Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Fakt kontroli oraz panowania Stwórcy nad wszystkimi rzeczami i istotami żyjącymi mówi o prawdziwym istnieniu autorytetu Stwórcy

5

existence-of-Creator-s-authority

Podobnie błogosławieństwo Hioba przez Boga Jahwe zapisane jest w Księdze Hioba. Czym Bóg obdarzył Hioba? „Tak Jahwe pobłogosławił koniec życia Hioba bardziej niż jego początek, ponieważ miał on czternaście tysięcy owiec, i sześć tysięcy wielbłądów, i tysiąc jarzm wołów, i tysiąc oślic”. (Hi 42:12). Z perspektywy człowieka, czym były te rzeczy, które zostały dane Hiobowi? Czy były to rzeczy cenne dla człowieka? Czy dzięki nim Hiob byłby bardzo bogaty w tamtych czasach? I jak zdobył takie cenne nabytki? Co spowodowało jego bogactwo? Jest rzeczą oczywistą, że to dzięki błogosławieństwu Boga Hiob wszedł w ich posiadanie. Nie przejdziemy teraz do kwestii, w jaki sposób Hiob postrzegał to, co otrzymał, oraz w jaki sposób postrzegał błogosławieństwa Boże. Jeśli chodzi o Boże błogosławieństwa, wszyscy ludzie tęsknią, dniem i nocą, aby zostać pobłogosławionymi przez Boga, a jednak człowiek nie ma żadnej kontroli nad tym, ile zasobów może zyskać za życia, ani czy może otrzymać błogosławieństwa od Boga – i to jest bezdyskusyjny fakt! Bóg ma autorytet i moc, by obdarzyć człowieka jakimkolwiek dobrem, aby pozwolić człowiekowi uzyskać jakiekolwiek błogosławieństwo, jednak istnieje zasada dotycząca Bożych błogosławieństw. Jakich ludzi błogosławi Bóg? Ludzi, w których ma upodobanie, oczywiście! Abraham i Hiob oboje byli pobłogosławieni przez Boga, ale błogosławieństwa, które otrzymali, nie były takie same. Bóg pobłogosławił Abrahama potomkami tak licznymi jak piasek i gwiazdy. Kiedy Bóg go pobłogosławił, sprawił, że potomkowie jednego człowieka, jeden naród, stali się potężni i zamożni. W tym autorytet Boga rządził ludzkością, która oddychała tchnieniem Boga wśród wszystkich rzeczy i żywych istot. Pod suwerennym zwierzchnictwem autorytetu Bożego ta ludzkość rozmnożyła się oraz zaistniała w tempie i zakresie wyznaczonym przez Boga. Konkretnie żywotność tego narodu, tempo ekspansji oraz długość życia były częścią boskich zarządzeń, a zasada działania tego wszystkiego była całkowicie oparta na obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi. Oznacza to, że ​​niezależnie od okoliczności, Boże obietnice działały dalej bez przeszkód i były realizowane pod opatrznością Bożego autorytetu. W obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi, niezależnie od niepokojów na świecie, niezależnie od ery, niezależnie od katastrof, jakie znosiła ludzkość, potomkowie Abrahama nie byli narażeni na ryzyko unicestwienia, a ich naród nie wymarł. Jednakże w przypadku Hioba Boże błogosławieństwo uczyniło go wyjątkowo bogatym. To, co Bóg mu dał, było szeregiem żyjących, oddychających stworzeń, których cechy – ich liczba, tempo rozprzestrzeniania się, wskaźniki przeżycia, ilość tłuszczu na nich, itd. – również były kontrolowane przez Boga. Chociaż te żywe istoty nie posiadały zdolności mówienia, one również były częścią ustaleń Stwórcy, a zasada boskich zarządzeń była zgodna z błogosławieństwem, którego Bóg udzielił Hiobowi. W błogosławieństwach, których Bóg udzielił Abrahamowi i Hiobowi, chociaż to, co zostało obiecane, było inne, autorytet, z jakim Stwórca rządził wszystkimi rzeczami i żywymi istotami, był taki sam. Każdy szczegół Bożego autorytetu oraz mocy wyraża się w Jego różnych obietnicach i błogosławieństwach dla Abrahama oraz Hioba i po raz kolejny pokazuje ludzkości, że autorytet Boga wykracza daleko poza ludzką wyobraźnię. Te szczegóły mówią ludzkości raz jeszcze, że jeśli chce poznać Boży autorytet, to można to osiągnąć jedynie przez Boże słowa i przez doświadczanie Bożego dzieła.

Boski autorytet suwerennego zwierzchnictwa nad wszystkimi rzeczami pozwala człowiekowi ujrzeć fakt: władza Boga jest nie tylko zawarta w słowach – „I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość. I stała się światłość”, a także „niech stanie się firmament” i powstał firmament; oraz „niech ukaże się sucha powierzchnia. I tak się stało”. Ale, co więcej, zawarta jest w tym, w jaki sposób sprawił, że światło nadal trwa, uniemożliwił zniknięcie firmamentu i utrzymał ziemię na zawsze oddzieloną od wody, jak również w szczegółach Jego zarządzania stworzeniem: światłem, firmamentem oraz lądem. Co jeszcze widzicie w Bożym błogosławieństwie ludzkości? Jest oczywistym, że po tym, jak Bóg pobłogosławił Abrahama i Hioba, Boże kroki nie ustały, ponieważ On dopiero zaczął sprawować swoją władzę i zamierzał urzeczywistnić każde ze swych słów oraz każdy szczegół, o którym mówił, a więc w kolejnych latach nadal czynił wszystko, co zamierzył. Ponieważ Bóg ma władzę, może się wydawać człowiekowi, że On tylko mówi i nie musi robić nic, aby wszystkie sprawy oraz rzeczy się dokonały. Wyobrażenie sobie tego jest raczej niedorzeczne! Jeśli przyjmujesz tylko jednostronny pogląd na Boże ustanowienie przymierza z człowiekiem za pomocą słów i Bożego spełnienia wszystkiego za pomocą słów, a nie jesteś w stanie dostrzec różnych znaków oraz faktów, które dowodzą, że władza Boga panuje nad istnieniem wszystkich rzeczy, wówczas twoje rozumienie boskiego autorytetu jest zbyt płytkie i śmieszne! Jeśli człowiek wyobraża sobie Boga w ten sposób, to należy stwierdzić, że ludzka wiedza o Bogu została doprowadzona do rozpaczliwego poziomu i osiągnęła ślepy zaułek, ponieważ Bóg, którego człowiek sobie wyobraża, jest niczym więcej, jak tylko maszyną, która wydaje rozkazy, a nie Bogiem, który posiada władzę. Co zobaczyłeś poprzez przykłady Abrahama i Hioba? Czy widziałeś prawdziwą stronę Bożego autorytetu i władzy? Po tym, jak Bóg pobłogosławił Abrahama i Hioba, nie pozostał tam, gdzie był, ani nie wysłał swoich posłańców do pracy, oczekując na wynik. Przeciwnie, gdy tylko Bóg wypowiedział swoje słowa pod przewodnictwem Bożego autorytetu, wszystko zaczęło być zgodne z dziełem, które Bóg zamierzał wykonać, a ludzie, rzeczy i przedmioty, których Bóg wymagał, zostały przygotowane. To znaczy, że gdy tylko słowa zostały wypowiedziane z ust Bożych, Boża władza zaczęła być sprawowana nad całą ziemią i On ustanowił kurs, aby wypełnić obietnice, które złożył Abrahamowi i Hiobowi, jednocześnie dokonując wszystkich właściwych planów oraz przygotowań wszystkiego, co było niezbędne na każdym kroku i każdym kluczowym etapie, które zamierzał zrealizować. W tym czasie Bóg nie tylko kierował swoimi posłańcami, ale także wszystkimi rzeczami, które zostały przez Niego stworzone. To znaczy, że zakres sprawowania Bożej władzy obejmował nie tylko posłańców, ale także wszystkie rzeczy, którymi kierował tak, aby wykonać dzieło, które On zamierzył; były to specyficzne sposoby, w jakie sprawowana była Boża władza. W waszych wyobrażeniach, niektórzy z was mogą następująco rozumieć Boży autorytet: Bóg ma autorytet i Bóg ma moc, a więc Bóg potrzebuje tylko pozostać w trzecim niebie lub w określonym miejscu i nie musi wykonywać żadnej konkretnej pracy, a całość Bożego dzieła jest ukończona w Jego myślach. Niektórzy mogą również wierzyć, że chociaż Bóg pobłogosławił Abrahama, to nie musiał niczego robić i że wystarczyło, aby tylko wypowiedział swoje słowa. Czy to jest to, co się naprawdę stało? Oczywiście, że nie! Chociaż Bóg posiada władzę oraz moc, Jego autorytet jest prawdziwy i rzeczywisty, a nie pusty. Autentyczność oraz rzeczywistość Bożego autorytetu i mocy stopniowo objawiają się, a także ucieleśniają w Jego stworzeniu wszystkich rzeczy i kontroli nad wszystkimi rzeczami oraz w procesie prowadzenia i zarządzania ludzkością. Każda metoda, każda perspektywa oraz każdy szczegół Bożej suwerennej władzy nad ludzkością i wszystkimi rzeczami oraz wszystkie dzieła, których On dokonał, jak również Jego zrozumienie wszystkich rzeczy – dosłownie wszystkie dowodzą, że autorytet i moc Boga nie są pustymi słowami. Jego autorytet oraz moc są ukazywane i objawiane stale, a także we wszystkich rzeczach. Te manifestacje i objawienia mówią o prawdziwym istnieniu Bożego autorytetu, ponieważ On używa swego autorytetu i mocy, aby kontynuować swoje dzieło i rozporządzać wszystkimi rzeczami oraz rządzić wszystkimi rzeczami w każdej chwili, a Jego mocy i autorytetu nie można zastąpić aniołami, czyli posłańcami Boga. Bóg zdecydował, jakimi błogosławieństwami obdarzy Abrahama i Hioba – to zależało od Boga. Chociaż posłańcy Boga osobiście odwiedzili Abrahama i Hioba, ich czyny były zgodne z przykazaniami Bożymi i podlegały autorytetowi Bożemu, a także suwerennemu zwierzchnictwu Boga. Chociaż człowiek widzi, że posłańcy Boga odwiedzają Abrahama, a nie jest świadkiem, jak Jahwe Bóg osobiście robi cokolwiek według zapisów biblijnych, tak naprawdę jedynym, który prawdziwie sprawuje władzę i autorytet, jest Sam Bóg i nie wzbudza to wątpliwości u żadnego człowieka! Chociaż widzisz, że anioły i posłańcy posiadają wielką moc oraz że dokonali cudów lub zrobili pewne rzeczy zlecone przez Boga, ich czyny służą jedynie wypełnieniu boskiego polecenia i w żadnym wypadku nie są ukazaniem autorytetu Boga – ponieważ żaden człowiek ani przedmiot nie ma lub nie posiada autorytetu Stwórcy, aby tworzyć wszystko i rządzić wszystkimi rzeczami. Tak więc żaden człowiek ani żaden przedmiot nie może sprawować ani ukazać władzy Stwórcy.

Autorytet Stwórcy jest niezmienny i niezawisły

[…] Chociaż Bóg posiada władzę i moc, jest bardzo rygorystyczny oraz zasadniczy w swoich działaniach i pozostaje wierny swojemu słowu. Jego rygorystyczność i zasady Jego działania wskazują na niezawisłość Stwórcy oraz na niemożność przezwyciężenia Jego autorytetu. Chociaż posiada On najwyższą władzę i wszystkie rzeczy są pod Jego panowaniem oraz chociaż ma moc rządzenia wszystkimi rzeczami, nigdy nie zniweczył ani nie zakłócił swego własnego planu i za każdym razem, gdy sprawuje swoją władzę, ściśle przestrzega swych własnych zasad, a także wiernie podąża za tym, co zostało wypowiedziane z Jego ust, oraz za krokami i celami swojego planu. Nie trzeba dodawać, że wszystkie rzeczy pod władaniem Boga są również posłuszne zasadom, według których Boża władza jest sprawowana i żaden człowiek czy rzecz nie są zwolnione z ustaleń Jego autorytetu ani też nie może zmienić zasad, według których jest sprawowana Jego władza. W oczach Boga ci, którzy są błogosławieni, otrzymują szczęście, jakie przynosi Jego autorytet, a ci, którzy są przeklęci, otrzymują karę za przyczyną boskiego autorytetu. Pod suwerenną zwierzchnością Bożej władzy żaden człowiek czy rzecz nie są wolne od wpływu Jego władzy ani też nie mogą zmienić zasad, według których Jego władza jest sprawowana. Autorytet Stwórcy nie podlega zmianom jakiegokolwiek czynnika, podobnie jak zasady, na których opiera się Jego autorytet, nie zmieniają się z jakiegokolwiek powodu. Niebo i ziemia mogą przechodzić wielkie wstrząsy, ale autorytet Stwórcy się nie zmieni; wszystko może zniknąć, ale autorytet Stwórcy nigdy nie zniknie. To jest istota niezmiennego oraz niezbywalnego autorytetu Stwórcy i to jest właśnie wyjątkowość Stwórcy!

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Powiązane treści