Pytanie 13: Większość ludzi w świecie religii wierzy, że gdy Pan Jezus na krzyżu mówi „Wykonało się” (J 19:30) jest to dowodem na to, że Boże dzieło zbawienia zostało już całkowicie zakończone, a jednak świadczycie, że Pan powrócił w ciele, aby wyrazić prawdę i wykonać dzieło osądzania rozpoczynające się od domu Bożego, aby całkowicie zbawić ludzkość. Zatem jak właściwie należy rozumieć Boże dzieło zbawienia ludzkości? Nie mamy jasności co do tego aspektu prawdy, więc prosimy o omówienie tego tematu.

Odpowiedź:

Gdy Jezus powiedział „Wykonało się” (J 19:30), do czego to odnosił? Zakończone jest dzieło odkupienia, czy też Boże dzieło pełnego zbawienia ludzkości? Czy w tamtych czasach ludzie wiedzieli? Raczej nikt nie wiedział. Jezus powiedział tylko: „Wykonało się”. Nie stwierdził, że chodzi o Boże dzieło zbawienia. Ludzie nigdy naprawdę nie pojmą czego dotyczą słowa Jezusa „Wykonało się”. Czemu ktoś śmiałby tłumaczyć to swymi teoriami? Czemu arbitralnie interpretować zdanie „Wykonało się”? To swobodne dopasowywanie teorii do słów Pana Jezusa. Rozważcie to, wszyscy, gdyby Jezus mówiąc „Wykonało się” zaznaczał, że dzieło zbawienia ludzi jest zakończone, to czemu Pan prorokował „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy” (J 16:12-13). W Ewangelii Jana, rozdział 12, wersety 47-48, Jezus powiedział: „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym”. Pan Jezus jasno mówi, że powróci, by sądzić i dać wyraz prawdzie. W Biblii jest proroctwo: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17). Zgodnie z tym, co mówią pastor i starszy, gdyby ukrzyżowanie Pana Jezusa wypełniało dzieło zbawienia ludzkości, jak Jezusa proroctwo „Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę,” mogło by zostać wypełnione? Proroctwo powrotu, dzieła prawdy i sądu, nie mogłoby się spełnić. Nie racja? Więc wizja starszego i pastora mija się ze słowami Jezusa i prawdą Bożego działania. Powinniśmy wiedzieć, że dzieło Jezusa to odkupienie człowieka. Musimy tylko przyjąć Jezusa, wyznawać i żałować przed Nim, a odpuści nam grzechy. Wtedy jesteśmy gotowi, by modlić się do Pana i cieszyć się udzieloną łaską. Mimo naszych grzechów, nie jesteśmy już potępieni. To efekt dzieła odkupienia Pana Jezusa. To prawdziwe znaczenie frazy „zbawienie przez wiarę”, której często używamy. To, co Pan Jezus osiągnął przez swe wielkie dzieło jasno pokazuje, że to wyłącznie odkupienie było misją Jezusa. Nie było nią sądzenie ludzi, oczyszczenie czy ich doskonalenie. Choć wiara w Jezusa daje odpuszczenie grzechów i unikamy oczywistych grzechów, żyjemy dobrze, to nie oddzieliliśmy się całkiem od grzechu i nie jesteśmy czyści i zbawieni. Czy nadal grzeszymi i zdarzają się nam kłamstwa? Czy wciąż jesteśmy chciwi? Czy wciąż zazdrościmy i nienawidzimy? Nasze serca są pełne dumy i oszustwa? Czy wciąż podążamy za trendami świata, za bogactwem, za sławą? Niektórzy nawet, oskarżeni przez rząd komunistów, winią Boga. Podpisują oświadczenia, wypierając się Pana. Jesli chodzi o sąd czyniony przez Wszechmogącego Boga, ludzie potępiają Boże działanie w oparciu o własne wyobrażenia. Czy nie jest właśnie tak? Przez naszą wiarę, zyskujemy tylko przebaczenie win. Ale zostaje w nas szatańska natura grzechu i skłonności. To jest źródło naszego grzechu i oporu wobec Boga. Skoro nasza wewnętrzna grzeszna natura nie została pokonana, będziemy wrogami Boga. Czy takie osoby nadają się do królestwa Boga? Teraz powinno być jasne, że mówiąc „Wykonało się”, Jezus miał na myśli tylko odkupienie. raczej nie mówił, że całe dzieło zbawienia jest ukończone. Wszechmogący Bóg przyszedł w ciele w dniach ostatecznych by dać wyraz prawdzie i sądzić, zaczynając od domu Bożego. To nas do końca oczyści i zbawi. Rozwiąże podstawowy problem uwolnienia ludzi od grzechu, by osiągnęli czystość, zyskali zbawienie i wejście do królestwa Bożego. Przeczytajmy słowa Wszechmocnego Boga, byśmy to lepiej zrozumieli.

Bóg Wszechmogący mówi: „Czy grzesznik taki jak ty, który właśnie został odkupiony, a nie został odmieniony ani udoskonalony przez Boga, może być człowiekiem według Bożego serca? Ponieważ nadal jesteś starą wersją siebie, w twoim przypadku prawdą jest, że zostałeś zbawiony przez Jezusa i że nie jesteś zaliczany do grzeszników z uwagi na zbawienie przez Boga, ale nie dowodzi to, że nie jesteś grzeszny i że nie jesteś nieczysty. Jak możesz być święty, jeśli nie zostałeś odmieniony? Twoje wnętrze trawią nieczystość, samolubstwo i złośliwość, a mimo to chcesz zstąpić z Jezusem. Możesz o tym tylko pomarzyć! Pominąłeś pewien krok w wierze w Boga: zostałeś jedynie odkupiony, ale nie zostałeś odmieniony. Abyś mógł stać się człowiekiem według Bożego serca, Bóg musi osobiście dokonać dzieła przemiany i obmycia ciebie. Jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz w stanie osiągnąć świętości. Nie będziesz więc się kwalifikować do otrzymania dobrych Bożych błogosławieństw, ponieważ pominąłeś kluczowy krok w Bożym dziele zarządzania człowiekiem, czyli krok przemiany i udoskonalenia. Dlatego ty, grzesznik, który właśnie został odkupiony, nie jesteś w stanie bezpośrednio otrzymać dziedzictwa Bożego” („O nazwach i tożsamości” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Musisz wiedzieć, jakiego rodzaju ludzi pragnę. Ci, którzy są nieczyści, nie dostaną zezwolenia na wejście do królestwa. Ci, którzy są nieczyści, nie dostaną zezwolenia na kalanie ziemi świętej. Nawet jeżeli wykonałeś dużo pracy i pracowałeś przez wiele lat, to jeżeli na końcu nadal jesteś żałośnie brudny, według niebiańskiego prawa niedopuszczalne jest, abyś chciał wejść do Mojego królestwa! Od założenia świata po dziś dzień nigdy nie oferowałem łatwego dostępu do Mojego królestwa tym, którzy zabiegają o Moje względy. Jest to niebiańska zasada i nikt nie może jej złamać! ” („Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka, ale nie wyzwolił go od jego zepsutego usposobienia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko tego, by Jezus wziął na siebie grzechy człowieka i stał się ofiarą za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. I tak, kiedy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek, i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wynosi człowieka do wyższej sfery. Wszyscy ci, którzy podporządkują się Jego panowaniu, posiądą wyższą prawdę oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie” (Przedmowa do księgi „Słowo ukazuje się w ciele”).

Zanim człowiek został odkupiony, zostało już w niego wszczepionych wiele szatańskich trucizn. Po upływie tysięcy lat szatańskiego zepsucia człowiek ma już w sobie naturę, która opiera się Bogu. I dlatego kiedy człowiek został odkupiony, chodziło wyłącznie o takie odkupienie, w którym człowiek został kupiony za wysoką cenę, ale jego zatruta natura nie została wyeliminowana. W tak splugawionym człowieku musi się dokonać zmiana, zanim będzie godny służyć Bogu. Poprzez to dzieło osądzania i karcenia człowiek zdobędzie pełną wiedzę o tkwiącej w nim nieczystej i zepsutej istocie, a wtedy będzie w stanie całkowicie się zmienić i oczyścić. Tylko w ten sposób człowiek może być godny powrotu przed tron Boga. Całe dokonane dzisiaj dzieło służy oczyszczeniu człowieka i jego przemianie; poprzez osądzanie i karcenie za pomocą słowa, jak również poprzez oczyszczenie, człowiek może odrzucić swoje zepsucie i stać się czysty. Zamiast uważać ten etap dzieła za dzieło zbawienia, celniejszym byłoby nazwanie go dziełem oczyszczenia” („Tajemnica Wcielenia (4)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Praca w dniach ostatecznych polega na rozdzielaniu wszystkiego według rodzaju, zwieńczeniu Bożego planu zarządzania, bo czas się przybliżył i dzień Boży nadszedł. Bóg sprowadza wszystkich, którzy weszli do Jego Królestwa, to znaczy wszystkich tych, którzy byli względem Niego lojalni do końca, aż do ery Samego Boga. Jednakże, aż do nadejścia ery Boga, we własnej osobie, dzieło, które Bóg będzie wykonywał, nie będzie polegać na obserwowaniu uczynków człowieka lub na badaniu życia człowieka, ale na osądzaniu jego buntu, bo Bóg będzie oczyszczał wszystkich tych, którzy przychodzą przed Jego tron. Wszyscy ci, którzy podążali śladami Boga aż do dnia dzisiejszego, to ci, którzy przyszli przed Boży tron, a to oznacza, że każda osoba, która przyjmuje Boże dzieło w jego ostatecznej fazie, jest obiektem Bożego oczyszczenia. Innymi słowy: każdy, kto przyjmuje Boże dzieło w jego ostatecznej fazie, jest obiektem Bożego sądu” („Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Dni ostateczne już nadeszły. Wszystkie stworzone rzeczy zostaną zaklasyfikowane według swego rodzaju i podzielone na różne kategorie pod względem swej natury. To jest moment, w którym Bóg objawia wynik ludzkości i jej przeznaczenie. Jeśli ludzie nie przejdą karcenia i sądu, nie będzie sposobu na obnażenie ich nieposłuszeństwa i niesprawiedliwości. Wynik wszystkich stworzeń może zostać objawiony tylko poprzez karcenie i sąd. Człowiek pokazuje swoją prawdziwą twarz tylko wtedy, kiedy został skarcony i osądzony. Źli znajdą się obok złych, dobrzy obok dobrych, a cała ludzkość zostanie zaklasyfikowana stosownie do swego rodzaju. Poprzez karcenie i sąd objawiony zostanie wynik wszelkiego stworzenia, tak aby źli mogli zostać ukarani, dobrzy wynagrodzeni, a wszyscy ludzie znaleźli się pod panowaniem Boga. Całe to dzieło można zrealizować jedynie poprzez sprawiedliwe karcenie i sąd. Ponieważ zepsucie człowieka osiągnęło swój szczyt, a ludzkie nieposłuszeństwo stało się nadzwyczaj głębokie, tylko sprawiedliwe Boże usposobienie, które składa się głównie z karcenia i sądu, a objawione jest w dniach ostatecznych, może całkowicie zmienić człowieka i uczynić go pełnym. Tylko to usposobienie może obnażyć zło i dzięki temu srodze ukarać wszystkich niesprawiedliwych” („Wizja dzieła Bożego (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Istotą Bożego dzieła karcenia i sądu jest oczyszczenie ludzkości na dzień ostatecznego odpoczynku. W przeciwnym razie cała ludzkość nie będzie w stanie podążać za swoim rodzajem ani wejść w odpoczynek. Dzieło to jest dla ludzkości jedyną drogą wejścia w odpoczynek. Tylko dzieło Bożego oczyszczenia oczyści ludzkość z jej nieprawości i tylko Jego dzieło karcenia i sądu wystawi na światło dzienne te nie posłuszeństwa pośród ludzkości, tym samym oddzielając tych, którzy mogą być zbawieni od tych, których zbawić nie można, oraz tych, którzy pozostaną od tych, których już nie będzie. Kiedy to dzieło dobiegnie końca, wszyscy ludzie, którym wolno będzie pozostać, dostąpią oczyszczenia i osiągną wyższy stan człowieczeństwa, w którym będą cieszyć się jeszcze cudowniejszym drugim życiem ludzkim na ziemi; innymi słowy, rozpoczną swój ludzki dzień odpoczynku i będą żyć wspólnie z Bogiem. Gdy ci, którym nie będzie dane pozostać poddani zostaną karceniu i osądowi; ich pierwotne formy zostaną całkowicie ujawnione; po tym wszyscy oni zostaną zniszczeni i, podobnie jak szatan, nie będzie im już wolno przetrwać na ziemi. Ludzkość w przyszłości nie będzie już obejmować tego typu ludzi; ci ludzie nie zasługują na to, by wejść do krainy ostatecznego odpoczynku ani nie są godni wejścia w dzień odpoczynku, którym Bóg będzie się dzielić z człowiekiem, ponieważ są celem kary, niegodziwcami, i nie są ludźmi prawymi. (…) Jego ostateczne dzieło karania zła i nagradzania dobra jest wykonywane całkowicie w celu pełnego oczyszczenia całej ludzkości, tak aby mógł On wprowadzić całkowicie świętą ludzkość do bezkresnego odpoczynku. Ta część Jego dzieła jest Jego najważniejszym dziełem. Jest to ostatni etap całego Jego dzieła zarządzania” („Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Wszechmogący Bóg bardzo jasno mówi o znaczeniu Jego dzieła w dniach ostatecznych. I to nas upewnia, że to Boże dzieło, prowadzi do oczyszczenia i zbawienia ludzkości. Dzieło wykonane przez Jezusa przygotowuje drogę dla dzieła sądu Boga. Na fundamencie odkupienia, dokonuje się sąd i oczyszczenie przez Wszechmogącego Boga całkowicie zbawiając rodzaj ludzki od grzechu i wprowadzając go do Bożego królestwa. Czy działanie Boga nie jest praktyczne? Jeśli przyjmiemy tylko dzieło odkupienia, a nie przyjmiemy Bożego oczyszczenia i sądu, jak możemy zasłużyć, by wejść do królestwa Boga? Wiara wymaga też zrozumienia Bożej pracy. To bardzo ważne! A wielu wierzących wyznaje zbawienie wyłącznie przez wiarę. Wierzą, że wiara w Boga daje odpuszczenie grzechów i rozwiązuje wszystkie problemy, wyznając, że miłosierny Pan odpuści każdy grzech jaki mogą popełnić. Pochwyci ich wszystkich do królestwa niebios, gdy przyjdzie. Także odrzucają dzieło sądu Wszechmogącego Boga. Jakiż to problem? Czy rozumieją Boże dzieło? Czy rozumieją prawość Boga? Czy Pan dopuściłby, by buntownik szatańskiego rodzaju, wszedł do Jego królestwa? Nie zrobiłby tak! Co by było, gdyby taka osoba weszła do Bożego królestwa? Rozważmy przykład. Gdyby Izraelici wyznający Jahwe trafili do królestwa, to co by się stało? Nie przyjęliby Pana Jezusa, Boga wcielonego, wręcz dokładali starań by potępić Jezusa i przybili Pana Jezusa do krzyża. To szatański rodzaj człowieka. Gdyby weszli do Bożego królestwa, czy nadal stawialiby opór Bogu? Czy by się zbuntowali? Czy uzurpowaliby sobie władzę Pana? Czemu Pan Jezus nie chodził do synagogi by nauczać? Ponieważ żydowscy kapłani i uczeni w piśmie, faryzeusze byli tak źli. Byli zdolni do wszystkiego. Wiemy, że gdy Pan Jezus został przez nich schwytany, był bity, wyśmiewany i opluwany. Był nawet oddany w ręce rzymskiego rządu na ukrzyżowanie. Pan Jezus wiedział, że są jak węże, więc nie chodził do synagog. Pan Jezus powrócił. Dlaczego nie naucza w kościołach? Bo wszyscy liderzy kościołów są szatańskiego rodzaju. Gdyby Wszechmogący Bóg przyszedł do kościoła, liderzy wezwaliby policję. Na pewno by Go oddali w ręce komunistycznego rządu. Czy nie jest tak? Czy ośmielamy się iść do kościołów i świadczyć o Wszechmocnym Bogu? Jeżeli świadczysz tam o Nim, pewnie osaczą cię, przeklną, a nawet oddadzą w ręce Służby Bezpieczeństwa Publicznego. Dlatego kościoły dzisiaj są takie same jak synagogi wtedy. To miejsca opuszczenia, oporu i potępienia Boga. Czy nie tak właśnie jest? To pokazuje rozmiar zepsucia rasy ludzkiej. Mają dość prawdy, brzydzą się nią. Wszyscy odrzucili przyjście Boga i stali się szatańskim rodzajem przeciwnym Bogu. Gdyby Bóg nie przyszedł w ciele w dniach ostatecznych, by świadczyć prawdę, sądzić i oczyścić, ludzkość zostałaby zniszczona, bo opiera się Bogu.

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Niektórzy ludzie wykazują z kolei, że ostatnią rzeczą, którą Pan Jezus powiedział na krzyżu, było: „Wykonało się” (J 19:30). A potem mówią: „Kiedy Pan Jezus stał się ofiarą za grzechy człowieka, wypełnił Boże dzieło zbawienia. Przebaczono nam grzechy, ponieważ wierzymy w Pana Jezusa. Zostaliśmy także usprawiedliwieni przez samą wiarę, a więc będziemy w stanie wejść do królestwa niebieskiego. Musimy po prostu czekać aż Pan nas pochwyci”. Lub też mówią: „Wszystko gotowe. Potrzebujemy tylko pochwycenia”. Czy to stwierdzenie zostało zweryfikowane? Nie, nie zostało. Możemy tylko zweryfikować to, że nasze grzechy zostały wybaczone, prawda? Jak możemy mieć pewność, że nasze grzechy są wybaczone? Bez względu na to, jaki rodzaj grzechu popełniasz, potrzebujesz się tylko pomodlić i wyznać swój grzech, a poczujesz radość, pokój i twój duch uwolni się z pęt grzechu. Każdy czuje się całkowicie wyzwolony, gdy jest wolny od grzechu! To jest prawda. Możemy więc powiedzieć, że ofiara za grzech jest absolutnie prawdziwa i że jest czymś, co wszyscy wierzący w Pana Jezusa mogą potwierdzić na podstawie własnych doświadczeń. Lecz Pan Jezus nie powiedział: „Poprzez wiarę w Pana Jezusa dostąpicie zbawienia i będziecie całkowicie wolni od grzechu. Jeśli wierzycie w Pana Jezusa, zostaniecie nagrodzeni przez Boga i wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Pan Jezus tego nie powiedział i nic o tym nie świadczy. Dlaczego nic o tym nie świadczy? Grzechy człowieka zostały przebaczone, ale czy przebaczone zostało jego wewnętrzne, szatańskie usposobienie? Nie. Czy Pan Jezus kiedykolwiek powiedział: „Gdy wasze grzechy zostaną wybaczone, będziecie mogli wejść do królestwa niebieskiego”? Czy Pan Jezus kiedykolwiek powiedział: „Po prostu potrzebujesz we Mnie uwierzyć i będzie dla ciebie miejsce w królestwie niebieskim”? Pan nigdy tego nie powiedział. Co powiedział Pan Jezus? „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7:21). Cóż więc znaczy „wypełniać wolę mojego Ojca, który jest w niebie”? Oznacza to, że musisz wykonywać Bożą wolę, iść Bożą drogą, wprowadzać w życie drogę prawdy, to znaczy Boże słowo. Osoba zawsze musi robić wszystko to, czego wymaga od niej Bóg, oraz musi obstawać przy wszystkim, czego wymaga Bóg, przestrzegać wszystkiego, czego wymaga Bóg i wiernie podążać za tym wszystkim, czego wymaga Bóg, a dopiero wtedy może wejść do królestwa niebieskiego. Ale ilu ludzi było w stanie sprostać Bożym wymaganiom w Wieku Łaski? Żaden. Możemy więc powiedzieć, że dzieło Wieku Łaski było etapem dzieła odkupienia. W Biblii przepowiedziano, że kiedy Pan powróci, wykona etap dzieła osądzania i karcenia, aby oczyścić wszystkich tych, którzy stają przed Bogiem. Innymi słowy, w dniach ostatecznych, zanim Bóg zakończy wiek, zamierza On przedsięwziąć etap dzieła obmywania, dzieła rozdzielania wszystkiego według rodzaju. A wszystko, co przepowiedział Pan Jezus o oddzielaniu pszenicy od kąkolu, owiec od kozłów, panien mądrych od panien głupich, dobrych sług od złych – to wszystko się spełni. W dniach ostatecznych Bóg podejmie etap dzieła osądzania ludzi i obmywania ludzi, jak zostało to przepowiedziane w Biblii. Na przykład: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17), „Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym” (1P 1:5), „Oto przychodzę jak złodziej” (Obj 16:15), „Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej” (Obj 3:3), oraz „Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię” (Obj 3:12). Wszystkie te proroctwa odnoszą się do dzieła, które należy wykonać, kiedy Pan powróci. Udowadnia to, że na czas od Wieku Prawa do powrotu Pana, by skończyć wiek, składają się trzy etapy dzieła. Jest to prawda i można to zobaczyć w proroctwach biblijnych. Dzieło Wieku Łaski było dziełem odkupienia – z pewnością nie było dziełem obmywania, mającym na celu wyeliminować ludzką grzeszną naturę. Nie było takiego wierzącego w Pana Jezusa, którego grzeszna natura zostałaby w pełni wyeliminowana, nie było ani jednego, który nie zgrzeszył po tym, jak mu wybaczono, ani jednego, który osiągnął pełną przemianę swego usposobienia, ani jednego, który rzeczywiście poznał Boga. Takie są fakty. W trakcie Wieku Łaski ludzkość wierzyła w Boga przez 2 000 lat, ale pięć podstawowych problemów nie zostało rozwiązanych: po pierwsze, nie został rozwiązany problem ludzkiej, grzesznej szatańskiej natury; po drugie, nie został rozwiązany problem częstego wyrażania przez ludzkość jej szatańskiego usposobienia; po trzecie, nie został rozwiązany problem przemiany usposobienia życiowego każdej osoby; po czwarte, nie został rozwiązany w pełni problem tego, jak rodzaj ludzki powinien poznać Boga i być Mu posłuszny; po piąte, nie został w pełni rozwiązany problem tego, jak ludzkość może dostąpić obmycia. Te pięć podstawowych problemów nie zostało w pełni rozwiązanych, co udowadnia, że Boże dzieło Wieku Łaski było tylko etapem dzieła odkupienia – a nie ostatecznym etapem dzieła zbawienia ludzkości. Dzieło Wieku Łaski jedynie utorowało drogę dziełu zbawienia dni ostatecznych i zbudowało dla niego fundament.

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Co dokładnie znaczy być zbawionym? Ludzie religijni wierzą, że ponieważ ostatnie słowa Jezusa na krzyżu brzmiały: „Wykonało się” (J 19:30), to o ile masz wiarę w Pana Jezusa i twoje grzechy są przebaczone, o tyle oznacza to, że jesteś zbawiony. Ludzie religijni błędnie interpretują to, co Bóg powiedział, ponieważ nie znają dzieła Bożego. Do czego odnosił się Pan Jezus, gdy powiedział „Wykonało się”? Odnosił się do wypełnienia Bożego dzieła odkupienia, a na pewno nie do ukończenia Bożego planu zarządzania. Zatem faktem jest, że ci, którzy nie znają Bożego dzieła, są najbardziej skłonni do złego zrozumienia tego, co powiedział, oraz do osądzenia Jego dzieła. Czym więc ostatecznie jest zdobycie zbawienia? Czy wybaczenie grzechu jest prawdziwym zbawieniem? Nie, nie jest. Wybaczenie grzechu buduje jedynie podstawę dla dzieła Bożego dni ostatecznych. Kładzie fundament. Boże dzieło zbawienia ludzkości jest w rzeczywistości dziełem dni ostatecznych, które jest ustanawiane na fundamencie ofiary za grzech z Wieku Łaski. Jedynie z powodu tej ofiary grzechy człowieka są przebaczone, a ludzkość kwalifikuje się do stanięcia przed Bogiem, aby otrzymać Jego dzieło. Jedynie poprzez sąd i karcenie, próby i oczyszczenie dni ostatecznych, człowiek zostaje prawdziwie zbawiony, a także uwolniony od wpływu szatana oraz od kontroli swej szatańskiej natury. Jedynie dzieło dni ostatecznych jest w stanie zmienić usposobienie człowieka, które zostało skażone przez szatana, a także jest w stanie zbawić człowieka od wpływu szatana oraz osiągnąć cel zwrócenia człowieka w pełni do Boga. Zatem jeśli ktoś nie doświadcza w swej wierze Bożego dzieła dni ostatecznych, to nie może prawdziwie dojść do zbawienia. …

Bóg jest święty i sprawiedliwy. Po tym, jak grzechy człowieka zostały przebaczone, główna przyczyna tego, że człowiek grzeszy – czyli jego szatańska natura – ciągle nie została usunięta. Jeśli człowiek postępuje tak, jak zwykle, opierając się Bogu i zdradzając Go, czyż nie obraża to Bożego usposobienia? Jeśli Bóg podniósł do swego królestwa ludzkość, która wciąż jest w stanie sprzeciwiać się Mu i zdradzać Go, czy nie oznacza to, że Bóg oszukał samego siebie? Taka skażona ludzkość ciągle byłaby w stanie sprzeciwiać się Bogu i ponownie przybić Chrystusa do krzyża. Gdyby taka ludzkość została zbawiona, wówczas nie dałoby się wytłumaczyć Bożej świętości oraz sprawiedliwości – nie miałoby to sensu. Jak Boże królestwo mogłoby zezwolić na istnienie ludzkości, która sprzeciwia się Bogu? Jest to niemożliwe, ponieważ Boże usposobienie nie toleruje ludzkiej obrazy. Dlatego powiedzenie „człowiek, który przyjął ofiarę za grzech, został zbawiony i może wejść do królestwa Bożego” nie jest właściwe. …

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Wstecz: Pytanie 12: Niesiecie świadectwo o tym, że Pan wrócił i w dniach ostatecznych wykonuje swoje dzieło osądzania, począwszy od domu Boga. Wydaje się to się różnić od sądu wielkiego białego tronu w Księdze Objawienia. Większość ludzi w kręgach religijnych uważa, że sąd wielkiego białego tronu jest skierowany do niewierzących, którzy należą do diabła szatana. Kiedy Pan przyjdzie, wierzący zostaną wzięci do nieba, a On następnie ześle katastrofy, aby zniszczyć niewierzących. To jest sąd przed wielkim białym tronem. Świadczycie o rozpoczęciu sądu Bożego w dniach ostatecznych, ale nie widzieliśmy, aby Bóg sprowadził jakieś katastrofy, by zniszczyć niewierzących. Jak zatem może to być sąd wielkiego białego tronu?

Dalej: Pytanie 14: Biblia mówi: „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rz 10:10). Wierzymy, że Pan Jezus odpuścił nam nasze grzechy i uczynił nas sprawiedliwymi przez wiarę. Ponadto wierzymy, że jeśli ktoś jest zbawiony raz, to jest zbawiony na zawsze, a gdy Pan powróci, zostaniemy natychmiast pochwyceni i wejdziemy do królestwa niebieskiego. Dlaczego więc świadczycie, że musimy przyjąć Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych, zanim będziemy mogli być zbawieni i wprowadzeni do królestwa niebieskiego?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce