01Jaka osoba może wejść do królestwa niebieskiego

Wielu ludzi uważa, że jeśli wierzą w Pana i ich grzechy są odpuszczone, to zostali już zbawieni poprzez łaskę. Myślą, że pracując ciężko dla Pana, poświęcając się i podejmując wysiłki, zostaną pochwyceni do królestwa niebieskiego, gdy Pan przyjdzie, mimo że nie zdołali wyrwać się z więzów grzechu. Ale czy tak jest naprawdę? Bóg mówi: „Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty” (Kpł 11:45). Bóg jest sprawiedliwy i święty, więc jak mógłby ludzi nieustannie grzeszących wpuścić do swego królestwa? Jaka osoba może rzeczywiście wejść do królestwa niebieskiego?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki” (J 8:34-35).

„Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość” (Mt 7:21-23).

„Ja jestem bowiem Bogiem waszym, Jahwe; uświęćcie się zatem, a staniecie się święci, albowiem Ja jestem święty” (Kpł 11:44).

„Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18:3).

„Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka” (Obj 14:4).

„Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta” (Obj 22:14).

02Jedyna droga do królestwa niebieskiego

Dokonane przez Pana Jezusa dzieło odkupienia jedynie odpuściło grzechy ludzi, lecz nie zmieniło zepsutego usposobienia ludzkości. Grzeszna natura ludzkości jest wciąż głęboko zakorzeniona i choć możemy często modlić się i wyznawać grzechy Panu oraz ciężko pracować w służbie Panu, nie jesteśmy w stanie zrzucić kajdan grzechu i nie jesteśmy w stanie uzyskać oczyszczenia i wejść do królestwa niebieskiego. Dlatego powracając w dniach ostatecznych, Pan wyraża prawdy i dokonuje dzieła sądzenia, rozpoczynając od domu Bożego, aby ostatecznie uporać się z grzeszną naturą i zepsutym usposobieniem ludzkości, aby ludzie mogli odrzucić grzech i poddać się obmyciu. Widać wyraźnie, że doświadczenie sądzenia i karcenia przez słowa Boga jest jedyną drogą do pełnego zbawienia i królestwa niebieskiego.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym” (1P 1:5).

„Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. (…) Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. (…) A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17:15, 17, 19).

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy” (J 16:12-13).

„A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:47-48).

„Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17).

„Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków” (Obj 22:11-12).

Polecane artykuły

Co to jest zbawienie? Jak zostać zbawionym i wejść do Królestwa Niebieskiego?

Co to jest zbawienie? Jak zostać zbawionym i wejść do Królestwa Niebieskiego?

Jak pozbyć się grzechu i wejść do Królestwa Niebieskiego?

Jak pozbyć się grzechu i wejść do Królestwa Niebieskiego?

Wideo do wykorzystania

Więcej tematów

Jak Pan się ukazuje, gdy powraca
Jak Pan się ukazuje, gdy powraca
Czym dokładnie jest wiara w Boga
Czym dokładnie jest wiara w Boga
Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia
Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia
Odkupienie Pańskie i Jego sądu w dniach ostatecznych
Odkupienie Pańskie i Jego sądu w dniach ostatecznych
Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa
Zbawiciel powrócił
Odróżnienie prawdziwego Chrystusa od fałszywych Chrystusów i powitanie powrotu Pana
Odróżnienie prawdziwego Chrystusa od fałszywych Chrystusów i powitanie powrotu Pana
W jaki sposób człowiek może zostać obmyty z zepsucia