2. Dlaczego Bóg musi sądzić i karcić ludzi?

Ważne słowa Boga:

Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka, ale nie wyzwolił go od jego zepsutego usposobienia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko tego, by Jezus wziął na siebie grzechy człowieka i stał się ofiarą za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. I tak, kiedy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek, i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wynosi człowieka do wyższej sfery. Wszyscy ci, którzy podporządkują się Jego panowaniu, posiądą wyższą prawdę oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie.

fragment rozdziału „Przedmowa” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Zanim człowiek został odkupiony, zostało już w niego wszczepionych wiele szatańskich trucizn. Po upływie tysięcy lat szatańskiego zepsucia człowiek ma już w sobie naturę, która opiera się Bogu. I dlatego kiedy człowiek został odkupiony, chodziło wyłącznie o takie odkupienie, w którym człowiek został kupiony za wysoką cenę, ale jego zatruta natura nie została wyeliminowana. W tak splugawionym człowieku musi się dokonać zmiana, zanim będzie godny służyć Bogu. Poprzez to dzieło osądzania i karcenia człowiek zdobędzie pełną wiedzę o tkwiącej w nim nieczystej i zepsutej istocie, a wtedy będzie w stanie całkowicie się zmienić i oczyścić. Tylko w ten sposób człowiek może być godny powrotu przed tron Boga. Całe dokonane dzisiaj dzieło służy oczyszczeniu człowieka i jego przemianie; poprzez osądzanie i karcenie za pomocą słowa, jak również poprzez oczyszczenie, człowiek może odrzucić swoje zepsucie i stać się czysty. Zamiast uważać ten etap dzieła za dzieło zbawienia, celniejszym byłoby nazwanie go dziełem oczyszczenia. Zaprawdę, etap ten jest etapem podboju, jak również drugim etapem dzieła zbawienia.

fragment rozdziału „Tajemnica Wcielenia (4)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wiesz tylko tyle, że Jezus zstąpi w dniach ostatecznych, ale jak dokładnie to zrobi? Czy grzesznik taki jak ty, który właśnie został odkupiony, a nie został odmieniony ani udoskonalony przez Boga, może być człowiekiem według Bożego serca? Ponieważ nadal jesteś starą wersją siebie, w twoim przypadku prawdą jest, że zostałeś zbawiony przez Jezusa i że nie jesteś zaliczany do grzeszników z uwagi na zbawienie przez Boga, ale nie dowodzi to, że nie jesteś grzeszny i że nie jesteś nieczysty. Jak możesz być święty, jeśli nie zostałeś odmieniony? Twoje wnętrze trawią nieczystość, samolubstwo i złośliwość, a mimo to chcesz zstąpić z Jezusem. Możesz o tym tylko pomarzyć! Pominąłeś pewien krok w wierze w Boga: zostałeś jedynie odkupiony, ale nie zostałeś odmieniony. Abyś mógł stać się człowiekiem według Bożego serca, Bóg musi osobiście dokonać dzieła przemiany i obmycia ciebie. Jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz w stanie osiągnąć świętości. Nie będziesz więc się kwalifikować do otrzymania dobrych Bożych błogosławieństw, ponieważ pominąłeś kluczowy krok w Bożym dziele zarządzania człowiekiem, czyli krok przemiany i udoskonalenia. Dlatego ty, grzesznik, który właśnie został odkupiony, nie jesteś w stanie bezpośrednio otrzymać dziedzictwa Bożego.

fragment rozdziału „O nazwach i tożsamości” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Jakimi środkami dokonuje się udoskonalanie człowieka przez Boga? Dokonuje się ono za sprawą sprawiedliwego usposobienia Boga. Boże usposobienie składa się przede wszystkim ze sprawiedliwości, gniewu, majestatu, sądu i klątwy, a udoskonalanie człowieka dokonuje się przede wszystkim przez Boży sąd. Niektórzy ludzie nie rozumieją i pytają, dlaczego Bóg jest w stanie udoskonalić człowieka tylko poprzez sąd i klątwę. Mówią: „Gdyby Bóg miał przekląć człowieka, czy ten by nie umarł? Gdyby Bóg miał osądzić człowieka, czy ten nie zostałby potępiony? Jak mógłby potem wciąż zostać udoskonalony?”. Takie są słowa ludzi, którzy nie znają Bożego dzieła. Tym, co Bóg przeklina, jest nieposłuszeństwo człowieka, a tym, co osądza, są ludzkie grzechy. Chociaż Bóg mówi ostro i bezwzględnie, obnaża wszystko, co jest w człowieku, przez swe surowe słowa ujawnia to, co w człowieku istotne. Mimo to, przez taki sąd, daje człowiekowi gruntowną wiedzę o istocie ciała, dzięki czemu człowiek podporządkowuje się Bogu. Ciało człowieka jest grzeszne i szatańskie, jest nieposłuszne i staje się przedmiotem Bożego karcenia. Toteż, aby człowiek mógł poznać siebie samego, muszą na niego spaść słowa sądu Bożego i musi on przejść każdy rodzaj oczyszczania; dopiero wtedy dzieło Boże będzie skuteczne.

Ze słów wypowiedzianych przez Boga wynika, że On już potępił ciało człowieka. Czy nie są to zatem słowa klątwy? Słowa wypowiedziane przez Boga ukazują prawdziwy charakter człowieka i przez takie obnażenie człowiek jest sądzony, a gdy widzi, że nie jest w stanie wypełnić woli Bożej, w duszy czuje żal i wyrzuty sumienia. Czuje, że jest dłużnikiem Boga i nie jest w stanie sprostać Bożej woli. Niekiedy Duch Święty dyscyplinuje cię od wewnątrz i ta dyscyplina pochodzi z sądu Bożego; są chwile, kiedy Bóg cię napomina i ukrywa przed tobą swoje oblicze, kiedy nie zwraca na ciebie uwagi i nie działa w tobie, karcąc cię bezgłośnie, by cię oczyścić. Boże dzieło w człowieku ma na celu przede wszystkim jasne ukazanie sprawiedliwego usposobienia Boga. Jakie świadectwo człowiek ostatecznie daje o Bogu? Człowiek świadczy, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, że Jego usposobieniem jest sprawiedliwość, gniew, karcenie i sąd – człowiek świadczy o sprawiedliwym usposobieniu Boga. Bóg używa swojego sądu, aby udoskonalić człowieka. Ukochał go i zbawił, lecz co obejmuje Jego miłość? Zawiera się w niej osąd, majestat, gniew i klątwa. Chociaż Bóg przeklinał człowieka w przeszłości, nie zrzucił go całkowicie do bezdennej otchłani, ale użył tego środka, aby oczyścić wiarę człowieka; nie unicestwił człowieka, ale działał, aby go udoskonalić. Istotą ciała jest to, co jest z szatana – Bóg stwierdził to bardzo wyraźnie – ale fakty dokonywane przez Boga nie są wypełniane zgodnie z Jego słowami. On cię przeklina, abyś mógł Go kochać i abyś mógł poznać istotę cielesności; Bóg cię karci, abyś mógł się przebudzić, abyś poznał własne braki i dowiedział się, jak niegodnym stworzeniem jest człowiek. Zatem Boże przekleństwa, sąd, majestat i gniew są po to, aby człowieka udoskonalić. Wszystko, czego Bóg dziś dokonuje, i sprawiedliwe usposobienie, które On w was ukazuje – wszystko jest po to, aby udoskonalić człowieka, i taka jest właśnie miłość Boga.

fragment rozdziału „Tylko doświadczając bolesnych prób, możesz poznać piękno Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Doprawdy, realizowane obecnie dzieło polega na skłonieniu ludzi, by porzucili szatana, porzucili swojego dawnego przodka. Wszystkie sądy poprzez słowo mają na celu odsłonić zepsute usposobienie ludzkości i umożliwić ludziom zrozumienie sensu życia. Wszystkie te powtarzające się sądy przebijają ludzkie serca. Każdy sąd bezpośrednio wpływa na ich los i ma na celu zranić ich serca, aby mogli odrzucić to wszystko i w ten sposób poznać życie, poznać ten podły świat oraz poznać mądrość i wszechmoc Boga, a także poznać zepsutą przez szatana ludzkość. Im więcej karcenia i sądzenia, tym bardziej serce człowieka zostaje zranione i tym bardziej rozbudza się jego duch. Obudzenie ducha tych skrajnie zepsutych i kompletnie oszukanych ludzi – oto cel tego sądu. Człowiek nie ma ducha, to znaczy jego duch umarł dawno temu i człowiek nie wie, że jest niebo, że jest Bóg, a z pewnością nie wie, że zmaga się w otchłani śmierci. Skąd miałby wiedzieć, że żyje w tym złym piekle na ziemi? Skąd miałby wiedzieć, że to jego gnijące ciało wpadło do Hadesu śmierci z powodu zepsucia przez szatana? Skąd miałby wiedzieć, że wszystko na ziemi od dawna jest tak zniszczone przez ludzkość, że nie można już tego naprawić? No i skąd miałby wiedzieć, że dzisiaj na ziemię zstąpił Stwórca, aby szukać zepsutych ludzi, których może zbawić? Nawet, kiedy człowiek przejdzie wszelkie możliwe oczyszczenie i sąd, jego drętwa świadomość ledwo funkcjonuje i praktycznie nie reaguje. Ludzkość jest tak zwyrodniała! Chociaż ten sąd spada niczym okrutny grad z nieba, jest dla człowieka wielce korzystny. Bez sądzenia ludzi w ten sposób nie byłoby rezultatu i uratowanie ludzi od otchłani nieszczęścia byłoby absolutnie niemożliwe. Bez tego dzieła byłoby ludziom niezmiernie trudno wydostać się z Hadesu, ponieważ ich serca umarły już dawno temu, a ich duch został dawno temu zdeptany przez szatana. Uratowanie tych, którzy utonęli w najgłębszych czeluściach zwyrodnienia, wymaga uporczywego nawoływania i sądzenia – dopiero wtedy obudzą się te lodowate serca.

fragment rozdziału „Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Bóg dokonuje dzieła osądzania i karcenia, by człowiek mógł Go poznać, a także przez wzgląd na swoje świadectwo. Gdyby Bóg nie osądził zepsutego ludzkiego usposobienia, człowiek nie znałby Jego sprawiedliwego usposobienia, które nie dopuszcza wykroczeń, i nie mógłby przemienić swojej starej wiedzy o Bogu w nową. Przez wzgląd na swoje świadectwo i swoje zarządzanie, Bóg ujawnia się w całości, umożliwiając tym samym człowiekowi zdobycie wiedzy o Bogu, zmianę usposobienia i niesienie donośnego świadectwa o Bogu poprzez publiczne pojawienie się Boga.

fragment rozdziału „Tylko ci, którzy znają Boga, mogą nieść o Nim świadectwo” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Dni ostateczne już nadeszły. Wszystkie stworzone rzeczy zostaną zaklasyfikowane według swego rodzaju i podzielone na różne kategorie pod względem swej natury. To jest moment, w którym Bóg objawia wynik ludzkości i jej przeznaczenie. Jeśli ludzie nie przejdą karcenia i sądu, nie będzie sposobu na obnażenie ich nieposłuszeństwa i niesprawiedliwości. Wynik wszystkich stworzeń może zostać objawiony tylko poprzez karcenie i sąd. Człowiek pokazuje swoją prawdziwą twarz tylko wtedy, kiedy został skarcony i osądzony. Źli znajdą się obok złych, dobrzy obok dobrych, a cała ludzkość zostanie zaklasyfikowana stosownie do swego rodzaju. Poprzez karcenie i sąd objawiony zostanie wynik wszelkiego stworzenia, tak aby źli mogli zostać ukarani, dobrzy wynagrodzeni, a wszyscy ludzie znaleźli się pod panowaniem Boga. Całe to dzieło można zrealizować jedynie poprzez sprawiedliwe karcenie i sąd. Ponieważ zepsucie człowieka osiągnęło swój szczyt, a ludzkie nieposłuszeństwo stało się nadzwyczaj głębokie, tylko sprawiedliwe Boże usposobienie, które składa się głównie z karcenia i sądu, a objawione jest w dniach ostatecznych, może całkowicie zmienić człowieka i uczynić go pełnym. Tylko to usposobienie może obnażyć zło i dzięki temu srodze ukarać wszystkich niesprawiedliwych.

fragment rozdziału „Wizja dzieła Bożego (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Istotą Bożego dzieła karcenia i sądu jest oczyszczenie ludzkości na dzień ostatecznego odpoczynku. W przeciwnym razie cała ludzkość nie będzie w stanie podążać za swoim rodzajem ani wejść w odpoczynek. Dzieło to jest dla ludzkości jedyną drogą wejścia w odpoczynek. Tylko dzieło Bożego oczyszczenia oczyści ludzkość z jej nieprawości i tylko Jego dzieło karcenia i sądu wystawi na światło dzienne te nie posłuszeństwa pośród ludzkości, tym samym oddzielając tych, którzy mogą być zbawieni od tych, których zbawić nie można, oraz tych, którzy pozostaną od tych, których już nie będzie. Kiedy to dzieło dobiegnie końca, wszyscy ludzie, którym wolno będzie pozostać, dostąpią oczyszczenia i osiągną wyższy stan człowieczeństwa, w którym będą cieszyć się jeszcze cudowniejszym drugim życiem ludzkim na ziemi; innymi słowy, rozpoczną swój ludzki dzień odpoczynku i będą żyć wspólnie z Bogiem. Gdy ci, którym nie będzie dane pozostać poddani zostaną karceniu i osądowi; ich pierwotne formy zostaną całkowicie ujawnione; po tym wszyscy oni zostaną zniszczeni i, podobnie jak szatan, nie będzie im już wolno przetrwać na ziemi. Ludzkość w przyszłości nie będzie już obejmować tego typu ludzi; ci ludzie nie zasługują na to, by wejść do krainy ostatecznego odpoczynku ani nie są godni wejścia w dzień odpoczynku, którym Bóg będzie się dzielić z człowiekiem, ponieważ są celem kary, niegodziwcami, i nie są ludźmi prawymi. (…) Jego ostateczne dzieło karania zła i nagradzania dobra jest wykonywane całkowicie w celu pełnego oczyszczenia całej ludzkości, tak aby mógł On wprowadzić całkowicie świętą ludzkość do bezkresnego odpoczynku. Ta część Jego dzieła jest Jego najważniejszym dziełem. Jest to ostatni etap całego Jego dzieła zarządzania.

fragment rozdziału „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Dlaczego Bóg musi osądzać oraz karcić skażony rodzaj ludzki, i jakie znaczenie ma Boży sąd i karcenie skażonej ludzkości? Ta prawda jest szczególnie ważna, bo obejmuje prawdę odnośnie wizji Bożego dzieła. Jeśli ludziom brakuje wizji w ich wierze, to nie wiedzą, jak wierzyć w Boga. Nawet mimo tego, że faktycznie wierzą w Boga, nie są w stanie wybrać właściwej ścieżki. Jakie więc znaczenie miałby Boży sąd oraz karcenie skażonej ludzkości, która stawia Mu opór i Go zdradza? Musimy mieć jasność w tej kwestii – Bóg jest Stworzycielem i ma władzę, aby panować nad swym stworzeniem, sądzić je oraz karcić. Ponadto Boże usposobienie jest sprawiedliwe oraz święte. On nie pozwala żyć w swej obecności tym ludziom, którzy stawiają Mu opór oraz Go zdradzają. Bóg nie pozwala brudnym i skażonym rzeczom istnieć w swej obecności. Zatem Boży sąd oraz karcenie skażonego rodzaju ludzkiego jest właściwe i dobre, i decyduje o tym Boże usposobienie. Wszyscy wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg jest prawdą. Już to widzieliśmy, na podstawie usposobienia, które On objawia. Wszystkie Boże słowa są prawdą. Bóg stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie rzeczy mocą swoich słów. Boże słowa są w stanie stworzyć wszystkie rzeczy i są one także prawdą, która może wszystkie rzeczy osądzić. Bóg wykonuje dzieło sądu i karcenia skażonego rodzaju ludzkiego w dniach ostatecznych. Niektórzy mogą się spytać: „Czy Bóg wykonywał już wcześniej dzieło sądu?”. On rzeczywiście wykonał już dużo pracy polegającej na osądzaniu i karceniu, tylko że ludzie tego nie widzieli. Kiedy istoty ludzkie jeszcze nie istniały, szatan stawił Bogu opór i Go zdradził – a jak Bóg osądził szatana? Wygnał szatana na dół, na ziemię, i wszystkie te anioły, które podążyły za szatanem, zostały tam zesłane razem z nim. Bóg wygnał je z nieba na ziemię – czy nie był to sąd nad szatanem? Był to sąd, i było to także karcenie go. Zatem nim pojawili się ludzie, Bóg już osądził oraz skarcił szatana. Możemy to zobaczyć w Biblii. Nim zaczął istnieć rodzaj ludzki, czy byli inni ludzie lub inne istoty, które były poddane Bożemu sądowi oraz karceniu? Możemy powiedzieć z pewnością, że wszyscy, którzy zostali zniszczeni przez Boga, byli to ludzie, którzy opierali się Bogu i buntowali się przeciwko Niemu, oraz że wszyscy byli poddani Jego sądowi i karceniu. Zatem Boży sąd oraz karcenie istnieje, odkąd Bóg stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie rzeczy. To jeden z aspektów Bożego dzieła związany z rządzeniem wszystkimi rzeczami, ponieważ Boże usposobienie jest niezmienne – nigdy nie może ulec zmianie. Możemy zobaczyć, że odkąd istoty ludzkie zaczęły istnieć, ludzie zdradzali Boga oraz podążali za szatanem. Wszyscy oni żyli pod ciężarem Bożego przekleństwa. Bardzo wielu ludzi zmarło w wyniku Bożego karcenia z powodu swych własnych złych uczynków, a niektórzy zostali zgładzeni. Było bardzo wielu takich, którzy wierzą w Boga, a jednak opierają się Mu i w końcu wszyscy oni zginęli. Niektórzy zostali ukarani w sferze ducha, podczas gdy inni zostali skarceni jeszcze za życia. Dlatego rodzaj ludzki podsumował to tak: „dobro wynagrodzone zostanie dobrem, a za zło zapłatą będzie zło”. Wszystko to jest Bożym sądem oraz karceniem. Boże dzieło karcenia oraz sądu w dniach ostatecznych jest po to, by zbawić skażoną ludzkość. Przyjmując Boże dzieło, przyjmujemy też Boży sąd i karcenie. Wszyscy, którzy buntują się przeciwko Bogu oraz są Mu nieposłuszni w trakcie doświadczania Jego dzieła, otrzymują Jego sąd i karcenie. Ludzie są głównie poddani sądowi oraz karceniu Bożych słów, lecz czasem otrzymują też sąd oraz karcenie faktów spadających na nich w charakterze Bożej kary. Wszyscy to widzieliśmy. Niektórzy mówią: „Niewierzący nigdy nie przyjęli Bożego dzieła karcenia i sądu, więc czy będą w stanie uciec przed Bożym sądem i karceniem?”. Bez względu na to, czy ludzie przyjmują dzieło Boga w dniach ostatecznych, wszyscy będą poddani Bożemu sądowi oraz karceniu. Nikt nie może przed tym uciec – jest to fakt. Ludzie ze świata religii nie przyjęli Bożego sądu i karcenia, a jednak nie mogą przed nim uciec. Nikt nie może umknąć przed karceniem, które Bóg zawczasu zaplanował dla człowieka – jest to tylko kwestia czasu, bo każdy ma swój osobisty wynik, a o jego wyniku także decyduje Bóg. Na podstawie tego wyniku możemy zobaczyć, jaki rodzaj sądu i karcenia otrzyma każda osoba. Niektórzy przyjmują Boży sąd i karcenie, dostępują oczyszczenia przez Boga, całkowicie zwracają się ku Niemu, a ich wynikiem jest dobre przeznaczenie – wejście do królestwa oraz pozyskanie życia wiecznego. Tego rodzaju osoba zyskuje zbawienie. Ci, którzy nie przyjmują Bożego sądu oraz karcenia, to znaczy ci, którzy nie przyjmują Bożego dzieła, ostatecznie cierpieć będą zgubę i zagładę. To jest ich sąd oraz karcenie, które zostało wcześniej zaplanowane przez Boga, a także ich ostateczny wynik, który został określony Bożym sądem i karceniem. Jest obecnie wielu przywódców we wspólnocie religijnej, którzy sprzeciwiają się Bogu – jaki będzie ich ostateczny wynik? Jeśli nie okażą skruchy, to w końcu muszą ulec zniszczeniu oraz zgubie, bo nikt nie może uciec przez Bożym sądem oraz karceniem. To jest absolutna prawda. Przyjęliśmy Boży sąd oraz karcenie, co oznacza, że przyjęliśmy Boże dzieło zbawienia rodzaju ludzkiego. Przyjmujemy i doświadczamy Bożego sądu oraz karcenia w sposób pozytywny, wzbudzając w sobie prawdziwy żal za grzechy, osiągając z czasem poznanie Boga, a także przemianę naszego życiowego usposobienia. W naszym przypadku tego rodzaju sąd oraz karcenie służy naszemu zbawieniu. Jeśli chodzi o tych, którzy odmawiają przyjęcia Bożego sądu oraz karcenia – ich wynikiem będzie kara i muszą oni ostatecznie stanąć wobec zguby i zniszczenia. Taki jest właśnie skutek unikania Bożego sądu oraz karcenia.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: 1. Czym jest sąd?

Dalej: 3. Jak powinno się doświadczać Bożego sądu i karcenia, aby dostąpić zbawienia?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce