01Wierzymy w Pana i nasze grzechy zostały nam wybaczone, dlaczego więc wciąż tak często grzeszymy?

Choć zostaliśmy oczyszczeni z grzechów ze względu na naszą wiarę w Pana i możemy modlić się do Boga oraz cieszyć Jego łaską i błogosławieństwami, wciąż skuwają nas kajdany naszej grzesznej natury. Mimowolnie grzeszymy i sprzeciwiamy się Bogu i nie jesteśmy w stanie uwolnić się od życia w grzechu. Wciąż kłamiemy i oszukujemy Boga dla statusu i reputacji. Zwłaszcza wtedy, gdy dzieło Boże sprzeczne jest z naszymi pojęciami, jesteśmy skłonni obwiniać i osądzać Boga, a nawet się Go wypierać i odwracać się od Niego. Najwyraźniej ludzie często grzeszą i sprzeciwiają się Bogu, ponieważ posiadają grzeszną naturę.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię” (Rz 7:18).

„Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?” (Rz 7:23-24).

02Czy ludzie mogą wejść do Bożego królestwa, jeśli ich grzeszna natura nie została uzdrowiona, a oni nie zostali obmyci?

I Bóg powiedział: „Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty” (Kpł 11:45). „że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki” (J 8:34-35). Bóg jest święty i sprawiedliwy, a królestwo niebieskie jest tam, gdzie panuje Bóg; ono jest ziemią świętą. Bóg nigdy nie pozwoliłby wejść do swojego królestwa tym, którzy mają grzeszną naturę i są skłonni do grzechu. Wynika to z Jego sprawiedliwego usposobienia. Jest zatem jasne, że jeśli problem grzesznej natury człowieka nie zostanie rozwiązany, człowiek nie będzie mógł uwolnić się od grzechu, dostąpić obmycia i wejść do królestwa niebieskiego.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy; Lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników” (Hbr 10:26-27).

„Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość” (Mt 7:21-23).

„Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty” (Kpł 11:45).

„do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12:14).

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki” (J 8:34-35).

03Jak możemy uwolnić się od grzechu i zostać obmyci?

Biblia to przewidziała: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13). „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17). Bóg obiecał nam, że powróci w dniach ostatecznych, że wyrazi wszystkie prawdy niezbędne do obmycia i zbawienia ludzkości, dokona dzieła osądzania rozpoczynającego się od domu Bożego, całkowicie uzdrowi grzeszną naturę i szatańskie usposobienie człowieka, a także uwolni ludzi od grzechu, aby mogli dostąpić oczyszczenia i zostać wprowadzeni do królestwa niebieskiego.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia” (Hbr 9:28).

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13).

„Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:48).

„Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17).

„Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą” (J 17:17).

„I stanie się, że na całej tej ziemi, rzekł Jahwe, dwie jej części zostaną odcięte i umrą, a trzecia zostanie pozostawiona. Przeprowadzę trzecią część przez ogień i oczyszczę ją, jak się oczyszcza srebro, oraz wypróbuję ją, jak się próbuje złoto. Będą wołali moje imię, a ja ich wysłucham. Powiem: Ty jesteś moim ludem, a oni powiedzą: Jahwe jest moim Bogiem” (Za 13:8-9).

„Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta” (Obj 22:14).

W jaki sposób człowiek może zostać obmyty z zepsucia

Oficjalna strona internetowa