Imię Boga w każdym wieku nie reprezentuje Jego całości, to jakie jest znaczenie Jego imion w każdym wieku?

09 sierpnia 2019

Odpowiedź: Zadałaś bardzo ważne pytanie. Dziś Bóg Wszechmogący daje nam odpowiedź na to pytanie. Bóg Wszechmogący mówi: „»Jahwe« to imię, które przybrałem w trakcie Mojego dzieła w Izraelu i oznacza ono Boga Izraelitów (narodu wybranego przez Boga), który może litować się nad człowiekiem, przeklinać go i kierować jego życiem. Imię to oznacza Boga posiadającego wielką moc i przepełnionego mądrością. »Jezus« to Emmanuel i oznacza ofiarę za grzechy pełną miłości, współczucia oraz zbawiającą człowieka. Wykonał On dzieło Wieku Łaski, a także reprezentuje go i może być przedstawicielem tylko jednej części planu zarządzania. Oznacza to, że tylko Jahwe jest Bogiem narodu wybranego – Izraela, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba, Bogiem Mojżesza i Bogiem wszystkich ludzi Izraela. Dlatego w obecnym wieku wszyscy Izraelici, poza Żydami, wielbią Jahwe. Składają Mu ofiary na ołtarzu i służą Mu, nosząc szaty kapłanów w świątyni. To, co jest ich nadzieją, to ponowne pojawienie się Jahwe. Jedynie Jezus jest Odkupicielem rodzaju ludzkiego. Jest On ofiarą za grzechy, która odkupiła ludzkość z grzechu. Oznacza to, że imię Jezusa pochodzi z Wieku Łaski i istniało z powodu dzieła odkupienia w Wieku Łaski. Imię Jezusa istniało po to, by pozwolić ludziom Wieku Łaski narodzić się ponownie oraz być zbawionymi i jest to szczególne imię służące odkupieniu całej ludzkości. Dlatego imię Jezusa reprezentuje dzieło odkupienia i oznacza Wiek Łaski. Imię Jahwe to szczególne imię dla ludzi Izraela, którzy żyli pod prawem. W każdym okresie i na każdym etapie dzieła, Moje imię nie jest bezpodstawne, lecz niesie znaczenie reprezentacyjne: każde imię reprezentuje jeden wiek. »Jahwe« reprezentuje Wiek Prawa i ma wymiar honorowy dla Boga czczonego przez lud Izraela. »Jezus« reprezentuje Wiek Łaski i jest to imię Boga wszystkich osób odkupionych podczas Wieku Łaski. Jeśli w trakcie dni ostatecznych człowiek wciąż pragnie przybycia Jezusa Zbawiciela i wciąż oczekuje, że nadejdzie On z takim wizerunkiem, jaki nosił w Judei, wówczas cały sześciotysięczny plan zarządzania zatrzyma się w Wieku Odkupienia i nie będzie w stanie pójść ani o krok dalej. Co więcej, dni ostateczne nigdy by nie nadeszły, a okres ten nigdy nie dobiegłby końca. Dzieje się tak, ponieważ Jezus Zbawiciel służył jedynie odkupieniu i zbawieniu człowieka. Przyjąłem imię Jezus ze względu na wszystkich grzeszników w Wieku Łaski i nie jest to imię, pod którym doprowadzę cały gatunek ludzki do końca” („Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Dzięki słowom Boga zrozumieliśmy znaczenie Jego imion w każdym wieku. W Wieku Prawa Jego imię brzmiało „Jahwe” i reprezentowało to, co On okazywał wówczas ludzkości: majestat, gniew, przekleństwo i łaskę. Później Bóg, znany jako Jahwe, rozpoczął dzieło Wieku Prawa. Sformułował prawa i oficjalnie poprowadził ludzkość w jej życiu na Ziemi. Zażądał, by ludzie przestrzegali praw, wielbili Go i oddawali Mu cześć. Tych, którzy byli prawi, błogosławił i obdarzał łaską. Kto prawo naruszał, był kamienowany lub palony ogniem z niebios. Dlatego wierni Izraelici rygorystycznie przestrzegali praw i czcili imię Jahwe. Żyli kilka tysięcy lat, czcząc imię Jahwe, aż skończył się Wiek Prawa. Pod koniec Wieku Prawa ludzkość stała się bardziej zepsuta, bardziej grzeszna, i ludzie nie stali już na straży prawa. Każdy był świadomy zagrożenia karą za naruszenie prawa, dlatego Bóg przeprowadził dzieło odkupienia pod imieniem Jezus. Rozpoczął Wiek Łaski i zakończył Wiek Prawa, okazując Swą miłość i litość. Obdarował ludzi swą łaską i został za nich ukrzyżowany, odkupując w ten sposób ich grzechy. Odtąd modlimy się do imienia Jezus i czcimy je jako święte, by zyskać Jego przebaczenie i obfitą łaskę. Imię Jezus ma pomóc ludziom Wieku Łaski odrodzić się i zyskać zbawienie. Oznacza ofiarę za grzechy pełną łaski i miłości. Imię „Jezus” reprezentuje dzieło odkupienia, a także Bożą łaskę i miłość. Bracia i siostry, z dwóch etapów dzieła, których Bóg już dopełnił, widzimy, że imię, które przyjmuje w każdym wieku, ma szczególne znaczenie. Każde reprezentuje Boże dzieło i usposobienie w danym wieku. Gdyby w Wieku Łaski Pan przybył nie jako Jezus, lecz Jahwe, dzieło Boże zatrzymałoby się na Wieku Prawa i zepsuta ludzkość nie zaznałaby odkupienia. Człowiek zostałby potępiony i ukarany. A gdyby Bóg przybył w dniach ostatecznych jako Jezus, zepsuta ludzkość zyskałaby tylko odkupienie grzechów, lecz nie zostałaby obmyta i zbawiona. Jest tak, gdyż nasze grzechy są nam wybaczone przez wiarę w Jezusa, lecz nasza grzeszna natura wciąż istnieje. Nadal grzeszymy i nie należymy w pełni do Boga. Zatem aby w pełni wybawić ludzkość od grzechu, Bóg wypełnia kolejny etap dzieła zbawienia na fundamencie dzieła Pana Jezusa. Dlatego też imię Boże musi się zmienić. Imię Bóg Wszechmogący przepowiedziano dawno temu. Odkryjemy to dzięki analizie Biblii. Księga Objawienia, rozdział 1:8 „Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący”. Teraz rozdział 11 werset 16-17: „A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon; Mówiąc: Dziękujemy tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo”. Księga Objawienia rozdział 4, 16, i 19 również to przepowiedziały. Nowym imieniem Boga w dniach ostatecznych jest Wszechmogący, Bóg Wszechmogący.

Bóg jest Bogiem mądrym i wszystko, co robi, ma ogromne znaczenie. Imię „Bóg Wszechmogący” w pełni reprezentuje Jego dzieło i usposobienie w dniach ostatecznych. Gdyby sam Bóg nie odsłonił przed nami tych tajemnic, nawet lata spędzone na czytaniu Biblii by nam nie pomogły. Przeczytajmy słowa Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący mówi: „Poprzez całe Boże zarządzanie dzieło Boże jest absolutnie przejrzyste: Wiek Łaski jest Wiekiem Łaski, a dni ostateczne są dniami ostatecznymi. Istnieją wyraźne różnice pomiędzy każdym z wieków, ponieważ w każdym z nich Bóg dokonuje dzieła, które jest charakterystyczne dla danego wieku. Aby wykonać dzieło dni ostatecznych, niezbędne jest wypalanie, sąd, karcenie, gniew i destrukcja. Są one niezbędne, aby doprowadzić wiek do końca. Dni ostateczne odnoszą się do ostatniego wieku. Podczas ostatniego wieku, czy Bóg nie doprowadzi go do końca? Aby zakończyć wiek, Bóg musi przynieść ze sobą karcenie i sąd. Tylko w taki sposób może On zakończyć ten wiek. (…) W związku z tym, w trakcie Wieku Prawa imieniem Boga było Jahwe, a w Wieku Łaski Boga reprezentowało imię Jezus. Podczas dni ostatecznych Jego imię to Bóg Wszechmogący – Wszechmogący, który używa swej mocy, aby prowadzić człowieka, podbić człowieka, pozyskać człowieka, a w końcu doprowadzić wiek do końca” („Wizja dzieła Bożego (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Niegdyś znano Mnie jako Jahwe. Zwano Mnie też Mesjaszem, a ludzie niegdyś nazywali Mnie Jezusem Zbawicielem, bo Mnie kochali i szanowali. Dziś jednak nie jestem już Jahwe ani Jezusem, jakiego ludzie znają z przeszłości – jestem Bogiem, który powrócił w dniach ostatecznych, Bogiem, który zakończy wiek. Jestem Samym Bogiem, który powstaje z krańców ziemi, nasycony Moim całym usposobieniem, pełen autorytetu, honoru i chwały. Ludzie nigdy nie weszli ze Mną w relację, nigdy Mnie nie znali i pozostawali nieświadomi Mojego usposobienia. Od stworzenia świata aż do dziś, nie ujrzał Mnie ani jeden człowiek. Jest to Bóg, który ukazuje się człowiekowi w dniach ostatecznych, ale pozostaje ukryty pośród ludzi. Mieszka między nimi, prawdziwy i realny, jak płonące słońce i ognisty płomień, pełen mocy i pałający władzą. Nie istnieje choćby jedna osoba czy rzecz, której nie osądzą Moje słowa, ani jedna osoba czy rzecz, której nie oczyści płonący ogień. W końcu wszystkie narody zostaną pobłogosławione Moimi słowami, ale też zostaną nimi rozłupane na kawałki. W ten sposób w dniach ostatecznych ludzie zobaczą, że jestem Zbawicielem, który powrócił, Bogiem Wszechmogącym, który podbija cały gatunek ludzki. Kiedyś byłem ofiarą za ludzkie grzechy, ale w dniach ostatecznych stanę się też płomieniem słońca, które spali wszelką rzecz, jak też Słońcem sprawiedliwości, które wszystko ujawni. Takie jest Moje dzieło w dniach ostatecznych. Przyjąłem to imię i jestem pełen tego usposobienia tak, by wszyscy ludzie mogli zobaczyć we Mnie prawego Boga, a także płonące słońce i płonący ogień. Jest to po to, by wszyscy mogli Mnie czcić, jedynego prawdziwego Boga i mogli zobaczyć Moją prawdziwą twarz: nie jestem tylko Bogiem Izraelitów, nie jestem też jedynie Odkupicielem – jestem Bogiem wszelkich stworzeń od nieba przez ziemię po morza” („Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

W dniach ostatecznych Bóg wypełnia swe dzieło osądzenia Wieku Królestwa jako Bóg Wszechmogący. Ujawnił zepsutą naturę ludzi i przez Swoje słowa osądził naszą nieprawość, byśmy dzięki Jego słowom poznali swą naturę i istotę, byśmy ujrzeli zepsucie jakiego dokonał w nas szatan, byśmy pojęli źródło tego zepsucia oraz poznali prawość Boga i Jego usposobienie. On wskazuje też drogę i kierunek zmian naszego usposobienia, byśmy mogli porzucić zło, dążyć do prawdy, zmienić swe usposobienie i dostąpić zbawienia. Bóg przybył, by nas osądzić i oczyścić, oraz nagrodzić dobrych i ukarać złych, by całkowicie uratować zepsutą ludzkość od domeny szatana i zakończyć obejmujący sześć tysięcy lat plan zarządzania. Przybył w dniach ostatecznych z usposobieniem prawości, majestatu i gniewu, który nie toleruje żadnych wykroczeń. Otwarcie pokazał usposobienie oraz to, co posiada i czym jest. Przybył, by osądzić i ukarać całe zepsucie ludzkości i nieprawość, by w pełni wybawić nas od grzechu i odtworzyć pierwotną świętość człowieka. Bóg pragnie, by wszyscy widzieli nie tylko Jego mądrość w stworzeniu nieba i ziemi, lecz głównie mądrość swego praktycznego dzieła. On nie tylko stworzył wszystkie rzeczy, lecz też kieruje wszystkim. Był nie tylko ofiarą za grzechy, może również odmienić nas i oczyścić. On jest Pierwszym i Ostatnim. Nikt nie pojmie Jego cudowności ani Jego czynów. Dlatego najlepszym imieniem dla Niego jest Bóg Wszechmogący. Dzieło Ducha Świętego ma jedynie strzec dzieła dokonanego przez Boga Wszechmogącego. Wszyscy, którzy modlą się i prawdziwie Go czczą, mogą zyskać dzieło Ducha Świętego i cieszyć się wsparciem Bożym i Jego wodą życia. Inaczej ogarnie ich mrok i zgubią swoją drogę. Dziś kościoły, które wciąż tkwią w Wieku Łaski, opuszcza coraz więcej wiernych. Wierni obojetnieją w wierze, kaznodzieje nie mają czego głosić, ludzie nie wzruszają się w modlitwie. I coraz więcej ludzi ulega pokusom tego świata, gdyż nie uznali imienia Boga Wszechmogącego i nie nadążają za nowym dziełem Boga.

ze skryptu filmu pod tytułem „Imię Boga się zmieniło?!”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze