Pytanie 31: Niesiecie świadectwo o tym, że słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego w księdze „Słowo ukazuje się w ciele” są wypowiedziami pochodzącymi z ust Boga, ale my wierzymy, że są to słowa kogoś, kto został oświecony przez Ducha Świętego. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, jaka dokładnie jest różnica między słowami wyrażonymi przez Boga wcielonego a słowami wypowiedzianymi przez kogoś posiadającego oświecenie Ducha Świętego?

Odpowiedź:

Wszystko, co Bóg Wszechmogący wyraża, jest prawdą, a „Słowo ukazuje się w ciele” to w rzeczywistości wypowiedzi Boga Wszechmogącego, który jest powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Wszyscy, którzy mają serce i duszę, całym sercem to zaakceptują, gdy zobaczą Jego słowo i rozpoznają, że jest to głos Boga, a wtedy pokłonią się przed Nim. Jednak niektórzy ludzie nadal uważają, że słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych są jedynie słowami zapisanymi przez człowieka natchnionego przez Ducha Świętego. Nie wierzą, że jest to prawdziwe słowo Boga. Pokazuje to, że nasza wiara w Boga niekoniecznie oznacza, że Go znamy, albo że potrafimy odróżnić słowa Boga od słów człowieka, oznacza też, że nie umiemy wyraźnie odróżnić słów, które są zgodne z prawdą od faktycznej prawdy. W rzeczywistości istnieje zasadnicza różnica między słowami, które są zgodne z prawdą, a faktyczną prawdą. Słowo Boga jest prawdą i nikt nie może temu zaprzeczyć. Natomiast słowa człowieka mogą być co najwyżej zgodne z prawdą. Czy, gdyby ktoś porównał zgodne z prawdą słowa człowieka ze słowem Boga, naprawdę nie byłoby między nimi żadnej różnicy? Czy rzeczywiście nie byłby w stanie jej dostrzec? Czy można powiedzieć, że ktoś, kto doświadczył słów Boga i ma wiedzę na ich temat, posiada prawdę? Czy jeśli ktoś wypowiada słowa, które są zgodne z prawdą, to znaczy, że wyraża on prawdę? Święci z minionych wieków powiedzieli wiele rzeczy, które były zgodne z prawdą; czy te słowa można omawiać na takich samych zasadach jak prawdę wyrażoną przez Boga? Osoby, które autentycznie rozumieją prawdę i rozpoznają ją, dostrzegają wyraźną różnicę między słowami, które są zgodne z prawdą a samą prawdą. Tylko te osoby, które nie rozumieją prawdy lub nie potrafią jej rozpoznać, łączą je ze sobą. Aby rozróżnić słowa, które są zgodne z prawdą od prawdy, musimy dokładnie zrozumieć, czym jest prawda. My, którzy wierzymy w Pana, przeczytaliśmy wiele Jego słów, uznajemy ich autorytet i moc, a także czujemy, że tylko słowo Pana jest prawdą. Nigdy w pełni nie doświadczymy prawdy i niezależnie od tego, jak dalece nam się to uda, czy jak dobrze ją zrozumiemy, nigdy nie ośmielilibyśmy się powiedzieć, że w pełni ją posiadamy, ani że prawdziwie rozumiemy Boga. W społeczności religijnej jest wielu pastorów i starszych, którzy ośmielają się objaśniać Biblię, ale nie mają odwagi interpretować słowa Bożego wedle własnego uznania. Żaden człowiek nie śmie powiedzieć, że rozumie słowo Boga ani nie śmie powiedzieć, że rozumie prawdę. To pokazuje, że istota prawdy jest niezwykle głęboka i może być wyrażona jedynie przez Boga. Gdy człowiek doświadcza Bożego dzieła, może osiągnąć tylko pewne zrozumienie prawdy, wejść jedynie w część jej rzeczywistości oraz powiedzieć tylko kilka rzeczy zgodnych z prawdą. Niczego więcej nie może się spodziewać. Nigdy nie będzie mógł posiadać ani wyrażać prawdy. To fakt. W minionych wiekach święci mówili wiele rzeczy, które były zgodne z prawdą, ale żaden z nich nie ośmielił się powiedzieć, że tamte słowa były prawdą. Zatem, czym dokładnie jest prawda? Prawda jest wyrażana przez Boga i tylko Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Wszystko, co Bóg mówi, jest prawdą, wszystko, co Bóg mówi, odzwierciedla Jego usposobienie oraz wszystko to, czym On jest i co ma, a Jego słowa są pełne Jego wszechmocy oraz mądrości. Za pomocą swych słów Bóg stworzył niebo, ziemię i wszystko inne, wykorzystał je także, by dokonać swego dzieła zbawienia ludzkości. Za pośrednictwem Bożych słów wypełnia się wszystko. Ludzie, którzy doświadczyli Bożego dzieła, potrafią dostrzec potęgę i wszechmoc słów Boga, co dowodzi, że tylko On może wyrażać prawdę. Moc prawdy oraz jej wieczna natura są niezgłębione dla ludzkości. Tylko prawda jest wieczna i współistnieje z Bogiem. Jest wiekuista i niezmienna. Jeśli ludzkość zacznie żyć w prawdzie, wówczas osiągnie życie wieczne. Ogromne znaczenie ma fakt, że Bóg obdarzył człowieka prawdą, by ten mógł żyć w prawdzie. Tak jak mówi Bóg Wszechmogący: „Prawda wyrażona ludzkim językiem jest aforyzmem; ludzkość nigdy jej nie doświadczy w pełni, a ludzkość powinna żyć w oparciu o nią. Część prawdy może pozwolić całej ludzkości przetrwać tysiące lat.

Prawdą jest życie samego Boga, które reprezentuje Jego własne usposobienie, reprezentuje Jego własną istotę i reprezentuje wszystko w Nim” („Czy wiesz czym w rzeczywistości jest prawda?” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”).

Prawda jest najbardziej realną z definicji życia i najwyższą z tych definicji wśród całej ludzkości. Ponieważ jest to wymóg, który Bóg nałożył na człowieka i jest to dzieło osobiście wykonywane przez Boga, nazywa się ją definicją życia. Nie jest to definicja poskładana z czegoś ani nie jest to słynny cytat wypowiedzi wielkiej postaci; natomiast jest to wypowiedź dla ludzkości od Pana niebios i ziemi, i wszystkich rzeczy – nie jakieś słowa poskładane przez człowieka, ale przyrodzone życie Boże. I dlatego jest to najważniejsza ze wszystkich definicji życia” („Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło, mogą zadowolić Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Prawda pochodzi ze świata człowieka, jednak prawda pomiędzy ludźmi przekazywana jest przez Chrystusa. Ma ona swoje źródło w Chrystusie, tj. w samym Bogu, a dawanie początku prawdzie nie jest czymś, do czego zdolny jest człowiek” („Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Dlaczego nie można powiedzieć, że słowa człowieka, które są zgodne z prawdą, są samą prawdą? Dlatego że słowa człowieka, które są zgodne z prawdą, przedstawiają jedynie jego doświadczenia oraz wiedzę na temat prawdy i są efektem działania Ducha Świętego. Duch Święty działa, oświecając i prowadząc ludzi, by stopniowego zaczynali rozumieć prawdę i wchodzili w jej rzeczywistość zgodnie z ich faktyczną duchową postawą w danym momencie. Za każdym razem, gdy Duch Święty oświeca ludzi, daje im to jedynie częściowe zrozumienie światła prawdy oraz niewielką wiedzę na temat jej rzeczywistości. Duch Święty nigdy nie ukazałby człowiekowi pełnej istoty prawdy za jednym razem, ponieważ człowiek nie byłby w stanie jej zdobyć ani doświadczyć. Zgodne z prawdą słowa człowieka są płytkim i ograniczonym zrozumieniem oraz doświadczeniem prawdy, a więc daleko im do jej istoty. Odbiegają one znacznie od kanonu prawdy, zatem nie można powiedzieć, że są prawdą. Nawet jeśli to, co człowiek mówi, zostało natchnione dzięki oświeceniu oraz iluminacji Ducha Świętego i jest całkowicie zgodne z prawdą, to jedynie podbuduje człowieka i przyniesie mu korzyść, ale nie może stać się jego życiem, podczas gdy prawda może być jego życiem wiecznym. Dzieje się tak, ponieważ człowiek nie może w pełni doświadczyć istoty prawdy, ani urzeczywistnić jej obrazu. Człowiek może jedynie urzeczywistnić niewielką część obrazu prawdy, co już samo w sobie jest całkiem dobre. Prawda może na zawsze stać się życiem człowieka i może dać mu życie wieczne. Natomiast gdy ludzkość wypowiada słowa zgodne z prawdą, jest to jedynie tymczasowy sposób na jej podbudowanie, a efekty tego utrzymują się tylko przez jakiś czas. Dlatego takie słowa nie mogą być wiecznym życiem człowieka. To istotna różnica między słowami zgodnymi z prawdą a samą prawdą. Pokazuje to, że nawet jeśli mowa człowieka jest oświecona przez Ducha Świętego i jest zgodna z prawdą, to i tak nie można powiedzieć, że jest prawdą. To stwierdzenie opiera się na faktach, a osoby, które mają życiowe doświadczenie, są w stanie to dostrzec i poczuć.

fragment publikacji Odpowiedzi na pytania dotyczące scenariusza

Aby odróżnić zgodną z prawdą mowę człowieka od słów wyrażonych przez Boga w ciele, najpierw musimy mieć jasność, co do tego, że Bóg ma boską istotę, a człowiek ludzką. Słowo Boże jest objawieniem życia Boga, a także wyrazem Jego usposobienia, podczas gdy słowa człowieka ujawniają jedynie ludzką istotę. Tylko to, co bezpośrednio wyraża Duch Święty, jest prawdą i słowem Boga. Jest tak, ponieważ istota życia Bożego jest niepowtarzalna i nie posiada jej żaden człowiek. Jednak ludzie, którymi posługuje się Bóg i którzy otrzymali dzieło Ducha Świętego, mogą wypowiadać słowa zgodne z prawdą, mające budujący wpływ na innych. Dzieje się tak dzięki oświeceniu oraz iluminacji przez Ducha Świętego, a także dzięki temu, że człowiek doświadczył i zrozumiał prawdę w słowie Bożym. Jednak słowa te nie zostały wyrażone bezpośrednio przez Ducha Świętego, a zatem nie są słowem Bożym.

Bóg Wszechmogący mówi: „Prawda jest najbardziej realną z definicji życia i najwyższą z tych definicji wśród całej ludzkości. Ponieważ jest to wymóg, który Bóg nałożył na człowieka i jest to dzieło osobiście wykonywane przez Boga, nazywa się ją definicją życia. Nie jest to definicja poskładana z czegoś ani nie jest to słynny cytat wypowiedzi wielkiej postaci; natomiast jest to wypowiedź dla ludzkości od Pana niebios i ziemi, i wszystkich rzeczy – nie jakieś słowa poskładane przez człowieka, ale przyrodzone życie Boże. I dlatego jest to najważniejsza ze wszystkich definicji życia” („Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło, mogą zadowolić Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Musisz zrozumieć rzeczywisty zakres prawdy i zrozumieć, co przekracza granice prawdy. Czy jeśli ludzie zyskują niejaką wnikliwość i mają jakieś zrozumienie oparte na ich doświadczeniu pochodzącym ze słów prawdy, to czy liczy się to jako prawda? W najlepszym razie można powiedzieć, że mają częściowe zrozumienie prawdy. Wszystkie słowa oświecenia Ducha Świętego nie reprezentują słowa Bożego, nie reprezentują prawdy i nie odnoszą się do prawdy. Można tylko powiedzieć, że ci ludzie mają częściowe zrozumienie prawdy i zostali częściowo oświeceni przez Ducha Świętego. (…) Każdy może doświadczyć prawdy, ale sytuacje z ich doświadczenia będą różne, a to, co każda osoba otrzymuje z tej samej prawdy, jest inne. Ale nawet po połączeniu zrozumienia wszystkich osób nadal nie można całkowicie wyjaśnić tej jednej prawdy, ponieważ prawda jest tak głęboka! Dlaczego mówię, że wszystkie rzeczy, które uzyskałeś, i całe twoje zrozumienie nie może być substytutem prawdy? Jeśli dzielisz się swoim zrozumieniem z innymi, mogą się nad tym zastanowić przez dwa lub trzy dni i na tym zakończy się ich doświadczanie, ale żadna osoba nie może w pełni doświadczyć prawdy nawet w ciągu całego życia, nawet wszyscy ludzie razem wzięci nie mogą jej wyczerpująco doświadczyć. Widać więc, że prawda jest bardzo głęboka! Nie ma sposobu, by za pomocą słów w pełni wyrazić prawdę, prawda wyrażona ludzkim językiem jest aforyzmem; ludzkość nigdy jej nie doświadczy w pełni, a ludzkość powinna żyć w oparciu o nią. Część prawdy może pozwolić całej ludzkości przetrwać tysiące lat.

Prawdą jest życie samego Boga, które reprezentuje Jego własne usposobienie, reprezentuje Jego własną istotę i reprezentuje wszystko w Nim. Jeżeli mówisz, że posiadanie niektórych doświadczeń oznacza, że masz prawdę, to czy możesz reprezentować usposobienie Boże? Nie możesz. Człowiek może mieć jakieś doświadczenie lub światło dotyczące pewnego aspektu lub strony prawdy, ale nie może zapewniać jej innym na zawsze, więc jego światło nie jest prawdą; jest to tylko pewien punkt, który jest osiągalny dla osoby. To po prostu doświadczenie, jakie powinno się posiadać, właściwe doświadczenie i zrozumienie, które jest rzeczywistym aspektem doświadczenia prawdy. To światło, oświecenie i zrozumienie oparte na doświadczeniu nigdy nie może zastąpić prawdy; nawet jeśli wszyscy ludzie całkowicie doświadczyli tej prawdy i połączą wszystkie te słowa, wciąż nie jest to tym samym, co ta jedna prawda. (…) Co mam przez to na myśli? Mam na myśli to, że życie człowieka będzie zawsze życiem człowieka i bez względu na to, jak bardzo twoje rozumowanie jest zgodne z prawdą, zgodne z intencjami Boga, z wymaganiami Boga, nigdy nie będzie w stanie zastąpić prawdy. Powiedzenie, że ludzie mają prawdę, oznacza, że mają pewną rzeczywistość, że mają pewne zrozumienie Bożej prawdy, że mają pewne prawdziwe wejście w Boże słowa, że mają pewne prawdziwe doświadczenie ze słowami Boga i że są na dobrej drodze w swojej wierze w Boga. Jedno stwierdzenie Boga wystarczy, aby człowiek mógł go doświadczać przez całe życie; nawet gdyby ludzie mieli doświadczenie z kilku żyć lub kilku tysiącleci, nadal nie byliby w stanie całkowicie i gruntownie doświadczyć prawdy” („Czy wiesz czym w rzeczywistości jest prawda?” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”).

Jeśli chodzi o różnicę między zgodnymi z prawdą słowami człowieka a słowem Bożym, słowa Boga Wszechmogącego tłumaczą to w bardzo jasny sposób: Prawda pochodzi od Boga, jest wyrażana przez Chrystusa, jest również bezpośrednim wyrazem Ducha Świętego, a wszystko, co Bóg mówi, jest prawdą. Prawda jest życiem samego Boga, jest wyrazem sprawiedliwego usposobienia Boga, objawieniem wszystkiego, co Bóg ma i czym jest, jest rzeczywistością pozytywnych rzeczy i stanowi istotę życia samego Boga. Jednak ludzie, którymi posługuje się Bóg oraz ci, którzy otrzymali dzieło Ducha Świętego, mogą wypowiadać słowa, które są zgodne z prawdą. Dzieje się tak dzięki oświeceniu oraz iluminacji przez Ducha Świętego, a także dzięki temu, że człowiek doświadczył i zrozumiał prawdę w słowie Bożym. Te słowa, które są zgodne z prawdą, odzwierciedlają doświadczenie oraz zrozumienie człowieka. Są rzeczywistością prawdy, do której człowiek otrzymał dostęp i są efektem dzieła Bożego. Nie ma znaczenia, jak głębokie lub płytkie zrozumienie prawdy ma człowiek, ani jak dobrze zna on Boga. Wszystko, co mówi człowiek, ujawnia istotę jego ludzkiego życia. Zgodnym z prawdą słowom wypowiadanym przez człowieka daleko do głębi istoty prawdy, dlatego to, co człowiek mówi, nie może być nazywane prawdą. Pomiędzy słowami, które są zgodne z prawdą, a faktyczną prawdą nierozerwalnie tkwią istotne różnice. Słowo Boże jest prawdą, jest istotą życia Boga, a więc słowo Boże jest wieczne i niezmienne. Jest tak, jak powiedział Pan Jezus: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Łk 21:33). Bóg Wszechmogący mówi również: „Moje słowa są na zawsze niezmienną prawdą” („Powinniście zważać na wasze uczynki” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Jest dokładnie tak jak w przypadku Dziesięciorga przykazań podyktowanych przez Boga w Wieku Prawa: chociaż minęły tysiące lat, dzisiaj ludzkość wciąż ich przestrzega. Dzieje się tak, ponieważ słowo Boże jest prawdą, rzeczywistością pozytywnych rzeczy, jest w stanie wytrzymać próbę czasu i przetrwa całą wieczność. Jednak słowa człowieka nie są prawdą, więc nie będą trwać wiecznie. Postęp w dziejach ludzkości, czy to w dziedzinie badań naukowych i prawa, czy też teorii socjologicznych, świadczy o tym, że z biegiem czasu słowa człowieka zostają obalone lub porzucone, a nawet w mgnieniu oka stają się przestarzałe. Nawet jeśli słowa, które wypowiada człowiek, są zgodne z prawdą, mogą jedynie nam pomóc, zaspokoić nasze potrzeby i tymczasowo wesprzeć. Nie mogą być naszym życiem. Dlaczego mówimy, że słowa człowieka nie mogą być jego życiem? Dlatego że chociaż słowo człowieka może być zgodne z prawdą, jest jedynie ludzkim doświadczeniem oraz rozumieniem słowa Bożego i bardzo daleko mu do istoty prawdy. W żadnym wypadku nie może reprezentować prawdy, ani nie może stać się życiem człowieka, tak jak prawda. Może tylko tymczasowo nam pomóc, podbudować nas lub wesprzeć, dlatego zgodne z prawdą słowo człowieka nie jest prawdą, a zatem nie może być życiem człowieka. Więc dlaczego tylko słowa Boga mogą być życiem człowieka? Słowo Boże jest prawdą i rzeczywistością pozytywnych rzeczy, dlatego my, ludzie, nie możemy go w pełni doświadczyć, a źródło każdej prawdy jest niewyczerpane dla ludzkości. Nawet jeśli żylibyśmy wiecznie, nie ośmielilibyśmy się powiedzieć, że posiadamy prawdę lub że w pełni ją zdobyliśmy. To fakt. Ponadto prawda może obmyć ludzkość, zbawić ją oraz udoskonalić. Polegając w swoim życiu na prawdzie, możemy urzeczywistnić obraz prawdziwego człowieka i prawdy, a tym samym poznać Boga, poddać się Mu, czcić Go i być z Nim zgodnym, co było zamiarem Boga, gdy stworzył ludzkość. Tak jak napisano w Biblii: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa” (Rdz 1:26). Tworząc ludzkość, Bóg nie zamierzał zapewnić jej tylko ciała fizycznego, ale przede wszystkim obdarzyć ją nowym życiem. Tym nowym życiem jest słowo Boże, które jest prawdą. Gdy prawda stanie się naszym życiem, gdy stanie się rzeczywistością naszego życia, czyli gdy urzeczywistnimy obraz prawdy oraz obraz prawdziwego człowieka, wówczas spełnimy zamiar Boga przyświecający stworzeniu ludzkości. Dlatego mówimy, że tylko słowo Boże i prawda mogą być życiem wiecznym człowieka. Chociaż ludzie, którymi posługuje się Bóg, mogą do pewnego stopnia doświadczać słowa Bożego i rozumieć je oraz mówić rzeczy zgodne z prawdą, jest to efekt dzieła Ducha Świętego. To zbawienie i udoskonalenie człowieka przez Boga. To, że słowa ludzi, którymi posługuje się Bóg, są zgodne z prawdą czy to, że ci ludzie naprawdę rozumieją Boga, nie oznacza, że posiedli istotę prawdy, ani że posiedli życie Boga. Pokazuje to jedynie, że zdobyli prawdę i że stała się ona rzeczywistością ich życia. Jest tak, ponieważ człowiek nie jest prawdą i nie odważyłby się powiedzieć, że faktycznie posiada prawdę. Dlatego też niezależnie od tego, jak bardzo słowa człowieka są zgodne z prawdą lub jak bardzo mogą nas podbudować, nie można powiedzieć, że są prawdą, a ponadto nie są też słowem Bożym.

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Jeśli chcemy wiedzieć, dlaczego zgodne z prawdą słowa wypowiadane przez ludzi, którymi posłużył się Bóg, nie są prawdą, najpierw musimy mieć pełną jasność co do tego, czym jest „prawda”. W całej historii dziejów, żaden człowiek nigdy nie poznał prawdy. Kiedy Pan Jezus pojawił się na ziemi w Wieku Łaski, powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14:6). Nikt nadal nie rozumie właściwego znaczenia tej „prawdy”. Dopiero kiedy przybędzie Chrystus dni ostatecznych – Bóg Wszechmogący – tajemnice tej „prawdy” zostaną w pełni ujawnione ludzkości.

Wysłuchajmy słów Boga Wszechmogącego: „Prawda pochodzi ze świata człowieka, jednak prawda pomiędzy ludźmi przekazywana jest przez Chrystusa. Ma ona swoje źródło w Chrystusie, tj. w samym Bogu, a dawanie początku prawdzie nie jest czymś, do czego zdolny jest człowiek” („Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Prawda jest najbardziej realną z definicji życia i najwyższą z tych definicji wśród całej ludzkości. Ponieważ jest to wymóg, który Bóg nałożył na człowieka i jest to dzieło osobiście wykonywane przez Boga, nazywa się ją definicją życia. Nie jest to definicja poskładana z czegoś ani nie jest to słynny cytat wypowiedzi wielkiej postaci; natomiast jest to wypowiedź dla ludzkości od Pana niebios i ziemi, i wszystkich rzeczy – nie jakieś słowa poskładane przez człowieka, ale przyrodzone życie Boże. I dlatego jest to najważniejsza ze wszystkich definicji życia” („Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło, mogą zadowolić Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Prawda wyrażona ludzkim językiem jest aforyzmem; ludzkość nigdy jej nie doświadczy w pełni, a ludzkość powinna żyć w oparciu o nią. Część prawdy może pozwolić całej ludzkości przetrwać tysiące lat.

Prawdą jest życie samego Boga, które reprezentuje Jego własne usposobienie, reprezentuje Jego własną istotę i reprezentuje wszystko w Nim” („Czy wiesz czym w rzeczywistości jest prawda?” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”).

Ze słów Boga Wszechmogącego dowiadujemy się, że: Prawda pochodzi od Boga, a wyrażana jest przez Chrystusa. Oznacza to, że wszystkie słowa wypowiedziane przez Boga są prawdą. Dzieje się tak dlatego, że prawda jest istotą bytu Bożego, Bożym usposobieniem, tym co Bóg ma i czym jest, jest też rzeczywistością wszystkich dobrych rzeczy. Prawda jest wieczna i nigdy się nie zmieni. Słowa Boga mają władzę i moc. Mogą oczyszczać, zbawiać i doskonalić człowieka oraz mogą zapewnić ludziom życie wieczne. A zatem wszystkie słowa wyrażone przez Boga są prawdą. Dzieło Boże, Jego objawienia i Jego żądania – wszystko to jest prawdą. Boże zarządzenia i reguły, których ludzie mają przestrzegać, wszystko to, czego Bóg wymaga od człowieka i co nakazuje mu urzeczywistniać, stanowi prawdę i rzeczywistość wszystkich pozytywnych rzeczy. Tak więc w każdym pojedynczym słowie wypowiedzianym przez Boga tkwi prawda. Na każdym etapie swego dzieła Bóg wyraził liczne prawdy. Drogocenne życie, jakim Bóg obdarza nas ludzi, znajduje się pośród tych prawd.

Wszystko to, co Bóg wyraził w dziele swoich dwóch wcieleń, jest prawdą. Tak jak słowa Pana Jezusa w Wieku Łaski: Jego słowa sprawiły, że ludzkość mogła doświadczyć Bożego usposobienia, Jego miłości oraz świętej istoty. Wszystko to stanowi cenne prawdy, które pomagają nam poznawać Boga. Miłość, miłosierdzie, tolerancja i zdolność przebaczania okazane przez Pana Jezusa ludzkości, to, że Pan Jezus prosił człowieka, aby umiłował Boga całym swym sercem, duszą i umysłem, żeby miłował bliźniego swego, jak siebie samego, żeby był światłem świata i solą ziemi, wszystko to są to rzeczy pozytywne i stanowią prawdę. Ale są też rzeczywistością życia, którą musimy posiąść. Chrystus dni ostatecznych – Bóg Wszechmogący nadszedł i objawia nam całą prawdę o sądzie, oczyszczaniu i doskonaleniu ludzkości. Prawdy te są elementami rzeczywistości życia, którą człowiek musi posiąść w Wieku Królestwa. Chrystus dni ostatecznych objawia nam Boże usposobienie sprawiedliwości, majestatu, gniewu i nietolerancji dla wykroczenia. Ujawnia tajemnice Bożego planu zarządzania w celu zbawienia ludzkości, tajemnice trzech etapów dzieła Bożego, istotę oraz wewnętrzną prawdę każdego etapu Jego dzieła, tajemnicę Bożego wcielenia, to, jak Bóg dokonuje dzieła osądzania w dniach ostatecznych i to, czym jest królestwo Chrystusowe. Ujawnia, w jaki sposób Bóg objawia los każdego człowieka, jak nagradza dobro i jak karze zło. Ujawnia znaczenie Bożej sprawiedliwości, znaczenie świętości Boga, a także symboliczne znaczenie Bożego usposobienia, Jego zachwytu, gniewu, smutku i radości. Ujawnia, co jest sprawiedliwe, a co niegodziwe, co dobre, a co złe, a także istotę i fakty świadczące o zepsuciu człowieka przez szatana. Bóg Wszechmogący wyjaśnia ludziom, jak czcić Boga i jak odrzucać zło, czym jest prawdziwe życie, jak je przeżyć z sensem i tym podobne kwestie. Bóg Wszechmogący objawił nam te wszystkie prawdy i tajemnice, abyśmy znali je i rozumieli, abyśmy czcili Boga i odrzucali zło, abyśmy byli Mu posłuszni oraz Go wielbili. Prawda Boga Wszechmogącego jest drogą życia wiecznego, którą ludzkość powinna posiąść. Ci, którzy przyjmą wszystkie prawdy Boga i będą według nich postępować, dostąpią życia wiecznego. Natomiast ci, którzy nie przyjmą tych prawd, z całą pewnością przepadną. Tak więc wszystkie prawdy, które Bóg Wszechmogący wyraża w dniach ostatecznych są Bożym dziełem kończącym jeden wiek i rozpoczynającym nowy wiek w dniach ostatecznych. Ludzie, którymi posługuje się Bóg, są tymi, których Bóg zbawia i doskonali. Ich obowiązkiem, w ramach dzieła Bożego, jest współdziałanie z tym dziełem oraz poprowadzenie ludzi, których wybrał Bóg. A zatem wszystkie słowa, które wypowiadają, a które są zgodne z prawdą, są owocami dzieła Ducha Świętego. Mimo że te słowa przynoszą nam korzyść, nie możemy nazywać ich prawdą ani traktować jak słów Bożych. Bo słowa ludzi mają swe źródło jedynie w ich wiedzy i doświadczeniu prawdy, reprezentują ludzką perspektywę, ludzkie idee i pojmowanie, więc nieuchronnie zostaną zniekształcone przez ludzką nieczystość. Ponadto, wiedza i doświadczenie człowieka w zakresie prawdy są ograniczone. Bez względu na to, jak głęboko wejdzie w rzeczywistość prawdy, nie można stwierdzić, że uosabia istotę prawdy, ani że urzeczywistnia prawdę w całości. Więc nawet jeśli człowiek wyraził ograniczoną rzeczywistość prawdy, którą urzeczywistnił, jego słowa mogą być tylko zgodne z prawdą. Nie wolno stawiać ich na tym samym poziomie co prawda. Wyłącznie słowa Boga wcielonego są prawdą. Inaczej mówiąc, wyłącznie Bóg posiada istotę prawdy i wyłącznie Bóg jest prawdą. Niezależnie od tego, ile lat wierzymy w Boga, wobec Niego zawsze jesteśmy jak niemowlęta. Nie jesteśmy w stanie urzeczywistniać obrazu Boga. Więc słowa ludzi, którymi posługuje się Bóg i ludzi, którzy dysponują dziełem Ducha Świętego, mogą być tylko słowami, które są zgodne z prawdą. Nie możemy przyjmować ich za prawdę. Jest to niezaprzeczalny fakt. Nazywając prawdą słowa wypowiedziane przez człowieka, sprzeciwiamy się i bluźnimy Bogu.

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Wstecz: Pytanie 30: Świadczycie, że Pan Jezus już powrócił jako wcielony Bóg Wszechmogący, że wyraża całą prawdę, aby oczyścić i zbawić ludzkość, i wykonuje dzieło osądzania rozpoczynające się od domu Boga, jak więc powinniśmy rozróżniać głos Boga i jak mamy upewnić się, że Bóg Wszechmogący jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił?

Dalej: Pytanie 32: Faryzeusze często objaśniali Biblię ludziom w synagogach. Z zewnątrz sprawiali wrażenie pobożnych i współczujących, oni nie wydawali się robić niczego, co byłoby oczywistym naruszeniem prawa. Dlaczego więc faryzeusze zostali przeklęci przez Pana Jezusa? Jak objawiła się ich hipokryzja? Dlaczego mówi się, że dzisiejsi duchowni i starsi idą tą samą ścieżką, co obłudni faryzeusze?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce