Proroctwa biblijne dotyczące Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych

19 października 2019

Wersety biblijne do wykorzystania:

Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi” (J 5:22).

I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym” (J 5:27).

Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17).

Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym” (J 12:48).

„Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy” (Rz 2:2).

Strumień ognia wypływał i tryskał sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi” (Dn 7:10).

„Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył” (Dz 17:31).

„(…) bo idzie, zaprawdę idzie, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedli- wości, a narody w swojej prawdzie” (Ps 96:13).

Zbliżę się do was na sąd (…) powiedział Jahwe zastępów” (Ml 3:5).

„Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego” (Ps 7:11).

„On będzie sądził świat sprawiedliwie, osądzi narody według słuszności” (Ps 9:8).

Gdy wyznaczę czas, będę sądzić sprawiedliwie” (Ps 75:2).

On będzie sądził wśród narodów i karcił wielu ludzi” (Iz 2:4).

Wykonam na tobie sądy w zapalczywości i gniewie, i w srogich upomnieniach” (Ez 5:15).

„Mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu” (Obj 14:7).

„Bo przychodzi, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności” (Ps 98:9).

„Niech narody się radują i wykrzykują, bo ty będziesz sądził ludy sprawiedliwie i rządzić będziesz narodami na ziemi” (Ps 67:4).

Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy; Lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników” (Hbr 10:26-27).

Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu” (Mt 12:36).

„Znamy bowiem tego, który powiedział: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu: Pan będzie sądzić swój lud” (Hbr 10:30).

„Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami” (Jk 5:9).

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź