóg Wszechmogący zstąpił i objawił wszystkie prawdy, tajemnice i różnice między dziełem Bożym a dziełem człowieka. Dopiero teraz posiadamy wiedzę i zdolność rozróżniania między dziełem Bożym i dziełem człowieka. Spójrzmy na słowa Boga Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący mówi: „Dzieło samego Boga obejmuje dzieło całej ludzkości, a także reprezentuje dzieło całej epoki. Oznacza to, że własne dzieło Boga reprezentuje ruch i kierunek całego dzieła Ducha Świętego, podczas gdy dzieło apostołów podąża za własnym dziełem Boga i nie przewodzi epoce, ani nie reprezentuje kierunku dzieła Ducha Świętego w całej epoce. Wykonują oni tylko dzieło, które powinien wykonywać człowiek, co wcale nie wiąże się z dziełem zarządzania. Własne dzieło Boga jest projektem w ramach dzieła zarządzania. Dzieło człowieka jest jedynie obowiązkiem ludzi, którymi Bóg się posługuje, i nie ma żadnego związku z zarządzaniem” („Dzieło Boga i dzieło człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Dzieło wcielonego Boga rozpoczyna nową erę, a ci, którzy kontynuują Jego dzieło, to ludzie, którymi On się posługuje. Dzieło wykonywane przez człowieka jest w całości służbą dla Boga w ciele i nie jest w stanie wyjść poza ten zakres. Gdyby Bóg wcielony nie przyszedł, aby wykonać swoje dzieło, człowiek nie byłby w stanie doprowadzić starego wieku do końca i nie byłby w stanie wprowadzić nowego wieku. Dzieło wykonywane przez człowieka leży jedynie w zakresie jego obowiązków, które są w ludzkiej mocy, i nie reprezentuje dzieła Bożego. Tylko Bóg może przyjść i wykonać dzieło, które powinien wykonać, a poza Nim nikt nie może wykonać tego dzieła w Jego imieniu. Mam na myśli oczywiście dzieło wcielenia” („Zepsuta ludzkość bardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Ten, który będzie wcieleniem Boga, powinien mieć w sobie istotę Boga i Ten, który będzie wcieleniem Boga, powinien być wyrazem Boga. Ponieważ Bóg stanie się ciałem, przyniesie dzieło, jakiego musi dokonać, i ponieważ Bóg stanie się ciałem, wyrazi, kim jest, a także będzie w stanie przynieść człowiekowi prawdę, obdarzyć człowieka życiem oraz pokazać mu drogę. Ciało, w którym brakuje istoty Boga, z pewnością nie będzie Jego inkarnacją – co do tego nie ma wątpliwości. (…)

(…) Słowa Boga wcielonego zapoczątkowują nowy wiek, prowadzą całą ludzkość, ujawniają tajemnice i wskazują człowiekowi kierunek podążania w nowym wieku. Oświecenie zyskiwane przez człowieka to tylko prosta praktyka lub wiedza. Nie jest ono w stanie poprowadzić całej ludzkości w nowy wiek ani odkryć tajemnicy Samego Boga. Ostatecznie Bóg jest przecież Bogiem, a człowiek – człowiekiem. Bóg posiada istotę boską, a człowiek posiada istotę ludzką” („Przedmowa” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

wcielony Bóg różni się zasadniczo od ludzi użytych przez Boga. Wcielony Bóg jest w stanie wykonać dzieło boskiej natury, podczas gdy ludzie użyci przez Boga nie są. Na początku każdego wieku, Duch Boży przemawia osobiście, by rozpocząć nową erę i wprowadzić człowieka w nowy początek. Kiedy kończy przemawiać, oznacza to, że Boże dzieło w Jego boskiej naturze zostało ukończone. Następnie, wszyscy ludzie podążają za tymi, których użył Bóg, i wkraczają w życiowe doświadczenie” („Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

To, co Bóg wyraża, jest tym, czym jest sam Bóg, i jest to poza zasięgiem człowieka, czyli poza zasięgiem jego myślenia. Wyraża On swoje dzieło przewodzenia całej ludzkości i nie jest to istotne dla szczegółów ludzkiego doświadczenia, ale dotyczy Jego zarządzania. Człowiek wyraża swoje doświadczenie, podczas gdy Bóg wyraża Swoją istotę – istota ta jest Jego nieodłącznym usposobieniem i jest poza zasięgiem człowieka. Doświadczenie człowieka jest jego widzeniem i wiedzą zdobytą w oparciu o Boski wyraz Jego istoty. Takie widzenie i wiedza nazywane są istotą człowieka. Wyraża się je na fundamencie wrodzonego usposobienia człowieka i jego faktycznego charakteru, stąd też nazywa się je istotą człowieka. (…) Słowa wypowiadane przez wcielone ciało Boże są bezpośrednim wyrazem Ducha Świętego i wyrażają dzieło, które zostało wykonane przez Ducha Świętego. Ciało tego nie doświadczyło ani nie widziało, ale nadal wyraża Jego istotę, ponieważ istotą ciała jest Duch i wyraża On działanie Ducha” („Dzieło Boga i dzieło człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Dzieło, które Bóg wykonuje, nie reprezentuje doświadczenia Jego ciała; dzieło, które wykonuje człowiek, reprezentuje doświadczenie człowieka. Każdy mówi o swych osobistych doświadczeniach. Bóg może wyrażać prawdę bezpośrednio, człowiek zaś może wyrażać odpowiadające jej doświadczenie, dopiero gdy jej doświadczy. Boże dzieło nie podlega żadnym regułom, ograniczeniom czasowym czy geograficznym. Bóg może wyrazić to, czym jest w każdej chwili i w każdym miejscu. Działa według swojego upodobania. Dzieło człowieka podlega warunkom i kontekstowi; w przeciwnym razie nie jest on w stanie działać ani wyrazić swojej wiedzy o Bogu czy swojego doświadczenia prawdy. Wystarczy porównać różnice między nimi, aby stwierdzić, czy jest to własne dzieło Boga, czy też dzieło człowieka” („Dzieło Boga i dzieło człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Gdyby człowiek miał wykonać to dzieło, byłoby ono zbyt ograniczone: Mogłoby ono doprowadzić człowieka do pewnego punktu, ale nie byłoby w stanie doprowadzić go do wiecznego celu. Człowiek nie jest w stanie decydować o własnym losie, a ponadto nie jest w stanie zagwarantować sobie perspektyw i celu w przyszłości. Dzieło wykonywane przez Boga jest jednak inne. Ponieważ stworzył człowieka, prowadzi go; ponieważ zbawia człowieka, wykona to w pełni i całkowicie go pozyska; ponieważ prowadzi człowieka, doprowadzi go do właściwego celu; a ponieważ stworzył człowieka i zarządza nim, musi wziąć odpowiedzialność za los i perspektywy człowieka. Właśnie to jest dziełem wykonywanym przez Stwórcę” („Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Słowa Boga Wszechmogącego jasno wyjaśniają różnicę między dziełem Boga a dziełem człowieka. Ponieważ istota Boga wcielonego i istota ludzi służących Bogu różnią się od siebie, ich dzieło jest również inne. Bóg wcielony może wyglądać jak zwykła, normalna osoba, ale w rzeczywistości jest Duchem Bożym w ludzkim ciele. Posiada więc boską istotę, autorytet, władzę, wszechmoc i mądrość. Poprzez swoje dzieło Bóg wcielony może wyrażać prawdę i sprawiedliwe usposobienie Boga oraz to, co ma i czym jest. Może również rozpocząć nową erę i zakończyć starą, objawić wszystkie tajemnice boskiego planu zarządzania i wyrazić boskie intencje i oczekiwania względem człowieka. Każde słowo płynące z ust Boga wcielonego jest prawdą i może dać życie człowiekowi, a także zmienić jego usposobienie. Dzieło Boga wcielonego może podbić i oczyścić człowieka, uchronić go przed wpływem szatana oraz doprowadzić ludzkość do pięknego miejsca przeznaczenia. Tego dzieła nie mógłby dokonać żaden człowiek. Dzieło Boga wcielonego jest dziełem samego Boga i nikt nie zdołałby Go w tym zastąpić. Z drugiej strony istotą sług bożych jest człowieczeństwo. Nie posiadają oni boskiej natury Chrystusa, nie mogą więc wyrazić prawd, Bożego usposobienia oraz tego, co Bóg ma i czym jest. Mogą tylko przekazywać własną wiedzę na temat słów Boga, opierając się na Jego wypowiedzi i dziele, lub mówić o własnych doświadczeniach i świadectwach. Ich wiedza i świadectwa są wyrazem ich własnego rozumienia słów Boga. Niezależnie od tego, jak głęboka jest ich wiedza i jak trafne ich słowa, nie można twierdzić, że to, co mówią jest prawdą ani tym bardziej słowami Boga. Dlatego nie może być życiem człowieka. Może go tylko wspierać, podbudowywać i pomagać mu, lecz nie jest w stanie go obmyć, zbawić czy udoskonalić. Dlatego sługa Boży nie jest w stanie wykonać dzieła Boga. Może tylko współgrać z Bogiem i wypełniać swój obowiązek.

Jeśli chodzi o różnicę między dziełem Boga i człowieka, możemy podać tu konkretny przykład, bardziej dla wszystkich zrozumiały. W Wieku Łaski Pan Jezus nauczał: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Odsłonił w ten sposób tajemnice królestwa niebieskiego. I został ukrzyżowany jako ofiara za grzechy człowieka. Sprawił, że człowiek mógł wyznać grzechy, okazać skruchę, zostać rozgrzeszonym i dzięki temu nie być przeklętym; że człowiek mógł modlić się do Boga, obcować z nim, cieszyć się Jego łaską i prawdami oraz ujrzeć Jego litościwe i miłosierne usposobienie. Dzieło Pana Jezusa rozpoczęło Wiek Łaski i zakończyło Wiek Prawa. To część dzieła Bożego w Wieku Łaski. Po tym, jak Pan Jezus zakończył swoje dzieło, Jego apostołowie poprowadzili lud wybrany przez Boga, by doświadczył słów Pana Jezusa i je praktykował, opierając się na Jego wypowiedzi i dziele, dając świadectwo Jego zbawieniu i głosząc ewangelię na temat odkupienia całej ludzkości. To dzieło apostołów w Wieku Łaski oraz dzieło sług Bożych. Pozwala nam ono dostrzec różnicę między dziełem Pana Jezusa a dziełem apostołów. Wcielony Bóg Wszechmogący dni ostatecznych wyraził prawdy, by obmyć i zbawić ludzkość oraz wyjawił tajemnice boskiego planu zarządzania liczącego 6000 lat, poprzez dzieło osądzania, zaczynając od Domu Bożego. Ocala w ten sposób ludzkość od deprawującego wpływu szatana i sprawia, że człowiek dostrzega prawe, majestatyczne i gniewne usposobienie Boga. Dzięki temu skażona ludzkość może uwolnić się od grzechu, dostąpić obmycia i zostać pozyskana przez Boga. Dzieło Boga Wszechmogącego rozpoczęło Wiek Królestwa i zakończyło Wiek Łaski. Oto dzieło Boże Wieku Królestwa. Dzieło sługi Bożego, opierające się na dziele i słowach Boga Wszechmogącego, poi i prowadzi wybrany lud Boży. Pomaga mu dostrzec rzeczywistość słów Boga, wejść na właściwą ścieżkę prowadzącą ku wierze w Boga oraz głosić i dawać świadectwo ewangelii Boga Wszechmogącego o nadejściu królestwa. Oto dzieło sługi Bożego w Wieku Królestwa. Pozwala nam to dostrzec, że dzieło Boga, który dwa razy stał się ciałem, zaczyna i kończy pewien wiek. Jest nastawione na całą ludzkość i stanowi etap kończący boski plan zarządzania. To dzieło zbawienia i ocalenia ludzkości. Dzieło Boga dokonane, gdy dwa razy stał się ciałem, potwierdza, że tylko Bóg może wyrazić prawdę, by obmyć i zbawić ludzkość. Żaden człowiek nie może dokonać dzieła Boga. Tylko Bóg wcielony może go dokonać. A więc gdy Bóg dwa razy stał się ciałem, zaświadczył, że tylko Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Oprócz Boga, który stał się ciałem, nikt nie może wykonać Jego dzieła. Nikt inny nie może rozpocząć nowego wieku ani zakończyć starego, tym bardziej zbawić ludzkości. Dzieło sług Bożych może tylko współgrać z dziełem Bożym, prowadzić wybrany lud Boży i wypełnić obowiązek człowieka. Niezależnie od tego, ile lat ktoś służył, ile wypowiedział słów i jak wielkie wydaje się jego dzieło, pozostaje ono dziełem człowieka. To fakt. To główna różnica między dziełem Boga wcielonego a dziełem sługi Bożego.

Słowa Boga Wszechmogącego uzmysłowiły nam istotną różnicę między dziełem Boga a człowieka. Teraz już wiemy, że gdy Bóg wcielony wykonuje Swoje dzieło, może wyrażać prawdy, Boże usposobienie i wszystko, co Bóg ma i czym jest. Jeśli doświadczymy dzieła Bożego, będziemy w stanie jeszcze lepiej pojąć prawdę, święte i prawe usposobienie Boga, jego naturę, intencje i metody zbawienia ludzkości oraz miłość Boga do ludzi. Jednocześnie zrozumiemy istotę i naturę deprawacji człowieka przez szatana. W ten sposób możemy się oczyścić i zmienić, stać się posłusznymi i bojaźliwymi w stosunku do Boga i osiągnąć zbawienie. Jednakże dzieło człowieka i Boga całkowicie się od siebie różnią. Ponieważ człowiek nie może wyrazić prawdy, lecz mówić tylko o swoim doświadczeniu i znajomości słów Boga, to nawet jeśli mówi zgodnie z prawdą, może tylko prowadzić i wspierać lud wybrany przez Boga. Jeśli człowiek jest więc uznany przez Boga, może, czyniąc swoje dzieło, co najwyżej współgrać z dziełem Bożym i wypełniać swój obowiązek. Ale jeśli nie jest to sługa Boży i nie towarzyszy mu Duch Święty, to jest tylko osobą, która wychwala ludzkie dary i talenty. Nawet jeśli objaśnia Biblię, wychwala zawarte w niej słowa człowieka, umniejszając znaczenie słów Boga i zastępując je innymi. Dzieło tych ludzi to dzieło faryzeuszy i oznacza sprzeciwianie się Bogu. Dzieło człowieka może oznaczać jedną z tych dwóch sytuacji. Tak czy inaczej, największą różnicą między dziełem człowieka i Boga jest następująca: dzieło człowieka nie jest w stanie obmyć i zbawić ludzi. Natomiast dzieło Boga wyraża prawdę, oczyszcza i zbawia człowieka. To fakt. Rozmawiamy głównie o różnicy między dziełem Bożym a dziełem sług Bożych. Dzieło przywódców religijnych, którzy nie są sługami Bożymi, to inna sprawa.

Jeżeli dzieło Boże i dzieło człowieka tak bardzo różnią się od siebie, czemu jednocześnie wierzymy w Boga i podążamy za człowiekiem? Dlaczego wciąż jest tylu ludzi, którzy traktują dzieło tych, których czczą, czyli sławnych osobowości duchowych i przywódców religijnych, jako dzieło Boga? Dlaczego nadal istnieją ludzie, którzy traktują oszustwo fałszywych Chrystusów i złych duchów jako dzieło Boga? Dzieje się tak, gdyż nie posiadamy prawdy i nie potrafimy rozróżnić między dziełem Boga a człowieka. Nie znamy istoty Boga wcielonego i istoty człowieka i nie wiemy, jak rozpoznać, co jest prawdą, a co tylko się z nią zgadza. Nie odróżniamy głosu Boga od słów człowieka. Zostaliśmy zdeprawowani przez szatana i czcimy wiedzę i talenty. Dlatego bardzo łatwo traktować wiedzę biblijną, doktryny religijne i teorie teologiczne, które pochodzą od człowieka, jako prawdę. Przyjmowanie tych rzeczy, które nie należą do prawdy i pochodzą od człowieka, może poszerzyć naszą wiedzę, ale nie wypełnia naszego życia. Nie pomoże nam poznać Boga i się go bać. To niezaprzeczalny fakt. Więc niezależnie od tego, ile człowiek dokona, ile słów wypowie, jak długo służy i jak wspaniałe jest jego dzieło, nie zdoła obmyć i zbawić ludzkości. Życie człowieka nie ulegnie zmianie. To ukazuje, że dzieło człowieka nie może zastąpić dzieła Boga. Tylko dzieło Boga może zbawić człowieka. Nieważne, jak krótki jest okres dzieła Boga i jak skromne słowa, które wypowiada. Nadal może to rozpocząć i zakończyć pewien wiek oraz doprowadzić do odkupienia i zbawienia ludzkości. To oczywista różnica między dziełem Boga a dziełem człowieka. Tylko gdy zrozumiemy różnicę między dziełem Boga a dziełem człowieka, przestaniemy ślepo czcić człowieka i podążać za nim. Będziemy umieli rozpoznać i odrzucić oszustwo fałszywych Chrystusów i antychrystów. W ten sposób będziemy mogli przyjąć dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych, zostać osądzonymi i oczyszczonymi, by dostąpić zbawienia. Jeśli człowiek nie odróżnia dzieła Boga od dzieła człowieka, nie będzie w stanie uwolnić się od oszustwa i kontroli fałszywych Chrystusów i antychrystów. Wtedy tylko teoretycznie wierzymy w Boga, a w rzeczywistości czcimy człowieka, podążamy za nim i czcimy bóstwa. To opieranie się Bogu i zdrada Boga. Jeśli nie dostrzeżemy błędów naszego postępowania, ostatecznie zostaniemy przeklęci i oddaleni przez Boga za obrazę jego usposobienia.

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Jeżeli nie będziemy umieli odróżnić dzieła Boga od dzieła człowieka, czy dzieła ludzi, którymi posługuje się Bóg, od dzieła obłudnych faryzeuszy, będziemy skłonni wielbić ludzi oraz podążać za nimi i łatwo zboczymy z prawdziwej drogi. Jak wówczas, gdy przyszedł Pan Jezus, by dokonać swego dzieła, a naród wybrany, wyznawcy judaizmu, nie podążyli za Nim, ale słuchali obłudnych faryzeuszy. W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący dokona dzieła osądzania. W świecie religii, pastorzy i przywódcy, współcześni faryzeusze, zwodzą, powstrzymują i ograniczają wielu ludzi, prowadząc ich do porzucenia Chrystusa dni ostatecznych. Jest to ważna lekcja, którą musimy odrobić. Aby podążyć za Bogiem, musimy być w stanie rozpoznać oblicze przywódców religijnych. Są to pełni hipokryzji faryzeusze. Wykorzystując swoje dary i talenty, interpretują Biblię zgodnie z własnymi pojęciami, wyobrażeniami oraz logiką. Nauczają tak naprawdę teorii teologicznych i wiedzy biblijnej. Skupiają się na interpretacji i głoszeniu ludzkich słów w Biblii, zamiast wywyższać słowa Boga i dawać im świadectwo. Ludzkimi słowami zastępują słowa Pana Jezusa, czyniąc z niego zwykłego figuranta. Takie dzieło jest całkowicie sprzeczne z wolą Boga. To samo sedno sprzeciwu faryzeuszy wobec Boga. Ludzie religijni często ulegają przywództwu faryzeuszy i ślepo za nim podążają. Choć wierzą w Boga od lat, nigdy nie osiągają prawdy ani życia. W najlepszym razie zdobywają wiedzę o Biblii i teoriach teologicznych. Stają się coraz bardziej aroganccy, zadufani w sobie, pogardliwi w usposobieniu, pozbawieni szacunku dla Boga. Stopniowo Bóg traci pozycję w ich sercach i nieświadomie wkraczają na drogę faryzeuszy, sprzeciwiając się Bogu. Wielu przywódców religijnych i dostojników kościoła wyrywa fragmenty Biblii z kontekstu i błędnie interpretuje, szerząc herezje i oszustwa zgodne z ludzkimi pojęciami i wyobrażeniami oraz zaspokajając swoje ambicje i pragnienia służące zwodzeniu, zniewoleniu i manipulowaniu ludźmi. Wielu ludzi traktuje te herezje i kłamstwa tak, jakby były słowem Bożym i prawdą. W ten sposób zbaczają na złą drogę. Ci przywódcy religijni i tak zwani dostojnicy są właśnie antychrystami, których Bóg obnaża poprzez swe dzieło sądu w dniach ostatecznych. Fakty te wystarczająco dowodzą, że dzieło tak zwanych przywódców religijnych i przewodników duchowych nie pochodzi od dzieła Ducha Świętego. Jest to jedynie dzieło faryzeuszy i antychrystów, którzy nas oszukują i nam szkodzą. Wszyscy oni sprzeciwiają się Bogu i Go zdradzają. To oni pragną ponownie ukrzyżować Boga i zostali przez Niego przeklęci!

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Istnieją trzy główne różnice pomiędzy dziełem Boga oraz dziełem człowieka. Pierwsza różnica polega na tym, że dzieło Boga obejmuje rozpoczynanie i kończenie wieków. Zatem Jego dzieło jest nakierowane na całą rasę ludzką. Nie stawia sobie za cel tylko jednego kraju, jednej rasy ludzi czy pewnej grupy osób. Jest dla całej rasy ludzkiej. Całe Boże dzieło nieuchronnie wpływa na całą rasę ludzką. Na tym polega największa różnica pomiędzy dziełem Boga a dziełem człowieka. W trakcie Wieku Łaski Bóg wcielony jako Pan Jezus wykonywał etap dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego. Po tym, jak został On przybity do krzyża, wypełniając dzieło odkupienia, Duch Święty zaczął prowadzić Bożych ludzi wybranych do niesienia świadectwa o Panu Jezusie i w końcu rozprzestrzenił swe dzieło pośród całej rasy ludzkiej. Ewangelia odkupienia Pana Jezusa została więc rozgłoszona aż po krańce ziemi – co udowadnia, że było to dzieło Boga. Jeśli byłoby dziełem człowieka, zdecydowanie nie dotarłoby po krańce ziemi. Dwa tysiące lat oddzielało Wiek Łaski i Wiek Królestwa. Przez te dwa tysiące lat nie widziano nikogo, kto byłby w stanie wykonać dzieło rozpoczęcia nowego wieku. Ponadto nie było nikogo, kto byłby w stanie wykonać jakiś rodzaj szczególnego dzieła, które by się rozprzestrzeniło we wszystkich narodach świata. Nie było takich przypadków, aż Bóg stał się ciałem w dniach ostatecznych, aby wypełnić dzieło sądu i karcenia. Etap pilotażowy Bożego dzieła już był sukcesem w Chinach – Boży wspaniały projekt został już dopełniony, a Jego dzieło zaczęło się rozprzestrzeniać we wszystkich zakątkach kuli ziemskiej. W ten sposób możemy dodatkowo stwierdzić, że całe Boże dzieło jest nakierowane na cały rodzaj ludzki. Bóg zaczyna dzieło na próbę w jakimś kraju, a następnie, gdy osiągnie ono sukces, Boże dzieło zaczyna się rozszerzać, aby objąć cały rodzaj ludzki. To jest największa różnica pomiędzy dziełem Boga a dziełem człowieka…

Druga różnica pomiędzy dziełem Boga a dziełem człowieka polega na tym, że Boże dzieło wyraża to, czym Bóg jest. Jest pełną reprezentacją Bożego usposobienia. Wszystko, co Bóg wyraża, jest całkowicie prawdą, drogą oraz życiem. Wszyscy, którzy doświadczają Bożego dzieła, rozpoznają Bożą sprawiedliwość, świętość, wszechmoc, mądrość, wspaniałość oraz to, że jest On niezgłębiony. To, co wyraża dzieło człowieka, to ludzkie doświadczenie oraz zrozumienie – reprezentuje ono ludzkie człowieczeństwo. Bez względu na to, ile z dzieła człowiek wykonuje lub jak wspaniałe ono jest, żadna jego cząstka nie może być prawdą. Może być to wyłącznie ludzkie zrozumienie lub doświadczenie prawdy – absolutnie nie można powiedzieć, że jest to w pełni prawda lub że reprezentuje ono prawdę…

Trzeci aspekt różnic pomiędzy dziełem Boga a dziełem człowieka polega na tym, że Boże dzieło ma moc umożliwiającą podbój ludzi, zmianę ludzi, przemianę ich usposobienia oraz uwolnienie ich od wpływu szatana. Bez względu na to, ile doświadczenia oraz zrozumienia człowiek ma z Bożego słowa, jego dzieło nie może zbawić ludzi. Ponadto nie jest ono w stanie zmienić usposobienia innego człowieka. To dlatego, że słowo Boga jest prawdą, a tylko prawda może stać się życiem człowieka. Słowo człowieka jest – w najlepszym wypadku – zrozumieniem, które jest zgodne z prawdą. Może tylko tymczasowo pomóc oraz wykształcić innych, ale nie może być czyimś życiem. Dlatego Boże dzieło może zbawić człowieka, a dzieło człowieka nie jest w stanie zapewnić zbawienia nikomu. Boże dzieło może przemienić ludzkie usposobienie, podczas gdy dzieło człowieka nie jest w stanie zmienić niczyjego usposobienia. Wszyscy ci, którzy mają doświadczenie, mogą zobaczyć to jasno. Zasadniczo, bez względu na to, ile dzieła Ducha Świętego ma dana osoba, nawet jeśli pracowała wśród ludzi od wielu lat – jej dzieło nie może osiągnąć zmiany ich usposobienia. Nie ma ono zdolności sprawienia, by ludzie zdobyli pełne, prawdziwe zbawienie. To jest absolutna prawda. Tylko Boże dzieło może tego dokonać. Jeśli człowiek, w ramach swego doświadczenia oraz dążenia do prawdy, działa dobrze, to będzie w stanie otrzymać dzieło Ducha Świętego oraz osiągnie zmianę swego usposobienia życiowego. Osiągnie prawdziwe zrozumienie swej skażonej istoty. Ostatecznie będzie w stanie uwolnić się od wpływów szatana oraz pozyskać zbawienie od Boga. To jest największa różnica pomiędzy dziełem Boga a dziełem człowieka.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Największa różnica pomiędzy dziełem Boga a dziełem człowieka polega na tym, że Bóg jest w stanie rozpoczynać oraz kończyć wieki. Jest to dzieło, które może wykonać tylko sam Bóg, natomiast nie mogą go wykonać ludzie. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że ludzie nie posiadają prawdy i nie są prawdą. Tylko Bóg nią jest. Bez względu na to, jak dokładnie słowa ludzi dopasowują się do prawdy, w jak wzniosły sposób nauczają lub jak wiele rozumieją, jest to jedynie niewielkie doświadczenie oraz poznanie słów Boga i prawdy; jest to tylko coś ograniczonego, co ludzie zdobyli, doświadczając Bożego dzieła. Nie jest to właściwa prawda. Zatem bez względu na to, jak dużo prawdy ktoś rozumie, nie jest on w stanie wykonywać dzieła rozpoczynania oraz kończenia wieków. Wynika to z samej istoty człowieka…

Wszystko to, co człowiek ma i czym jest, a także jego człowieczeństwo, nieważne, jak wzniosłe czy dobre, są czymś ograniczonym, co powinno się posiadać w ramach zwykłego człowieczeństwa. Po prostu nie da się tego porównać z tym, co ma Bóg i czym On jest, ani z rzeczywistością prawdy, którą Bóg wyraża. Jest to różnica pomiędzy niebem i ziemią. Człowiek nie może więc wykonywać dzieła Bożego… Bez względu na to, jak wielką pracę wykonujesz, ile lat pracujesz i pracujesz więcej lat od Boga wcielonego, jak dużo więcej słów wypowiedziałeś od Niego – wyrażasz jedynie to, co człowiek ma i czym on jest. Jest to tylko mały fragment ludzkiego doświadczenia i poznania Bożych słów oraz prawdy. Nie może być to samym życiem danej osoby. Więc bez względu na to, ile kazań ktoś wygłasza, bez względu na to, za jak głębokie uznają te kazania inni ludzie, i nieważne, ile pracy wykonują – nic, co wyraża, nie posiada prawdy i nie jest najwłaściwszym wyrazem prawdy, a tym bardziej nie może to poprowadzić całej ludzkości naprzód. Nawet jeśli czyjeś słowa zawierają oświecenie i iluminację Ducha Świętego, to mogą podbudować i zaopatrzyć ludzi jedynie w niewielkim stopniu. Jedyne, co mogą zrobić, to trochę pomóc ludziom przez pewien czas, ale nie więcej. Tyle można osiągnąć poprzez dzieło człowieka. Dlaczego zatem dzieło człowieka nie może osiągnąć takich samych rezultatów jak dzieło Boga? Dlatego, że istotą człowieka nie jest prawda. Istota człowieka posiada jedynie pewne elementy, które zwykłe człowieczeństwo ma i którymi jest. Jest ono niezwykle dalekie od tego, co Bóg ma i czym jest, niezwykle dalekie od prawdy, którą Bóg wyraża. Innymi słowy, jeśli człowiek odejdzie od Bożego dzieła, a Duch Święty przestanie działać, to dzieło człowieka będzie przynosiło coraz mniej korzyści innym, a ludzie stopniowo tracić będą ścieżkę. Jest kilka oczywistych wyników, które może osiągnąć jedynie dzieło Boga, a których dzieło ludzkie osiągnąć nie może nigdy: cokolwiek człowiek czyni, nie może to przemienić ludzkiego usposobienia życiowego; cokolwiek człowiek czyni, nie może to pozwolić ludziom naprawdę poznać Boga lub uczynić ich czystymi. Absolutnie nie da się temu zaprzeczyć. Niektórzy mówią: „Jest tak, ponieważ pracują dopiero od niedawna”. To po prostu nieprawda. Nawet długi okres czasu nie załatwi sprawy. Czy dzieło człowieka może umożliwić człowiekowi zdobycie poznania Boga? Nieważne, ile lat prowadzisz innych, nie możesz ich doprowadzić do poznania Boga. Rozważmy kilka przykładów. Czy praca Pawła może pozwolić ludziom poznać Boga? Czy wszystkie te listy apostołów w Nowym Testamencie mogą pozwolić ludziom poznać Boga? Czy praca wielu proroków oraz sług Boga ze Starego Testamentu jest w stanie pozwolić ludziom poznać Boga? Żadne z powyższych nie może tego dokonać. Rezultaty, które mogą zostać osiągnięte przez dzieło człowieka, są niezwykle ograniczone. Wszystko, co mogą zrobić, to zachować okres Bożego dzieła… Dzieło człowieka nie może pomóc człowiekowi w poznaniu Boga. Dzieło człowieka nie może zmienić usposobienia człowieka i nie może ono pomóc ludziom w osiągnięciu obmycia. Oto jest dowód. A co z Bożym dziełem podczas dni ostatecznych? Jest coraz więcej świadectw wybranych ludzi Boga, którzy doświadczają Bożego dzieła. Tylu ludzi zostało podbitych i odrzuciło wszystko, by podążać za Bogiem. Tylu ludzi niosło donośne świadectwo i tylu ludzi napisało artykuły stanowiące świadectwo ich własnych doświadczeń. Są wszelkie rodzaje świadectw. Niektórzy ludzie, którzy doświadczali Bożego dzieła przez osiem lub dziesięć lat, przedstawiają takie wspaniałe świadectwa. Niektórzy przedstawiają je po okresie zaledwie od trzech do pięciu lat. Jeśli ci ludzie, którzy pozyskali jakieś świadectwo, mieliby mieć dziesięć lub dwadzieścia lat doświadczeń więcej, jakiego rodzaju świadectwo by przedstawili? Czy byłoby jeszcze bardziej donośne i chwalebne? Czy właśnie to osiąga się poprzez Boże dzieło? Jest to rezultat ledwie dekady Bożego dzieła, który przewyższa rezultaty stulecia lub tysiąclecia dzieła człowieka. Co to pokazuje? Że jedynie dzieło Boga może osiągnąć zbawienie, przemienienie oraz udoskonalenie człowieka, podczas gdy dzieło człowieka nie może osiągnąć takich rezultatów niezależnie od tego, jak długo by trwało. Jaki rezultat może ostatecznie przynieść dzieło człowieka? Jedynie taki, że inni będą go podziwiać, popierać oraz naśladować. W najlepszym przypadku ludzie mogą zachowywać się trochę lepiej – i tyle. Nie można uzyskać zmiany ich usposobienia życiowego, nie da się osiągnąć podporządkowania się Bogu oraz poznania Boga, nie da się zdobyć bojaźni Bożej i unikania zła, nie można zyskać widzenia Boga poprzez prawdziwe obmywanie. Nie da się osiągnąć rezultatów w żadnym z tych głównych aspektów.

Jeden z aspektów Bożego dzieła polega na tym, że możemy poprzez nie odkryć, co Bóg ma i czym jest, zobaczyć Boże usposobienie oraz poznać Jego mądrość i wszechmoc. Jest to coś, co można osiągnąć bezpośrednio poprzez Boże słowa. Kolejny aspekt polega na tym, że Boże słowo może być życiem człowieka. Kiedy mamy prawdziwe doświadczenie oraz zrozumienie Bożego słowa, rozwinie się w nas serce szanowania Boga z bojaźnią i będziemy wówczas w stanie ciągle przyjmować zaopatrującą żywą wodę Jego słowa i w miarę jak zakorzenia się ono w nas, będziemy w stanie urzeczywistniać świadectwo, którego nieustannie wymaga od nas Bóg. Oznacza to, że Jego słowo stanie się samym naszym życiem. Słowo Boże to niewyczerpane i nieograniczone źródło życia. A co z dziełem człowieka? Nieważne, jak poprawne są słowa człowieka lub jak bardzo są zgodne z prawdą – nie mogą służyć innym za samo życie. Mogą tylko przynieść chwilową pomoc i pouczenie. Teraz to widzicie, prawda? Czyż nie jest to różnica pomiędzy dziełem człowieka i dziełem Boga? Chodzi o to, że człowiek wyraża tylko to, czym on jest, a Bóg wyraża wszystko, czym On jest. Wszystko, co człowiek może zrobić, to przynieść trochę korzyści i pouczenia innym, podczas gdy to, co Bóg przynosi człowiekowi, to wieczne zaopatrzenie na życie – różnice są tak wyraźne. Jeśli odejdziemy od człowieka, to możemy dalej trwać, natomiast bez Bożego słowa stracilibyśmy źródło życia. Dlatego Bóg powiedział: „Chrystus jest prawdą, drogą i życiem”. Boże słowa są naszym skarbem, naszą życiodajną krwią i są niezbędne dla wszystkich. Mając Boże słowa, nasze życie ma kierunek i cel, a my posiadamy zaopatrzenie życia oraz zasady życia.

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze