21. Co to znaczy naśladować Boga?

Ważne słowa Boga:

Najważniejsze w podążaniu za Bogiem jest to, że wszystko powinno być zgodne z dzisiejszymi słowami Boga: niezależnie od tego, czy dążysz do wejścia w życie, czy do wypełnienia woli Bożej, wszystko powinno koncentrować się wokół dzisiejszych słów Bożych. Jeśli to, z czym obcujesz i czego szukasz, nie koncentruje się wokół dzisiejszych słów Bożych, to nie znasz słów Bożych i jesteś całkowicie pozbawiony dzieła Ducha Świętego. Bóg oczekuje ludzi podążających Jego śladami. Bez względu na to, jak wspaniałe i czyste jest to, co zrozumiałeś wcześniej, Bóg nie chce tego – i jeśli nie jesteś w stanie odłożyć na bok tych rzeczy, staną się one w przyszłości ogromną przeszkodą w twoim wkroczeniu. Wszyscy, którzy są w stanie podążać za teraźniejszym światłem Ducha Świętego, są błogosławieni. Ludzie w minionych epokach również podążali śladami Boga, lecz nie mogli podążać nimi aż do dzisiaj; to jest błogosławieństwo dla ludzi w dniach ostatecznych.

fragment rozdziału „Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Dzieło Ducha Świętego zmienia się z dnia na dzień, wznosząc się za każdym razem coraz wyżej; jutrzejsze objawienie jest jeszcze wyższe niż dzisiejsze i krok po kroku pnie się ono coraz wyżej. Oto dzieło, w którym Bóg udoskonala człowieka. Jeśli człowiek nie dotrzyma Mu kroku, może w każdej chwili zostać pozostawionym w tyle. Jeśli człowiek nie ma posłusznego serca, nie będzie w stanie dotrwać do końca. Poprzedni wiek już minął – teraz nastał nowy wiek. A w nowym wieku musi zostać wykonane nowe dzieło. Zwłaszcza w tym ostatnim wieku, w którym człowiek będzie doskonalony, Bóg będzie wykonywać swoje dzieło szybciej. Dlatego bez posłuszeństwa w sercu trudno będzie człowiekowi iść śladami Boga. Bóg nie przestrzega żadnych zasad ani nie traktuje któregokolwiek etapu swojego dzieła jako niezmiennego. Jego dzieło jest raczej coraz nowsze i coraz wznioślejsze. Jego dzieło staje się z każdym krokiem coraz bardziej praktyczne i coraz bardziej zgodne z rzeczywistymi potrzebami człowieka. Jedynie po doświadczeniu tego dzieła człowiek będzie w stanie przejść ostateczną przemianę swojego usposobienia. (…) Dzieło dokonywane przez Boga różni się w poszczególnych okresach. Jeśli pozostajesz bardzo posłuszny na jednym etapie, ale na następnym wykazujesz mniejsze posłuszeństwo lub żadne, wówczas Bóg cię opuści. Jeśli dotrzymujesz kroku Bogu, kiedy wchodzi na ten stopień, musisz nadal nadążać za Nim, kiedy wchodzi na kolejny. Tylko wówczas będziesz posłuszny Duchowi Świętemu. Ponieważ wierzycie w Boga, musicie ciągle pozostawać posłuszni. Nie możecie być tak po prostu posłusznymi czy nieposłusznymi, kiedy wam to odpowiada. Takie posłuszeństwo nie spotka się z aprobatą Boga. Jeżeli nie będziesz mógł nadążyć za nowym dziełem i będziesz trzymać się swoich dotychczasowych powiedzeń, to jak ma nastąpić w twoim życiu postęp? Dzieło Boże polega na zaspokojeniu cię poprzez Jego słowa. Kiedy jesteś posłuszny i przyjmujesz Jego słowa, Duch Święty z pewnością zadziała w tobie. Duch Święty działa dokładnie tak jak mówię. Rób tak jak mówię, a Duch Święty wkrótce zacznie w tobie działać.

fragment rozdziału „Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Czy wiesz, co oznacza podążanie za Bogiem? Jaką ścieżką chciałbyś podążać, nie mając wizji? W ramach dzisiejszego dzieła, jeśli nie masz żadnych wizji, w żadnym razie nie będziesz mógł zostać uczyniony pełnym. W kogo zatem wierzysz? Dlaczego w Niego wierzysz? Dlaczego za Nim podążasz? Czy postrzegasz swoją wiarę jako swego rodzaju grę? Czy obchodzisz się ze swym życiem, jakby było jakąś zabawką? Największą wizją jest Bóg dnia dzisiejszego. Jak wiele o Nim wiesz? Jak wiele z Niego widziałeś? Skoro ujrzałeś dzisiejszego Boga, czy podstawa twej wiary w Niego jest mocna? Czy sądzisz, że dostąpisz zbawienia, o ile tylko będziesz podążał za Nim w tak chaotyczny sposób? Myślisz, że będziesz w stanie łowić ryby w mętnej wodzie? Czy to jest takie proste? Jak wiele pojęć związanych ze słowami, które wypowiada dziś Bóg, zdołałeś już odrzucić? Czy masz wizję Boga dnia dzisiejszego? Na czym opiera się twoje pojmowanie dzisiejszego Boga? Ciągle uważasz, że wystarczy, byś podążał za Nim albo tylko Go ujrzał, a zdołasz Go pozyskać i nikt nie będzie w stanie się ciebie pozbyć. Nie zakładaj, że podążanie za Bogiem to taka prosta sprawa. Kluczową kwestią jest to, że musisz Go poznać, musisz poznać Jego dzieło, i musisz mieć wolę, by znosić dla Niego trudy, poświęcić dla Niego swe życie i zostać przez Niego udoskonalonym. Takie właśnie wizje powinieneś mieć. Jeśli wciąż myślisz tylko o tym, by cieszyć się Jego łaską, to nie wystarczy. Nie myśl, że Bóg jest tutaj tylko dla ludzkiej przyjemności lub tylko po to, aby mógł obdarzać ludzi łaską. Byłbyś bowiem w błędzie! Jeśli ktoś nie jest w stanie zaryzykować życia, aby podążać za Nim, i jeśli nie potrafi porzucić wszelkiego ziemskiego dobytku, aby iść w ślad za Nim, to z pewnością nie zdoła podążać za Nim do samego końca!

fragment rozdziału „Musicie zrozumieć dzieło Boże – nie podążajcie za nim w sposób chaotyczny!” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Piotr podążał za Jezusem przez kilka lat i dostrzegł w Nim wiele cech, których nie mieli inni ludzie. Piotr towarzyszył Jezusowi przez rok, gdy został przez Niego wybrany spośród dwunastu uczniów. (Oczywiście, Jezus nie powiedział tego głośno i pozostali uczniowie nic nie wiedzieli). Wszystko, co zrobił Jezus, stanowiło dla Piotra punkt odniesienia. W jego sercu szczególnie wyryło się to, czego Jezus nauczał. Piotr był całkowicie oddany Jezusowi i lojalny wobec Niego. Nigdy nie miał do Niego żadnych pretensji. W efekcie stał się zaufanym towarzyszem Jezusa, gdziekolwiek On poszedł. Piotr wsłuchiwał się w nauki Jezusa, w Jego łagodne słowa, przyglądał się temu, co je, jak się ubiera, jak mieszka i jak podróżuje. Naśladował Jezusa we wszystkim. Nigdy się nie mądrzył i odrzucił wszystko, co było anachroniczne, idąc za przykładem Jezusa w słowach i czynach. To wtedy Piotr poczuł, że niebo, ziemia i wszystkie sprawy są w rękach Wszechmogącego i że właśnie dlatego on sam nie ma wyboru. Piotr przyswoił także wszystko, czym był Jezus, i traktował to jako wzorzec. Życie Jezusa pokazuje, że nie był On arogancki w tym, co robił. Przeciwnie, zamiast chełpić się, poruszał ludzi swoją miłością. Wiele rzeczy pokazało, kim Jezus był, i dlatego Piotr naśladował Go we wszystkim.

fragment rozdziału „O życiu Piotra” z „Interpretacji tajemnic Słowa Bożego dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wszystko w życiu Piotra, co nie spełniało pragnienia Boga, sprawiało, że nie było mu łatwo. Jeżeli nie spełnił pragnienia Boga, miał wyrzuty sumienia i poszukiwał odpowiedniego sposobu, w który mógłby postarać się zadowolić serce Boga. Nawet w najmniejszych i najbardziej błahych aspektach swojego życia, wciąż wymagał od siebie spełniania pragnienia Boga. Był nie mniej wymagający, jeżeli chodzi o jego stare usposobienie – zawsze stawiał przed sobą surowe wymogi, by posuwać się naprzód ku prawdzie. (…) W swojej wierze w Boga Piotr starał się zadowolić Go we wszystkim i być posłusznym wobec wszystkiego, co od Niego pochodziło. Bez najmniejszej skargi był w stanie przyjąć karcenie i sąd, a także oczyszczanie, udrękę i niedostatek w swoim życiu, a nic z tego nie mogło zmienić jego miłości do Boga. Czy nie była to ostateczna miłość do Boga? Czy nie było to spełnienie obowiązku stworzenia Bożego? Poprzez karcenie, sąd czy udrękę – zawsze jesteś zdolny do osiągnięcia posłuszeństwa do śmierci, i to właśnie powinno osiągnąć stworzenie Boże, to jest czystość miłości do Boga.

fragment rozdziału „Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Podążanie za Bogiem odnosi się przede wszystkim do podążania śladami Jego obecnego dzieła, podporządkowanie się teraźniejszym słowom Bożym i praktykowanie ich, a także wypełnianie przykazań Bożych, poszukiwanie woli Bożej we wszystkim wokoło, wcielanie w życie Jego słów i całkowite poddanie się przewodnictwu Ducha Świętego w ramach Jego dzieła. Wreszcie polega na tym, by stawać się osobą, która praktykuje prawdę i stosuje się do woli Bożej. Tylko osoba, która postępuje w ten sposób, jest prawdziwym wyznawcą Boga i czeka ją zbawienie Boże. Jeżeli w naszej wierze pozornie polegamy na Biblii, wychwalając ją, a w rzeczywistości praktykujemy i doświadczamy życia zgodnie ze słowami i naukami ludzi, których wypowiedzi znajdują się w Biblii, zamiast podporządkować się słowu Bożemu z Biblii i wcielać je w życie, jeśli nie pojmujemy intencji Boga, a jedynie odprawiamy religijne rytuały, to podążamy za człowiekiem. Jeśli stosujemy się do słów ludzi spisanych w Biblii i wprowadzamy je w życie, jakby były słowami Boga, a Pana Jezusa postrzegamy jedynie jako pionka, ignorując Jego słowa, a przy tym nic nie robimy, by wypełniać Jego przykazania, to z pewnością zostaniemy odrzuceni i przeklęci przez Pana Jezusa zupełnie jak ci obłudni faryzeusze. Wielu ludzi wierzy w Pana, a mimo to ślepo wielbi sławy ze świata religii czy pastorów i starszych – oddają w ten sposób cześć tym obłudnym faryzeuszom. Gdy coś im się przydarzy, biegną do pastorów i starszych, by powiedzieli im, co mają począć i to samo robią, gdy próbują poznać prawdziwą drogę. W efekcie obłudni faryzeusze i przywódcy religijni oszukują ich i wprowadzają w błąd, kierując na ścieżkę oporu wobec Boga – takie są konsekwencje i rezultaty podążania za człowiekiem zamiast za Bogiem. Jedyny sposób, by podążać za Bogiem, to wierzyć wyłącznie poprzez podporządkowanie się dziełu Ducha Świętego i teraźniejszym słowom Boga, podążanie śladami dzieła Ducha Świętego oraz robienie wszystkiego, co w naszej mocy, by wypełniać nasze obowiązki. Zwłaszcza w czasie, gdy Bóg dokonuje swego dzieła osądzania w dniach ostatecznych, świat religii utracił dzieło Ducha Świętego i się wyludnił. Gdy jesteśmy zmuszeni szukać prawdziwej drogi, musimy skupiać się na tym, by intensywnie wypatrywać słów Ducha Świętego wypowiadanych do kościołów, a także słów i wypowiedzi Boga oraz dzieła Ducha Świętego. Jeżeli nie poszukujemy słów ani dzieła Ducha Świętego, nie jesteśmy w stanie usłyszeć głosu Boga, ani odnaleźć życiowego wsparcia w teraźniejszych słowach Boga, to zostaniemy przez Niego odrzuceni i wyeliminowani podczas dzieła Bożego w dniach ostatecznych, a w końcu zapadniemy się w mrok, łkając i zgrzytając zębami. Bóg natomiast nigdy nie porzuci ludzi, którzy naprawdę za Nim podążają i są Mu posłuszni. Jednakże ci, którzy wielbią pastorów i starszych, podporządkowują się ludziom i podążają za ludźmi. Dzieło Boże w końcu odkryje ich twarze – zostaną wyeliminowani i odrzuceni.

Choć nasze usta krzyczą, że wierzymy w Boga, powinniśmy być posłuszni tylko Bogu i tylko za Nim podążać, rzeczywistość przedstawia się inaczej. Widać to wyraźnie w sposobie, w jaki wyznawcy wiary żydowskiej w Wieku Łaski traktowali Pana Jezusa – w odróżnieniu od św. Piotra i Jana. Pan Jezus dokonał swego nowego dzieła, przekazał ludziom prawdę i wskazał im drogę skruchy, lecz większość Żydów w tamtych czasach słuchała jedynie nauk kapłanów i faryzeuszy. Nie akceptowali dzieła ani słów Pana Jezusa, a w efekcie utracili szansę na Jego zbawienie. Teoretycznie wierzyli w Boga, ale w rzeczywistości pokładali wiarę w kapłanach, uczonych w Piśmie i faryzeuszach. Jednakże św. Piotr, Jan, Mateusz, Filip i inni dostrzegli, że słowa i dzieło Pana Jezusa mają w sobie autorytet i moc oraz że są one prawdą. Widzieli, że słowa i dzieło Pana Jezusa pochodzą od Boga i dlatego wiernie za Nim podążali. Nie poddali się wpływom faryzeuszy i to oni prawdziwie podążali za Bogiem i byli Mu posłuszni. W dniach ostatecznych jedynym sposobem, by naprawdę podążać za Bogiem oraz okazać Mu posłuszeństwo, jest akceptacja dzieła osądzania Boga Wszechmogącego i poddanie się temu dziełu, a to wypełnia proroctwo z Księgi Objawienia: „To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie” (Obj 14:4).

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Ale co to znaczy podążać za Bogiem? I jak ty wcielasz to w życie? By podążać za Bogiem, nie wystarczy się modlić i wielbić Boga. Najważniejsze jest, aby jeść i pić Jego słowa, żyć zgodnie z Jego słowami, działać w zgodzie z prawdą, odnaleźć ścieżkę życiowego doświadczenia w Bożych słowach, przyjąć Jego namiestnictwo i należycie wykonywać swoje obowiązki, krocząc ścieżką, po której prowadzi cię Duch Święty. Kiedykolwiek znajdziesz się w krytycznym momencie, kiedy napotkasz znaczące trudności, wtedy szczególnie musisz szukać zamiarów Boga, by nie dać się zwieść doktrynom ludzi i nie pozwolić, by ktokolwiek zyskał nad tobą kontrolę. „Posłuszny jestem temu, co pochodzi od Boga, jeśli jednak coś pochodzi od człowieka, stanowczo to odrzucam. Gdy słowa głoszone przez przywódców lub pracowników stoją w sprzeczności z Bożymi ustaleniami, wówczas bezwzględnie podążam za Bogiem, a wyrzekam się ludzi. Jeżeli to, co głoszą, jest całkowicie zgodne z wolą Boga, wtedy mogę ich słuchać”. Osoby, które postępują w ten sposób, podążają za Bogiem.

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Wstecz: 20. Czym jest niewierzący?

Dalej: 22. Co to znaczy naśladować człowieka?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

1. Czym jest prawda?

Wersety biblijne do wykorzystania:„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1).„A to Słowo stało się ciałem i...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce