Pytanie 21: W samej Biblii napisano: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13:8). Więc imię Pana nigdy się nie zmienia! Ale mówicie, że Pan przyszedł ponownie w dniach ostatecznych z nowym imieniem i nazywa się Bogiem Wszechmogącym. Jak to możliwe?

Odpowiedź:

Biblia mówi: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13:8). Ponieważ Boże usposobienie i istota są wieczne i niezmienne. Nie znaczy to, że Jego imię się nie zmieni. Bóg Wszechmogący mówi o tym.

Bóg Wszechmogący mówi: „Są tacy, którzy mówią, że Bóg jest niezmienny. Jest to właściwa interpretacja, ale odnosi się ona do niezmienności Bożego usposobienia oraz Jego substancji. Zmiany w Jego imieniu i dziele nie dowodzą, że Jego substancja uległa przemianie; innymi słowy, Bóg zawsze będzie Bogiem i to nigdy się nie zmieni. Skoro mówisz, że dzieło Boże jest niezmiennie, to czy mógłby On ukończyć swój trwający sześć tysięcy lat plan zarządzania? Wiesz jedynie, że Bóg jest zawsze niezmienny, ale czy wiesz, że jest zawsze nowy, a nigdy nie jest stary? Jeśli dzieło Boże jest niezmienne, czy mógłby On przewodzić ludzkości przez całą jej drogę aż do dnia dzisiejszego? Jeśli Bóg jest niezmienny, to dlaczego wykonał już dzieło dwóch wieków? (…) słowa »Bóg jest zawsze nowy i nigdy nie jest stary« odnoszą się do Jego dzieła, a słowa »Bóg jest niezmienny« do tego, co Bóg immanentnie ma i czym jest. Niezależnie od tego, nie możesz uzależniać sześciu tysięcy lat dzieła od jednego punktu, czy też ograniczać go martwymi słowami. Taka jest nieroztropność człowieka. Bóg nie jest tak prosty, jak to sobie wyobraża człowiek, a Jego dzieło nie może zatrzymać się w którymkolwiek wieku. Na przykład Jahwe nie może zawsze oznaczać imienia Boga; Bóg może także wykonywać swoje dzieło pod imieniem Jezusa. Jest to znak, że dzieło Boże zawsze przechodzi w kolejne etapy rozwoju.

Bóg jest zawsze Bogiem i nigdy nie stanie się szatanem; szatan jest zawsze szatanem i nigdy nie stanie się Bogiem. Boża mądrość, Boża cudowność, Boża sprawiedliwość i Boży majestat nigdy się nie zmienią. Jego istota oraz to, co On ma i czym jest nigdy się nie zmienią. Jeśli jednak chodzi o Jego dzieło, ono zawsze przechodzi w kolejne etapy rozwoju, zawsze sięga głębiej, ponieważ On jest zawsze nowy, a nigdy stary. W każdym wieku Bóg przybiera nowe imię, w każdym wieku dokonuje nowego dzieła i w każdym wieku pozwala swoim stworzeniom widzieć Jego nową wolę i nowe usposobienie” („Wizja dzieła Bożego (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Ze słów Wszechmogącego wynika, że sam Bóg jest niezmienny. Znaczy Jego usposobienie i istota, ale nie Jego imię. Mimo że Bóg dokonał różnych dzieł i przyjmował różne imiona w procesie zbawiania ludzkości, Jego istota nigdy się nie zmienia. Bóg zawsze będzie Bogiem. Bez względu na to, czy Jego imię to Jahwe, czy Jezus, Jego istota nie zmienia się. Zawsze działa ten sam Bóg. Jednak wówczas żydowscy faryzeusze nie wiedzieli, że imię Boga zmienia się wraz z przejściem do kolejnego wieku dzieła. Wierzyli, że jedynie Jahwe może być ich Bogiem i Zbawicielem, gdyż przez długi czas utrzymywali, że tylko Jahwe jest Bogiem i że poza Nim nie ma innego Zbawiciela. Gdy Bóg zmienił Swe imię i przybył jako Jezus odkupić ludzkość, potępiali Jezusa i sprzeciwiali się Mu. Na koniec przybili Go do krzyża, popełniając przestępstwo, za co Bóg ich ukarał. I teraz, w dniach ostatecznych, jeśli zaprzeczymy istocie Boga i Jego dziełu, ponieważ zmienił swe dzieło, ponieważ zmienił swoje imię, będzie to lekkomyślność i niewiedza. Każde imię Boga w każdym wieku ma ogromne znaczenie, i każde niesie zbawienie.

Bóg zawsze jest nowy, nie stary. On ogarnia wszystkie rzeczy. Żadne imię nie może reprezentować Go w pełni. Zatem wraz z postępem wieków Jego imię ulega zmianie. Bóg Wszechmogący mówi: „Imię Jezusa zostało przybrane ze względu na dzieło zbawienia, więc czy będzie On nadal nazywany tym samym imieniem, kiedy powróci w dniach ostatecznych? Czy nadal będzie dokonywał dzieła odkupienia? Jak to możliwe, że Jahwe i Jezus są jednym, a jednak są Oni nazywani różnymi imionami w różnych wiekach? Czyż nie jest tak dlatego, że wieki Ich dzieła są różne? Czy jedno imię może reprezentować całość Boga? W związku z tym Bóg musi być nazywany różnymi imionami w różnych wiekach oraz musi używać danego imienia, aby zmienić wiek i go reprezentować. Ponieważ żadne imię nie może w pełni reprezentować Samego Boga, a każde imię jest w stanie reprezentować jedynie tymczasowy aspekt Bożego usposobienia w danym wieku; jedyne, co musi zrobić, to reprezentować Jego dzieło. Zatem Bóg może wybrać takie imię, które odpowiada Jego usposobieniu, by reprezentować cały wiek” („Wizja dzieła Bożego (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Czy imię Jezusa – »Bóg z nami« – może reprezentować pełnię usposobienia Boga? Czy może w pełni wyrazić Boga? Jeśli człowiek mówi, że Bóg może być tylko nazywany Jezusem i nie może mieć innego imienia, ponieważ Bóg nie może zmienić swojego usposobienia, jest to w gruncie rzeczy bluźnierstwo! Czy wierzysz, że imię Jezus, Bóg z nami, może samo reprezentować Boga w Jego całości? Bóg może być określany wieloma imionami, ale pośród tych wielu imion nie ma ani jednego, które może zawrzeć całość Boga, ani jednego, które może w pełni reprezentować Boga. A więc Bóg ma wiele imion, ale nie mogą one w pełni wyrazić Bożego usposobienia, ponieważ Boże usposobienie jest tak bogate, że po prostu wykracza poza ludzką zdolność poznania Boga. Nie ma sposobu, dzięki któremu przy użyciu ludzkiego języka człowiek w pełni zawarłby Boga. (…) Jedno konkretne słowo lub imię nie jest zdolne reprezentować Boga w Jego całości, a więc czy myślisz, że Boże imię może zostać jednoznacznie ustalone? Bóg jest tak wielki i tak święty, a jednak nie pozwoliłbyś Mu na zmianę Jego imienia w każdym nowym wieku? Zatem w każdym wieku, w którym Bóg osobiście dokonuje swego dzieła, używa On imienia, które odpowiada temu wiekowi, aby określić dzieło, którego zamierza dokonać. Używa tego konkretnego imienia o tymczasowym znaczeniu, aby imię to reprezentowało Jego usposobienie w tym wieku. To jest właśnie Bóg używający języka ludzkości, aby wyrazić swoje własne usposobienie” („Wizja dzieła Bożego (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Bóg jest mądry i wszechmocny. Jest wielki, wszechstronny, wszechobejmujący. Żadne konkretne imię nie może reprezentować wszystkiego, czym Bóg jest. Bóg w każdym wieku tworzy część swojego dzieła, ujawnia część usposobienia. Nie wyraził jeszcze wszystkiego, co ma i czym jest. Zatem na każdym etapie dzieła, Bóg występuje pod innym imieniem, o innym znaczeniu, które reprezentuje dany wiek i Jego usposobienie. To zasada dzieła Bożego i główny powód tego, że On zmienia swe imię.

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Skoro imię Boga w każdym wieku nie reprezentuje Jego całości, to jakie jest znaczenie Jego imion w każdym wieku? Zadałaś bardzo ważne pytanie. Dziś Bóg Wszechmogący daje nam odpowiedź na to pytanie. Bóg Wszechmogący mówi: „»Jahwe« to imię, które przybrałem w trakcie Mojego dzieła w Izraelu i oznacza ono Boga Izraelitów (narodu wybranego przez Boga), który może litować się nad człowiekiem, przeklinać go i kierować jego życiem. Imię to oznacza Boga posiadającego wielką moc i przepełnionego mądrością. »Jezus« to Emmanuel i oznacza ofiarę za grzechy pełną miłości, współczucia oraz zbawiającą człowieka. Wykonał On dzieło Wieku Łaski, a także reprezentuje go i może być przedstawicielem tylko jednej części planu zarządzania. Oznacza to, że tylko Jahwe jest Bogiem narodu wybranego – Izraela, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba, Bogiem Mojżesza i Bogiem wszystkich ludzi Izraela. Dlatego w obecnym wieku wszyscy Izraelici, poza Żydami, wielbią Jahwe. Składają Mu ofiary na ołtarzu i służą Mu, nosząc szaty kapłanów w świątyni. To, co jest ich nadzieją, to ponowne pojawienie się Jahwe. Jedynie Jezus jest Odkupicielem rodzaju ludzkiego. Jest On ofiarą za grzechy, która odkupiła ludzkość z grzechu. Oznacza to, że imię Jezusa pochodzi z Wieku Łaski i istniało z powodu dzieła odkupienia w Wieku Łaski. Imię Jezusa istniało po to, by pozwolić ludziom Wieku Łaski narodzić się ponownie oraz być zbawionymi i jest to szczególne imię służące odkupieniu całej ludzkości. Dlatego imię Jezusa reprezentuje dzieło odkupienia i oznacza Wiek Łaski. Imię Jahwe to szczególne imię dla ludzi Izraela, którzy żyli pod prawem. W każdym okresie i na każdym etapie dzieła, Moje imię nie jest bezpodstawne, lecz niesie znaczenie reprezentacyjne: każde imię reprezentuje jeden wiek. »Jahwe« reprezentuje Wiek Prawa i ma wymiar honorowy dla Boga czczonego przez lud Izraela. »Jezus« reprezentuje Wiek Łaski i jest to imię Boga wszystkich osób odkupionych podczas Wieku Łaski. Jeśli w trakcie dni ostatecznych człowiek wciąż pragnie przybycia Jezusa Zbawiciela i wciąż oczekuje, że nadejdzie On z takim wizerunkiem, jaki nosił w Judei, wówczas cały sześciotysięczny plan zarządzania zatrzyma się w Wieku Odkupienia i nie będzie w stanie pójść ani o krok dalej. Co więcej, dni ostateczne nigdy by nie nadeszły, a okres ten nigdy nie dobiegłby końca. Dzieje się tak, ponieważ Jezus Zbawiciel służył jedynie odkupieniu i zbawieniu człowieka. Przyjąłem imię Jezus ze względu na wszystkich grzeszników w Wieku Łaski i nie jest to imię, pod którym doprowadzę cały gatunek ludzki do końca” („Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Dzięki słowom Boga zrozumieliśmy znaczenie Jego imion w każdym wieku. W Wieku Prawa Jego imię brzmiało „Jahwe” i reprezentowało to, co On okazywał wówczas ludzkości: majestat, gniew, przekleństwo i łaskę. Później Bóg, znany jako Jahwe, rozpoczął dzieło Wieku Prawa. Sformułował prawa i oficjalnie poprowadził ludzkość w jej życiu na Ziemi. Zażądał, by ludzie przestrzegali praw, wielbili Go i oddawali Mu cześć. Tych, którzy byli prawi, błogosławił i obdarzał łaską. Kto prawo naruszał, był kamienowany lub palony ogniem z niebios. Dlatego wierni Izraelici rygorystycznie przestrzegali praw i czcili imię Jahwe. Żyli kilka tysięcy lat, czcząc imię Jahwe, aż skończył się Wiek Prawa. Pod koniec Wieku Prawa ludzkość stała się bardziej zepsuta, bardziej grzeszna, i ludzie nie stali już na straży prawa. Każdy był świadomy zagrożenia karą za naruszenie prawa, dlatego Bóg przeprowadził dzieło odkupienia pod imieniem Jezus. Rozpoczął Wiek Łaski i zakończył Wiek Prawa, okazując Swą miłość i litość. Obdarował ludzi swą łaską i został za nich ukrzyżowany, odkupując w ten sposób ich grzechy. Odtąd modlimy się do imienia Jezus i czcimy je jako święte, by zyskać Jego przebaczenie i obfitą łaskę. Imię Jezus ma pomóc ludziom Wieku Łaski odrodzić się i zyskać zbawienie. Oznacza ofiarę za grzechy pełną łaski i miłości. Imię „Jezus” reprezentuje dzieło odkupienia, a także Bożą łaskę i miłość. Z dwóch etapów dzieła, których Bóg już dopełnił, widzimy, że imię, które przyjmuje w każdym wieku, ma szczególne znaczenie. Każde reprezentuje Boże dzieło i usposobienie w danym wieku. Gdyby w Wieku Łaski Pan przybył nie jako Jezus, lecz Jahwe, dzieło Boże zatrzymałoby się na Wieku Prawa i zepsuta ludzkość nie zaznałaby odkupienia. Człowiek zostałby potępiony i ukarany. A gdyby Bóg przybył w dniach ostatecznych jako Jezus, zepsuta ludzkość zyskałaby tylko odkupienie grzechów, lecz nie zostałaby obmyta i zbawiona. Jest tak, gdyż nasze grzechy są nam wybaczone przez wiarę w Jezusa, lecz nasza grzeszna natura wciąż istnieje. Nadal grzeszymy i nie należymy w pełni do Boga. Zatem aby w pełni wybawić ludzkość od grzechu, Bóg wypełnia kolejny etap dzieła zbawienia na fundamencie dzieła Pana Jezusa. Dlatego też imię Boże również się zmienia i brzmi Bóg Wszechmogący. Imię Bóg Wszechmogący przepowiedziano dawno temu. Księga Objawienia, rozdział 1:8: „Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący”. Teraz rozdział 11 werset 16-17: „A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swych tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon; Mówiąc: Dziękujemy tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo”. Księga Objawienia rozdział 4:8, 16:7 i 19:6 również to przepowiedziały. Nowym imieniem Boga w dniach ostatecznych jest Wszechmogący, Bóg Wszechmogący.

Bóg jest Bogiem mądrym i wszystko, co robi, ma ogromne znaczenie. Imię „Bóg Wszechmogący” w pełni reprezentuje Jego dzieło i usposobienie w dniach ostatecznych. Gdyby sam Bóg nie odsłonił przed nami tych tajemnic, nawet lata spędzone na czytaniu Biblii by nam nie pomogły. Przeczytajmy słowa Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący mówi: „Poprzez całe Boże zarządzanie dzieło Boże jest absolutnie przejrzyste: Wiek Łaski jest Wiekiem Łaski, a dni ostateczne są dniami ostatecznymi. Istnieją wyraźne różnice pomiędzy każdym z wieków, ponieważ w każdym z nich Bóg dokonuje dzieła, które jest charakterystyczne dla danego wieku. Aby wykonać dzieło dni ostatecznych, niezbędne jest wypalanie, sąd, karcenie, gniew i destrukcja. Są one niezbędne, aby doprowadzić wiek do końca. Dni ostateczne odnoszą się do ostatniego wieku. Podczas ostatniego wieku, czy Bóg nie doprowadzi go do końca? Aby zakończyć wiek, Bóg musi przynieść ze sobą karcenie i sąd. Tylko w taki sposób może On zakończyć ten wiek. Celem Jezusa było to, aby człowiek mógł przeżyć, żyć dalej i aby mógł istnieć w lepszy sposób. On uratował człowieka od grzechu, tak aby przerwał zapadanie się w niegodziwość i nie mieszkał już w Hadesie oraz piekle, a przez uratowanie człowieka od Hadesu i piekła pozwolił mu dalej żyć. Teraz nadeszły dni ostateczne. On unicestwi człowieka i całkowicie zniszczy ludzkość, to znaczy, że przemieni On bunt ludzkości. Z tego powodu, przy współczującym i pełnym miłości usposobieniu z przeszłości, niemożliwe byłoby, aby Bóg zakończył wiek lub urzeczywistnił swój plan zarządzania obejmujący sześć tysięcy lat. Każdy wiek charakteryzuje się szczególnym przedstawieniem Bożego usposobienia i każdy wiek obejmuje dzieło, które powinno być wykonane przez Boga. Tak więc dzieło wykonywane przez samego Boga w każdym wieku zawiera w sobie wyraz Jego prawdziwego usposobienia, a zarówno Jego imię, jak i dzieło, które On wykonuje, zmienia się wraz z wiekiem; wszystkie one są nowe. (…) W związku z tym, w trakcie Wieku Prawa imieniem Boga było Jahwe, a w Wieku Łaski Boga reprezentowało imię Jezus. Podczas dni ostatecznych Jego imię to Bóg Wszechmogący – Wszechmogący, który używa swej mocy, aby prowadzić człowieka, podbić człowieka, pozyskać człowieka, a w końcu doprowadzić wiek do końca” („Wizja dzieła Bożego (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Niegdyś znano Mnie jako Jahwe. Zwano Mnie też Mesjaszem, a ludzie niegdyś nazywali Mnie Jezusem Zbawicielem, bo Mnie kochali i szanowali. Dziś jednak nie jestem już Jahwe ani Jezusem, jakiego ludzie znają z przeszłości – jestem Bogiem, który powrócił w dniach ostatecznych, Bogiem, który zakończy wiek. Jestem Samym Bogiem, który powstaje z krańców ziemi, nasycony Moim całym usposobieniem, pełen autorytetu, honoru i chwały. Ludzie nigdy nie weszli ze Mną w relację, nigdy Mnie nie znali i pozostawali nieświadomi Mojego usposobienia. Od stworzenia świata aż do dziś, nie ujrzał Mnie ani jeden człowiek. Jest to Bóg, który ukazuje się człowiekowi w dniach ostatecznych, ale pozostaje ukryty pośród ludzi. Mieszka między nimi, prawdziwy i realny, jak płonące słońce i ognisty płomień, pełen mocy i pałający władzą. Nie istnieje choćby jedna osoba czy rzecz, której nie osądzą Moje słowa, ani jedna osoba czy rzecz, której nie oczyści płonący ogień. W końcu wszystkie narody zostaną pobłogosławione Moimi słowami, ale też zostaną nimi rozłupane na kawałki. W ten sposób w dniach ostatecznych ludzie zobaczą, że jestem Zbawicielem, który powrócił, Bogiem Wszechmogącym, który podbija cały gatunek ludzki. Kiedyś byłem ofiarą za ludzkie grzechy, ale w dniach ostatecznych stanę się też płomieniem słońca, które spali wszelką rzecz, jak też Słońcem sprawiedliwości, które wszystko ujawni. Takie jest Moje dzieło w dniach ostatecznych. Przyjąłem to imię i jestem pełen tego usposobienia tak, by wszyscy ludzie mogli zobaczyć we Mnie prawego Boga, a także płonące słońce i płonący ogień. Jest to po to, by wszyscy mogli Mnie czcić, jedynego prawdziwego Boga i mogli zobaczyć Moją prawdziwą twarz: nie jestem tylko Bogiem Izraelitów, nie jestem też jedynie Odkupicielem – jestem Bogiem wszelkich stworzeń od nieba przez ziemię po morza” („Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

W dniach ostatecznych Bóg wypełnia swe dzieło osądzenia Wieku Królestwa jako Bóg Wszechmogący. Ujawnił zepsutą naturę ludzi i przez Swoje słowa osądził naszą nieprawość, byśmy dzięki Jego słowom poznali swą naturę i istotę, byśmy ujrzeli zepsucie jakiego dokonał w nas szatan, byśmy pojęli źródło tego zepsucia oraz poznali prawość Boga i Jego usposobienie. On wskazuje też drogę i kierunek zmian naszego usposobienia, byśmy mogli porzucić zło, dążyć do prawdy, zmienić swe usposobienie i dostąpić zbawienia. Bóg przybył, by nas osądzić i oczyścić, oraz nagrodzić dobrych i ukarać złych, by całkowicie uratować zepsutą ludzkość od domeny szatana i zakończyć obejmujący sześć tysięcy lat plan zarządzania. Przybył w dniach ostatecznych z usposobieniem prawości, majestatu i gniewu, który nie toleruje żadnych wykroczeń. Otwarcie pokazał usposobienie oraz to, co posiada i czym jest. Przybył, by osądzić i ukarać całe zepsucie ludzkości i nieprawość, by w pełni wybawić nas od grzechu i odtworzyć pierwotne czlowieczeństwo. Bóg pragnie, by wszyscy widzieli nie tylko Jego mądrość w stworzeniu nieba i ziemi, lecz głównie mądrość Swego praktycznego dzieła. On nie tylko stworzył wszystkie rzeczy, lecz też kieruje wszystkim. Był nie tylko ofiarą za grzechy, może również odmienić nas i oczyścić. On jest Pierwszym i Ostatnim. Nikt nie pojmie Jego cudowności ani Jego czynów. Dlatego najlepszym imieniem dla Niego jest Bóg Wszechmogący. Dzieło Ducha Świętego ma jedynie strzec dzieła dokonanego przez Boga Wszechmogącego. Wszyscy, którzy modlą się i prawdziwie Go czczą, mogą zyskać dzieło Ducha Świętego i cieszyć się wsparciem Bożym i Jego wodą życia. Inaczej ogarnie ich mrok i zgubią swoją drogę. Dziś kościoły, które wciąż tkwią w Wieku Łaski, opuszcza coraz więcej wiernych. Wierni obojętnieją w wierze, kaznodzieje nie mają czego głosić, ludzie nie wzruszają się w modlitwie. I coraz więcej ludzi ulega pokusom tego świata, gdyż nie uznali imienia Boga Wszechmogącego i nie nadążają za nowym dziełem Boga.

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Wstecz: Pytanie 20: Jednym z aspektów dzieła odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa było przebaczenie i odpuszczenie nam naszych grzechów, podczas gdy innym aspektem było obdarzenie nas pokojem, radością i obfitością łaski. Pokazuje nam to, że Bóg jest Bogiem miłosiernym i kochającym. Wy jednak niesiecie świadectwo o tym, że Bóg Wszechmogący wykonuje w dniach ostatecznych dzieło sądu, że wyraża On prawdę, osądza i karci człowieka, przycina i rozprawia się z człowiekiem, odsłania człowieka i eliminuje wszelkiego rodzaju niegodziwych ludzi, złe duchy i antychrystów, pozwalając ludziom zobaczyć, że sprawiedliwe usposobienie Boga nie toleruje żadnego wykroczenia. Dlaczego usposobienie objawione w dziele Pana Jezusa jest zupełnie inne od usposobienia objawionego w dziele Boga Wszechmogącego? Jak właściwie powinniśmy rozumieć usposobienie Boże?

Dalej: Pytanie 22: Pan Jezus został przybity do krzyża jako ofiara za grzech człowieka, tym samym wykupując nas od grzechu. Jeśli odejdziemy od Pana Jezusa i uwierzymy w Boga Wszechmogącego, czy nie byłoby to zdradą Pana Jezusa? Czyż nie byłoby to odstępstwo od wiary?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze