Kazanie na dziś: Jak Zbawiciel zbawi ludzkość, kiedy przyjdzie?

10 września 2021

Kiedy mówimy o Zbawicielu, wszyscy wierzący są zgodni, że powróci On w dniach ostatecznych, by zbawić ludzkość. Prorocy przepowiedzieli, że Zbawiciel nadejdzie w dniach ostatecznych. Kto jest zatem Zbawicielem? Każde wyznanie posiada własną interpretację, a każda religia mówi o Nim co innego. Kto jest prawdziwym Zbawicielem? Prawdziwy Zbawiciel to Pan, który stworzył niebo, ziemię i wszystkie rzeczy, i jest jedynym prawdziwym Bogiem, Stwórcą. Tylko Pan, który stworzył wszystko, jest jedynym prawdziwym Bogiem i tylko prawdziwy Bóg wcielony jest Zbawicielem, który ocali ludzkość. Jeśli nie jest to prawdziwy Bóg, który stworzył wszystkie rzeczy, to nie jest on Stwórcą i nie może zbawić ludzkości. Musimy to sobie stanowczo powiedzieć. Pamiętajcie! Istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg i tylko Bóg wcielony jest Zbawicielem. Tylko prawdziwy Bóg wcielony może wyrażać prawdę, w pełni zbawić ludzkość i zabrać nas w piękne miejsce. Jest wielu fałszywych bogów, więc nie trzeba ich wszystkich wymieniać, ale prawdziwy Zbawiciel jest tylko jeden. A więc kim naprawdę jest ten Zbawiciel? Przed 2000 lat Pan Jezus przybył i powiedział: „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie(Mt 4:17). Potem został ukrzyżowany, by odkupić grzechy ludzi. Dokończył dzieło odkupienia i rozpoczął Wiek Łaski, w którym ludzie mogli stanąć przed Bogiem, modlić się, komunikować z Bogiem i podążać za Nim aż do teraz. To było dzieło zbawienia Pana Jezusa. Pan Jezus był Zbawicielem, który zszedł między ludzi i czynił dzieło. Oceniając po tym, co już widzieliśmy, kim jest Zbawiciel? Bogiem wcielonym, który osobiście przychodzi, by zbawić ludzkość. Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia, odpuszczając ludziom grzechy, ale ludzie wciąż nieprzerwanie grzeszą i nie potrafią osiągnąć prawdziwej skruchy. Poprzez zbawienie Boże ludzie mają się szczerze pokajać, a nie tylko zdobyć odpuszczenie grzechów. Dlatego Pan Jezus obiecał, że powróci w dniach ostatecznych, by w pełni zbawić ludzkość. Zbawiciel teraz powrócił i żyje między nami. Wyraził wiele prawd, by oczyścić człowieka i wybawić od grzechu, żebyśmy całkowicie zwrócili się do Boga i zostali przez Niego pozyskani, a potem weszli do pięknego miejsca, które dla nas przygotował – Jego królestwa. Obecnie na całym świecie są ludzie, którzy słyszeli głos Boga i zostali wyniesieni przed Jego tron. Są sądzeni i obmywani przez Boga i dają cudowne świadectwo. To zwycięzcy, których Bóg dopełnił. Niestety wielu ludzi nie słyszało jeszcze głosu Bożego, nie widzieli też Bożego wizerunku i Jego dzieła. Właśnie dlatego niesiemy teraz świadectwo o tym, jak Zbawiciel ocala ludzkość.

Kiedy mówimy o zbawieniu, niektórzy ludzie mają mgliste pojęcie, że Bóg nagle zstąpi na ziemię i wyzwoli wierzących od kataklizmów, zabierając ich do nieba. Takie jest ludzkie pojęcie i fantazja, ale nie jest to realistyczne. Jest jeszcze jeden poważny problem. Ludzie zostali głęboko zdeprawowani przez Szatana i mają szatańską naturę. Każdy żyje w grzechu, pełen brudu i zepsucia. Czy możemy zostać bezpośredniego pochwyceni? Czy jesteśmy godni królestwa niebieskiego? Jeśli ktoś czeka na zstąpienie Zbawiciela i trzyma się tego pojęcia, to czeka na próżno. Doświadczy katastrof, będzie płakał i zgrzytał zębami. Jak więc Zbawiciel ocali ludzkość, kiedy nadejdzie? Po pierwsze, wyzwoli nas od grzechu. Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia, żeby nasze grzechy zostały wybaczone, ale pomimo przebaczenia, nie umiemy przestać grzeszyć. Nie wyzwoliliśmy się z kajdan grzechu. To niezaprzeczalny fakt. Bóg jest święty i sprawiedliwy. Pojawia się w świętym miejscu, ale ukrywa Siebie przed krainą brudu. Będąc nieświętymi, ludzie nie mogą ujrzeć Pana, jak więc, żyjąc w grzechu, możemy być godni wejścia do królestwa Boga? Dlatego w dniach ostatecznych Bóg ponownie stał się ciałem i wyraża prawdy, czyni dzieło sądzenia i skarcenia, by w pełni obmyć ludzi i ocalić nas od grzechu, od szatana. Jest tak jak mówi Bóg Wszechmogący: „Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka; nie wyzwolił go od jego zepsutego usposobienia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko tego, by Jezus wziął na siebie grzechy człowieka i stał się ofiarą za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. A więc teraz, gdy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek, i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wyniosło człowieka do wyższego królestwa. Wszyscy, którzy podporządkują się Jego panowaniu, będą się cieszyć wyższą prawdą oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie(Przedmowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Zbawiciel już nadszedł. Pan Jezus powrócił w ciele jako wcielony Bóg Wszechmogący. Bóg Wszechmogący wyraził wszystkie prawdy, które oczyszczają i zbawiają ludzkość, wykonując dzieło sądzenia, począwszy od domu Bożego. Nikt poza Bogiem wcielonym nie mógłby wyrazić prawdy i zbawić ludzkości, bez względu na swą wspaniałość i sławę. Tylko Bóg wcielony, który zstępuje na ziemię to Chrystus, nasz Zbawiciel. Co oznacza „Chrystus”? Oznacza „Zbawiciel”. A zatem, jak Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, czyni dzieło sądzenia, by obmyć i zbawić ludzkość?

Bóg Wszechmogący mówi nam: „Chrystus dni ostatecznych używa różnych prawd, by uczyć człowieka, obnażyć jego istotę, szczegółowo analizować jego słowa i uczynki. Te słowa obejmują różne prawdy, takie jak ludzki obowiązek, w jaki sposób człowiek powinien okazywać posłuszeństwo Bogu, w jaki sposób powinien okazywać Mu wierność, jak człowiek powinien urzeczywistniać zwykłe człowieczeństwo, a także mądrość i usposobienie Boże i tak dalej. Te słowa są w całości nakierowane na istotę człowieka i jego skażone usposobienie. W szczególności słowa, które pokazują, jak człowiek z pogardą odrzuca Boga, są wypowiadane w odniesieniu do tego, jak człowiek ucieleśnia szatana i siłę wrogą wobec Boga. Podejmując swe dzieło sądu, Bóg nie ujawnia natury człowieka w zaledwie kilku słowach. On obnaża ją, rozprawia się z nią oraz ją przycina przez długi czas. Wszystkie te różnorodne metody obnażania jej, rozprawiania się z nią oraz przycinania nie mogą być zastąpione zwykłymi słowami, ale prawdą, której człowiek wcale nie posiada. Tylko takie metody mogą być uznane za sąd. Tylko poprzez sąd tego rodzaju człowiek może się podporządkować i w pełni przekonać do Boga, a ponadto może zdobyć prawdziwe poznanie Boga. To, do czego doprowadza dzieło sądu, to zrozumienie przez człowieka prawdziwego Bożego oblicza oraz prawdy o swoim własnym buncie. Dzieło osądzania pozwala człowiekowi zdobyć duże zrozumienie woli Bożej, celu Bożego dzieła oraz tajemnic, które są dla niego niepojęte. Pozwala też człowiekowi rozpoznać i zaznajomić się ze swoją skażoną istotą oraz ze źródłem swego skażenia, a także odkryć własną brzydotę. Wszystkie te efekty wywołuje dzieło sądu, bo istota tego dzieła to tak naprawdę odkrywanie prawdy, drogi i życia Bożego przed wszystkimi tymi, którzy w Niego wierzą. Ta praca jest dziełem sądu dokonywanym przez Boga(Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

W dniach ostatecznych Bóg zbawia ludzkość przez wyrażenie prawdy, by obnażyć naszą grzeszną naturę, żebyśmy dojrzeli źródło naszego grzechu i prawdę o zdeprawowaniu przez szatana. Kiedy człowiek to rozpozna, może poczuć prawdziwy żal, pogardę dla siebie i nienawiść. Wtedy może zacząć wyrażać prawdziwą skruchę i zapragnie tylko zrozumienia i pozyskania prawdy. Kiedy będzie umiał praktykować prawdę, nauczy się podporządkowywać Bogu. Zrozumie prawdę i będzie żył zgodnie ze słowami Bożymi i prawdą, więc jego usposobienie życiowe zacznie podlegać przemianie. Poprzez doświadczanie ciągłego sądu słów Bożych zostanie ostatecznie oczyszczony ze swojego zepsutego usposobienia. Oto ktoś, kto został całkowicie zbawiony i może wejść do pięknego miejsca, które Bóg przygotował dla ludzi. Dlatego musimy przyjąć sądzenie i karcenie przez słowa Boga Wszechmogącego. Musimy się szczerze pokajać, naprawdę zmienić i stać ludźmi, którzy podporządkowują się Bogu i Go czczą. Tylko to jest prawdziwym zbawieniem i tylko dzięki temu jesteśmy godni wejść do Jego królestwa.

No więc wyjaśniliśmy sobie tę kwestię. Tylko Bóg, tylko Stwórca może zbawić ludzkość i zabrać nas do tego pięknego miejsca. Ten Bóg, ten Stwórca przez cały czas przemawia i stara się pokierować i ocalić ludzkość aż do dnia dzisiejszego. Cała Biblia stanowi świadectwo pojawienia się Boga i Jego dzieła. To dowód, że niebo, ziemia i wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Boga. Stanowi świadectwo przyjścia Stwórcy i Jego dzieła. Tylko ten jeden prawdziwy Bóg wcielony, który przychodzi do nas, jest Zbawicielem. Tylko On może zbawić ludzkość. Ten Zbawiciel musi być Bogiem wcielonym i musi wyrażać prawdę. Tylko to jest jedyny prawdziwy Zbawiciel. Każdy tak zwany Zbawiciel, który nie wyraża prawdy, jest złym duchem oszukującym ludzi. Istnieje wielu fałszywych bogów, jak sławni ludzie, którym się pochlebia, a po śmierci cesarzowie nadają im rangę bóstw. Czy to ma sens? Ci ludzie to zepsute istoty ludzkie, które po śmierci pójdą do piekła, więc kogo mogą zbawić? Nie mogą uratować nawet siebie, a Bóg ukarze ich za ich grzechy. Więc czy mogą zbawić ludzkość? Wszyscy ci cesarzowie dawno umarli i wszyscy są teraz w piekle. Wyznaczeni przez nich fałszywi bogowie nie mogą zbawić ludzkości. Pod żadnym pozorem nie wierzcie w fałszywego boga. Jest to głupie i ignoranckie i na pewno was zniszczy. Pamiętajcie, że Zbawiciel musi być Bogiem wcielonym, musi wyrażać prawdę. To może pochodzić tylko od Boga. Każdy tak zwany Zbawiciel, który nie może wyrazić prawdy jest fałszywy i sprowadza ludzi na manowce. Każdy, kto nie jest Bogiem wcielonym, ale twierdzi, że jest Bogiem, jest fałszywym Chrystusem i złym duchem. Ci ludzie nie są zbawicielami i nie mogą zbawić ludzkości. Szatan i wszystkie złe duchy udają Boga, ale nie śmią podać się za Stworzyciela wszystkich rzeczy, a na pewno nie twierdzą, że stworzyli człowieka. Nie ważą się też powiedzieć, że mogą rządzić losem człowieka. Tu i tam pokazują znaki i cuda, żeby zwieść ludzi i pozyskać ich oddanie. Ci fałszywi bogowie i złe duchy są demonami, diabłami, które zwodzą i deprawują ludzi. Są wrogami Stworzyciela, jedynego prawdziwego Boga i próbują wyrwać Mu ludzkość. Dlatego te demony i złe duchy są zaciekłymi wrogami Boga, dlatego On ich nienawidzi i je potępia. Wszyscy, którzy czczą i wielbią te demony i złe duchy zostaną potępieni i zniszczeni przez Boga. Bóg Wszechmogący mówi: „Dopóki stary świat będzie istniał, zrzucę Mój gniew na jego narody, otwarcie ogłoszę Moje zarządzenia w całym wszechświecie i dosięgnę karceniem każdego, kto je złamie. Kiedy zwracam Moje oblicze do wszechświata, aby przemówić, cała ludzkość słyszy Mój głos, a następnie widzi wszystkie dzieła, które wykonałem w całym wszechświecie. Ci, którzy przeciwstawiają się Mojej woli, to znaczy, którzy sprzeciwiają Mi się uczynkami człowieka, będą podlegać Mojemu karceniu. Wezmę liczne gwiazdy na niebie i uczynię je na nowo, a dzięki Mnie słońce i księżyc zostaną odnowione – niebo przestanie być takie, jak było; niezliczone rzeczy na ziemi zostaną odnowione. Wszystko stanie się pełne dzięki Moim słowom. Wiele narodów we wszechświecie zostanie na nowo podzielonych i zastąpionych przez Moje królestwo, tak że narody na ziemi znikną na zawsze i wszystkie staną się królestwem, które oddaje Mi cześć; wszystkie narody ziemi zostaną zniszczone i przestaną istnieć. Spośród istot ludzkich we wszechświecie, wszystkie należące do diabła zostaną wytracone; a wszyscy, którzy czczą szatana, zostaną powaleni przez Mój płonący ogień – to znaczy, z wyjątkiem tych, którzy teraz są w strumieniu, wszyscy pozostali zostaną obróceni w popiół. Kiedy będę karcić wiele ludów, ludzie ze świata religii, w różnym zakresie, powrócą do Mojego królestwa, podbici przez Moje dzieła, bo ujrzą oni nadejście Świętego na białym obłoku. Wszyscy ludzie zostaną rozdzieleni według swojego rodzaju i otrzymają karcenie odpowiednie do tego, co uczynili. Wszyscy ci, którzy stanęli przeciwko Mnie, zginą; jeśli chodzi o tych, których czyny na ziemi Mnie nie dotyczą, będą oni, ze względu na uniewinnienie, nadal istnieć na ziemi pod rządami Moich synów i Mojego ludu. Objawię się niezliczonym ludom i wielu narodom, a Mój głos będzie rozbrzmiewać na ziemi, obwieszczając zakończenie Mego wielkiego dzieła, aby cała ludzkość zobaczyła to na własne oczy(Słowa Boże dla całego wszechświata, rozdz. 26, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Czym jest wcielenie?

Wszyscy wiemy, że dwa tysiące lat temu Bóg stał się ciałem w świecie ludzi jako Pan Jezus, żeby odkupić ludzkość i nauczać. „Pokutujcie,...

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze