Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Chrześcijanka cudownie obala argumentację pastora Ruchu Potrójnej Autonomii

20

Pastor Feng (Pastor Kościoła Potrójnej Autonomii): Siostro, doskonale rozumiesz ideę właściwej drogi. Zgadzam się, że to, co mówisz, wynika ze słów Pana Jezusa. To prawda. Ale powiedziałaś też, że Pan Jezus powrócił, jako wcielony Bóg Wszechmogący. I tego już nie rozumiem. Jak wiesz, partia komunistyczna całymi latami prześladowała was i wsadzała do więzień. Zaś większość duchownych wspólnoty religijnej potępia Błyskawicę ze Wschodu. Jeśli Bóg Wszechmogący to powracający Pan Jezus, z pewnością spotka się ze sprzeciwem i wrogością partii, ale dlaczego miałaby Go potępiać cała społeczność religijna? Jeśli Pan zaprawdę powrócił, winien się ukazać duchownym i starszym kościołów, aby oni byliby pierwszymi, którzy zostaną pochwyceni. Tak się jednak nie stało. Błyskawica ze Wschodu jest potępiana nie tylko przez partię, ale też duchowni i starsi wspólnoty religijnej. Oni również stawiają jej oprór. Dlaczego tak jest? Czy możesz mi to wyjaśnić?

Chrześcijanka cudownie obala argumentację pastora Ruchu Potrójnej Autonomii

Jiang Xinyi (Chrześcijanka): Pastorze, kwestionujesz pojawienie się Boga i Jego dzieło w dniach ostatecznych, gdyż pastorzy i starsi sprzeciwiają się Bogu Wszechmogącemu. To normalne. Kiedy Pan Jezus pojawił się, by dokonać swego dzieła, nie tylko rzymski namiestnik nie uznał Go i skazał. Również judaizm potępił Pana Jezusa. Czy to znaczy, że Pan Jezus nie pojawił się jako Bóg? Jesteś pewien, że wszystko, co potępia społeczność religijna, nie jest prawdziwą drogą? Ponieważ uważasz, że to, co potępia świat religijny, nie jest dziełem bożym, pytam cię, czy Pan Jezus pojawił się jako Bóg? Czy dzieło Pana Jezusa było ukazaniem się i dziełem Boga? Przecież ówczesne autorytety opierały się Panu Jezusowi, więc na jakiej podstawie wierzysz w Pana Jezusa? Pastorze, dobrze znasz Biblię. Dlaczego więc Pan Jezus wyklął faryzeuszy? A kogo reprezentowali faryzeusze? Czy nie reprezentowali właśnie przywódców religijnych? Księga Objawienia przewiduje upadek religijnego świata. Co to oznacza? To, że przywódcy religijni opierają się Bogu. Działają przeciwko Bogu, zaprzeczając i opierając się Chrystusowi. Nie przyznasz, że to prawda? Dlaczego wspólnocie religijnej tak brakuje dzieła Ducha Świętego? To wystarczy, aby pojąć, że Bóg nienawidzi i przeklina tę wspólnotę. Bóg chce, by ci, którzy naprawdę należą do Niego, opuścili religie, zostawili Babilon i żeby przyszli do Boga. To jest zamiar boży. Jeśli nie wierzysz, zajrzyj do przepowiedni w Księdze Objawienia i przeczytaj, jak Pan Jezus wyklął faryzeuszy, a wówczas zrozumiesz.

Pastor Feng: Pan Jezus wyklął faryzeuszy, tu masz rację. Księga Objawienia przewidziała też upadek Babilonu. To wszystko wiem. Jednak twierdzisz, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił, aby dokonać dzieła osądzenia w dniach ostatecznych. Czy to twierdzenie ma oparcie w Biblii? Wierzący w Boga wiedzą, że Pan Jezus powróci zstępując na obłokach, tak by każdy mógł Go zobaczyć. Jak dotąd, nie widziano Pana Jezusa zstępującego na obłokach. Dlatego jestem pewien, że Pan jeszcze nie powrócił. Więc, nie rozumiem siostro, czemu twierdzisz, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił? Skąd ta pewność, że Bóg wcielony pojawi się w dniach ostatecznych jako Syn Człowieczy? Możesz mi to wyjaśnić?

Jiang Xinyi: Pastorze, nauczasz Biblii. Powinieneś to wiedzieć lepiej ode mnie. Moja wiara w Boga Wszechmogącego wynika z dogłębnych studiów. Przeczytałam wiele słów Boga Wszechmogącego i wiem, że Jego słowa są prawdą i ujawniają tajemnice Biblii. Słowa Boga Wszechmogącego są głosem Boga. Akceptuję Boga Wszechmogącego w oparciu o proroctwa Pana Jezusa. „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” (Łk 17:24-25). „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20). Pan wspomina o „nadejściu Syna Człowieczego” i mówi: „Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie”. To jasno wskazuje, że w dniach ostatecznych Pan powróci jako Syn Człowieczy i że będzie przemawiał do ludzi. Gdy ludzie usłyszą ten głos, będą witać Pana. Pojawienie się Boga Wszechmogącego jest spełnieniem przepowiedni Pana Jezusa. Słowo Pana mówi nam, że On powróci jako Syn Człowieczy w dniach ostatecznych. Termin „Syn Człowieczy” odnosi się do zwykłego człowieka ze zwykłym człowieczeństwem. Oznacza wcielenie Boga. Gdyby chodziło o duchowe ciało zmartwychwstałego Pana Jezusa, nie byłoby mowy o Synu Człowieczym, gdyż duchowe ciało Pana Jezusa może pojawiać się i znikać, może przenikać mury, bo nie podlega prawom fizyki. Nie jest to ciało ze zwykłym człowieczeństwem. Pastorze, czy jak dotąd mam rację? Ponieważ Pan powrócił jako Syn Człowieczy, podobnie jak w przeszłości Pan Jezus i pojawił się jako zwykły, normalny człowiek, to ludzie Mu się opierają, bo nie zdają sobie sprawy, że jest Bogiem. Gdyby Pan zstąpił w swym ciele duchowym, byłby to wspaniały widok. Cała ludzkość by mu się pokłoniła. Ale wtedy, jak mógłby Pan: „(…) wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie”? Czy nie byłoby to niezgodne z proroctwem Pana Jezusa? A więc powrót Pana, jako Syna Człowieczego w ciele w dnich ostatecznych, jest prawdą. Co o tym sądzisz, pastorze?

Pastor Feng: Twoja interpretacja jest uzasadniona i zgodna z Biblią. Jednak nie utożsamiałbym pojawienia się i dzieła Boga z wyrażeniem prawdy. Jeśli komuś objawia się Bóg, czy taka osoba nie może wyrazić prawdy? Prorocy wyrażali słowa Boga. Czy to oznacza, że pojawiali się oni jako Bóg? Siostro, powinnaś być ostrożna, przyjmując pojawienie się Boga i Jego dzieło. Jak powiada Biblia: „Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych” (Mt 24:23-24). Pan powiedział, że w dniach ostatecznych pojawią się fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy. Dlatego nie możemy ot tak wierzyć każdemu, kto świadczy, że Pan powrócił w ciele. Chyba rozumiesz? Skąd wiesz, że cię nie oszukują?

Jiang Xinyi: Pastorze, z twoich słów wynika, że nie możesz uznać dzieła bożego w dniach ostatecznych ze strachu przed oszustwem. Gdy studiowałam prawdziwą drogę, wielu mnie ostrzegało. Przytaczali ten sam fragment Pisma, co i ty. Ale fragment ten mówi jedynie, aby się mieć na baczności i unikać oszustwa. Wcale nie przeczy, że Pan powróci w dniach ostatecznych jako Syn Człowieczy. Nie dowodzi, że Chrystus nie się pojawi w dniach ostatecznych, aby wykonać dzieło, bo Pan Jezus wyraźnie stwierdził: „Oto przyjdę wkrótce”. Gdyby interpretować to tak, że Chrystus nie pojawi się ze swym dziełem w dniach ostatecznych, a tylko zwiodą nas fałszywi Chrystusowie, popełnilibyśmy ogromny błąd. Pastorze, powinieneś też wiedzieć, że w latach, w których Bóg pojawiał się w ciele w dniach ostatecznych, pojawiali się fałszywi Chrystusowie i prorocy, oszukując ludzi. Jak ustalić, czy naprawdę mamy do czynienia z dziełem i pojawieniem się Boga? Jak odróżnić fałszywych Chrystusów? Słowa Pana Jezusa są jasne. „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną” (J 10:27). „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20). „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę (…)” (J 16:12-13). Ze słów Pana wiemy, jak ma być. Kiedy Pan powróci w dniach ostatecznych, to przemówi. Ci, którzy usłyszą Jego głos, powitają Pana. Musimy wsłuchiwać się w głos Boga, aby stwierdzić pojawienie się Boga i Jego dzieło. W Księdze Objawienia czytamy: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:29). Szukając pojawienia się oraz dzieła Boga, trzeba wsłuchiwać się w słowa Ducha Świętego do kościołów. Gdy znajdziemy kościół, w którym przemawia Duch Święty, to znajdziemy pojawienie się Pana i jego dzieło. Bóg Wszechmogący mówi: „Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Bożej woli, słów Bożych, Jego wypowiedzi – bo tam, gdzie są nowe słowa Boże, tam jest Jego głos, a tam, gdzie są ślady Jego obecności, tam są Jego dobre uczynki. Tam, gdzie jest wyraz Bożej obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieje prawda, droga, życie” („Słowo ukazuje się w ciele”). Kiedy odkryłam, że słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego są prawdą i głosem Boga, uznałam Boga Wszechmogącego. Kto inny niż Bóg mógłby wyrazić tak wiele prawdy? To wystarczy, by dowieść, że Bóg ukazał się człowiekowi w ciele, ponieważ człowiek jest zepsuty i nie ma prawdy. Nawet zbawieni przez Boga czy dawni święci nie mogli wyrażać prawdy. Wierzący w Boga nie potrafią wyrażać prawdy, nawet studiując Biblię. Szatan może czynić cuda, ale nie umie wyrażać prawdy. Choć prorocy mówią słowami bożymi, tylko je powtarzają. A to, co przekazują, jest bardzo ograniczone. Bo prorocy nie mogą działać bez instrukcji od Boga. Sami z siebie nie znają prawdy. Nie mogą też wykonać dzieła Bożego. Są tylko ludźmi. Dlatego szukając pojawienia się oraz dzieła Pana, trzeba mieć pewność, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Tylko Ten, kto wyraża prawdę jest Bogiem, który się pojawił. Kto nie wyraża prawdy, nawet jeśli czyni cuda, nie jest Bogiem, który się pojawił. Naprawdę długo to roztrząsałam. Uznałam, że skoro Bóg Wszechmogący głosi tyle prawd, to jest Bogiem, który się pojawił. Pastorze, czy w moim rozumowaniu jest jakiś błąd?

Pastor Feng: Siostro, z tego, co mówisz, wynika, że jesteś osobą rozważną i asertywną. Teraz już wiem, że wcale nie dałaś się głupio nabrać na wiarę w Boga Wszechmogącego. Choć jesteś wierząca od niedawna, to jednak świetnie rozumiesz Biblię. Ja bardzo to podziwiam. Wydaje się, że w słowach Boga Wszechmogącego można znaleźć prawdę. Przy najbliższej okazji przeczytam księgę „Słowo ukazuje się w ciele” i przyjrzę się Jego dziełu w dniach ostatecznych.

ze skryptu filmu pod tytułem „Rozmowy”

Powiązane treści