01Świat nękają katastrofy – Pan już przybył potajemnie

Zarazy, głód, trzęsienia ziemi, powodzie i inne katastrofy coraz częściej występują na całym świecie i stają się coraz groźniejsze. Także i na niebie pojawiają się niezwykłe zjawiska. Przepowiednie dotyczące powrotu Pana w dużej mierze już się wypełniły. Pan Jezus przybył już potajemnie; wyraził prawdę i dokonuje dzieła osądzania rozpoczynającego się od domu Bożego.

Wersety biblijne do wykorzystania:

„Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści” (Mt 24:7-8).

„Również na sługi i na służebnice w tych dniach wyleję Mojego ducha. I pokażę cuda w niebie i na ziemi, krew i ogień, i słupy dymu. Słońce stanie się ciemnością, a księżyc – krwią, przed nadejściem wielkiego i strasznego dnia Jahwe” (Jl 2:30-31).

„I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nim gwałtowny wiatr” (Obj 6:12-13).

„Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie” (Łk 12:40).

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13).

„Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:48).

„Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17).

02Możemy zostać zbawieni i wejść do królestwa niebieskiego tylko wtedy, jeśli zostaniemy pochwyceni przed nadejściem wielkiego nieszczęścia

Pochwycenie przed nadejściem wielkiego ucisku jest życzeniem każdego, kto pragnie ukazania się Pana. Wszyscy, którzy podążają za śladami Boga i przychodzą przed Jego oblicze, którzy przyjmują Jego dzieło osądzania w dniach ostatecznych, zostaną pochwyceni przed tron Boży, zanim nadejdzie wielki ucisk. Jedynie oni będą mogli uczestniczyć w uczcie Baranka i tylko z nich Bóg uczyni zwycięzców. Gdy nadejdzie wielki ucisk, Bóg zachowa ich i ochroni oraz wprowadzi do swojego królestwa.

Wersety biblijne do wykorzystania:

„I powiedział mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I powiedział mi: To są prawdziwe słowa Boga” (Obj 19:9).

„I zobaczyłem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i zawołał donośnym głosem do czterech aniołów, którym pozwolono wyrządzać szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela” (Obj 7:2-4).

„I zobaczyłem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli imię jego Ojca wypisane na czołach. (…) Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka; A w ich ustach nie znaleziono podstępu. Są bowiem bez skazy przed tronem Boga” (Obj 14:1, 4-5).

„Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta” (Obj 22:14).

„Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Obj 21:3-4).

03Jak powitać Pana przed nadejściem wielkiego ucisku i zostać pochwyconym przed Boży tron

Pan Jezus mówi: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20). Na podstawie tego wersetu widzimy, że aby powitać powracającego Pana, najważniejsza jest umiejętność usłyszenia głosu Boga. Jeśli już uznałeś, że jest to głos Boga, to zaakceptowanie go, podporządkowanie się mu i podążanie za nim jest jedyną drogą do tego, by powitać Pana przed nadejściem ucisku i zostać wyniesionym przed Boży tron.

Wersety biblijne do wykorzystania:

„Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20).

„O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6).

„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną” (J 10:27).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:11).

Jezus mu odpowiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14:6).

04Co się stanie, jeśli stracimy szansę na pochwycenie przed nadejściem wielkiego ucisku

Gdy Pan powróci w dniach ostatecznych, by przemawiać, ukazywać się i dokonywać dzieła, ci, którzy nie pragną słuchać głosu Boga – zwłaszcza zaś ci, którzy słyszą głos Boga, ale wciąż zaciekle Mu się przeciwstawiają i potępiają Go oraz odmawiają przyjęcia Bożego dzieła dni ostatecznych – zmarnują swoją szansę na pochwycenie przed nadejściem ucisku. Gdy Boże dzieło dobiegnie końca i na ludzi spadnie wielki ucisk, kiedy dobrzy zaczną być nagradzani, a źli – karani, wszyscy, którzy nie zostali pochwyceni przed nadejściem ucisku będą wtrąceni do otchłani pośród płaczu i zgrzytania zębami.

Wersety biblijne do wykorzystania:

„O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre: Nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały: Panie, Panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was” (Mt 25:6-12).

„Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość” (Mt 7:22-23).

„I zatrąbił piąty anioł, i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani. I otworzyła studnię otchłani, i wzbił się dym ze studni, jakby dym wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu studni. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie. I powiedziano jej, żeby nie wyrządzały szkody trawie na ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. I dano jej nakaz, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ich cierpienia były jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka. I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie” (Obj 9:1-6).

Subskrybuj

Subskrybuj za darmo, by mieć dostęp do pytań i odpowiedzi oraz filmów ewangelizacyjnych na temat powrotu Pana, tego, jak panny mądre witają oblubieńca, ścieżki prowadzącej do królestwa niebieskiego itd.

Ucz się więcej

Subskrybuj przez Messenger

Polecane artykuły

Jak zostać pochwyconym przed nadejściem ucisku

Oficjalna strona internetowa