01Czy wiesz? Sąd wielkiego białego tronu rozpoczął się dawno temu

Wielu ludzi wierzy, że sąd wielkiego białego tronu przepowiedziany w Apokalipsie św. Jana oznacza, że gdy Pan powróci w dniach ostatecznych, ustawi stół na niebie, gdzie zasiądzie, rozwinie zwój i osądzi każdego człowieka, by zdecydować, czy pójdzie on do nieba, czy do piekła, na podstawie jego uczynków. Takie wyobrażenia wydają się całkiem rozsądne, ale czy Bóg dokona tego wszystkiego właśnie tak, jak sobie to wyobrażamy? Prawda jest taka, że sąd wielkiego białego tronu przepowiedziany w Apokalipsie św. Jana był jedynie wizją Jana, a nie faktem. Gdy zatem Pan powróci, w jaki dokładnie sposób dokona sądu wielkiego białego tronu?

Wersety biblijne do wykorzystania

„I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków” (Obj 20:11-12).

„A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:47-48).

„Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi” (J 5:22).

„Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17).

02Dlaczego Bóg musi wykonać kolejny etap dzieła – dzieło sądzenia – w dniach ostatecznych?

Dokonane przez Pana Jezusa dzieło odkupienia w Wieku Łaski dało ludziom jedynie przebaczenie grzechów. Nie odpuściło im zepsutego usposobienia, arogancji, zarozumiałości, samolubstwa, chciwości, nikczemności, kłamliwości i innych szatańskich skłonności. Jeśli to zepsute usposobienie nie zostanie zlikwidowane, ludzie będą wciąż popełniać grzechy, sprzeciwiać się Bogu i zdradzać Go, utknąwszy w cyklu grzeszenia i wyznawania grzechów, nie będąc w stanie zrzucić więzów grzesznej natury i nie mogąc osiągnąć pełnego zbawienia przez Boga. Bóg powrócił w ciele w dniach ostatecznych, aby zbawić nas w pełni. Wyraził wszystkie prawdy, aby obmyć i zbawić ludzkość, i dokonuje dzieła sądzenia, rozpoczynając od domu Bożego, aby uwolnić ludzi od ich grzesznej natury i szatańskiego usposobienia, abyśmy mogli odrzucić grzech, osiągnąć oczyszczenie i dostąpić zbawienia od Boga.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki” (J 8:34-35).

„Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym” (1P 1:5).

„Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia” (Hbr 9:28).

„Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta” (Obj 22:14).

03Jak Bóg dokonuje dzieła sądzenia w dniach ostatecznych, aby w pełni obmyć i zbawić ludzkość

W dniach ostatecznych Bóg wyraża prawdę, by osądzić i obnażyć szatańską naturę ludzkości, grzeszną i opierającą się Bogu. Ujawnia On swoje sprawiedliwe i święte usposobieniem, które nie toleruje obrazy. Poprzez sąd, karcenie, próby i oczyszczenie Bożymi słowami ludzie jasno dostrzegają prawdę i istotę swego szatańskiego zepsucia. Są w stanie nienawidzić siebie i porzucić samych siebie oraz okazać skruchę Bogu. Zaczynają poszukiwać prawdy, wcielać prawdę w życie, żyć według Bożych słów i stopniowo zrzucają więzy szatańskiej natury, są obmywani i stają się ludźmi, którzy autentycznie poddają się Bogu i oddają Mu cześć.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13).

„Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą” (J 17:17).

„I stanie się, że na całej tej ziemi, rzekł Jahwe, dwie jej części zostaną odcięte i umrą, a trzecia zostanie pozostawiona. Przeprowadzę trzecią część przez ogień i oczyszczę ją, jak się oczyszcza srebro, oraz wypróbuję ją, jak się próbuje złoto. Będą wołali moje imię, a ja ich wysłucham. Powiem: Ty jesteś moim ludem, a oni powiedzą: Jahwe jest moim Bogiem” (Za 13:8-9).

„Idź, Danielu, bo te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i doświadczonych, ale bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie zrozumie, ale mądrzy zrozumieją” (Dn 12:9-10).

04Skutki odmowy przyjęcia Bożego sądu w dniach ostatecznych

Gdy Bóg wydaje swój sąd wielkiego białego tronu w dniach ostatecznych, najpierw staje się ciałem, wyraża prawdę i dokonuje dzieła sądzenia, rozpoczynając od domu Bożego i formując grupę zwycięzców, zanim nastąpią katastrofy. Gdy Boże dzieło sądzenia dobiegnie końca, Bóg zsyła wielkie katastrofy i zaczyna nagradzać dobrych i karać złych. Ci, którzy bezmyślnie czekają, aż Pan zstąpi na obłoku, którzy odmawiają przyjęcia Jego dzieła sądzenia w dniach ostatecznych i którzy nie zostają obmyci i zbawieni, będą zmieceni przez katastrofy z płaczem i zgrzytaniem zębów.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość” (Mt 7:22-23).

„Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen” (Obj 1:7).

„Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć” (Obj 21:8).

„Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków” (Obj 22:11-12).

Sąd wielkiego białego tronu rozpoczął się dawno temu

Oficjalna strona internetowa