01Katastrofy następują jedna po drugiej, a znaki zapowiadające powrót Pana już się ukazały – Pan już powrócił

Zarazy, głód, trzęsienia ziemi, powodzie i inne katastrofy coraz częściej występują na całym świecie i stają się coraz groźniejsze. Także i na niebie pojawiają się niezwykłe zjawiska. Przepowiednie dotyczące powrotu Pana w dużej mierze już się wypełniły. Pan Jezus, za którym tęskniliśmy przez te wszystkie lata, przybył do nas w tajemnicy już dawno temu.

Wersety biblijne do wykorzystania

„A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego: Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił. Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali; Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Łk 17:26-30).

„Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści” (Mt 24:6-8).

„I pokażę cuda w niebie i na ziemi, krew i ogień, i słupy dymu. Słońce stanie się ciemnością, a księżyc – krwią, przed nadejściem wielkiego i strasznego dnia Jahwe” (Jl 2:30-31).

„I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nim gwałtowny wiatr” (Obj 6:12-13).

„A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone” (Mt 24:29).

02Pan powraca w tajemnicy, zanim nastąpią katastrofy, a po katastrofach ukazuje się otwarcie

Jeśli chodzi o powitanie Pana, wielu ludzi zwraca tylko uwagę na proroctwo zstąpienia Pana na obłoku, zaś nie pamięta o proroctwach mówiących, że Pan stanie się ciałem i przybędzie w tajemnicy: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie” (Łk 12:40). „Oto przychodzę jak złodziej” (Obj 16:15). W rzeczywistości Pan powraca w tajemnicy, zanim nastąpią katastrofy, i tworzy grupę zwycięzców. Następnie ukaże się otwarcie po katastrofach, aby nagrodzić dobrych i ukarać złych. W ten sposób całkowicie wypełniają się proroctwa o powrocie Pana.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie” (Łk 12:40).

„Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby” (Obj 16:15).

„Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” (Łk 17:24-25).

„A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:47-48).

„Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17).

„Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen” (Obj 1:7).

„Uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20:29).

03Jak powitać Pana, gdy przebywa tu w tajemnicy

Zanim nastąpią katastrofy, Pan przychodzi w tajemnicy, lecz ukaże się otwarcie już po katastrofach. Jak zatem możemy powitać Pana, gdy przebywa tu w tajemnicy? A Objawienie Jana 3,20 prorokował: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. Gdy Pan powraca na ziemię w dniach ostatecznych, wypowiada słowa, by znaleźć swoje owce. Panny mądre słuchają Bożego głosu, przyjmują go i idą za nim. Są to ludzie, którzy witają Pana i zasiadają na Jego uczcie, zanim nadejdzie czas wielkich katastrof.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13).

„Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20).

„O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:7).

„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną” (J 10:27).

Polecane artykuły

Czasy ostateczne – 5 proroctw biblijnych o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa spełniło się

Czasy ostateczne – 5 proroctw biblijnych o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa spełniło się

Nadchodzi wielki ucisk: jak powitać powracającego Pana

Nadchodzi wielki ucisk: jak powitać powracającego Pana

Jak powinniśmy powitać Pana Jezusa, gdy przyjdzie zapukać do naszych drzwi?

Jak powinniśmy powitać Pana Jezusa, gdy przyjdzie zapukać do naszych drzwi?

Jak wypełniło się proroctwo o powrocie Pana Jezusa

Jak wypełniło się proroctwo o powrocie Pana Jezusa

Wideo do wykorzystania

Więcej tematów

Czym dokładnie jest wiara w Boga
Czym dokładnie jest wiara w Boga
Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia
Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia
Odkupienie Pańskie i Jego sądu w dniach ostatecznych
Odkupienie Pańskie i Jego sądu w dniach ostatecznych
Sąd wielkiego białego tronu rozpoczął się dawno temu
Sąd wielkiego białego tronu rozpoczął się dawno temu