01Dlaczego Pan Jezus miałby powrócić w dniach ostatecznych, by dokonać dzieła osądzania po ukończeniu dzieła odkupienia?

Choć ludzie zostali odkupieni przez Pana w Wieku Łaski i otrzymali rozgrzeszenie, nie zostali obmyci ze swojej grzesznej natury – wszyscy nadal żyją w błędnym kole grzechu, spowiadając się, grzesząc, znów się spowiadając itd. To bolesna walka, jaką toczą w życiu. W Biblii przepowiedziano: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17). „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:47-48). Dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych to etap dzieła osądzania. Bóg Wszechmogący wyraził prawdy, by obmyć tych, którzy staną przed tronem Bożym, podzielić wszystkich według ich rodzaju, a wreszcie poprowadzić tych, którzy zostali oczyszczeni, do swojego królestwa i tym samym ostatecznie zakończyć ten wiek. Widzimy, że dzieło osądzania Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych całkowicie wypełnia proroctwa biblijne – jest to dzieło pełnego zbawienia człowieka.

Wersety biblijne do wykorzystania

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki” (J 8:34-35).

„Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy; Lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników” (Hbr 10:26-27).

„Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia” (Hbr 9:28).

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy” (J 16:12-13).

„A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:47-48).

02Czym różni się Boże dzieło odkupienia z Wieku Łaski od dzieła osądzania w Wieku Królestwa?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie” (Mt 4:17).

„A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:47-48).

03Jak możemy stwierdzić, że dzieła odkupienia z Wieku Łaski oraz dzieła osądzania w czasach ostatecznych dokonał ten sam Bóg?

Wersety biblijne do wykorzystania

„Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący” (Obj 1:8).

Odkupienie Pańskie i Jego sądu w dniach ostatecznych

Oficjalna strona internetowa