Pytanie 12: Niesiecie świadectwo o tym, że Pan wrócił i w dniach ostatecznych wykonuje swoje dzieło osądzania, począwszy od domu Boga. Wydaje się to się różnić od sądu wielkiego białego tronu w Księdze Objawienia. Większość ludzi w kręgach religijnych uważa, że sąd wielkiego białego tronu jest skierowany do niewierzących, którzy należą do diabła szatana. Kiedy Pan przyjdzie, wierzący zostaną wzięci do nieba, a On następnie ześle katastrofy, aby zniszczyć niewierzących. To jest sąd przed wielkim białym tronem. Świadczycie o rozpoczęciu sądu Bożego w dniach ostatecznych, ale nie widzieliśmy, aby Bóg sprowadził jakieś katastrofy, by zniszczyć niewierzących. Jak zatem może to być sąd wielkiego białego tronu?

Odpowiedź:

Każdy, kto czytał Biblię, rozumie, że sąd przed wielkim białym tronem opisany w Księdze Objawienia jest wizją Bożego sądu w dniach ostatecznych. Wcielony Bóg Wszechmogący wyraża prawdę, by dokonać swego dzieła osądzenia i zaczyna obmywać i zbawiać ludzkość. Oznacza to, że Jego sąd przed wielkim białym tronem już się rozpoczął. Zaczął się w domu Bożym. W ten sposób, Bóg może stworzyć grupę zwycięzców. A następnie Bóg ześle katastrofy odpowiednio nagradzając dobro i karząc zło. Aż wreszcie ten zły świat spotka całkowita zagłada. Sąd Boży przed wielkim białym tronem zostanie wówczas zakończony. Wtedy Bóg otwarcie się pojawi i zapoczątkuje nową erę! Teraz wyraźnie widzimy wszystkie znaki. Zwiastuny nadciągającej katastrofy – cztery krwawe księżyce – właśnie się pojawiły. Wielkie katastrofy są już blisko. Kiedy wreszcie nadejdzie wielka katastrofa, każdy, kto stawia opór Bogu, osądza Go lub walczy przeciw Niemu, jak również wszelkie demony i pomiot szatana zostaną zniszczeni z ręki Boga. Czy to nie jest sąd z wielkiego białego tronu? Na podstawie proroctw biblijnych widzimy, że Bóg wyraźnie planuje sekretne przybycie i jawne przybycie. Na początku, Pan przyjdzie niczym złodziej, co oznacza, że Bóg wcielony przyjdzie potajemnie, by wyrazić prawdę i dokonać swego dzieła osądzenia. Jego pierwszym zadaniem jest stworzenie grupy zwycięzców. Tak wypełnia się proroctwo o „sąd rozpoczął się od domu Bożego”. Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych zaczęło się w chwili, gdy Bóg wcielony potajemnie przybył, aby wygłosić prawdę i osądzić całą ludzkość. Pierwszym krokiem jest osądzenie, które rozpoczyna się w domu Bożym. Czyniąc to, Bóg obmywa i zbawia wszystkie osoby, które stają przed Nim po usłyszeniu Jego głosu, by stali się zwycięzcami. Wówczas wspaniałe dzieło Boga zostanie dokonane i nastanie czas wielkich katastrof. Bóg użyje nieszczęść, by ukarać i zniszczyć ten stary świat. Wtedy Boży osąd ludzkości osiągnie punkt kulminacyjny. Kiedy Bóg jawnie objawi się ponownie w chmurach, będzie to oznaczać, że Jego sąd w końcu został zakończony. Wówczas objawi się zupełnie nowe królestwo Boże! To wypełnia biblijne proroctwo o nowym Jeruzalem, zstępującym z nieba. Jak mówi Bóg Wszechmogący: „Jednym z aspektów dzieła Boga jest podbój całej ludzkości i pozyskanie poprzez Jego słowa ludu wybranego. Innym aspektem jest podbój wszystkich buntowniczych synów poprzez rozmaite katastrofy. Jest to jedna z części szeroko zakrojonego dzieła Boga. Jedynie w ten sposób będzie można w pełni osiągnąć na ziemi królestwo, którego pragnie Bóg: ta właśnie część Bożego planu jest niczym czyste złoto” (Rozdział 17 „Interpretacji tajemnic Słowa Bożego dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Słowo Boże bardzo dokładnie podsumowuje dzieło, którego dokona Bóg. Możemy to z łatwością zrozumieć. Sąd Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych jest sądem przed wielkim białym tronem przepowiedzianym w Księdze Objawienia. Bazując na dziele Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, możemy również zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w otwarciu Księgi Życia i w otwarciu ksiąg w celu osądzenia zmarłych. Otwarcie ksiąg mających na celu osądzenie zmarłych odnosi się do Bożego sądu nad wszystkimi, którzy przeczą istnieniu Boga i mają czelność się Mu przeciwstawić. W efekcie zostaną potępieni, ukarani oraz zniszczeni. Natomiast otwarcie księgi życia odnosi się do sądu, który rozpoczyna się w domu Bożym, co znaczy, że Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych wyraża prawdę, osądza i obmywa tych, którzy stają przed Jego tronem. Ci wybrani ludzie, którzy przyjmą sąd Boga Wszechmogącego i zostaną pochwyceni, dostąpią Bożego osądzenia, obmycia i prawdziwego zbawienia. Ten sąd, który zaczyna się w domu Bożym, ma udoskonalić tę grupę ludzi przed katastrofą. Tylko ta grupa zasługuje na miano panien mądrych, a ich imiona na pewno zostaną zapisane w księdze życia. To 144 000 zwycięzców z Księgi Objawienia! W końcu wejdą do królestwa niebieskiego, aby odziedziczyć życie wieczne. To wypełnia proroctwo z Księgi Objawienia, rozdział 14, wersety 1-5: „I zobaczyłem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli imię jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos jakby głos wielu wód i jakby głos wielkiego gromu. I słyszałem głos harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami, i przed starszymi. A nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka; A w ich ustach nie znaleziono podstępu. Są bowiem bez skazy przed tronem Boga” (Obj 14:1-5).

Kiedy Bóg Wszechmogący dokonuje swego dzieła osądzenia, wypełnia proroctwo mówiące o tym, że dokona sądu siedząc na wielkim białym tronie. Tak jak przepowiedziano w Księdze Objawienia, przy czym wielki biały tron symbolizuje Bożą władzę. Ale jak możemy rozpoznać władzę Bożą? Jak wszyscy wiemy, Bóg stworzył niebiosa, ziemię i wszystko przy pomocy słowa. Używa słów, by nas prowadzić, obmywać i zbawiać, a także by osiągać wszystko inne! Słowo Boże reprezentuje Jego władzę. Jak mówią słowa Boga Wszechmogącego: „Jeśli Ja mówię, tak będzie. Jeśli Ja nakażę, tak się stanie” (Rozdział 21 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Trwam przy tym, co powiedziałem, a to, przy czym trwam, zawsze doprowadzam do końca. Nikt nie może tego zmienić – to jest niepodważalne” (Rozdział 1 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych jest dziełem słowa. Używa swego słowa, by kontrolować wszechświat i całą ludzkość. Za pomocą swego słowa prawadzi ludzi i spełnia ich potrzeby, a w dniach ostatecznych używa słowa, by osądzić i obmyć człowieka. Bóg Wszechmogący mówi: „Pragnę przyprowadzić ludzi z całej ziemi do ziemi Kanaan i dlatego nadal głoszę wypowiedzi w ziemi Kanaan, aby kontrolować cały wszechświat. W tej chwili nie ma światła na całej ziemi, z wyjątkiem ziemi Kanaan, a wszyscy ludzie narażeni są na zimno i głód” („Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Kiedy nadejdą dni ostateczne, gdy Bóg stanie się ciałem, użyje On przede wszystkim słowa, by wszystko osiągnąć i nie pozostawić wątpliwości” („Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Wszyscy, którzy są niegodziwi, będą karani słowami z ust Boga, wszyscy, którzy są sprawiedliwi, zostaną pobłogosławieni słowami z Jego ust, i wszystko zostanie ustanowione i uzupełnione słowami z Jego ust. Nie będzie też pokazywał żadnych znaków ani cudów; wszystkiego dokonają Jego słowa i Jego słowa wytworzą fakty. Wszyscy na ziemi będą świętować słowa Boga, czy są to dorośli, czy dzieci, mężczyźni, kobiety, starzy czy młodzi, wszyscy ludzie podporządkują się słowom Bożym” („Nadeszło Tysiącletnie Królestwo” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Słowo wypowiedziane przez Boga Wszechmogącego jest niczym błyskawica, przecinająca niebo ze Wschodu na Zachód. Obmywa i doskonali każdego, kto powrócił przed tron Boży, demaskując obłudników – faryzeuszy – którzy nienawidzą prawdy. Demaskuje niegodziwców, którzy negują istnienie Boga i przeciwstawiają się Mu. Bóg również używa słowa, aby uderzyć w synów nieposłuszeństwa. Sąd Boga Wszechmogącego na ziemi w dniach ostatecznych pokazuje, że Bóg już zasiadł i rządzi na swoim tronie. Chociaż ten stary świat zła i ciemności wciąż istnieje, wkrótce zostanie zniszczony przez katastrofy, które Bóg na niego ześle. Żadna siła, która istnieje na tej ziemi nie może zniszczyć królestwa Bożego; nie ma też takiej siły, która mogłaby zniszczyć dzieło Boga lub która mogłaby je powstrzymać. Bóg ma władzę, która pozwala dokonać sądu na ziemi, tak jak posiada tron w niebie. Tego nie da się podważyć ani zmienić. Wiemy, że to fakt! Jak mówi Bóg Wszechmogący: „Królestwo powiększa się pośród ludzkości, kształtuje się pośród ludzkości, powstaje pośród ludzkości; nie ma siły, która może zniszczyć Moje królestwo” (Rozdział 19 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Z Bożego słowa przebija właśnie taka moc i taki autorytet. Kiedy słowo Boże rządzi na ziemi, znaczy to, że Chrystus rządzi na ziemi. To dowodzi, że Bóg już rządzi ze swojego tronu na ziemi. To wystarczajacy dowód na to, że królestwo Boże jest już na ziemi. To jest fakt o ogromnej wadze, któremu nikt nie może zaprzeczyć! Widzimy jedno – a mianowicie, że wola Boża dokonała się już na ziemi, tak samo jak i w niebie. Pan Jezus powiedział: „Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie” (Mt 6:10). W Księdze Objawienia 11, w wersetach 15-17 również czytamy, że: „I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon; Mówiąc: Dziękujemy tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo” (Obj 11:15-17). Te słowa się ziściły. Oto prawdy, które dokonały się poprzez dzieło Boga Wszechmogącego i Jego potężny sąd.

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Moja sprawiedliwość, majestat i sąd nie okazują żadnej litości szatanowi. Jednak dla was są po to, aby was zbawić, lecz wy nie jesteście po prostu w stanie zrozumieć Mojego usposobienia, ani nie znacie zasad Moich działań” (Rozdział 90 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Te wersy Bożych słów odnoszą się do efektów, jakie Boża sprawiedliwość, majestat oraz sąd osiągają w ludziach. Jakież to efekty? Niektórzy ich nie dostrzegają. „Moja sprawiedliwość, majestat i sąd nie okazują żadnej litości szatanowi”. Jakie jest znaczenie tych słów? Niektórzy ludzie mówią: „Znaczenie tych słów jest takie, że Boża sprawiedliwość, majestat oraz sąd odnoszą się do szatana, a nie do ludzi”. Czy ta interpretacja jest dobra czy zła? Ta interpretacja jest błędna, a nawet absurdalna. Znajdziemy tu bowiem także takie stwierdzenie: „Jednak dla was są po to, aby was zbawić”. Co to znaczy? „Wy” odnosi się do wybrańców Bożych, wszystkich, którzy przyjmują Boże dzieło. W przypadku wybrańców Bożych oraz wszystkich tych, którzy naprawdę wierzą w Boga, Boża sprawiedliwość, majestat i sąd są dla ich zbawienia. Niektórzy ludzie czują, że jest to sprzeczność, i mówią: „Te trzy Boże przymioty nie okazują miłosierdzia szatanowi, ale są po to, by zbawić człowieka; czy zatem Boża sprawiedliwość, majestat i sąd są wymierzone w szatana czy człowieka?” Czy ten problem jest łatwy do rozwiązania? Niektórzy ludzie mogą myśleć w następujący sposób: „Spośród wszystkich ludzi niektórzy należą do szatana, diabła, a inni są Bożym ludem wybranym i podlegają zbawieniu. Zatem dla szatana Boża sprawiedliwość, majestat i sąd są demaskowaniem, eliminacją lub karą. W przypadku Bożych wybrańców, tych, którzy naprawdę wierzą w Boga, służą zaś całkowicie ich zbawieniu, obmywaniu i udoskonalaniu”. Czy ta interpretacja jest poprawna, czy nie? Jest to interpretacja poprawna. Tacy ludzie znaleźli właściwą drogę. Czy zatem teraz to szatan czy wybrańcy Boży przejdą przez sprawiedliwy, majestatyczny i pełen gniewu sąd Boży? Wszyscy muszą go przyjąć. Nie jest w porządku, jeśli jakaś osoba go nie przyjmuje. Innymi słowy, nikt nie może go uniknąć. Jest to fakt. Niektórzy mogą powiedzieć: „Bóg wypowiada swe słowa, ale niewierzący, ludzie religijni oraz ci, którzy należą do szatana, ani ich nie usłyszeli, ani nie przeczytali!” Jeśli ich nie słyszą ani nie czytają, to czy unikną Bożego sądu i karcenia? Mogą uniknąć sądu i karcenia Bożych słów, ale czy zdołają uniknąć Bożego gniewu oraz katastrof zesłanych przez Boga? Czy mogą uniknąć sądu i karcenia rzeczywistymi faktami? Nikt nie może ich uniknąć. Jeśli nie przyjmujesz sądu i karcenia Bożych słów, to musisz przyjąć sąd i karcenie rzeczywistych faktów. Więc czym jest sąd i karcenie rzeczywistych faktów? To katastrofy! Zatem Boży sąd dni ostatecznych przed wielkim, białym tronem już się rozpoczął.

Sąd Bożych słów skierowany jest na Bożych ludzi wybranych. Sąd rzeczywistych faktów, sąd i kara katastrof skierowane są na niewierzących. Są zatem dwa aspekty dzieła sądu, które są wykonywane równocześnie. Tej kwestii nie da się ignorować. Niektórzy mówią: „Ludzie wybrani przechodzą Boży sąd i karcenie w Bożym domu, ale niewierzący jedzą, piją, hulają, a nie przyjęli Bożego sądu ani karcenia!” Sąd i karcenie rzeczywistych faktów różni się od sądu i karcenia słów. Sąd i karcenie słów odbywa się przez długi okres czasu, ale sąd i karcenie rzeczywistych faktów nastąpi w krótkim czasie, błyskawicznie. To jak wielkie trzęsienie ziemi. Kiedy ludzie jedzą, piją, a także się bawią, nagle ziemia zaczyna drżeć i następuje wielkie trzęsienie ziemi. Wszyscy chcą uciec, ale nie mogą i ostatecznie giną przygnieceni. Sąd oraz karcenie rzeczywistych faktów jest szybkie, przejściowe, nagłe i nie da się mu zapobiec. Sąd oraz karcenie słów jest inne. Zabiera pewną ilość czasu. Poza tym pewni ludzie nie jedli i nie pili Bożych słów, a niektórzy jedli je i pili, ale nie wzięli ich sobie do serca. Niektórzy ludzie wzięli je sobie do serca, ale nie doświadczyli ich sądu. Niedoświadczenie go jest niedopuszczalne. Doświadczając go za pierwszym razem, ludzie mogą nie być w stanie okazać posłuszeństwa i nie posiadają żadnego poznania czy zrozumienia, ale po pewnym czasie przychodzi zrozumienie i po trochę dłuższej chwili rozumieją oni trochę więcej. Po doświadczaniu przez trochę dłuższą chwilę mogą zrozumieć lepiej i wtedy może zaistnieć prawdziwa pokuta oraz prawdziwa zmiana. To jest proces dążenia do prawdy. Z braku zrozumienia do zrozumienia, do posłuszeństwa wynikającego ze zrozumienia i poznania, które jest rezultatem posłuszeństwa – ten proces zabiera wiele czasu. Aby uzyskać rezultaty, niektórzy ludzie muszą doświadczać go przez dziesięć, dwadzieścia lat, a niektórzy przez dwadzieścia, a nawet trzydzieści lat. I podczas gdy my doświadczamy sądu oraz karcenia Bożych słów, co robią niewierzący? Jedzą, piją, cieszą się sobą, śpią i śnią! Kiedy my przejdziemy już wystarczająco wiele sądu oraz karcenia, będziemy oczyszczeni, i zaczniemy się cieszyć oraz chwalić Boga, kiedy Boży ludzie będą uczynieni pełnymi przez Boga, niewierzący doświadczą katastrof. A kiedy przyjdą katastrofy, będzie to czas ich śmierci. Większość ludzi już teraz zdała sobie sprawę: „To jest sąd przed wielkim, białym tronem! Sąd i karcenie słów są wewnętrzne, a nadejście katastrof oraz ich kary są zewnętrzne. Ci, którzy nie wierzą w Boga, a także ci, którzy opierają się Bogu, wszyscy muszą umrzeć z powodu katastrof”. Jaka jest relacja czasowa pomiędzy wewnętrznym sądem i karceniem, a zewnętrzną karą katastrof? Są one zsynchronizowane. Katastrofy wszelkich typów także spadają na niewierzących, ale nie są takie wielkie ani nie są sklasyfikowane jako niszczycielskie kataklizmy. Lecz kiedy Boży ludzie wybrani zostaną uczynieni pełnymi, gdy grupa zwycięzców się pojawi – łup! – natychmiast spadną wielkie katastrofy. To jest sąd i karcenie katastrof, które wykorzystane są po to, by pozbyć się niewierzących. Ten sąd oraz karcenie pełne są gniewu i majestatu!

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: Pytanie 11: Niesiecie świadectwo o tym, że Bóg Wszechmogący wyraża prawdę i wykonuje swoje dzieło osądzania w dniach ostatecznych, ale ja uważam, że nasza wiara w Pana Jezusa i przyjęcie dzieła Ducha Świętego oznacza, że doświadczyliśmy już Bożego dzieła osądzania. Oto słowa Pana Jezusa jako dowód: „Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16:7-8). Wierzymy, że chociaż Pan Jezus wykonał dzieło odkupienia, to jednak po Jego wniebowstąpieniu Duch Święty zstąpił i oddziaływał na ludzi: „(…) przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie”. Powinno to być Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych, więc tematem, który chciałbym zgłębić, jest to, jakie są dokładnie różnice między wykonywanym przez Boga Wszechmogącego dziełem osądzania w dniach ostatecznych a dziełem Pana Jezusa?

Dalej: Pytanie 13: Większość ludzi w świecie religii wierzy, że gdy Pan Jezus na krzyżu mówi „Wykonało się” (J 19:30) jest to dowodem na to, że Boże dzieło zbawienia zostało już całkowicie zakończone, a jednak świadczycie, że Pan powrócił w ciele, aby wyrazić prawdę i wykonać dzieło osądzania rozpoczynające się od domu Bożego, aby całkowicie zbawić ludzkość. Zatem jak właściwie należy rozumieć Boże dzieło zbawienia ludzkości? Nie mamy jasności co do tego aspektu prawdy, więc prosimy o omówienie tego tematu.

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce