01Czy dostąpię pełni zbawienia, jeśli wierzę w Pana, ale ciągle grzeszę?

Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia w Wieku Łaski, odkupił grzechy ludzi, by według prawa nie byli już potępieni ani przeklęci. Wielu ludzi wierzy zatem, że zostaliśmy obdarzeni łaską zbawienia dzięki wierze w Pana i odpuszczeniu grzechów, a kiedy Pan przyjdzie, zostaniemy wyniesieni prosto do królestwa niebieskiego. Ale czy to rzeczywiście jest prawdą? Chociaż jesteśmy zbawieni dzięki wierze w Pana, pozostaje w nas grzeszna natura i szatańskie usposobienie, więc nie możemy się powstrzymać od grzechu i przeciwstawienia się Bogu. Czy to naprawdę oznacza, że ludzie tacy jak my, którzy nieustannie grzeszą, zostali obmyci i dostąpili pełni zbawienia? Czy naprawdę będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Ewangelia Mateusza 7:21).

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki” (Ewangelia według św. Jana 8:34–35).

„Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” (List do Hebrajczyków 12:14).

02Na czym polega osiągnięcie pełni zbawienia?

Czym jest pełnia zbawienia? W rzeczywistości odnosi się to do odrzucenia grzechu i dostąpienia obmycia. Oznacza to, że ci, którzy są w pełni zbawieni, nie tylko dobrze zachowują się na zewnątrz, ale też uległy przemianie ich zepsute skłonności, takie jak arogancja, zarozumiałość, przewrotność, kłamliwość, egoizm, podłość, niegodziwość i chciwość. Potrafią żyć całkowicie w zgodzie ze słowami Boga, umieją Mu się prawdziwie podporządkować i Go czcić. Bez względu na próby i trudności, jakie napotykają, są w stanie trwać przy świadectwie o Bogu, kochać Go i zadowolić. Stają się wolni od deprawującego wpływu szatana. Jedynie to jest pełnią zbawienia.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka; A w ich ustach nie znaleziono podstępu. Są bowiem bez skazy przed tronem Boga” (Objawienie św. Jana 14:4–5).

„Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta” (Objawienie św. Jana 22:14).

„Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci” (Objawienie św. Jana 12:11).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci” (Objawienie św. Jana 2:11).

03Jak osiągnąć pełnię zbawienia?

Chrystus dni ostatecznych, Bóg Wszechmogący, wyraża wszystkie prawdy, które obmywają i zbawiają ludzkość. Dokonuje dzieła osądzania począwszy od domu Bożego, odsłania szatańską naturę i zepsutą istotę ludzkości, objawia nam swoje usposobienie, które jest z natury sprawiedliwe, i wskazuje nam drogę do odrzucenia grzechu, byśmy mogli zostać oczyszczeni i zyskać pełnię zbawienia. Jeśli tylko dotrzymamy kroku dziełu Bożemu, bez wahania poddamy się Bożemu osądzaniu, karceniu, próbom i oczyszczeniu, wtedy nasze zepsute usposobienie ulegnie stopniowemu obmyciu i przemianie, a ostatecznie zyskamy pełnię zbawienia i będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (Ewangelia według św. Jana 16:12–13).

„A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (Ewangelia według św. Jana 12:47–48).

„Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (Pierwszy List św. Piotra 4:17).

„I stanie się na całej ziemi, mówi PAN, że dwie części w niej zostaną wycięte i zginą, a trzecia część pozostanie w niej. I przeprowadzę tę trzecią część przez ogień i oczyszczę ich jak się czyści srebro, wypróbuję ich, jak się próbuje złoto. Będą wzywali mego imienia, a ja ich wysłucham. Powiem: Ty jesteś moim ludem, a on powie: PAN jest moim Bogiem” (Księga Zachariasza 13:8–9).

Polecane artykuły

Co to jest zbawienie? Czy zbawienie to wszystko, czego potrzeba, by wejść do Królestwa Niebieskiego?

Co to jest zbawienie? Czy zbawienie to wszystko, czego potrzeba, by wejść do Królestwa Niebieskiego?

Droga do oczyszczenia

Droga do oczyszczenia

Wideo do wykorzystania

Więcej tematów

Czy słyszałeś głos Boga?
Czy słyszałeś głos Boga?
Jak wejść do królestwa niebieskiego
Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa
Zbawiciel powrócił
Czym dokładnie jest wiara w Boga
Czym dokładnie jest wiara w Boga
Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia
Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia
Odkupienie Pańskie i Jego sądu w dniach ostatecznych
Odkupienie Pańskie i Jego sądu w dniach ostatecznych